ေနာင္တခ်ိန္ လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ၾကပါေစရန္ တရားပံုမ်ား၏ comment တြင္ တရားစာမ်ားပါ ထဲ့ေပးထားပါသည္။


သူေတာ္ေကာင္းတရားမ်ား လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဤအ၀ိုင္းေလးမ်ား အတြင္းမွာ တရားစာမ်ား တရားပံုမ်ားကို သြပ္သြင္းထားပါတယ္ သင္တို႔ စိတ္တိုင္းၾက ကူးယူျဖတ္ေတာက္ လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။


Friday, October 31, 2008

ဘယသုတ္- (ေဘး)

ဘယသုတ္- (ေဘး)

ရဟန္းတို႔ ...
{{အမိႏွင့္သား အခ်င္းခ်င္း မကာကြယ္ႏိုင္ေသာ{အမာတာပုတၱိကေဘး}တို႔သည္ ဤသံုးမ်ဳိး တို႔တည္း}} ဟု အၾကားအျမင္မရွိေသာ ပုထုဇဥ္သည္ ဆို၏။

အဘယ္ သံုးမ်ဳိး တို႔နည္း ဟူမူ-

၁...
ရဟန္းတို႔ မီးႀကီးစြာ စြဲေလာင္ေသာ အခါသည္ ျဖစ္တတ္၏၊ မီးႀကီးစြာ စြဲေလာင္ သည္ရွိေသာ္ ထို မီးသည္ ရြာတို႔ကို လည္းေကာင္း၊ နိဂံုးတို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ၿမဳိ႕တို႔ကို လည္းေကာင္း စြဲေလာင္ အပ္ကုန္၏၊ ရြာ နိဂံုး ၿမဳိ႕တို႔ကို စြဲေလာင္အပ္ ကုန္သည္ရွိေသာ္ ထိုသို႔ ေလာင္ရာ၌ အမိသည္လည္း ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ သားကို ေတြ႕ခြင့္မရ၊ သားသည္လည္း ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ အမိကို ေတြ႕ခြင့္မရ။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား အမိႏွင့္ သား အခ်င္းခ်င္း မကာကြယ္ႏိုင္ေသာ {{ပဌမ အမာတာ ပုတၱိကေဘး တည္း}} ဟု အၾကားအျမင္ မရွိေသာ ပုထုဇဥ္သည္ ဆို၏။

၂...
ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား မိုးႀကီးစြာ ရြာသြန္းေသာ အခါသည္ ျဖစ္တတ္၏၊ မိုးႀကီးစြာ ရြာသြန္းသည္ ရွိေသာ္ ႀကီးစြာေသာ ေရအလ်ဥ္သည္ ျဖစ္၏၊ ႀကီးစြာ ေသာ ေရအလ်ဥ္ ျဖစ္လတ္ေသာ္ ထို ေရအလ်ဥ္သည္ ရြာတို႔ကို လည္းေကာင္း၊ နိဂံုးတို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ၿမဳိ႕တို႔ကို လည္းေကာင္း ေမ်ာေစအပ္ ကုန္၏။ ရြာ နိဂံုး ၿမဳိ႕တို႔ကို ေမ်ာေစအပ္ကုန္သည္ရွိ္ေသာ္ ထိုသို႔ ေမ်ာေစရာ၌ အမိသည္လည္း ကာကြယ္ ႏိုင္ေသာ သားကို ေတြ႕ခြင့္မရ၊ သားသည္လည္း ကာကြယ္ ႏိုင္ေသာ အမိကို ေတြ႕ခြင့္မရ။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား အမိႏွင့္သား အခ်င္းခ်င္း မကာကြယ္ ႏိုင္ေသာ {{ဒုတိယ အမာတာပုတၱိက ေဘးတည္း}} ဟု အၾကား အျမင္ မရွိေသာ ပုထုဇဥ္သည္ ဆို၏။

၃...
ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ေတာပုန္းေသာင္းက်န္းမႈေဘး ေတြ႕ၾကံဳ၍ ဇနပုဒ္ ေနသူ တို႔သည္ (ပစၥည္းမ်ားကို) ယာဥ္ျဖင့္ တင္ေဆာင္ကာ ထို ထို အရပ္သို႔ ထြက္ေျပးရေသာ အခါသည္ ျဖစ္တတ္၏၊ ေတာပုန္းေသာင္းက်န္းမႈေဘး ေတြ႕ၾကံဳ ၍ ဇနပုဒ္ေနသူတို႔ (ပစၥည္း မ်ားကို) ယာဥ္ျဖင့္ တင္ေဆာင္ကာ ထို ထို အရပ္သို႔ ထြက္ေျပးရသည္ရွိေသာ္ ထိုသို႔ ထြက္ေျပး ရာ၌ အမိသည္ ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ သားကို ေတြ႕ခြင့္မရ၊ သားသည္လည္း ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ အမိကို ေတြ႕ခြင့္မရ။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား အမိႏွင့္သား အခ်င္းခ်င္း မကာကြယ္ႏိုင္ေသာ {{တတိယ အမာတာပုတၱိကေဘး တည္း}} ဟု အၾကားအျမင္ မရွိေသာ ပုထုဇဥ္သည္ ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ {{အမိႏွင့္သား အခ်င္းခ်င္း မကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ေဘးတို႔သည္ ဤ သံုးမ်ဳိး တို႔တည္း}} ဟု အၾကားအျမင္ မရွိေသာ ပုထုဇဥ္သည္ ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ထို သံုးမ်ဳိးတို႔ကို အမိႏွင့္သား အခ်င္းခ်င္း ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ေဘးတို႔ လည္း ျဖစ္ကုန္လ်က္သာလွ်င္ {{အမိႏွင့္သား အခ်င္းခ်င္း မကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ေဘးတို႔}} ဟု အၾကား အျမင္ မရွိေသာ ပုထုဇဥ္သည္ ဆို၏။ ပ-၁-၂-၃။

ရဟန္းတို႔ ...
အမိႏွင့္သား အခ်င္းခ်င္း မကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ေဘးတို႔သည္ ဤသံုးမ်ဳိးတို႔တည္း။

အဘယ္ သံုးမ်ဳိးတို႔နည္း ဟူမူ-

အိုေဘး၊ နာေဘး၊ ေသေဘးတို႔တည္း။

၁...
ရဟန္းတို႔ အမိသည္ {{ငါ အိုပါအံ့၊ ငါ၏ သား မအိုပါေစလင့္}} ဟု အိုမင္းေသာ သားကို ကာကြယ္ခြင့္ မရႏိုင္၊ သားသည္လည္း {{ငါ အိုပါအံ့၊ ငါ၏ အမိ မအိုပါေစလင့္}} ဟု အိုမင္းေသာ အမိကို ကာကြယ္ခြင့္ မရႏိုင္။

၂...
ရဟန္းတို႔ အမိသည္ {{ငါ နာပါအံ့၊ ငါ၏ သား မနာပါေစလင့္}} ဟု နာေသာ သားကို ကာကြယ္ခြင့္ မရႏိုင္၊ သားသည္လည္း {{ငါ နာပါအံ့၊ ငါ၏ အမိ္ မနာပါေစလင့္}}ဟု နာေသာ အမိကို ကာကြယ္ခြင့္ မရႏိုင္။

၃...
ရဟန္းတို႔ အမိသည္ {{ငါ ေသပါအံ့၊ ငါ၏ သား မေသပါေစလင့္}} ဟု ေသေသာ သားကို ကာကြယ္ခြင့္ မရႏိုင္၊ သားသည္လည္း {{ငါ ေသပါအံ့၊ ငါ၏ အမိ မေသပါေစလင့္}} ဟု ေသေသာ အမိကို ကာကြယ္ခြင့္ မရႏိုင္။

အမိႏွင့္သား အခ်င္းခ်င္း မကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ေဘးတို႔သည္ ဤသံုးမ်ဳိးတို႔တည္း။
ရဟန္းတို႔ ဤအမိႏွင့္သား အခ်င္းခ်င္း ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ေဘး သံုးမ်ဳိးတို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ဤအမိႏွင့္သား အခ်င္းခ်င္း မကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ေဘးသံုးမ်ဳိး တို႔ကို လည္းေကာင္း ပယ္ရန္ လြတ္ေျမာက္ရန္ လမ္းစဥ္ အက်င့္သည္ ရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ လြတ္ေျမာက္ရန္ လမ္းစဥ္အက်င့္ဟူသည္ အဘယ္နည္း-

အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ ဤအရိယမဂ္ ပင္တည္း။

၁။ ေကာင္းစြာ သိျမင္မႈ {သမၼာဒိ႒ိ}၊
၂။ ေကာင္းစြာ ၾကံစည္မႈ {သမၼာသကၤပၸ}၊
၃။ ေကာင္းစြာေျပာဆုိမႈ {သမၼာ၀ါစာ}၊
၄။ ေကာင္းစြာ ျပဳလုပ္မႈ {သမၼာကမၼႏၲ}၊
၅။ ေကာင္းစြာ အသက္ေမြးမႈ {သမၼာအာဇီ၀}၊
၆။ ေကာင္းစြာ အားထုတ္မႈ {သမၼာ၀ါယာမ}၊
၇။ ေကာင္းစြာ ေအာက္ေမ့မႈ {သမၼာသတိ}၊
၈။ ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္မႈ {သမၼာ သမာဓိ} တို႔ေပတည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား အမိႏွင့္သား အခ်င္းခ်င္း ကာကြယ္ ႏိုင္ေသာ ေဘးသံုးမ်ဳိး တို႔ကို လည္းေကာင္း၊ အမိႏွင့္သား အခ်င္းခ်င္း မကာကြယ္ ႏိုင္ေသာ ေဘးသံုးမ်ဳိး တို႔ကို လည္းေကာင္း ပယ္ရန္ လြတ္ေျမာက္ရန္ လမ္းစဥ္ အက်င့္ေကာင္းတည္း ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၂ - ဘယသုတ္၊ မဟာ၀ဂ္၊ တိကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။

မဂၢင္ရွစ္ပါး ေလ့လာလိုပါေသးလွ်င္...

ပ႑ိတသုတ္- (ပညာရွိ)

ပ႑ိတသုတ္- (ပညာရွိ)

ရဟန္းတို႔ ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ ပညတ္အပ္ကုန္ေသာ တရားတို႔သည္ ဤ သံုးမ်ဳိးတို႔တည္း။ အဘယ္သံုးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

၁...ရဟန္းတို႔ အလွဴ {ဒါန}ကို ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ ပညတ္အပ္၏၊
၂...ရဟန္းတို႔ ရွင္ရဟန္းျပဳျခင္းကို ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ ပညတ္အပ္၏။
၃...ရဟန္းတို႔ အမိအဖတို႔အား လုပ္ေကြၽးျပဳစုျခင္းကို ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ ပညတ္အပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ ပညတ္အပ္ကုန္ေသာ တရားတို႔သည္ ဤ သံုးမ်ဳိးတို႔ ေပတည္း ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အလွဴေပးျခင္းကို လည္းေကာင္း၊ (သူတစ္ပါးတို႔အား)မညႇဥ္းဆဲျခင္းကို လည္းေကာင္း၊ ေစာင့္ထိန္းျခင္းကို လည္း ေကာင္း၊ ဣေႁႏၵတို႔ကို ဆံုးမျခင္းကို လည္းေကာင္း၊ သူေတာ္ေကာင္း ျဖစ္ကုန္ ျမတ္ေသာ အက်င့္ ရွိကုန္ေသာ သူတို႔၏ အမိအဖတို႔အား လုပ္ေကြၽး ျပဳစုျခင္းကို လည္းေကာင္း သူေတာ္ေကာင္းတို႔ ပညတ္အပ္၏။ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ (ပညတ္အပ္ ကုန္ေသာ) အၾကင္အေၾကာင္း သံုးမ်ဳိးတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ထို အေၾကာင္းသံုးမ်ဳိးတို႔ကို ဉာဏ္ အျမင္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အရိယာပညာရွိသည္ မွီ၀ဲ ရာ၏၊ ထိုသူသည္ ခ်မ္းေျမ႕ေသာ နတ္ျပည္ ေလာကသို႔ ၀င္ေရာက္၏။

၅ - ပ႑ိတသုတ္၊ စူဠ၀ဂ္၊ တိကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။

Thursday, October 30, 2008

ခတၱိယသုတ္- (မင္းမ်ဳိး)

ခတၱိယသုတ္- (မင္းမ်ဳိး)

ဇာဏုေႆာဏိ ပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ အတူ ၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ ေျပာဆုိ၏၊ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကုိ ေျပာဆို ၿပီးဆံုးေစၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနလ်က္ ျမတ္စြာ ဘုရားအား-

အသွ်င္ေဂါတမ ... မင္းတို႔သည္ ...
အဘယ္ကုိ အလုိရွိကုန္သနည္း၊
အဘယ္ အလုိ႔ငွါ ေလ့လာကုန္သနည္း၊
အဘယ္လွ်င္ တည္ရာရွိကုန္သနည္း၊
အဘယ္ကုိ ႏွလံုးသြင္းကုန္သနည္း၊
အဘယ္လွ်င္ အဆံုးရွိကုန္သနည္း ဟု ေလွ်ာက္၏။

ပုဏၰား ... မင္းတို႔သည္ ...
စည္းစိမ္ကုိ အလုိရွိကုန္၏၊
ပညာ အလုိ႔ငွါ ေလ့လာကုန္၏၊
ဗိုလ္ပါ အေပါင္းလွ်င္ တည္ရာရွိကုန္၏၊
ေရေျမကုိ အစိုးရျခင္းကုိ ႏွလံုးသြင္းကုန္၏၊
အစိုးရျခင္းလွ်င္ အဆံုးရွိကုန္၏ ဟု(မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ... ပုဏၰားတို႔သည္ ...
အဘယ္ကုိ အလုိရွိကုန္သနည္း၊
အဘယ္ အလုိ႔ငွါ ေလ့လာကုန္သနည္း၊
အဘယ္လွ်င္ တည္ရာရွိကုန္သနည္း၊
အဘယ္ကုိ ႏွလံုးသြင္းကုန္သနည္း၊
အဘယ္လွ်င္ အဆံုးရွိကုန္သနည္း ဟု ေလွ်ာက္၏။

ပုဏၰား ... ပုဏၰားတို႔သည္ ...
စည္းစိမ္ကုိ အလုိရွိကုန္၏၊
ပညာ အလုိ႔ငွါ ေလ့လာကုန္၏၊
မႏၲာန္လွ်င္ တည္ရာ ရွိကုန္၏၊
ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းကုိ ႏွလံုးသြင္းကုန္၏၊
ျဗဟၺာ့ဘံုသို႔ ေရာက္ျခင္းလွ်င္ အဆံုးရွိကုန္၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ... သူႂကြယ္တို႔သည္ ...
အဘယ္ကုိ အလုိရွိကုန္သနည္း၊
အဘယ္ အလုိ႔ငွါ ေလ့လာကုန္သနည္း၊
အဘယ္လွ်င္ တည္ရာရွိကုန္သနည္း၊
အဘယ္ကုိ ႏွလံုးသြင္းကုန္သနည္း၊
အဘယ္လွ်င္ အဆံုးရွိကုန္သနည္း ဟု ေလွ်ာက္၏။

ပုဏၰား ... သူႂကြယ္တို႔သည္ ...
စည္းစိမ္ဥစၥာကုိ အလုိ ရွိကုန္၏၊
ပညာ အလုိ႔ငွါ ေလ့လာကုန္၏၊
အတတ္ပညာလွ်င္ တည္ရာ ရွိကုန္၏၊
အလုပ္ကိစၥကုိ ႏွလံုးသြင္းကုန္၏၊
ၿပီးဆံုးၿပီးေသာ အလုပ္ကိစၥလွ်င္ အဆံုးရွိကုန္၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ... မိန္းမတို႔သည္ ...
အဘယ္ကုိ အလုိရွိကုန္သနည္း၊
အဘယ္ အလုိ႔ငွါ ေလ့လာကုန္သနည္း၊
အဘယ္လွ်င္ တည္ရာရွိကုန္သနည္း၊
အဘယ္ကုိ ႏွလံုးသြင္းကုန္သနည္း၊
အဘယ္လွ်င္ အဆံုးရွိကုန္သနည္း ဟု ေလွ်ာက္၏။

ပုဏၰား ... မိန္းမတို႔သည္ ...
ေယာက်္ားကုိ အလုိရွိကုန္၏၊
တန္ဆာ ဆင္ျခင္းငွါ ေလ့လာကုန္၏၊
သားလွ်င္ တည္ရာရွိကုန္၏၊
လင္တူမယား မရွိမူကုိ ႏွလံုးသြင္းကုန္၏၊
အစိုးရျခင္းလွ်င္ အဆံုးရွိကုန္၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ... ခိုးသူတို႔သည္ ...
အဘယ္ကုိ အလုိရွိကုန္သနည္း၊
အဘယ္ အလုိ႔ငွါ ေလ့လာကုန္သနည္း၊
အဘယ္လွ်င္ တည္ရာရွိကုန္သနည္း၊
အဘယ္ကုိ ႏွလံုးသြင္းကုန္သနည္း၊
အဘယ္လွ်င္ အဆံုးရွိကုန္သနည္း ဟု ေလွ်ာက္၏။

ပုဏၰား ... ခိုးသူတို႔သည္ ...
(သူတစ္ပါးဥစၥာ ပစၥည္းကုိ) ယူျခင္းကုိ အလုိရွိကုန္၏၊
ပုန္းေအာင္းရန္ အလို႔ငွါ ေလ့လာကုန္၏၊
လက္နက္လွ်င္ တည္ရာရွိကုန္၏၊
အမုိက္ေမွာင္ကုိ ႏွလံုးသြင္းကုန္၏၊
(ဥစၥာရွင္တို႔) မျမင္ရျခင္းလွ်င္ အဆံုးရွိကုန္၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ... ရဟန္းတို႔သည္ ...
အဘယ္ကုိ အလုိရွိကုန္သနည္း၊
အဘယ္ အလုိ႔ငွါ ေလ့လာကုန္သနည္း၊
အဘယ္လွ်င္ တည္ရာရွိကုန္သနည္း၊
အဘယ္ကုိ ႏွလံုးသြင္းကုန္သနည္း၊
အဘယ္လွ်င္ အဆံုးရွိကုန္သနည္း ဟု ေလွ်ာက္၏။

ပုဏၰား ... ရဟန္းတို႔သည္ ...
သည္းခံမႈ သီလ စင္ၾကယ္မႈကုိ အလုိရွိကုန္၏၊
ပညာ အလို႔ငွါ ေလ့လာကုန္၏၊
သီလလွ်င္ တည္ရာရွိကုန္၏၊
ေၾကာင့္ၾက မရွိမႈူကုိ ႏွလံုးသြင္းကုန္၏၊
နိဗၺာန္လွ်င္ အဆံုးရွိကုန္၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ အံ့ဖြယ္ ရွိပါေပစြ၊ အသွ်င္ေဂါတမ မျဖစ္ဘူးျမဲ ျဖစ္ပါေပစြ၊ အသွ်င္ ေဂါတမသည္ မင္းတို႔၏ အလုိကုိ လည္းေကာင္း၊ ေလ့လာရာကုိ လည္းေကာင္း၊ တည္ရာကုိ လည္းေကာင္း၊ ႏွလံုးသြင္းကုိ လည္းေကာင္း၊ အဆံုးကုိ လည္းေကာင္း သိေတာ္မူပါေပ၏။
အသွ်င္ေဂါတမသည္ ပုဏၰားတို႔၏လည္း။ပ။
အသွ်င္ေဂါတမသည္ သူႂကြယ္တို႔၏လည္း။ပ။
အသွ်င္ေဂါတမသည္ မိန္းမတို႔၏လည္း။ပ။
အသွ်င္ေဂါတမသည္ ခိုးသူတို႔၏လည္း။ပ။
အသွ်င္ေဂါတမသည္ ရဟန္းတို႔၏လည္း အလုိကုိ လည္းေကာင္း၊ ေလ့လာရာကုိ လည္းေကာင္း၊ တည္ရာကုိ လည္းေကာင္း၊ ႏွလံုးသြင္းကုိ လည္းေကာင္၊ အဆံုးကုိ လည္းေကာင္း သိေတာ္မူပါေပ၏။

အသွ်င္ေဂါတမ တရားေတာ္သည္ အလြန္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါေပ၏။ပ။
အသွ်င္ဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္ကုိ ယေန႔မွစ၍ အသက္ထက္ဆံုး(ရတနာသံုးပါးကုိ) ကုိးကြယ္ ဆည္းကပ္တတ္သူ {ဥပါသကာ} ဟူ၍ မွတ္ေတာ္မူပါ ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၁၀ - ခတၱိယသုတ္၊ ဓမၼိက၀ဂ္၊ ဆကၠနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။

မုဒိတာ- (၀မ္းေျမာက္ျခင္း)

သုတၱႏၲဘာဇနီယနည္း (အက်ယ္)

၃ - မုဒိတာ ...

အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း {မုဒိတာ} ႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ တစ္ခုေသာ အရပ္မ်က္ႏွာကုိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၍ ေနသနည္း။

ဥပမာအားျဖင့္ ခ်စ္အပ္ေသာ ႏွလုံးကုိပြါးေစတတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ကုိ ျမင္လွ်င္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း {မုဒိတာ} ျဖစ္သကဲ့သို႔ ထို႔အတူ သတၱ၀ါအားလုံးတို႔ကုိ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း ]မုဒိတာ} ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၏။

ထုိတြင္ အဘယ္သည္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း {မုဒိတာ} မည္သနည္း ?

သတၱ၀ါတို႔၌ အၾကင္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း {မုဒိတာ}၊
၀မ္းေျမာက္ေသာ အျခင္းအရာ {မုဒိတာယနာ}၊
၀မ္းေျမာက္တတ္သည္၏ အျဖစ္ {မုဒိတာယိတတၱ}၊
မုဒိတာဟူေသာ၊ စိတ္၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ တရားတို႔မွ
လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း သေဘာ {မုဒိတာေစေတာ၀ိမုတၱိ} သည္ ရွိ၏။
ဤသေဘာကုိ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း {မုဒိတာ} ဟု ဆုိအပ္၏။

ထုိတြင္ အဘယ္သည္ {{စိတ္}} မည္သနည္း ?

အၾကင္ ဆန္းၾကယ္မႈ {စိတၱ}၊
သိမႈ သေဘာ {မန}၊
သိျခင္းသေဘာ {မာနသ}၊
အတြင္း၌ ျဖစ္ေသာသေဘာ {ဟဒယ}၊
ျဖဴစင္ေသာသေဘာ {ပ႑ရ}၊
သိမႈ ျဖစ္ရာဌာန {မနာယတန}၊
အစုိးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ}၊
အထူးသိမႈ {၀ိညာဏ}၊
အထူးသိမႈ အစု {၀ိညာဏကၡႏၶာ}၊
ထုိစိတ္ အားေလ်ာ္ေသာ အထူးသိမႈ သေဘာ {တဇၨာမေနာ၀ိညာဏဓာတ္}။
ဤသေဘာကုိ စိတ္ဟု ဆုိအပ္၏။
ဤစိတ္သည္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း {မုဒိတာ} ႏွင့္တကြ အျဖစ္သို႔ ေရာက္၏၊
တကြျဖစ္၏၊ ႏွီးေႏွာ၏၊ ယွဥ္၏၊
ထို႔ေၾကာင့္ {{၀မ္းေျမာက္ျခင္း {မုဒိတာ} ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္}} ဟု ဆုိအပ္၏။

{{တစ္ခုေသာ အရပ္မ်က္ႏွာကုိ}} ဟူသည္ကား
အေရွ႕အရပ္မ်က္ႏွာ၊
အေနာက္အရပ္မ်က္ႏွာ၊
ေျမာက္အရပ္မ်က္ႏွာ၊
ေတာင္အရပ္မ်က္ႏွာ၊
အထက္အရပ္မ်က္ႏွာ၊
ေအာက္အရပ္မ်က္ႏွာ၊
ဖီလာအရပ္မ်က္ႏွာ၊
အေထာင့္အရပ္မ်က္ႏွာတို႔တည္း။

{{ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၍}} ဟူသည္ကား မုဒိတာစိတ္ကုိ ျဖန္႔၍၊ မုဒိတာစိတ္ကုိ လႊတ္၍။
{{ေန၏}} ဟူသည္ကား။ပ။ ထို႔ေၾကာင့္ {{ေန၏}} ဟု ဆုိအပ္၏။
{{ထို႔အတူ ႏွစ္ခုေျမာက္ေသာ အရပ္ကုိ}} ဟူသည္ကား တစ္ခုေသာ အရပ္ မ်က္ႏွာကုိကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ႏွစ္ခုေျမာက္ေသာ အရပ္မ်က္ႏွာကုိ၊ ထို႔အတူ သုံးခု ေျမာက္ေသာ အရပ္မ်က္ႏွာကုိ၊ ထို႔အတူ ေလးခုေျမာက္ေသာ အရပ္မ်က္ႏွာကုိ၊ ထို႔အတူ အထက္အရပ္မ်က္ႏွာကုိ၊ ထို႔အတူ ေအာက္အရပ္မ်က္ႏွာကုိ၊ ထို႔အတူ ဖီလာအရပ္မ်က္ႏွာကုိ၊ ထို႔အတူ အေထာင့္အရပ္မ်က္ႏွာကုိဟု (ဆုိအပ္၏။)

{{အလုံးစုံေသာ အရပ္မ်က္ႏွာတို႔၌ သတၱ၀ါအားလုံးတို႔၌ မိမိႏွင့္ အတူျပဳ၍ သတၱ၀ါ အားလုံး ပါ၀င္ေသာ သတၱေလာကကုိ}} ဟူေသာ ဤစကားသည္ အလုံးစုံအား ျဖင့္ သတၱ၀ါအားလုံးကုိ အလုံးစုံေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ သတၱ၀ါအားလုံးကုိ အႂကြင္းမရွိေအာင္၊ အက်န္မရွိေအာင္ သိမ္းက်ဳံး၍ဆုိေသာ စကားတည္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ {{အလုံးစုံေသာ အရပ္မ်က္ႏွာတို႔၌ သတၱ၀ါအားလုံးတို႔၌ မိမိႏွင့္အတူ
ျပဳ၍ သတၱ၀ါအားလုံးပါ၀င္ေသာ သတၱေလာကကုိ}} ဟု ဆုိအပ္၏။

{{၀မ္းေျမာက္ျခင္း {မုဒိတာ} ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္}} ဟူရာ၌ အဘယ္သည္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း {မုဒိတာ} မည္သနည္း။

သတၱ၀ါတို႔၌ အၾကင္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း {မုဒိတာ}၊
၀မ္းေျမာက္ေသာ အျခင္းအရာ {မုဒိတာယနာ}၊
၀မ္းေျမာက္တတ္သည္၏ အျဖစ္ {မုဒိတာယိတတၱ}၊
မုဒိတာဟူေသာ၊ စိတ္၏ ဆန္႔က်င္ဘက္တရားတို႔မွ
လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္းသေဘာ {မုဒိတာေစေတာ၀ိမုတၱိ} သည္ ရွိ၏။
ဤသေဘာကုိ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း {မုဒိတာ} ဟု ဆုိအပ္၏။

ထုိတြင္ အဘယ္သည္ {{စိတ္}} မည္သနည္း ?

အၾကင္ ဆန္းၾကယ္မႈ {စိတၱ}၊ သိျခင္းသေဘာ {မန}၊ သိမႈ သေဘာ {မာနသ}။ပ။ ထုိစိတ္ အားေလ်ာ္ေသာ အထူးသိမႈ သေဘာ {တဇၨာမေနာ၀ိညာဏဓာတ္} သည္ ရွိ၏။ ဤသေဘာကုိ စိတ္ဟု ဆုိအပ္၏။

ဤစိတ္သည္ ဤ၀မ္းေျမာက္ျခင္း {မုဒိတာ} ႏွင့္တကြ အျဖစ္သို႔ ေရာက္၏၊
တကြျဖစ္၏၊ ႏွီးေႏွာ၏၊ ယွဥ္၏၊
ထို႔ေၾကာင့္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း ]မုဒိတာ} ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ဟု ဆုိအပ္၏။

{{ျပန္႔ေျပာေသာ}} ဟူရာ၌ ျပန္႔ေျပာျခင္းဟူသည္ မ်ားျမတ္ျခင္းေပတည္း၊
မ်ားျမတ္ျခင္းဟူသည္ အပုိင္းအျခား မရွိျခင္းတည္း၊
အပုိင္းအျခား မရွိျခင္းဟူသည္ ရန္မရွိျခင္းတည္း၊
ရန္မရွိျခင္းဟူသည္ ေၾကာင့္ၾကမရွိျခင္းတည္း။

{{ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၍}} ဟူသည္ကား မုဒိတာစိတ္ကုိ ျဖန္႔၍၊ မုဒိတာစိတ္ကုိ လႊတ္၍။
{{ေန၏}} ဟူသည္ကား။ပ။ ထို႔ေၾကာင့္ {{ေန၏}} ဟု ဆုိအပ္၏။

၂ - သုတၱႏၲဘာဇနီယနည္း(အက်ယ္)၊ အပၸမညာ၀ိဘဂၤၤၤ၊ ၀ိဘင္းပါဠိေတာ္။

Wednesday, October 29, 2008

ဥေပကၡာ- (လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း)

သုတၱႏၲဘာဇနီယနည္း (အက်ယ္)

၄ - ဥေပကၡာ ...

အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း {ဥေပကၡာ} ႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ တစ္ခုေသာ အရပ္မ်က္ႏွာကုိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၍ ေနသနည္း။

ဥပမာအားျဖင့္ ႏွလုံးကုိ ပြါးေစတတ္သည္လည္း မဟုတ္၊ ႏွလုံးကုိ မပြါးေစတတ္ သည္လည္း မဟုတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ကုိ ျမင္လွ်င္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း {ဥေပ ကၡာ} ျဖစ္သကဲ့သို႔ ထို႔အတူ သတၱ၀ါအားလုံးတို႔ကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း {ဥေပကၡာ} ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၏။
ထုိတြင္ အဘယ္သည္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း {ဥေပကၡာ} မည္သနည္း ?

သတၱ၀ါတို႔၌ အၾကင္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း {ဥေပကၡာ}၊
လ်စ္လ်ဴ႐ႈေသာ အျခင္းအရာ {ဥေပကၡာယနာ}၊
လ်စ္လ်ဴ႐ႈတတ္သည္၏အျဖစ္ {ဥေပကၡာယိတတၱ}၊
ဥေပကၡာဟူေသာ၊ စိတ္၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ တရားတို႔မွ
လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္းသေဘာ {{ဥေပကၡာေစေတာ၀ိမုတၱိ}} သည္ ရွိ၏။
ဤသေဘာကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း {ဥေပကၡာ} ဟု ဆုိအပ္၏။

ထုိတြင္ အဘယ္သည္ {{စိတ္}} မည္သနည္း ?

အၾကင္ ဆန္းၾကယ္မႈ {စိတၱ}၊
သိမႈ သေဘာ {မန}၊
သိျခင္းသေဘာ {မာနသ}၊
အတြင္း၌ ျဖစ္ေသာသေဘာ {ဟဒယ}၊
ျဖဴစင္ေသာသေဘာ {ပ႑ရ}၊
သိမႈ ျဖစ္ရာဌာန {မနာယတန}၊
အစုိးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ}၊
အထူးသိမႈ {၀ိညာဏ}၊
အထူးသိမႈ အစု {၀ိညာဏကၡႏၶာ}၊
ထုိစိတ္ အားေလ်ာ္ေသာ အထူးသိမႈ သေဘာ {တဇၨာမေနာ၀ိညာဏဓာတ္}။
ဤသေဘာကုိ စိတ္ဟု ဆုိအပ္၏။
ဤစိတ္သည္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း {ဥေပကၡာ} ႏွင့္တကြ အျဖစ္သို႔ ေရာက္၏၊
တကြျဖစ္၏၊ ႏွီးေႏွာ၏၊ ယွဥ္၏၊
ထို႔ေၾကာင့္ {{လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း {ဥေပကၡာ} ႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္}} ဟု ဆုိအပ္၏။

{{တစ္ခုေသာ အရပ္မ်က္ႏွာကုိ}} ဟူသည္ကား ...
အေရွ႕အရပ္မ်က္ႏွာ၊
အေနာက္အရပ္မ်က္ႏွာ၊
ေျမာက္အရပ္မ်က္ႏွာ၊
ေတာင္အရပ္မ်က္ႏွာ၊
အထက္အရပ္မ်က္ႏွာ၊
ေအာက္အရပ္မ်က္ႏွာ၊
ဖီလာအရပ္မ်က္ႏွာ၊
အေထာင့္အရပ္မ်က္ႏွာကုိ (ဟု ဆုိအပ္၏)။

{{ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၍}} ဟူသည္ကား ဥေပကၡာစိတ္ကုိ ျဖန္႔၍၊ ဥေပကၡာစိတ္ကုိ လႊတ္၍။
{{ေန၏}} ဟူသည္ကား။ပ။ ထို႔ေၾကာင့္ {{ေန၏}} ဟု ဆုိအပ္၏။

{{ထို႔အတူ ႏ်စ္ခုေျမာက္ေသာ အရပ္ကုိ}} ဟူသည္ကား တစ္ခုေသာ အရပ္ မ်က္ႏွာကုိကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ႏွစ္ခုေျမာက္ေသာ အရပ္မ်က္ႏွာကုိ၊ ထို႔အတူ သုံးခု ေျမာက္ေသာ အရပ္မ်က္ႏွာကုိ၊ ထို႔အတူ ေလးခုေျမာက္ေသာ အရပ္မ်က္ႏွာကုိ၊ ထို႔အတူ အထက္အရပ္မ်က္ႏွာကုိ၊ ထို႔အတူ ေအာက္အရပ္မ်က္ႏွာကုိ၊ ထို႔အတူ ဖီလာအရပ္မ်က္ႏွာကုိ၊ ထို႔အတူ အေထာင့္အရပ္မ်က္ႏွာကုိ (ဟု ဆုိအပ္၏။)

{{အလုံးစုံေသာ အရပ္မ်က္ႏွာတို႔၌ သတၱ၀ါအားလုံးတို႔၌ မိမိႏွင့္ အတူျပဳ၍ သတၱ၀ါအားလုံးပါ၀င္ေသာ သတၱေလာကကုိ}} ဟူေသာ ဤစကားသည္ အလံုးစုံ အားျဖင့္ သတၱ၀ါအားလုံးကုိ အလုံးစုံေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ သတၱ၀ါအားလုံး ကုိ အႂကြင္းမရွိေအာင္၊ အက်န္မရွိေအာင္ သိမ္းက်ဳံး၍ဆုိေသာ စကားတည္း။ ထို႔ေၾကာင့္ {{အလုံးစုံေသာ အရပ္မ်က္ႏွာတို႔၌ သတၱ၀ါအားလုံးတို႔၌ မိမိႏွင့္ အတူ
ျပဳ၍ သတၱ၀ါအားလုံး ပါ၀င္ေသာ သတၱေလာကကုိ}} ဟု ဆုိအပ္၏။

{{လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း {ဥေပကၡာ} ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္}} ဟူရာ၌ အဘယ္သည္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း {ဥေပကၡာ} မည္သနည္း။
သတၱ၀ါတို႔၌ အၾကင္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း {ဥေပကၡာ}၊
လ်စ္လ်ဴ႐ႈေသာ အျခင္းအရာ {ဥေပကၡာယနာ}၊
လ်စ္လ်ဴ႐ႈတတ္သည္၏ အျဖစ္ {ဥေပကၡာယိတတၱ}၊
ဥေပကၡာဟူေသာ၊ စိတ္၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ တရားတို႔မွ
လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္းသေဘာ {ဥေပကၡာေစေတာ၀ိမုတၱိ} သည္ ရွိ၏။
ဤသေဘာကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း {ဥေပကၡာ} ဟု ဆုိအပ္၏။

ထုိတြင္ အဘယ္သည္ {{စိတ္}} မည္သနည္း ?

အၾကင္ ဆန္းၾကယ္မႈ {စိတၱ}၊ သိျခင္းသေဘာ {မန}၊ သိမႈ သေဘာ {မာနသ}။ပ။ ထုိစိတ္ အားေလ်ာ္ေသာ အထူးသိမႈ သေဘာ {တဇၨာမေနာ၀ိညာဏဓာတ္} သည္ ရွိ၏။ ဤသေဘာကုိ စိတ္ဟု ဆုိအပ္၏။

ဤစိတ္သည္ ဤလ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း {ဥေပကၡာ} ႏွင့္တကြ အျဖစ္သို႔ ေရာက္၏၊
တကြျဖစ္၏၊ ႏွီးေႏွာ၏၊ ယွဥ္၏။
ထို႔ေၾကာင့္ {{လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း ]ဥေပကၡာ} ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္}} ဟု ဆုိအပ္၏။

{{ျပန္႔ေျပာေသာ}} ဟူရာ၌ ျပန္႔ေျပာျခင္းဟူသည္ မ်ားျမတ္ျခင္းတည္း၊
မ်ားျမတ္ျခင္းဟူသည္ အပုိင္းအျခား မရွိျခင္းတည္း၊
အပုိင္းအျခား မရွိျခင္းဟူသည္ ရန္မရွိျခင္းတည္း၊
ရန္မရွိျခင္းဟူသည္ ေၾကာင့္ၾက မရွိျခင္းတည္း။

{{ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၍}} ဟူသည္ကား ဥေပကၡာစိတ္ကုိ ျဖန္႔၍၊ ဥေပကၡာစိတ္ကုိ လႊတ္၍။
{{ေန၏}} ဟူသည္ကား။ပ။ ထို႔ေၾကာင့္ {{ေန၏}} ဟု ဆုိအပ္၏။

၂ - သုတၱႏၲဘာဇနီယနည္း(အက်ယ္)၊ အပၸမညာ၀ိဘဂၤၤၤ၊ ၀ိဘင္းပါဠိေတာ္။

Monday, October 27, 2008

ဒီဘုန္းႀကီးကို ဒကာတို႔ မၾကည္ညိဳဘဲ ေနႏိုင္သည္...

အပၸသာဒပေ၀ဒနီယသုတ္-

ရဟန္းတို႔ အဂၤါရွစ္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းအား ...
အလုိရွိကုန္လတ္ေသာ္ ဥပါသကာတို႔သည္ မၾကည္ညိဳမႈကုိ သိေစရာကုန္၏။

အဘယ္ရွစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ -

၁။ လူတို႔အား လာဘ္ မရစိမ့္ေသာငွါ အားထုတ္၏၊
၂။ လူတို႔အား အက်ဳိးမဲ့ ျဖစ္စိမ့္ေသာငွါ အားထုတ္၏၊
၃။ လူကုိ ဆဲေရး၏၊ ေရရြတ္၏၊ (ၿခိမ္းေျခာက္၏)၊
၄။ လူအခ်င္းခ်င္း ကဲြျပားေစ၏၊
၅။ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဂုဏ္(ေက်းဇူး)မဲ့ကုိ ဆို၏၊
၆။ တရားေတာ္၏ ဂုဏ္(ေက်းဇူး)မဲ့ကုိ ဆို၏၊
၇။ သံဃာေတာ္၏ ဂုဏ္(ေက်းဇူး)မဲ့ကုိ ဆို၏၊
၈။ မက်က္စားသင့္ေသာ ေနရာ၌လည္း ထိုရဟန္းကုိ ေတြ႕ျမင္ရကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအဂၤါရွစ္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းအား ...
အလုိရွိကုန္လတ္ေသာ္ ဥပါသကာတို႔သည္ မၾကည္ညိဳမႈကုိ သိေစကုန္ရာ၏။

***

ရဟန္းတို႔ အဂၤါရွစ္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းအား ...
အလုိရွိကုန္ လတ္ေသာ္ ဥပါသကာတို႔သည္ ၾကည္ၫိုမႈကုိ သိေစကုန္ရာ၏။

အဘယ္ရွစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ -

၁။ လူတို႔အား လာဘ္ မရစိမ့္ေသာငွါ အားမထုတ္၊
၂။ လူတို႔အား အက်ဳိးမဲ့ ျဖစ္စိမ့္ေသာငွါ အားမထုတ္၊
၃။ လူကုိ မဆဲေရး၊ မေရရြတ္၊
၄။ လူအခ်င္းခ်င္း မကဲြျပားေစ၊
၅။ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဂုဏ္ (ေက်းဇူး)ကုိ ဆို၏၊
၆။ တရားေတာ္၏ ဂုဏ္(ေက်းဇူး)ကုိ ဆို၏၊
၇။ သံဃာေတာ္၏ ဂုဏ္(ေက်းဇူး)ကုိ ဆို၏၊
၈။ က်က္စားသင့္ရာ၌ ထိုရဟန္းကုိ ေတြ႕ျမင္ရကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအဂၤါ ရွစ္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာရဟန္းအား ...
အလုိရွိကုန္ လတ္ေသာ္ ဥပါသကာတို႔သည္ ၾကည္ညိဳမႈကုိ သိေစကုန္ရာ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၈ - အပၸသာဒပေ၀ဒနီယသုတ္၊ အ႒ကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။

ပဌမ မိတၱသုတ္-

ပဌမ မိတၱသုတ္-

ရဟန္းတုိ႔ အဂၤါခုနစ္မ်ဳိးတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အေဆြခင္ပြန္းကုိ မွီ၀ဲအပ္၏၊

အဘယ္ခုနစ္မ်ဳိးတုိ႔နည္းဟူမူ -

၁။ သူတစ္ပါးတုိ႔ ေပးႏုိင္ခဲေသာ အရာ၀တၳဳကုိ ေပးတတ္၏၊
၂။ ျပဳႏုိင္ခဲေသာ အမွဳကုိ ျပဳ၏၊
၃။ သည္းခံႏုိင္ခဲေသာ အရာကုိ သည္းခံ၏၊
၄။ မိမိ၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္အပ္ေသာ အရာကုိ ထုိအေဆြခင္ပြန္းအား ထင္စြာျပဳ၏၊
၅။ ထုိအေဆြခင္ပြန္း၏ လွ်ဳိ႔၀ွက္အပ္ေသာ အရာကုိ လွ်ဳိ႕၀ွက္၏၊
၆။ ေဘးရန္တုိ႔ ေၾကာင့္ မစြန္႔ပစ္၊
၇။ ပစၥည္းဥစၥာ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ မထီမဲ့ျမင္ မျပဳ။

ရဟန္းတုိ႔ ဤအဂၤါခုနစ္မ်ဳိးတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အေဆြခင္ပြန္းကုိ မွီ၀ဲအပ္၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္ မူ၏)။

အေဆြခင္ပြန္းသည္ ေပးႏုိင္ခဲေသာ အရာ၀တၳဳကုိ ေပး၏၊ ျပဳႏုိင္ခဲေသာ အမွဳကုိ လည္း ျပဳ၏၊ ထုိမွတစ္ပါးလည္း ထုိသူ၏ မေကာင္းသျဖင့္ ဆုိအပ္ေသာ စကား တုိ႔ကုိ လည္းေကာင္း၊ သည္းခံႏုိင္ခဲေသာ အရာတုိ႔ကုိ လည္းေကာင္း သည္းခံ၏။ ထုိသူအား မိမိ၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္အပ္ေသာ အရာကုိလည္း ေျပာၾကား၏၊ ထုိသူ၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္အပ္ေသာ အရာကုိလည္း လွ်ဳိ႕၀ွက္၏၊ ေဘးရန္ျဖစ္ေပၚေသာ အခါ တုိ႔၌လည္း မစြန္႔ပစ္၊ ပစၥည္းဥစၥာ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္လည္း မထီမဲ့ျမင္ မျပဳ။ အၾကင္ ပုဂၢဳိလ္၌ ထုိအေၾကာင္းတုိ႔သည္ ရွိကုန္၏၊

ထုိသုိ႔ သေဘာရွိေသာ အေဆြခင္ပြန္းျဖစ္ေသာသူကုိ
အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းကုိ အလုိရွိသူသည္ ဆည္းကပ္အပ္၏။

၅ - ပဌမ မိတၱသုတ္၊ ေဒ၀တာ၀ဂ္၊ သတၱကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။

ဘိကၡဳသုတ္- (ရဟန္း)

ရဟန္းဟူ၍ ဘာ့ေၾကာင့္ေခၚ.....

ဘိကၡဳသုတ္-

ရဟန္းတုိ႔ တရား ခုနစ္မ်ဳိးတုိ႔ကို ဖ်က္ဆီးအပ္ၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရဟန္းမည္၏။

အဘယ္ ခုနစ္မ်ဳိး တုိ႔နည္း ဟူမူ-

၁။ ထင္ရွားရွိေသာ ခႏၶာငါးပါး၌ အျမင္မွားမႈ {သကၠာယဒိ႒ိ} ကို ဖ်က္ဆီးအပ္ၿပီး ျဖစ္၏။
၂။ မေ၀ခဲြႏိုင္မႈ {၀ိစိကိစၧာ} ကို ဖ်က္ဆီးအပ္ၿပီး ျဖစ္၏။
၃။ ေခြး ႏြား စသည္တုိ႔၏ အေလ့အက်င့္ကို အမွန္ဟု မွားေသာအားျဖင့္ သံုးသပ္မႈ {သီလဗၺတပရာမာသ} ကို ဖ်က္ဆီးအပ္ၿပီး ျဖစ္၏။
၄။ စဲြမက္မႈ {ရာဂ} ကို ဖ်က္ဆီးအပ္ၿပီး ျဖစ္၏။
၅။ အမ်က္ထြက္မႈ {ေဒါသ} ကို ဖ်က္ဆီးအပ္ၿပီး ျဖစ္၏။
၆။ ေတြေ၀မႈ {ေမာဟ} ကို ဖ်က္ဆီးအပ္ၿပီး ျဖစ္၏။
၇။ ေထာင္လႊားမႈ {မာန} ကို ဖ်က္ဆီးအပ္ၿပီး ျဖစ္၏။

ဤတရား ခုနစ္မ်ဳိးတုိ႔ကို ဖ်က္ဆီးအပ္ၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရဟန္းမည္၏ ဟု
(မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၁ - ဘိကၡဳသုတ္၊ သမဏ၀ဂ္၊ သတၱကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။

သု၀ိဒူရသုတ္- (အလြန္ေ၀းသည္)

သု၀ိဒူရသုတ္- (အလြန္ေ၀းသည္)

ရဟန္းတို႔ အလြန္႔အလြန္ ေ၀းကြာေသာ အရာတို႔သည္ ဤေလးမ်ိဳးတို႔တည္း။

အဘယ္ ေလးမ်ဳိးတို႔နည္း ဟူမူ-

၁...
ရဟန္းတို႔ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးသည္ ေ၀း၏၊
ဤကား ပဌမျဖစ္ေသာ အလြန္႔အလြန္ေ၀းကြာေသာ အရာတည္း။

၂...
ရဟန္းတို႔ သမုဒၵရာ၏ ဤမွာဘက္ကမ္းႏွင့္ ထိုမွာဘက္ကမ္းသည္ ေ၀း၏၊
ဤကား ဒုတိယျဖစ္ေသာ အလြန္႔အလြန္ ေ၀းကြာေသာ အရာတည္း။

၃...
ရဟန္းတို႔ ေနထြက္ရာအရပ္ႏွင့္ ေန၀င္ရာ အရပ္သည္ ေ၀း၏၊
ဤကား တတိယျဖစ္ေသာ အလြန္႔အလြန္ ေ၀းကြာေသာ အရာတည္း။

၄...
ရဟန္းတို႔ သူေတာ္ေကာင္းတု႕ိ၏ တရားႏွင့္ သူယုတ္မာတို႔၏တရားသည္ ေ၀း၏၊ ဤကား စတုတၳျဖစ္ေသာ အလြန္႔အလြန္ ေ၀းကြာေသာ အရာတည္း။

ရဟန္းတို႔ အလြန္႔အလြန္ ေ၀းကြာေသာ အရာတို႔သည္ ဤေလးမ်ိဳးတို႔တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ေကာင္းကင္သည္လည္း (ေျမႀကီးမွ) ေ၀း၏၊ ေျမႀကီးသည္လည္း (ေကာင္းကင္မွ) ေ၀း၏၊ သမုဒၵရာ၏ ကမ္းတစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ကိုလည္း ေ၀း၏ ဟု ဆိုကုန္၏၊ အေရာင္ကို ျပဳတတ္ေသာ ေန၏ထြက္ရာအရပ္ႏွင့္ ၀င္ရာအရပ္သည္လည္း ေ၀း ၏။ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို လည္းေကာင္း၊ သူယုတ္မာတရားကို လည္း ေကာင္း ထို ေ၀းျခင္းတို႔ထက္ စင္စစ္ အလြန္ေ၀း၏ဟု ဆိုကုန္၏၊ သူေတာ္ေကာင္း တို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္ျခင္းသည္ မပ်က္စီးေသာ သေဘာရွိ၏၊ သူေတာ္ေကာင္းတရား တည္သမွ် အတိုင္း (မပ်က္စီးသည္)သာ ျဖစ္၏။ သူယုတ္မာတို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္ ျခင္းသည္ လ်င္စြာ ပ်က္စီး၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ သူေတာ္ ေကာင္းတို႔၏တရားသည္ သူယုတ္မာတို႔မွ ေ၀း၏။

၇ - သု၀ိဒူရသုတ္၊ ေရာဟိတႆ၀ဂ္၊ စတုကၠနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။

Saturday, October 25, 2008

ပမာဒ၀ဂ္-မွ- ဓမၼကို {{အဓမၼ}}

ပမာဒ၀ဂ္-မွ- ဓမၼကို {{အဓမၼ}}

ရဟန္းတို႔ အၾကင္ ရဟန္းတို႔သည္ ဓမၼကို {{အဓမၼ}}ဟု ျပကုန္၏၊

ရဟန္းတို႔ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ...
လူအမ်ား၏ အစီးအပြါးမဲ့ျခင္းငွါ၊
လူအမ်ား၏ ခ်မ္းသာမဲ့ျခင္းငွါ၊
လူအမ်ား၏ အက်ဳိးမဲ့ျခင္းငွါ၊
နတ္လူတို႔၏ အစီးအပြါးမဲ့ျခင္းငွါ၊
ဆင္းရဲျခင္းငွါ က်င့္သည္ မည္ကုန္၏။

ထိုရဟန္းတို႔သည္ မ်ားစြာေသာ အကုသိုလ္ကိုလည္း ျဖစ္ပြါးေစသည္ မည္ကုန္၏၊

ထို ရဟန္းတို႔သည္ ...
ဤသာသနာေတာ္ကိုလည္း ကြယ္ေပ်ာက္ေစသည္ မည္ကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

စတုတၱႎသတိမသုတ္။
ပမာဒ၀ဂ္-မွ၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။

ပမာဒ၀ဂ္-မွ- အဓမၼ*ကို {{ဓမၼ}}

ပမာဒ၀ဂ္-မွ- အဓမၼ*ကို {{ဓမၼ}}

ရဟန္းတို႔ အၾကင္ ရဟန္းတို႔သည္ အဓမၼ*ကို {{ဓမၼ}}** ဟု ျပကုန္၏၊

ရဟန္းတို႔ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ...
လူအမ်ား၏ အစီးအပြါးမဲ့ျခင္းငွါ၊
လူအမ်ား၏ ခ်မ္းသာမဲ့ျခင္းငွါ၊
လူအမ်ား၏ အက်ဳိးမဲ့ျခင္းငွါ၊
နတ္လူတို႔၏ အစီးအပြါးမဲ့ျခင္းငွါ၊
ဆင္းရဲျခင္းငွါ က်င့္သည္ မည္ကုန္၏။

ထိုရဟန္းတို႔သည္ မ်ားစြာေသာ အကုသိုလ္ကိုလည္း ျဖစ္ပြါးေစသည္ မည္ကုန္၏၊

ထို ရဟန္းတို႔သည္ ...
ဤသာသနာေတာ္ကိုလည္း ကြယ္ေပ်ာက္ေစသည္ မည္ကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ေတတၱႎသတိမသုတ္။
ပမာဒ၀ဂ္-မွ၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။

ပမာဒ၀ဂ္-မွ- ႀကီးပြါးျခင္း

ပမာဒ၀ဂ္-မွ- ႀကီးပြါးျခင္း

ရဟန္းတို႔ အၾကင္ အၿခံအရံ၏ ႀကီးပြါးျခင္းသည္ ရွိ၏၊
ဤႀကီးပြါးျခင္းသည္ အနည္းငယ္မွ်သာျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ အၾကင္ ပညာ၏ ႀကီးပြါးျခင္းသည္ ရွိ၏၊
ဤႀကီးပြါးျခင္းသည္ ႀကီးပြါးျခင္းတကာတို႔တြင္ အျမတ္ဆံုးတည္း။

ရဟန္းတို႔ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသာသနာေတာ္၌ ...
{{ပညာ၏ ႀကီးပြါးျခင္းျဖင့္ ႀကီးပြါးကုန္အံ့}} ဟု ႏွလံုးသြင္း၍ က်င့္ရမည္။
ရဟန္းတို႔ သင္တို႔သည္ ဤအတိုင္းသာ က်င့္ရမည္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပဌမသုတ္။
ပမာဒ၀ဂ္-မွ၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။

Friday, October 24, 2008

ဒါန၀ဂ္-

ဒါန၀ဂ္-

အလွဴႏွစ္မ်ဳိး ...

ရဟန္းတို႔ အလွဴတို႔သည္ ဤႏွစ္မ်ဳိး တို႔ေပတည္း။
အဘယ္ ႏွစ္မ်ဳိး တို႔နည္း ဟူမူ-

၁။ ပစၥည္းေလးပါး အလွဴ {အာမိသဒါန} လည္းေကာင္း၊
၂။ တရားအလွဴ {ဓမၼဒါန} လည္းေကာင္းတို႔တည္း။
ရဟန္းတို႔ အလွဴ {ဒါန} တို႔သည္ ဤႏွစ္မ်ဳိးတို႔ေပတည္း။
ရဟန္းတို႔ ဤအလွဴ ႏွစ္မ်ဳိးတို႔တြင္ အၾကင္ တရားအလွဴသည္ ရွိ၏၊
ထိုတရား အလွဴသည္ ျမတ္ေပသတည္း ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပူေဇာ္ျခင္းႏွစ္မ်ဳိး ...

ရဟန္းတို႔ ပူေဇာ္ျခင္းတို႔သည္ ဤႏွစ္မ်ဳိး တို႔ေပတည္း။
အဘယ္ႏွစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ -

၁။ ပစၥည္းျဖင့္ ပူေဇာ္ျခင္း {အာမိသယာဂ} လည္းေကာင္း၊
၂။ တရားျဖင့္ ပူေဇာ္ျခင္း {ဓမၼယာဂ} လည္းေကာင္းတို႔တည္း။
ရဟန္းတို႔ ပူေဇာ္ျခင္းတို႔သည္ ဤႏွစ္မ်ဳိးတို႔ေပတည္း။
ရဟန္းတို႔ ဤပူေဇာ္ျခင္း ႏွစ္မ်ဳိးတို႔တြင္ အၾကင္ တရားျဖင့္ ပူေဇာ္ျခင္းသည္ ရွိ၏၊
ထိုတရားျဖင့္ ပူေဇာ္ျခင္းသည္ ျမတ္ေပသတည္း ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

စြန္႔ၾကဲျခင္းႏွစ္မ်ဳိး ...

ရဟန္းတို႔ စြန္႔ၾကဲျခင္းတို႔သည္ ဤႏွစ္မ်ဳိးတို႔ေပတည္း။
အဘယ္ႏွစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ -

၁။ ပစၥည္းကို စြန္႔ၾကဲျခင္း {အာမိသစာဂ} လည္းေကာင္း၊
၂။ တရားကို စြန္႔ၾကဲျခင္း {ဓမၼစာဂ} လည္းေကာင္းတို႔တည္း။
ရဟန္းတို႔ စြန္႔ၾကဲျခင္းတို႔သည္ ဤႏွစ္မ်ဳိးတို႔ေပတည္း။
ရဟန္းတို႔ ဤႏွစ္မ်ဳိးေသာ စြန္႔ၾကဲျခင္း တို႔တြင္ အၾကင္ တရားကို စြန္႔ၾကဲျခင္းသည္ ရွိ၏၊ ထိုတရား စြန္႔ၾကဲျခင္းသည္ ျမတ္ေပသတည္း ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

စြန္႔ၾကဲျခင္းဤႏွစ္မ်ဳိး ...

ရဟန္းတို႔ စြန္႔ၾကဲျခင္းတို႔သည္ ဤႏွစ္မ်ဳိးတို႔ေပတည္း။
အဘယ္ႏွစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ -

၁။ ပစၥည္းကို စြန္႔ၾကဲျခင္း {အာမိသပရိစၥာဂ} လည္းေကာင္း၊
၂။ တရားကို စြန္႔ၾကဲျခင္း {ဓမၼပရိစၥာဂ} လည္းေကာင္းတို႔တည္း။
ရဟန္းတို႔ စြန္႔ၾကဲျခင္းတို႔သည္ ဤႏွစ္မ်ဳိးတို႔ေပတည္း။
ရဟန္းတို႔ ဤစြန္႔ၾကဲျခင္း ႏွစ္မ်ဳိးတို႔တြင္အၾကင္ တရားကို စြန္႔ၾကဲျခင္းသည္ ရွိ၏၊
ထိုတရားကို စြန္႔ၾကဲျခင္းသည္ ျမတ္ေပသတည္း ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

သံုးေဆာင္ျခင္းႏွစ္မ်ဳိး ...

ရဟန္းတို႔ သံုးေဆာင္ျခင္းတို႔သည္ ဤႏွစ္မ်ဳိးတို႔ေပတည္း။
အဘယ္ႏွစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ -

၁။ ပစၥည္းကို သံုးေဆာင္ျခင္း {အာမိသေဘာဂ} လည္းေကာင္း၊
၂။ တရားကို သံုးေဆာင္ျခင္း {ဓမၼေဘာဂ} လည္းေကာင္းတို႔တည္း။
ရဟန္းတို႔ သံုးေဆာင္ျခင္းတို႔သည္ ဤႏွစ္မ်ဳိးတို႔ေပတည္း။
ရဟန္းတို႔ ဤသံုးေဆာင္ျခင္း ႏွစ္မ်ဳိးတို႔တြင္ အၾကင္ တရားကို သံုးေဆာင္ျခင္း သည္ ရွိ၏၊ ထိုတရားကို သံုးေဆာင္ျခင္းသည္ ျမတ္ေပသတည္း ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ ၏)။

သံုးေဆာင္ျခင္းႏွစ္မ်ဳိး ...

ရဟန္းတို႔ အတူတကြ သံုးေဆာင္ျခင္းတို႔သည္ ဤႏွစ္မ်ဳိးတို႔ေပတည္း။ အဘယ္ႏွစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ -

၁။ ပစၥည္းကို အတူတကြ သံုးေဆာင္ျခင္း {အာမိသသေမၻာဂ} လည္းေကာင္း၊
၂။ တရားကို အတူတကြ သံုးေဆာင္ျခင္း {ဓမၼသေမၻာဂ} လည္းေကာင္းတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ အတူတကြ သံုးေဆာင္ျခင္းတို႔သည္ ဤႏွစ္မ်ဳိးတို႔ေပတည္း။
ရဟန္းတို႔ ဤအတူတကြ သံုးေဆာင္ျခင္း ႏွစ္မ်ဳိးတို႔တြင္ အၾကင္ တရားကို အတူ တကြ သံုးေဆာင္ျခင္းသည္ ရွိ၏၊ ထိုတရားကို အတူတကြ သံုးေဆာင္ျခင္းသည္ ျမတ္ေပ သတည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ခြဲျခမ္း ေ၀ဖန္ျခင္း ႏွစ္မ်ဳိး ...

ရဟန္းတို႔ ခြဲျခမ္း ေ၀ဖန္ျခင္းတို႔သည္ ဤႏွစ္မ်ဳိးတို႔တည္း။
အဘယ္ႏွစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ -

၁။ ပစၥည္းကို ခြဲျခမ္း ေ၀ဖန္ျခင္း {အာမိသ သံ၀ိဘာဂ} လည္းေကာင္း၊
၂။ တရားကို ခြဲျခမ္း ေ၀ဖန္ျခင္း {ဓမၼ သံ၀ိဘာဂ} လည္းေကာင္းတို႔တည္း။
ရဟန္းတို႔ ခြဲျခမ္း ေ၀ဖန္ျခင္းတို႔သည္ ဤႏွစ္မ်ဳိးတို႔ေပတည္း။
ရဟန္းတို႔ ဤႏွစ္မ်ဳိးေသာ ခြဲျခမ္း ေ၀ဖန္ျခင္းတို႔တြင္ အၾကင္ တရားကို ခြဲျခမ္း ေ၀ဖန္ျခင္းသည္ ရွိ၏၊ ထိုတရားကို ခြဲျခမ္း ေ၀ဖန္ျခင္းသည္ ျမတ္ေပသတည္း ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွစ္မ်ဳိး ...

ရဟန္းတို႔ ေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔သည္ ဤႏွစ္မ်ဳိးတို႔တည္း။
အဘယ္ႏွစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ -

၁။ ပစၥည္းျဖင့္ ေထာက္ပံ့ျခင္း {အာမိသသဂၤဟ} လည္းေကာင္း၊
၂။ တရားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ျခင္း {ဓမၼသဂၤဟ} လည္းေကာင္းတို႔တည္း။
ရဟန္းတို႔ ေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔သည္ ဤႏွစ္မ်ဳိးတို႔ေပတည္း။
ရဟန္းတို႔ ဤေထာက္ပံ့ျခင္း ႏွစ္မ်ဳိးတို႔တြင္ အၾကင္ တရားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ျခင္းသည္ ရွိ၏၊ ထိုတရားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ျခင္းသည္ ျမတ္ေပသတည္း ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းႏွစ္မ်ဳိး ...

ရဟန္းတို႔ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းတို႔သည္ ဤႏွစ္မ်ဳိးတို႔တည္း။
အဘယ္ႏွစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ -

၁။ ပစၥည္းျဖင့္ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း {အာမိသာႏုဂၢဟ} လည္းေကာင္း၊
၂။ တရားျဖင့္ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း {ဓမၼာႏုဂၢဟ} လည္းေကာင္းတို႔တည္း။
ရဟန္းတို႔ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းတို႔သည္ ဤႏွစ္မ်ဳိးတို႔ေပတည္း။
ရဟန္းတို႔ ဤခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း ႏွစ္မ်ဳိးတို႔တြင္ အၾကင္တရားျဖင့္ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းသည္ ရွိ၏၊ ထိုတရားျဖင့္ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းသည္ ျမတ္ေပသတည္း ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

သနားျခင္းႏွစ္မ်ဳိး ...

ရဟန္းတို႔ သနားျခင္းတို႔သည္ ဤႏွစ္မ်ဳိးတို႔တည္း။
အဘယ္ႏွစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ -

၁။ ပစၥည္းျဖင့္သနားျခင္း {အာမိသာႏုကမၸာ} လည္းေကာင္း၊
၂။ တရားျဖင့္ သနားျခင္း {ဓမၼာႏုကမၸာ}လည္းေကာင္းတို႔တည္း။
ရဟန္းတို႔ သနားျခင္းတို႔သည္ ဤႏွစ္မ်ဳိးတို႔ေပတည္း။
ရဟန္းတို႔ ဤသနားျခင္း ႏွစ္မ်ဳိးတို႔တြင္ အၾကင္ တရားျဖင့္ သနားျခင္းသည္ ရွိ၏၊ ထိုတရားျဖင့္ သနားျခင္းသည္ ျမတ္ေပသတည္း ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒါန၀ဂ္၊ ဒုကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။ ဦေလာကနာထ။

ေသနာသနသုတ္- (အိပ္ရာ ေနရာ ေက်ာင္း)

ေသနာသနသုတ္- (အိပ္ရာ ေနရာ ေက်ာင္း)

၁၁။ ရဟန္းတို႔ အဂၤါငါးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ရဟန္းသည္ အဂၤါငါးမ်ဳိးႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ေက်ာင္းကို မွီ၀ဲ ဆည္းကပ္ရေသာ္ မၾကာမီပင္ အာသေ၀ါတရားတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေ၀ါ မရွိေသာ လြတ္ေျမာက္ေသာ {အရဟတၱဖိုလ္} စိတ္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေသာ {အရဟတၱဖိုလ္} ပညာကို ယခုဘ၀၌ပင္ ကုိယ္တိုင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ေရာက္၍ ေနရရာ၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အဂၤါငါးမ်ဳိးႏွင့္ ျပည့္စုံသနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ...
၁...
သဒၶါတရားရွိ၏၊ {{ထုိျမတ္စြာဘုရားသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း အရဟံ မည္ေတာ္မူ၏။ပ။ ဘုန္းတန္ခုိး ႀကီးေတာ္မူ ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ဘဂ၀ါ မည္ေတာ္မူ၏}} ဟု ျမတ္စြာဘုရား၏ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္ သဗၺညဳတ ဉာဏ္ေတာ္ကို ယုံၾကည္၏။

၂...
အနာကင္းသူ ဆင္းရဲကင္းသူ အစာကို အညီအမွ် ေၾကက်က္ေစတတ္သည့္ မေအးလြန္း မပူလြန္းေသာ၊ ကမၼ႒ာန္း အားထုတ္ရန္ ခံ့ေသာ ၀မ္းမီးႏွင့္ ျပည့္စုံသူ ျဖစ္၏။

၃...
မစဥ္းလဲသူ မလွည့္ပတ္သူ ဆရာ၌ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သိၾကားလိမၼာေသာ သီတင္းသုံးေဖာ္တို႔၌ေသာ္ လည္းေကာင္း ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မိမိကိုယ္ကို ထင္စြာ ျပဳတတ္သူ ျဖစ္၏။

၄...
အကုသိုလ္တရားတို႔ကို ပယ္ရန္ ကုသိုလ္တရားတို႔ကုိ ျဖစ္ေစရန္ ထက္သန္ေသာ လုံ႔လ ရွိသည္ျဖစ္၍ ေန၏၊ အားအစြမ္းႏွင့္ ျပည့္စုံ၏၊ ျမဲျမံေသာ လုံ႔လရွိ၏၊ ကုသိုလ္
တရားတို႔၌ တာ၀န္ကို ပစ္ခ်ထားသူ မဟုတ္။

၅...
ပညာရွိ၏၊ အျဖစ္အပ်က္ကို သိေသာ၊ ကိေလသာတို႔ကို ေဖာက္ထြင္းႏိုင္ေသာ၊ ဒုကၡကုန္ရာ နိဗၺာန္သို႔ ေကာင္းစြာ ေရာက္ေစႏိုင္ေသာ၊ ျမတ္ေသာ ပညာႏွင့္ ျပည့္စုံ ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အဂၤါငါးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စုံ။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ေက်ာင္းသည္၏ အဂၤါငါးမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စုံသနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ...

၁...
ေက်ာင္းသည္ ရြာႏွင့္ မေ၀းလြန္း မနီးလြန္း ျဖစ္၏၊ အသြားအလာ လြယ္ကူ၏။

၂...
ေန႔အခါ လူမႁပြမ္း ညခ်မ္းအခါ အသံ တိတ္ဆိတ္၏၊ ဆူဆူညံညံ မရွိ။

၃...
မွက္ ျခင္ ေလ ေနပူ ေႁမြကင္း သန္းတို႔၏ အေတြ႕အထိ နည္းပါး၏။

၄...
ထိုေက်ာင္း၌ ေနသူ(ရဟန္း)အား သကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာ သူနာ၏ အေထာက္အပံ့ ေဆးအသုံးအေဆာင္တို႔သည္ မၿငဳိျငင္သျဖင့္ ျဖစ္ေပၚကုန္၏။

၅...
ထုိေက်ာင္း၌ အၾကားအျမင္ မ်ားကုန္ေသာ၊ ပါဠိေတာ္ကို ႏႈတ္ငုံေဆာင္ကုန္ေသာ၊ (သုတ္ အဘိဓမၼာ) တရားေတာ္ ၀ိနည္းေတာ္ကို ေဆာင္ကုန္ေသာ၊ ပါတိေမာက္ကို ေဆာင္ကုန္ေသာ မေထရ္ႀကီးတို႔သည္ ေနကုန္၏၊ ထိုမေထရ္ႀကီးတို႔သို႔ ရံခါ ရံခါ ခ်ဥ္းကပ္၍ {{အသွ်င္ဘုရား ဤတရားကား အဘယ္သို႔ပါနည္း၊ ဤတရား၏ အနက္ (အဓိပၸါယ္)ကား အဘယ္သို႔ပါနည္း}} ဟု ေမးရ၏၊ ျပႆနာ ေလွ်ာက္ရ၏၊ ထိုရဟန္းအား ထိုအသွ်င္ျမတ္တို႔သည္ မဖြင့္သည္ကိုလည္း ဖြင့္ျပကုန္၏၊ မေပၚ လြင္သည္ကိုလည္း ေပၚလြင္ေအာင္ ျပဳေပးကုန္၏၊ တစ္ပါးမက မ်ားစြာကုန္ေသာ ယုံမွားေၾကာင္း တရားတို႔၌ ယုံမွားျခင္းကို ပယ္ေဖ်ာက္ ေပးကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ေက်ာင္းသည္ အဂၤါငါးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စုံ၏။

ရဟန္းတို႔ အဂၤါငါးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ရဟန္းသည္ ...
အဂၤါငါးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ေက်ာင္းကို မွီ၀ဲဆည္းကပ္ရေသာ္ မၾကာမီပင္ အာသေ၀ါတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္)စိတ္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) ပညာကို ယခုဘ၀၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ေရာက္၍ ေနရရာ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူခဲ့၏)။

၁ - ေသနာသနသုတ္၊ နာထ၀ဂ္၊ ဒသကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။

စတုကၠပုဂၢလပညတ္-မွ ေႁမြေလးမ်ဳိး-

စတုကၠပုဂၢလပညတ္-မွ

၁၆၃။ ေႁမြေလးမ်ဳိး...

၁။ လ်င္ျမန္ေသာ အဆိပ္ရွိလ်က္ ၾကမ္းတမ္းေသာ အဆိပ္မရွိေသာ ေႁမြ၊
၂။ ၾကမ္းတမ္းေသာ အဆိပ္ရွိလ်က္ လ်င္ျမန္ေသာ အဆိပ္မရွိေသာ ေႁမြ၊
၃။ လ်င္ျမန္ေသာ အဆိပ္လည္းရွိ၍ ၾကမ္းတမ္းေသာ အဆိပ္လည္းရွိေသာ ေႁမြ၊
၄။ လ်င္ျမန္ေသာ အဆိပ္မရွိဘဲ ၾကမ္းတမ္းေသာ အဆိပ္မရွိေသာ ေႁမြဟူ၍
ေႁမြတို႔သည္ေလးမ်ဳိး ရွိကုန္၏၊

ဤအတူပင္လွ်င္
ေႁမြႏွင့္တူေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလးေယာက္တို႔သည္ ေလာက၌ ထင္ရွားရွိကုန္၏၊

ေလးေယာက္တို႔ဟူသည္ အဘယ္တို႔နည္း၊

၁။ လ်င္ျမန္ေသာ အဆိပ္ရွိလ်က္ ၾကမ္းတမ္းေသာ အဆိပ္မရွိေသာ ေႁမြႏွင့္တူ ေသာ ပုဂၢိဳလ္၊
၂။ ၾကမ္းတမ္းေသာ အဆိပ္ရွိလ်က္ လ်င္ျမန္ေသာ အဆိပ္မရွိေသာ ေႁမြႏွင့္တူ ေသာ ပုဂၢိဳလ္၊
၃။ လ်င္ျမန္ေသာ အဆိပ္လည္းရွိ၍ ၾကမ္းတမ္းေသာ အဆိပ္လည္းရွိေသာ ေႁမြႏွင့္ တူေသာပုဂၢိဳလ္၊
၄။ လ်င္ျမန္ေသာ အဆိပ္လည္းမရွိဘဲ ၾကမ္းတမ္းေသာ အဆိပ္လည္း မရွိေသာ ေႁမြႏွင့္တူေသာ ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ေလးေယာက္တို႔တည္း။

၁...
အဘယ္သို႔လွ်င္
ပုဂၢိဳလ္သည္ လ်င္ျမန္ေသာ အဆိပ္ရွိလ်က္ ၾကမ္းတမ္းေသာ အဆိပ္မရွိေသာ ေႁမြႏွင့္ တူသနည္း၊
ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ မျပတ္ အမ်က္ထြက္၏၊ ထုိအမ်က္ေဒါသ သည္ကား ထုိပုဂၢိဳလ္အား ရွည္ျမင့္စြာေသာ ေန႔ညဥ့္ပတ္လံုး မကိန္း၊ ဤသို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ လ်င္ျမန္ေသာ အဆိပ္ရွိလ်က္ ၾကမ္းတမ္းေသာ အဆိပ္မရွိေသာ ေႁမြႏွင့္ တူ၏၊ ထုိေႁမြသည္ လ်င္ျမန္ေသာ အဆိပ္ရွိလ်က္ ၾကမ္းတမ္းေသာ အဆိပ္ မရွိသကဲ့သို႔၊ ဤသို႔ မျပတ္ အမ်က္ထြက္လ်က္ ရွည္ျမင့္စြာ အမ်က္ေဒါသ မကိန္းေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ထုိေႁမြႏွင့္ တူ၏ ဟူ၍ မွတ္အပ္၏။

၂...
အဘယ္သို႔လွ်င္ ပုဂၢိဳလ္သည္ ၾကမ္းတမ္းေသာ အဆိပ္ရွိလ်က္ လ်င္ျမန္ေသာ အဆိပ္ မရွိေသာ ေႁမြႏွင့္ တူသနည္း၊ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ မျပတ္ အမ်က္မထြက္၊ ထုိအမ်က္ေဒါသသည္ကား ထုိပုဂၢိဳလ္အား ရွည္ျမင့္စြာ ေသာ ေန႔ ညဥ့္ပတ္လံုး ကိန္း၏၊ ဤသို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ၾကမ္းတမ္းေသာ အဆိပ္ရွိလ်က္ လ်င္ျမန္ေသာ အဆိပ္မရွိေသာ ေႁမြႏွင့္ တူ၏၊ ထုိေႁမြသည္ ၾကမ္းတမ္းေသာ အဆိပ္ရွိလ်က္ လ်င္ျမန္ေသာ အဆိပ္ မရွိသကဲ့သို႔၊ ဤသို႔ မျပတ္ အမ်က္မထြက္ဘဲလ်က္ ရွည္ျမင့္စြာေသာ ေန႔ညဥ့္ပတ္လံုး အမ်က္ေဒါသ ကိန္းေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ထုိေႁမြႏွင့္ တူ၏ဟူ၍ မွတ္အပ္၏။

၃...
အဘယ္သို႔လွ်င္ ပုဂၢိဳလ္သည္ လ်င္ျမန္ေသာ အဆိပ္လည္းရွိ၍ ၾကမ္းတမ္းေသာ အဆိပ္လည္းရွိေသာ ေႁမြႏွင့္ တူသနည္း၊ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ မျပတ္ အမ်က္လည္း ထြက္၏၊ ထုိအမ်က္ ေဒါသသည္လည္း ထုိပုဂၢိဳလ္အား ရွည္ျမင့္စြာေသာ ေန႔ ညဥ့္ပတ္လံုး ကိန္း၏၊ ဤသို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ လ်င္ျမန္ ေသာ အဆိပ္လည္း ရွိ၍ ၾကမ္းတမ္းေသာ အဆိပ္လည္းရွိေသာ ေႁမြႏွင့္ တူ၏၊ ထုိေႁမြသည္ လ်င္ျမန္ေသာ အဆိပ္လည္း ရွိ၍ ၾကမ္းတမ္းေသာ အဆိပ္လည္း ရွိသကဲ့သို႔ ဤသို႔လွ်င္ မျပတ္ အမ်က္လည္း ထြက္၍ ရွည္ျမင့္စြာေသာ ေန႔ ညဥ့္ပတ္လံုး အမ်က္ေဒါသလည္း ကိန္းေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ထုိေႁမြႏွင့္ တူ၏ဟူ၍ မွတ္အပ္၏။

၄...
အဘယ္သို႔လွ်င္ ပုဂၢိဳလ္သည္ လ်င္ျမန္ေသာ အဆိပ္လည္းမရွိဘဲ ၾကမ္းတမ္းေသာ အဆိပ္လည္း မရွိေသာ ေႁမြႏွင့္ တူသနည္း၊ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ မျပတ္ အမ်က္လည္း မထြက္၊ ထုိအမ်က္ ေဒါသသည္လည္း ထုိပုဂၢိဳလ္အား ရွည္ျမင့္စြာေသာ ေန႔ ညဥ့္ပတ္လံုး မကိန္း၊ ဤသို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ လ်င္ျမန္ေသာ အဆိပ္လည္း မရွိဘဲ ၾကမ္းတမ္းေသာ အဆိပ္လည္း မရွိေသာ ေႁမြႏွင့္ တူ၏၊ ထုိ ေႁမြသည္ လ်င္ျမန္ေသာ အဆိပ္လည္း မရွိဘဲ ၾကမ္းတမ္းေသာ အဆိပ္လည္း မရွိသကဲ့သို႔ ဤသို႔ မျပတ္ အမ်က္လည္း မထြက္၊ ရွည္ျမင့္စြာေသာ ေန႔ညဥ့္ပတ္လံုး အမ်က္ေဒါသလည္း မကိန္းေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ထုိေႁမြႏွင့္ တူ၏ဟူ၍ မွတ္အပ္၏။

ေလာက၌ ထင္ရွားရွိေသာ
ေႁမြႏွင့္တူေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလးေယာက္တို႔သည္ ဤသည္တို႔ေပတည္း။

၄ - စတုကၠပုဂၢလပညတ္-မွ၊ နိေဒၵသ၊ ပုဂၢလပညတ္ပါဠိေတာ္၊ အဘိဓမၼာ။

ဘုရား, တရား, သံဃာ့ ဂုဏ္ေတာ္မ်ား-*** ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါး ***

၁။ အရဟံ...
၂။ သမၼာသမၺဳေဒၶါ...
၃။ ၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ...
၄။ သုဂေတာ...
၅။ ေလာက၀ိဒူ...
၆။ အႏုတၱေရာပုရိသ ဒမၼသာရထိ ...
၇။ သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ...
၈။ ဗုေဒၶါ...
၉။ ဘဂ၀ါ...


၁။ အရဟံ...
ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာေၾကာင့္ {{အရဟံ}} မည္ေတာ္မူ၏။

၂။ သမၼာသမၺဳေဒၶါ...
အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာေၾကာင့္ {{သမၼာ-သမၺဳဒၶ}} မည္ေတာ္မူ၏။

၃။ ၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ...
အသိဉာဏ္{၀ိဇၨာ} အက်င့္{စရဏ}ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာေၾကာင့္ {{၀ိဇၨာစရဏ-သမၸႏၷ}} မည္ေတာ္မူ၏။

၄။ သုဂေတာ...
ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာေၾကာင့္ {{သုဂတ}} မည္ေတာ္မူ၏။

၅။ ေလာက၀ိဒူ...
ေလာကကို သိေတာ္မူေသာေၾကာင့္ {{ေလာက၀ိဒူ}} မည္ေတာ္မူ၏။

၆။ အႏုတၱေရာပုရိသ ဒမၼသာရထိ ...
ဆံုးမထိုက္သူကို ဆံုးမတတ္သည့္ အတုမဲ့ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ {{အႏုတၱေရာပုရိသ ဒမၼသာရထိ}} မည္ေတာ္မူ၏။

၇။ သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ...
နတ္, လူတို႔၏ဆရာ ျဖစ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ {{သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ}} မည္ ေတာ္မူ၏။

၈။ ဗုေဒၶါ...
သစၥာေလးပါးတရားတို႔ကို သိေစေတာ္မူေသာေၾကာင့္ {{ဗုဒၶ}} မည္ေတာ္မူ၏။

၉။ ဘဂ၀ါ...
ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာေၾကာင့္ {{ဘဂ၀ါ}} မည္ေတာ္မူ၏။


*** တရားဂုဏ္ေတာ္ေျခာက္ပါး ***

၁။ သြာကၡာေတာ ဘဂ၀တာ ဓေမၼာ...
၂။ သႏၵိ႒ိေကာ...
၃။ အကာလိေကာ...
၄။ ဧဟိပႆိေကာ...
၅။ ၾသပေနယ်ိေကာ...
၆။ ပစၥတၱံ ေ၀ဒိတေဗၺာ ၀ိညဴဟိ...

၁။ သြာကၡာေတာ ဘဂ၀တာ ဓေမၼာ...
ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေကာင္းမြန္စြာ ေဟာေတာ္မူေသာေၾကာင့္ {{သြာကၡာတ}} မည္ေတာ္မူ၏။

၂။ သႏၵိ႒ိေကာ...
ကိုယ္တိုင္သိျမင္နိုင္ေသာေၾကာင့္ {{သႏၵိ႒ိက}} မည္ေတာ္မူ၏။

၃။ အကာလိေကာ...
အခ်ိန္မလင့္ အက်ိဳးေပးေသာေၾကာင့္ {{အကာလိက}} မည္ေတာ္မူ၏။

၄။ ဧဟိပႆိေကာ...
လာပါ၊ ရႈမွတ္ၾကည့္ပါဟု ဖိတ္ေခၚထိုက္ေသာေၾကာင့္ {{ဧဟိပႆိက}} မည္ ေတာ္မူ၏။

၅။ ၾသပေနယ်ိေကာ...
စိတ္ထဲတြင္ အၿမဲတမ္း သိမ္းဆည္းထိုက္ေသာေၾကာင့္ {{ၾသပေနယ်ိက}} မည္ ေတာ္မူ၏။

၆။ ပစၥတၱံ ေ၀ဒိတေဗၺာ ၀ိညဴဟိ...
ပညာရွိအေပါင္းတို႔သည္ ကိုယ္စီကိုယ္င သိအပ္ခံစားအပ္ေသာေၾကာင့္ {{ပစၥတၱံ ေ၀ဒိတေဗၺာ ၀ိၫူဟိ}} မည္ေတာ္မူ၏။


*** သံဃာ႔ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါး ***

၁။ သုပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ...
၂။ ဥဇုပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ...
၃။ ဉာယပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ...
၄။ သာမီစိပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ...
ယဒိဒံ စတၱာရိ ပုရိသယုဂါနိ အ႒ပုရိသ ပုဂၢလာ၊
ဧသ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ...
၅။ အာဟုေနေယ်ာ...
၆။ ပါဟုေနေယ်ာ...
၇။ ဒကၡိေဏေယ်ာ...
၈။ အဥၨလိကရဏီေယ်ာ...
၉။ အနုတၱရံ ပုညေကၡတၱံ ေလာကႆ...

၁။ သုပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ...
ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား အရိယာရွစ္ေဖာ္ သံဃာေတာ္တို႔သည္ ေကာင္းမြန္ စြာ က်င့္ႀကံေတာ္မူေသာေၾကာင့္ {{သုပၸဋိပႏၷ}} မည္ေတာ္မူ၏။

၂။ ဥဇုပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ...
ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား အရိယာရွစ္ေဖာ္ သံဃာေတာ္တို႔သည္ မာယာ ကင္းကြာ ေျဖာင့္စြာ က်င့္ႀကံေတာ္မူေသာေၾကာင့္ {{ဥဇုပၸဋိပႏၷ}} မည္ေတာ္မူ၏။

၃။ ဉာယပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ...
ျမတ္စြာဘုရား၏တပည့္သား အရိယာရွစ္ေဖာ္ သံဃာေတာ္တို႔သည္ နိဗၺာန္အက်ိဳး ေမွ်ာ္ကိုး ရည္သန္ က်င့္ႀကံေတာ္မူေသာေၾကာင့္ {{ဉာယပၸဋိပႏၷ}} မည္ေတာ္မူ၏။

၄။ သာမီစိပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ...
ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား အရိယာရွစ္ေဖာ္ သံဃာေတာ္တို႔သည္ ႐ိုေသျခင္းကို ခံယူေတာ္မူ ထိုက္ေအာင္ က်င့္ႀကံေတာ္မူေသာေၾကာင့္ {{သာမီစိပၸဋိပႏၷ}} မည္ ေတာ္မူ၏။

ယဒိဒံ စတၱာရိ ပုရိသယုဂါနိ အ႒ပုရိသ ပုဂၢလာ၊
ဧသ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ...
ဤျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား အရိယာရွစ္ေဖာ္ သံဃာေတာ္တို႔သည္-

၅။ အာဟုေနေယ်ာ...
အေ၀းမွယူလာေသာ ပစၥည္းကိုလည္း ခံယူျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ {{အာဟုေနယ်}} မည္ေတာ္မူ၏။

၆။ ပါဟုေနေယ်ာ...
ဧည့္သည္အတြက္ထားေသာ ပစၥည္းကိုလည္း ခံယူျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ ေၾကာင့္ {{ပါဟုေနယ်}} မည္ေတာ္မူ၏။

၇။ ဒကၡိေဏေယ်ာ...
တမလြန္အတြက္ ရည္မွန္း၍ လွဴဒါန္းေသာ အလွဴကို ခံယူျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူ ေသာေၾကာင့္ {{ဒကၡိေဏယ်}} မည္ေတာ္မူ၏။

၈။ အဥၨလိကရဏီေယ်ာ...
ရိုေသျမတ္နိုး လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ {{အဥၨလိ- ကရဏီယ}} မည္ေတာ္မူ၏။

၉။ အနုတၱရံ ပုညေကၡတၱံ ေလာကႆ...
ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတည္းဟူေသာမ်ိဳးေစ့ကို စိုက္ပ်ဳိးႀကဲခ်ရန္ လယ္ယာေျမေကာင္း သဖြယ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ {{ အနုတၱရံ ပုညေကၡတၱံ ေလာကႆ}} မည္ ေတာ္မူ၏။


ဘုရား ဂုဏ္ေတာ္ တရား ဂုဏ္ေတာ္ သံဃ ဂုဏ္ေတာ္

Thursday, October 23, 2008

ရဟႏၲာျဖစ္ေသာ {အသခၤါရပရိနိဗၺာယီ} ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ ...

ဧကကပုဂၢလပညတ္-

၃၈။ အားထုတ္မႈမရွိသျဖင့္ ရဟႏၲာျဖစ္ေသာ {အသခၤါရပရိနိဗၺာယီ} ပုဂၢိဳလ္ဟူ သည္ အဘယ္နည္း၊ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ကာမဘံုတည္း ဟူ ေသာ ေအာက္အဖို႔ရွိေသာ {ၾသရမၻာဂိယ} သံေယာဇဥ္ ငါးပါးတရားတို႔၏ ကုန္ျခင္း ေၾကာင့္ ဥပပါတ္ပဋိသေႏၶျဖစ္၏၊ ထုိ႐ူပဘံုမွ ကာမဘံုသို႔ ပဋိသေႏၶအားျဖင့္ ျပန္လည္ျခင္း သေဘာမရွိမူ၍ ထုိသုဒၶါ၀ါသဘံု၌ ပရိနိဗၺာန္ျပဳလတၱံ႕၊ ထုိပုဂၢိဳလ္သည္
အထက္ျဗဟၼာဘံု၌သာ က်င္လည္ေစျခင္း အဖို႔ရွိေသာ {ဥဒၶမၻာဂိယ} သံေယာဇဥ္ ငါးပါး တရားတို႔ကုိ ပယ္ျခင္းငွါ အားထုတ္မႈ မရွိဘဲ အရိယမဂ္ကုိ ေကာင္းစြာ ျဖစ္ေစ၏၊ ဤပုဂၢိဳလ္ကုိ အားထုတ္မႈ မ႐ိွသျဖင့္ ရဟႏၲာျဖစ္ေသာ {အသခၤါရ- ပရိနိဗၺာယီ} ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍ ဆုိအပ္၏။

ဧကကပုဂၢလပညတ္-မွ၊ နိေဒၵသ၊ ပုဂၢလပညတ္ပါဠိေတာ္။

ရဟႏၲာျဖစ္ေသာ {ဥပဟစၥ-ပရိနိဗၺာယီ} ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ ...

ဧကကပုဂၢလပညတ္-

၃၇။ အသက္တမ္းထက္၀က္သို႔ ဆုိက္ထိေက်ာ္လြန္မွ ရဟႏၲာျဖစ္ေသာ {ဥပဟစၥ-ပရိနိဗၺာယီ} ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ကာမဘံုတည္းဟူေသာ ေအာက္အဖို႔ရွိေသာ {ၾသရမၻာဂိယ} သံေယာဇဥ္ငါးပါး တရားတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ဥပပါတ္ပဋိသေႏၶျဖစ္၏၊ ထုိ႐ူပဘံုမွ ကာမဘံုသို႔ ပဋိသေႏၶအားျဖင့္ ျပန္လည္ျခင္း သေဘာ မရွိမူ၍ ထုိသုဒၶါ၀ါသဘံု၌ ပရိနိဗၺာန္ ျပဳလတၱံ႕၊ ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ အသက္တမ္းထက္၀က္ကုိ ေက်ာ္လြန္ေသာ အခါ၌ လည္းေကာင္း၊ ေသရာကာလအနီးသို႔ ကပ္ေရာက္ေသာအခါ၌ လည္းေကာင္း အထက္ျဗဟၼာဘံု၌သာလွ်င္ က်င္လည္ေစျခင္းအဖို႔ ရွိေသာ {ဥဒၶမၻာဂိယ} သံေယာ ဇဥ္ငါးပါးတရားတို႔ကုိ ပယ္ျခင္းငွါ အရိယမဂ္ကုိ ေကာင္းစြာ ျဖစ္ေစ၏၊ ဤပုဂၢိဳလ္ကုိ အသက္တမ္း ထက္၀က္သို႔ ဆုိက္ထိေက်ာ္လြန္မွ ရဟႏၲာျဖစ္ေသာ {ဥပဟစၥ-ပရိနိဗၺာယီ} ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍ ဆုိအပ္၏။

ဧကကပုဂၢလပညတ္-မွ၊ နိေဒၵသ၊ ပုဂၢလပညတ္ပါဠိေတာ္။

ရဟႏၲာျဖစ္ေသာ {အႏၲရာပရိ-နိဗၺာယီ} ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ ...

ဧကကပုဂၢလပညတ္-

၃၆။ အသက္တမ္း ထက္၀က္မတုိင္မီ အတြင္း၌ ရဟႏၲာျဖစ္ေသာ {အႏၲရာပရိ-နိဗၺာယီ} ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာပုဂၢိဳလ္သည္ ကာမဘံုတည္းဟူေသာ ေအာက္အဖို႔ ရွိေသာ {ၾသရမၻာဂိယ} သံေယာဇဥ္ ငါးပါးတရားတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ဥပပါတ္ပဋိသေႏၶျဖစ္၏၊ ထုိ႐ူပဘံုမွ ကာမဘံုသို႔ ပဋိသေႏၶအားျဖင့္ ျပန္လည္ျခင္းသေဘာ မရွိမူ၍ ထုိသုဒၶါ၀ါသဘံု၌ ပရိနိဗၺာန္ျပဳ လတၱံ႕၊ ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ ပဋိသေႏၶေနေသာ ကာလ၏ အျခားမဲ့၌ လည္းေကာင္း၊ အသက္တမ္းထက္၀က္ (အလယ္)သို႔မေရာက္မီ အတြင္း၌လည္းေကာင္း အထက္ ျဗဟၼာ့ဘံု၌သာလွ်င္ က်င္လည္ေစျခင္း အဖို႔ရွိေသာ {ဥဒၶမၻာဂိယ} သံေယာဇဥ္ ငါးပါးတရားတို႔ကုိ ပယ္ျခင္းငွါ အရိယမဂ္ကုိ ေကာင္းစြာ ျဖစ္ေစ၏၊ ဤပုဂၢိဳလ္ကုိ အသက္တမ္း ထက္၀က္ (အလယ္) မတုိင္မီအတြင္း ရဟႏၲာျဖစ္ေသာ {အႏၲရာ-ပရိနိဗၺာယီ} ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍ ဆုိအပ္၏။

ဧကကပုဂၢလပညတ္-မွ၊ နိေဒၵသ၊ ပုဂၢလပညတ္ပါဠိေတာ္။

အနာဂါမီ ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ ...

ဧကကပုဂၢလပညတ္-

၃၅။ ကာမဘံုသို႔ ပဋိသေႏၶအားျဖင့္ တစ္ဖန္ျပန္မလာေသာ {အနာဂါမီ} ပုဂၢိဳလ္ဟူ သည္ အဘယ္နည္း၊ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာပုဂၢိဳလ္သည္ ကာမဘံုတည္းဟူ ေသာ ေအာက္အဖို႔ရွိေသာ {ၾသရမၻာဂိယ} သံေယာဇဥ္ ငါးပါးတရားတို႔၏ ကုန္ျခင္း ေၾကာင့္ ဥပပါတ္ပဋိသေႏၶျဖစ္၏၊ ထုိ႐ူပဘံုမွ ကာမဘံုသို႔ ပဋိသေႏၶအားျဖင့္ ျပန္ လည္ျခင္း သေဘာမရွိမူ၍ ထုိ႐ူပသုဒၶါ၀ါသဘံု၌ ပရိနိဗၺာန္ျပဳလတၱံ႕၊ ဤပုဂၢိဳလ္ ကုိ ကာမဘံုသို႔ ပဋိသေႏၶအားျဖင့္ တစ္ဖန္ ျပန္မလာေသာ {အနာဂါမီ} ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍ ဆုိအပ္၏။

ဧကကပုဂၢလပညတ္-မွ၊ နိေဒၵသ၊ ပုဂၢလပညတ္ပါဠိေတာ္။

သကဒါဂါမီ ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ ...

ဧကကပုဂၢလပညတ္-

၃၄။ ကာမဘံုသို႔ ပဋိသေႏၶအားျဖင့္ တစ္ႀကိမ္သာ ျပန္လာေသာ {သကဒါဂါမီ} ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာပုဂၢိဳလ္သည္ သံုးပါးေသာ သံေယာဇဥ္တုိ႕၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ရာဂ ေဒါသ ေမာဟတို႔၏ ေခါင္းပါးျခင္းေၾကာင့္ သကဒါဂါမ္ျဖစ္၏၊ တစ္ႀကိမ္သာလွ်င္ ဤလူ႕ဘုံသို႔ ျပန္လာ၍ ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကုိ ျပဳ၏၊ ဤပုဂၢိဳလ္ကုိ ကာမဘံုသို႔ ပဋိသေႏၶအားျဖင့္ တစ္ႀကိမ္သာ ျပန္လာေသာ {သကဒါဂါမီ} ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍ ဆုိအပ္၏။

ဧကကပုဂၢလပညတ္-မွ၊ နိေဒၵသ၊ ပုဂၢလပညတ္ပါဠိေတာ္။

တစ္ဘ၀သာ ပဋိသေႏၶမ်ဳိးေစ့ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ ...

ဧကကပုဂၢလပညတ္-

၃၃။ တစ္ဘ၀သာ ပဋိသေႏၶမ်ဳိးေစ့ရွိေသာ{ဧကဗီဇီ}ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ သံုးပါးေသာ သံေယာဇဥ္တို႔၏ ကုန္ျခင္း ေၾကာင့္ ေသာတာပန္ ျဖစ္၏၊ အပါယ္ေလးပါးသို႔ က်ျခင္းသေဘာ မရွိ၊ ကိန္းေသ ျမဲ၏၊ အထက္မဂ္သံုးပါးလွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာ ရွိ၏၊ ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ တစ္ႀကိမ္သာ လွ်င္ လူ႕ဘ၀၌ျဖစ္၍ ဆင္းရဲ၏ အဆုးံ ကုိ ျပဳ၏၊ ဤပုဂၢိဳလ္ကုိ တစ္ဘ၀သာလွ်င္ ပဋိသေႏၶမ်ဳိးေစ့ရွိေသာ {ဧကဗီဇီ} ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍ ဆုိအပ္၏။

ဧကကပုဂၢလပညတ္-မွ၊ နိေဒၵသ၊ ပုဂၢလပညတ္ပါဠိေတာ္။

ေကာလံေကာလ ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ ...

ဧကကပုဂၢလပညတ္-

၃၂။ ႏွစ္ဘ၀ သံုးဘ၀စသည္ (ျမင့္ျမတ္ေသာအမ်ဳိး) တစ္မ်ဳိးမွ (ျမင့္ျမတ္ေသာ အမ်ဳိး) တစ္မ်ဳိး၌ ျဖစ္၍ ပဋိသေႏၶေနေသာ {ေကာလံေကာလ} ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ သံုးပါးေသာ သံေယာဇဥ္ တို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ေသာတာပန္ျဖစ္၏၊ အပါယ္ေလးပါးသို႔ က်ျခင္းသေဘာ မရွိ၊ ကိန္းေသျမဲ၏၊ အထက္မဂ္သံုးပါးလွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာရွိ၏၊ ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ ႏွစ္ဘ၀လည္းေကာင္း၊ သံုးဘ၀လည္းေကာင္း (ျမင့္ျမတ္ေသာ) အမ်ဳိးတို႔၌ က်င္ လည္ေျပးသြား၍ ဆင္းရဲ၏အဆံုးကုိ ျပဳ၏၊ ဤပုဂၢိဳလ္ကုိ ႏွစ္ဘ၀ သံုးဘ၀စသည္ (ျမင့္ျမတ္ေသာအမ်ဳိး) တစ္မ်ဳိးမွ (ျမင့္ျမတ္ေသာအမ်ဳိး) တစ္မ်ဳိး၌ျဖစ္၍ ပဋိသေႏၶ ေနေသာ {ေကာလံ ေကာလ} ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍ ဆုိအပ္၏။

ဧကကပုဂၢလပညတ္-မွ၊ နိေဒၵသ၊ ပုဂၢလပညတ္ပါဠိေတာ္။

ပဋိသေႏၶေနေသာ ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ ...

ဧကကပုဂၢလပညတ္-

၃၁။ အလြန္ဆံုးခုနစ္ဘ၀သာ ပဋိသေႏၶေနေသာ {သတၱကၡတၱဳပရမ} ပုဂၢိဳလ္ဟူ သည္ အဘယ္နည္း၊ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာပုဂၢိဳလ္သည္ သံုးပါးေသာ သံေယာ ဇဥ္တို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ေသာတာပန္ ျဖစ္၏၊ အပါယ္ေလးပါးသို႔ က်ျခင္း သေဘာ မရွိ၊ ကိန္းေသျမဲ၏၊ အထက္မဂ္သံုးပါးလွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာရွိ၏၊ ထုိ ပုဂၢိဳလ္သည္ ခုနစ္ႀကိမ္နတ္ျပည္၌ လည္းေကာင္း လူ႕ျပည္၌ လည္းေကာင္း က်င္လည္ေျပးသြား၍ ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကုိ ျပဳ၏၊ ဤပုဂၢိဳလ္ကုိ အလြန္ဆံုး ခုနစ္ဘ၀သာ ပဋိသေႏၶေနေသာ {သတၱကၡတၱဳပရမ} ပုဂၢိဳလ္ ဟူ၍ဆုိအပ္၏။

ဧကကပုဂၢလပညတ္-မွ၊ နိေဒၵသ၊ ပုဂၢလပညတ္ပါဠိေတာ္။

သိျမင္ျခင္းအဆံုးသို႔ ေရာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ ...

ဧကကပုဂၢလပညတ္-

၂၇။ သိျမင္ျခင္းအဆံုးသို႔ ေရာက္ေသာ {ဒိ႒ိပၸတၱ} ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ {{ဤေလာဘၾကဥ္ေသာ ခႏၶာငါးပါးသည္ ကား ဆင္းရဲတည္း}} ဟု ဟုတ္မွန္ေသာအတုိင္း သိ၏၊ {{ဤေလာဘသည္ကား ဆင္းရဲ ျဖစ္ေၾကာင္းတည္း}} ဟု ဟုတ္မွန္ေသာအတုိင္း သိ၏၊ {{ဤနိဗၺာန္သည္ ကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာတည္း}} ဟု ဟုတ္မွန္ေသာအတုိင္း သိ၏၊ {{ဤမဂၢင္ရွစ္ပါး သည္ကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္)သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္တည္း}} ဟု ဟုတ္ မွန္ေသာအတုိင္း သိ၏၊ ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား ထုိးထြင္း၍ သိအပ္ ကုန္ေသာ သစၥာေလးပါးတရားတို႔ကုိ ပညာျဖင့္လည္း ေကာင္းစြာ ျမင္အပ္ကုန္၏၊ ေကာင္းစြာ က်င့္အပ္ကုန္၏၊ ထုိပုဂၢိဳလ္အား ၀ိပႆနာမဂ္ပညာျဖင့္လည္း သိျမင္၍ အခ်ဳိ႕ေသာ အာသေ၀ါတရားတို႔သည္ ကုန္ခန္းကုန္၏၊ ဤပုဂၢိဳလ္ကုိ သိျမင္ျခင္း အဆံုးသို႔ ေရာက္ေသာ {ဒိ႒ိပၸတၱ} ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍ ဆုိအပ္၏။

ဧကကပုဂၢလပညတ္-မွ၊ နိေဒၵသ၊ ပုဂၢလပညတ္ပါဠိေတာ္။

အက်ဳိးေပးျမဲေသာ ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ ...

ဧကကပုဂၢလပညတ္-

၁၄။ အက်ဳိးေပးျမဲေသာ ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ (ပဥၥာနႏၲရိယ) ကံထုိက္ ေသာ ပုဂၢိဳလ္ ငါးေယာက္တို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ နိယတမိစၧာအယူရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ တို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ရွစ္ေယာက္ေသာ အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ လည္းေကာင္း အက်ဳိးေပးျမဲေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ မည္ကုန္၏၊
ႂကြင္းေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ အက်ဳိးေပး မျမဲေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ မည္ကုန္၏။

ဧကကပုဂၢလပညတ္-မွ၊ နိေဒၵသ၊ ပုဂၢလပညတ္ပါဠိေတာ္။

Wednesday, October 22, 2008

ပေစၥကသမၺဳဒၶ ပုဂၢိဳလ္ ဟူသည္ ...

ဧကကပုဂၢလပညတ္-

၂၃။ သစၥာေလးပါးတရားကုိ အသီးအျခား သိျမင္ေသာ {ပေစၥကသမၺဳဒၶ} ပုဂၢိဳလ္ ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာပုဂၢိဳလ္သည္ ေရွး၌ မၾကားဖူး ကုန္ေသာ တရားတို႔၌ ကုိယ္တုိင္ ထုိးထြင္း၍ သိျမင္၏၊ ထုိသစၥာေလးပါးတရားတို႔၌ အကုန္အစင္ သိျမင္ျခင္းသို႔ လည္းေကာင္း အားေတာ္ဆယ္တန္ ဉာဏ္ေတာ္ ဆယ္ပါးတို႔၌ ေလ့လာႏုိင္နင္းျခင္းသို႔ လည္းေကာင္း မေရာက္၊ ဤပုဂၢိဳလ္ကုိ သစၥာေလးပါးတရားကုိ အသီးအျခား သိျမင္ေသာ {ပေစၥကသမၺဳဒၶ} ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍ ဆုိအပ္၏။

ဧကကပုဂၢလပညတ္-မွ၊ နိေဒၵသ၊ ပုဂၢလပညတ္ပါဠိေတာ္။

သမၼာသမၺဳဒၶ ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ ...

ဧကကပုဂၢလပညတ္-

၂၂။ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကုိ) ကုိယ္တုိင္မွန္စြာ သိျမင္ေသာ {သမၼာသမၺဳဒၶ} ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာပုဂၢိဳလ္သည္ ေရွး၌ မၾကားဖူးကုန္ေသာ တရားတို႔၌ ကုိယ္တုိင္ (သစၥာေလးပါးတရားတို႔ကုိ) ထုိးထြင္း၍ သိျမင္၏၊ ထုိသစၥာေလးပါးတရားတို႔၌ အကုန္အစင္ သိျမင္ျခင္းသို႔ လည္းေကာင္း၊ အားေတာ္ဆယ္တန္ ဉာဏ္ေတာ္ဆယ္ပါးတို႔၌ ေလ့လာႏုိင္နင္းျခင္းသို႔ လည္း ေကာင္း ေရာက္၏၊ ဤပုဂၢိဳလ္ကုိ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကုိ) ကုိယ္တုိင္မွန္စြာ သိျမင္ႏုိင္ေသာ {သမၼာသမၺဳဒၶ} ပုဂၢိဳလ္ ဟူ၍ ဆုိအပ္၏။

ဧကကပုဂၢလပညတ္-မွ၊ နိေဒၵသ၊ ပုဂၢလပညတ္ပါဠိေတာ္။

က်င့္ဆဲ ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္...

ဧကကပုဂၢလပညတ္-

၁၉။ က်င့္ဆဲျဖစ္ေသာ {ေသကၡ} ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ မဂ္ေလးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ေအာက္ဖုိလ္သံုးပါးႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ လည္းေကာင္း က်င့္ဆဲ {ေသကၡ} ျဖစ္ကုန္၏၊ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္ က်င့္ၿပီး {အေသကၡ} ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္၏၊ ေသကၡပုဂၢိဳလ္ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္မွ ႂကြင္းေသာ (ပုထုဇဥ္) ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ က်င့္ဆဲလည္း မဟုတ္ကုန္၊ က်င့္ၿပီးလည္း မဟုတ္ကုန္။

ဧကကပုဂၢလပညတ္-မွ၊ နိေဒၵသ၊ ပုဂၢလပညတ္ပါဠိေတာ္။

{သမသီသီ} ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ ...

ဧကကပုဂၢလပညတ္-

၁၆။ အာသေ၀ါလည္းကုန္ အသက္လည္းကုန္ ႏွစ္ပါးစံုအညီအမွ် ပရိနိဗၺာန္စံ ရေသာ {သမသီသီ} ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္အား အာသေ၀ါ ကုန္ျခင္းသည္ လည္းေကာင္း အသက္ကုန္ျခင္းသည္ လည္းေကာင္း မေရွး မေႏွာင္း {တစ္ၿပိဳင္တည္း} ျဖစ္၏၊ ဤပုဂၢိဳလ္ကုိ အာသေ၀ါလည္းကုန္ အသက္ လည္းကုန္ ႏွစ္ပါးစံု အညီအမွ် ပရိနိဗၺာန္စံရေသာ {သမသီသီ} ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍ ဆုိအပ္၏။

ဧကကပုဂၢလပညတ္-မွ၊ နိေဒၵသ၊ ပုဂၢလပညတ္ပါဠိေတာ္။

အရိယာအျဖစ္သို႔ မထုိက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ ...

ဧကကပုဂၢလပညတ္-

၁၂။ အရိယာအျဖစ္သို႔ ေရာက္ျခင္းငွါ မထုိက္ေသာ{အဘဗၺာဂမန}ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ အၾကင္ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ (ပဥၥာနႏၲရိယ) ကံတည္းဟူေသာ ပိတ္ပင္ ျခင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံုကုန္၏၊ (နိယတမိစၧာဒိ႒ိတည္းဟူေသာ) ကိေလသာ၏ ပိတ္ပင္ျခင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံုကုန္၏၊ (အဟိတ္ ဒြိဟိတ္ ပဋိသေႏၶတည္း ဟူေသာ) ၀ိပါက္ပိတ္ပင္ျခင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံုကုန္၏၊ သဒၶါတရားလည္း မရွိကုန္၊ ကုသုိလ္၌ လိုလားျခင္း ဆႏၵမွလည္း ကင္းကုန္၏၊ ဉာဏ္ပညာလည္း မဲ့ကုန္၏၊ ကုသုိလ္ တရားတို႔၌ မေဖာက္ျပန္ေသာ သေဘာရွိသည္ျဖစ္၍ မိမိ၏ အျခားမဲ့၌ အက်ဳိးေပး ျမဲေသာ ေလာကုတၱရာ အရိယာမဂ္သို႔ သက္ေရာက္ျခင္းငွါ မထုိက္ကုန္၊ ဤပုဂၢိဳလ္တို႔ကို အရိယာအျဖစ္သို႔ ေရာက္ျခင္းငွါ မထုိက္ေသာ {အဘဗၺာဂမန}ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

ဧကကပုဂၢလပညတ္-မွ၊ နိေဒၵသ၊ ပုဂၢလပညတ္ပါဠိေတာ္။

{ေဂါၾတဘူ} ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ ...

ဧကကပုဂၢလပညတ္-

၁၀။ အႏြယ္ကိုျဖတ္ေသာ {ေဂါၾတဘူ} ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊
အၾကင္ေဂါၾတဘူဉာဏ္ႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ တရားတို႔၏ အျခားမဲ့၌ ေလာကုတၱရာ အရိယမဂ္တရားသို႔ သက္ေရာက္သည္ ျဖစ္၍ ထုိေဂါၾတဘူဉာဏ္ႏွင့္တကြ ျဖစ္ေသာ တရားတို႔ႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏၊ ဤပုဂၢိဳလ္ကို (ပုထုဇဥ္) အႏြယ္ကို ျဖတ္ေသာ {ေဂါၾတဘူ} ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

ဧကကပုဂၢလပညတ္-မွ၊ နိေဒၵသ၊ ပုဂၢလပညတ္ပါဠိေတာ္။

ပုထုဇဥ္ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ ...

ဧကကပုဂၢလပညတ္-

၉။ ပုထုဇဥ္ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ သံုးပါးေသာ (ဒိ႒ိ၊ ၀ိ စိကိစၧာ၊ သီလဗၺတပရာမာသ) သံေယာဇဥ္တို႔ကို မပယ္အပ္ကုန္၊ ထို(သံုးပါးေသာ သံေယာဇဥ္) တရားတို႔ကို ပယ္ျခင္းငွါ က်င့္လည္း မက်င့္၊ ဤပုဂၢဳိလ္ကို ပုထုဇဥ္ ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

ဧကကပုဂၢလပညတ္-မွ၊ နိေဒၵသ၊ ပုဂၢလပညတ္ပါဠိေတာ္။

Monday, October 20, 2008

ဒုႆီလသုတ္- (သီလမရွိသည္)

ဒုႆီလသုတ္- (သီလမရွိသည္)

ရဟန္းတို႔ တရားေလးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသူသည္
ေဆာင္ယူ၍ ခ်ထားအပ္သကဲ့သို႔ ဤအတူ ငရဲသို႔ ေရာက္ရ၏။

အဘယ္ ေလးမ်ဳိး တို႔နည္း ဟူမူ...

သဒၶါတရား မရွိ၊
သီလ မရွိ၊
ပ်င္းရိ၏၊
ပညာ မရွိ။

ရဟန္းတို႔ ဤတရားေလးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသူသည္
ေဆာင္ယူ၍ ခ်ထားအပ္သကဲ့သို႔ ဤအတူ ငရဲသို႔ ေရာက္ရ၏။

ရဟန္းတို႔ တရားေလးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသူသည္
ေဆာင္ယူ၍ ခ်ထားအပ္သကဲ့သို႔ ဤအတူ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ရ၏။

အဘယ္ေလးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ...

သဒၶါတရား ရွိ၏၊
သီလ ရွိ၏၊
ထက္သန္ေသာ လုံ႔လ ရွိ၏။
ပညာ ရွိ၏။
ရဟန္းတို႔ ဤတရားေလးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသူသည္
ေဆာင္ယူ၍ ခ်ထားအပ္သကဲ့သို႔ ဤအတူ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ရ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၂။ ဒုႆီလသုတ္၊ ပရိသာ၀ဂ္၊ စတုကၠနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။

ပါပဓမၼသုတ္- (သူယုတ္မာတရား)

ပဌမ ပါပဓမၼသုတ္- (သူယုတ္မာတရား)

ရဟန္းတို႔ သူယုတ္ကို လည္းေကာင္း၊
သူယုတ္ေအာက္ သူယုတ္ကို လည္းေကာင္း၊
သူေတာ္ေကာင္းကို လည္းေကာင္း၊
သူေတာ္ေကာင္းထက္ သူေတာ္ေကာင္းကို လည္းေကာင္း
သင္တို႔အား ေဟာၾကား ေပအံ့၊ ထို (တရား)ကို နာၾကကုန္ေလာ့။
{{အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ}} ဟု
ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကား ေလွ်ာက္ထား ကုန္၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကို ေဟာေတာ္မူ၏-
ရဟန္းတို႔ ...
သူယုတ္ ဟူသည္ အဘယ္နည္း။
ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူသည္ သူ႕အသက္ကို သတ္ေလ့ရွိ၏။ပ။
မွားေသာအယူ ရွိ၏။
ရဟန္းတို႔ ဤသူကို သူယုတ္ဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ...
သူယုတ္ေအာက္ သူယုတ္ ဟူသည္ အဘယ္နည္း။
ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူသည္ မိမိလည္း သူ႕အသက္ကို သတ္၏၊
သူတစ္ပါးကိုလည္း သူ႕အသက္ကို သတ္ျခင္း၌ ေဆာက္တည္ေစ၏။ပ။
မိမိလည္း မွားေသာ အယူရွိ၏၊
သူတစ္ပါးကို လည္း မွားေသာ အယူ၌ ေဆာက္တည္ေစ၏။
ရဟန္းတို႔ ဤသူကို သူယုတ္ေအာက္ သူယုတ္ဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ...
သူေတာ္ေကာင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း။
ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာသူသည္ သူ႕အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ပ။
မွန္ေသာ အယူရွိ၏။
ရဟန္းတို႔ ဤသူကို သူေတာ္ေကာင္း ဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ...
သူေတာ္ေကာင္းထက္ သူေတာ္ေကာင္း ဟူသည္ အဘယ္နည္း။
အခ်ဳိ႕ေသာသူသည္ မိမိလည္းသူ႕အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊
သူတစ္ပါးကိုလည္း သူ႕အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၌ ေဆာက္တည္ေစ၏
မိမိလည္း မွန္ေသာ အယူရွိ၏၊
သူတစ္ပါးကိုလည္း မွန္ေသာ အယူ၌ ေဆာက္တည္ေစ၏။
ရဟန္းတို႔ ဤသူကို သူေကာင္းထက္ သူေကာင္းဟု ဆိုအပ္၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၇ - ပဌမ ပါပဓမၼသုတ္၊ သပၸဳရိသ၀ဂ္၊ စတုကၠနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။

Saturday, October 18, 2008

အႏၶသုတ္- (အကန္း)

အႏၶသုတ္- (အကန္း)

ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢဳိလ္သံုးမ်ဳိးတို႔သည္ ေလာက၌ ထင္ရွားရွိကုန္၏။

အဘယ္ သံုးမ်ဳိး တို႔နည္းဟူမူ-

၁။ ကန္းေသာ ပုဂၢဳိလ္၊
၂။ တစ္ဖက္အျမင္ရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္၊
၃။ ႏွစ္ဖက္အျမင္ရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္တို႔ျဖစ္ၾက၏။

သင္တို႔ဘယ္ထဲမွာ ပါၾကမည္.....?

၁...
ရဟန္းတို႔ ကန္းေသာ ပုဂၢဳိလ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း...
ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္အား အၾကင္ သို႔သေဘာရွိေသာ မ်က္စိျဖင့္ မရေသးေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာကိုလည္း ရႏိုင္ရာ၏၊ ရၿပီးေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာကိုလည္း တိုးပြါးေအာင္ ျပဳႏိုင္ရာ၏၊ ထိုသို႔ သေဘာရွိေသာ မ်က္စိသည္ မရွိ။ အၾကင္သို႔ သေဘာရွိေသာ မ်က္စိျဖင့္ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္တို႔ကို သိႏိုင္ရာ၏၊ အျပစ္ရွိ မရွိကုန္ေသာ တရားတို႔ကို သိႏိုင္ရာ၏၊ အယုတ္အျမတ္တရားတို႔ကို သိႏိုင္ရာ၏၊ မည္းညစ္ ျဖဴစင္ေသာ အဖို႔ရွိေသာ တရားတို႔ကို သိႏိုင္ရာ၏၊ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ မ်က္စိသည္လည္း မရွိ။
ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢဳိလ္ကို ကန္းေသာ ပုဂၢဳိလ္ဟု ဆိုအပ္၏။

၂...
ရဟန္းတို႔ တစ္ဖက္အျမင္ရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း...
ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာပုဂၢဳိလ္အား အၾကင္သို႔ သေဘာရွိေသာ မ်က္စိ ျဖင့္ မရေသးေသာ စည္းစိမ္ ဥစၥာကိုလည္း ရႏိုင္ရာ၏၊ ရၿပီးေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာကို လည္း တိုးပြါးေအာင္ ျပဳႏိုင္ရာ၏၊ ထိုသို႔ သေဘာရွိေသာ မ်က္စိသည္ ရွိ၏။ အၾကင္ သို႔သေဘာ ရွိေသာ မ်က္စိျဖင့္ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ တို႔ကို သိႏိုင္ရာ၏၊ အျပစ္ရွိ မရွိကုန္ေသာ တရားတို႔ကို သိႏိုင္ရာ၏၊ အယုတ္အျမတ္တရားတို႔ကို သိႏိုင္ရာ၏၊ မည္းညစ္ ျဖဴစင္ေသာ အဖို႔ရွိေသာ တရား တို႔ကို သိႏိုင္ရာ၏၊ ထိုသို႔ သေဘာ ရွိေသာ မ်က္စိကား မရွိ။
ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢဳိလ္ကို တစ္ဖက္အျမင္ ရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္ဟု ဆိုအပ္၏။

၃...
ရဟန္းတို႔ ႏွစ္ဖက္အျမင္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း...
ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား အၾကင္သို႔ သေဘာရွိေသာ မ်က္စိျဖင့္ မရေသးေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာကိုလည္း ရႏိုင္ရာ၏၊ ရၿပီးေသာ စည္းစိမ္ ဥစၥာကိုလည္း တိုးပြါးေအာင္ ျပဳႏိုင္ရာ၏၊ ထိုသို႔ သေဘာရွိေသာ မ်က္စိအျမင္ သည္ရွိ၏။ အၾကင္သို႔ သေဘာရွိေသာ မ်က္စိျဖင့္ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္တို႔ကို သိႏိုင္ရာ၏၊ အျပစ္ရွိ မရွိကုန္ေသာ တရားတို႔ကို သိႏိုင္ရာ၏၊ အယုတ္အျမတ္ တရားတို႔ကို သိႏိုင္ရာ၏၊ မည္းညစ္ျဖဴစင္ေသာ အဖို႔ရွိေသာ တရားတို႔ကို သိႏိုင္ရာ ၏၊ ထိုသို႔ သေဘာရွိေသာ မ်က္စိသည္လည္း ရွိ၏။
ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢိဳလ္ကို ႏွစ္ဖက္ အျမင္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ ဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔
ဤပုဂၢိဳလ္ သံုးမ်ဳိးတို႔သည္ ေလာက၌ ထင္ရွားရွိကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

(ပညာ) မ်က္စိ ပ်က္၍ ကန္းသူအား ထိုသို႔ သေဘာရွိကုန္ေသာ စည္းစိမ္ တို႔သည္လည္း မျဖစ္ကုန္၊ ေကာင္းမႈတို႔ကိုလည္း မျပဳလုပ္ႏိုင္၊ ထိုသူသည္ (ပစၥဳပၸန္ တမလြန္) ႏွစ္တန္ေသာ ေလာက၌ ဆံုး႐ံႈး ရေလ၏။ ထိုမွတစ္ပါး ေကာက္က်စ္ ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဓမၼ အဓမၼျဖင့္ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ကို ရွာမွီး၏၊ ဤပုဂၢိဳလ္ကို တစ္ဖက္အျမင္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ဟု ဆိုအပ္၏။

အၾကင္ ပုဂၢိဳလ္သည္ ခိုး၀ွက္မႈျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေကာက္က်စ္ စဥ္းလဲမႈျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ မဟုတ္မမွန္ ေျပာဆိုျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ပါးစံုတို႔ျဖင့္ လည္းေကာင္း ဥစၥာ စည္းစိမ္တို႔ကို စုေဆာင္းျခင္းငွါ ကြၽမ္းက်င္၏၊ ကာမဂုဏ္ ခံစားေသာ တစ္ဖက္ အျမင္သာရွိေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ဤလူ႕ျပည္မွ ငရဲသို႔ ေရာက္၍ ပင္ပန္းဆင္းရဲ ရ၏။

တရားသျဖင့္ ရအပ္ေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ႏွစ္ဖက္အျမင္ရွိသူဟု ဆိုအပ္ေသာ ျမတ္ေသာ အၾကင္ ပုဂၢိဳလ္သည္ ထႂကြလုံ႔လျဖင့္ ရအပ္ေသာ ဥစၥာကို
ေပးလွဴ၏၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ အၾကံအစည္ ရွိေသာ ယံုမွားသံသယကင္းေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ စိုးရိမ္ေသာက ကင္းရာ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ရ၏။ ကန္းေသာ သူကို လည္းေကာင္း၊ တစ္ဖက္အျမင္ ရွိေသာသူကို လည္းေကာင္း ေ၀းစြာ ေရွာင္ၾကဥ္ ရာ၏၊ ႏွစ္ဖက္အျမင္ ရွိေသာ ျမတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကိုသာ မွီ၀ဲရာ၏။

၉ - အႏၶသုတ္၊ ပုဂၢလ၀ဂ္၊ တိကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။

တပနီယသုတ္- (ပူပန္ေစတတ္သည္)

တပနီယသုတ္- (ပူပန္ေစတတ္သည္)

ရဟန္းတို႔ ပူပန္ေစတတ္ကုန္ေသာ တရားတို႔သည္ ဤႏွစ္မ်ိဳး တို႔တည္း။

အဘယ္ ႏွစ္မ်ိဳးတို႔နည္း ဟူမူ-

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ိဳ႕ေသာသူသည္ ...

ကာယ ဒုစ႐ိုက္ကို ျပဳက်င့္၏၊ ကာယ သုစ႐ိုက္ကို မျပဳက်င့္။
၀စီ ဒုစ႐ိုက္ကို ျပဳက်င့္၏၊ ၀စီ သုစ႐ိုက္ကို မျပဳက်င့္။
မေနာ ဒုစ႐ိုက္ကို ျပဳက်င့္၏၊ မေနာ သုစ႐ိုက္ကို မျပဳက်င့္။

ထိုသူသည္ ...
{{ငါသည္ ကာယ ဒုစ႐ိုက္ကို ျပဳက်င့္မိၿပီ}} ဟု ပူပန္၏။
{{ငါသည္ ကာယ သုစ႐ိုက္ကို မျပဳက်င့္မိ}} ဟု ပူပန္၏။
{{ငါသည္ ၀စီ ဒုစ႐ိုက္ကို ျပဳက်င့္မိၿပီ}} ဟု ပူပန္၏။
{{ငါသည္ ၀စီ သုစ႐ိုက္ကို မျပဳက်င့္မိ}} ဟု ပူပန္၏။
{{ငါသည္ မေနာ ဒုစ႐ိုက္ကို ျပဳက်င့္မိၿပီ}} ဟု ပူပန္၏
{{ငါသည္ မေနာ သုစ႐ိုက္ကို မျပဳက်င့္မိ}} ဟု ပူပန္၏။
ရဟန္းတို႔ ပူပန္ေစတတ္ေသာ တရားတို႔သည္ ဤႏွစ္မ်ိဳးတည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၃ - တပနီယသုတ္၊ ကမၼကရကဏ၀ဂ္၊ ဒုကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။

Friday, October 17, 2008

ေလာကဓမၼသုတ္- ေလာကဓံတရား ၈-ပါး

ဒုတိယ ေလာကဓမၼသုတ္

ရဟန္းတို႔ ...
ဤေလာကဓံတရား ရွစ္မ်ဳိးတို႔သည္ ေလာကသို႔ အစဥ္လုိက္ကုန္၏၊
ေလာကသည္လည္း ဤေလာကဓံတရား ရွစ္မ်ဳိးတို႔သို႔ အစဥ္လုိက္၏။

အဘယ္ရွစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ ...

၁။ လာဘ္ရမႈ၊
၂။ လာဘ္မရမႈ၊
၃။ အျခံအရံရွိမႈ၊
၄။ အျခံအရံမရွိမႈ၊
၅။ ကဲ့ရဲ႕မႈ၊
၆။ ခ်ီးမြမ္းမႈ၊
၇။ ခ်မ္းသာမႈ၊
၈။ ဆင္းရဲမႈတို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤေလာကဓံတရား ရွစ္မ်ဳိးတို႔သည္ ေလာကသို႔ အစဥ္လုိက္ကုန္၏၊
ေလာကသည္လည္း ဤေလာကဓံတရားရွစ္မ်ဳိးတို႔သို႔ အစဥ္လုိက္၏။

ရဟန္းတို႔ အၾကားအျမင္ မရွိေသာ ပုထုဇဥ္အား ...
ဤေလာကဓံတရား ရွစ္မ်ဳိးတို႔ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ အၾကားအျမင္ရွိေသာ အရိယာတပည့္အားလည္း ...
ဤေလာကဓံတရား ရွစ္မ်ဳိးတို႔ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ထုိသို႔ျဖစ္ရာ၌ အၾကားအျမင္ရွိေသာ အရိယာတပည့္ႏွင့္ အၾကားအျမင္ မရွိေသာ ပုထုဇဥ္ အဘယ္သို႔ ထူးသနည္း၊ အဘယ္သို႔ အားထုတ္မႈ လြန္ကဲ သနည္း၊ အဘယ္သို႔ ျပဳမူပံုထူး သနည္း ဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္တို႔အား တရားေတာ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားလွ်င္ အရင္းခံ ရွိပါကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားလွ်င္ ေရွ႕ေဆာင္ၫႊန္ျပသူ ရွိပါကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရား လွ်င္ မွီခုိရာ ရွိပါကုန္၏၊

အသွ်င္ဘုရားေတာင္းပန္ပါ၏၊
ေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ ထုိစကား၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကုိ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာလွ်င္ေဟာၾကားေတာ္မူပါေလာ့၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေဟာၾကားေတာ္မူခ်က္ကုိ နာၾကားၾကရသည္ရွိေသာ္ ရဟန္းတို႔သည္ ေဆာင္ရြက္ မွတ္သားၾကပါလိမ့္မည္ ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ သို႔ျဖစ္လွ်င္ နာၾကားၾကကုန္ေလာ့၊
ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းၾကကုန္ေလာ့၊ ေဟာေပအံ့ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)၊
{{အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ}}ဟု ထုိရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ ၾကား ေလွ်ာက္ထားကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကုိ ေဟာၾကားေတာ္ မူ၏ -

ရဟန္းတို႔ အၾကားအျမင္ မရွိေသာ ပုထုဇဥ္အား လာဘ္ရမႈသည္ ျဖစ္၏၊ ထုိပုထုဇဥ္သည္ {{ငါ့အားလာဘ္ရမႈသည္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီ၊ ထုိလာဘ္ရမႈသည္ကား အျမဲ မရွိ ဆင္းရဲ၏၊ ေဖာက္ျပန္တတ္ေသာ သေဘာရွိ၏}} ဟု မဆင္ျခင္၊ ဟုတ္တုိင္း မွန္စြာ မသိ။ လာဘ္မရမႈသည္ ျဖစ္၏။ပ။ အျခံအရံ ရွိမႈသည္ ျဖစ္၏။ အျခံအရံ မရွိမႈသည္ ျဖစ္၏။ ကဲ့ရဲ႕မႈသည္ ျဖစ္၏။ ခ်ီးမြမ္းမႈသည္ ျဖစ္၏။ ခ်မ္းသာမႈသည္ ျဖစ္၏။ ဆင္းရဲမႈသည္ ျဖစ္၏။ ထုိပုထုဇဥ္သည္ {{ငါ့အား ဆင္းရဲမႈသည္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီ၊ ထုိဆင္းရဲမႈသည္ကား အျမဲမရွိ၊ ဆင္းရဲ၏၊ ေဖာက္ျပန္တတ္ေသာသေဘာ ရွိ၏}} ဟု ဟုတ္တုိင္းမွန္စြာ မသိ။
ထုိပုထုဇဥ္အား ...
လာဘ္ရမႈသည္လည္း စိတ္ကုိ သိမ္းက်ဳံး၍ တည္၏၊
လာဘ္ မရမႈသည္လည္း စိတ္ကုိ သိမ္းက်ဳံး၍ တည္၏၊
အျခံအရံ အေက်ာ္အေစာ ရွိမႈသည္လည္း စိတ္ကုိ သိမ္းက်ဳံး၍ တည္၏၊
အျခံအရံ အေက်ာ္အေစာ မရွိမႈသည္လည္း စိတ္ကုိ သိမ္းက်ဳံး၍ တည္၏၊
ကဲ့ရဲ႕မႈသည္လည္း စိတ္ကုိ သိမ္းက်ဳံး၍ တည္၏၊
ခ်ီးမြမ္းမႈသည္လည္း စိတ္ကုိ သိမ္းက်ဳံး၍ တည္၏၊
ခ်မ္းသာမႈသည္လည္း စိတ္ကုိ သိမ္းက်ဳံး၍ တည္၏၊
ဆင္းရဲမႈသည္လည္း စိတ္ကုိ သိမ္းက်ဳံး၍ တည္၏၊

ထုိပုထုဇဥ္သည္
လာဘ္ရမႈ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ၀မ္းေျမာက္၏၊
လာဘ္မရမႈ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ၀မ္းနည္း၏၊
အျခံအရံရွိမႈ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ၀မ္းေျမာက္၏၊
အျခံအရံ မရွိမႈ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ၀မ္းနည္း၏၊
ခ်ီးမြမ္းမႈ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ၀မ္းေျမာက္၏၊
ကဲ့ရဲ႕မႈ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ၀မ္းနည္း၏၊
ခ်မ္းသာမႈ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ၀မ္းေျမာက္၏၊
ဆင္းရဲမႈ ျဖစ္သည္ ရွိေသာ္ ၀မ္းနည္း၏၊

ထုိပုထုဇဥ္သည္ ဤသို႔ ၀မ္းေျမာက္မႈ ၀မ္းနည္းမႈသို႔ ေရာက္သည္ျဖစ္၍ ပဋိသေႏၶ ေနျခင္း အုိျခင္း ေသျခင္း စုိးရိမ္ျခင္း ငုိေၾကြးျခင္း ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာယာျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔မွ မလြတ္ႏုိင္၊ ဆင္းရဲအေပါင္းမွ မလြတ္ႏုိင္ ဟု ငါဆုိ၏။

ရဟန္းတို႔ အၾကားအျမင္ရွိေသာ အရိယာတပည့္အားလည္း လာဘ္ရမႈသည္ ျဖစ္၏၊ ထုိအရိယာ တပည့္သည္ {{ငါ့အား ဤလာဘ္ရမႈသည္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီ၊ ထုိလာဘ္ ရမႈသည္ကား အျမဲမရွိ၊ ဆင္းရဲ၏၊ ေဖာက္ျပန္တတ္ေသာ သေဘာရွိ၏}} ဟု ဆင္ျခင္၏၊ဟုတ္တုိင္းမွန္စြာ သိ၏။ လာဘ္မရမႈသည္ ျဖစ္၏။ပ။ အျခံအရံ ရွိမႈသည္ ျဖစ္၏။ အျခံအရံ မရွိမႈသည္ ျဖစ္၏။ ကဲ့ရဲ႕မႈသည္ ျဖစ္၏။ ခ်ီးမြမ္းမႈသည္ ျဖစ္၏။ ခ်မ္းသာမႈသည္ ျဖစ္၏။ ဆင္းရဲမႈသည္ျဖစ္၏။ ထုိအရိယာတပည့္သည္ {{ငါ့အား ဤဆင္းရဲမႈသည္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီ၊ ထုိဆင္းရဲမႈသည္ကား အျမဲမရွိ၊ ဆင္းရဲ၏၊ ေဖာက္ျပန္ တတ္ေသာ သေဘာရွိ၏}} ဟု ဆင္ျခင္၏၊ ဟုတ္တုိင္းမွန္စြာ သိ၏။

ထုိအရိယာ တပည့္အား ...
လာဘ္ရမႈသည္လည္း စိတ္ကုိ သိမ္းက်ဳံး၍ မတည္ႏုိင္၊
လာဘ္မရမႈသည္လည္း စိတ္ကုိ သိမ္းက်ဳံး၍ မတည္ႏုိင္၊
အျခံအရံ ရွိမႈသည္လည္း စိတ္ကုိ သိမ္းက်ဳံး၍ မတည္ႏုိင္၊
အျခံအရံ မရွိမႈသည္လည္း စိတ္ကုိ သိမ္းက်ဳံး၍ မတည္ႏုိင္၊
ကဲ့ရဲ႕မႈသည္လည္း စိတ္ကုိ သိမ္းက်ဳံး၍ မတည္ႏုိင္၊
ခ်ီးမြမ္းမႈသည္လည္း စိတ္ကုိ သိမ္းက်ဳံး၍ မတည္ႏုိင္၊
ခ်မ္းသာမႈသည္လည္း စိတ္ကုိ သိမ္းက်ဳံး၍ မတည္ႏုိင္၊
ဆင္းရဲမႈသည္လည္း စိတ္ကုိ သိမ္းက်ဳံး၍ မတည္ႏုိင္၊

ထုိအရိယာတပည့္သည္ ...
လာဘ္ရမႈ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ၀မ္းမေျမာက္၊
လာဘ္မရမႈ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ၀မ္းမနည္း၊
အျခံအရံရွိမႈ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ၀မ္းမေျမာက္၊
အျခံအရံ မရွိမႈျဖစ္သည္ ရွိေသာ္ ၀မ္းမနည္း၊
ခ်ီးမြမ္းမႈ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ၀မ္းမေျမာက္၊
ကဲ့ရဲ႕မႈ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ၀မ္းမနည္း၊
ခ်မ္းသာမႈ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ၀မ္းမေျမာက္၊
ဆင္းရဲမႈ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ၀မ္းမနည္း၊

ထုိအရိယာတပည့္သည္ ဤသို႔ ၀မ္းေျမာက္မႈ ၀မ္းနည္းမႈကုိ ပယ္ႏုိင္သည္ ျဖစ္၍ ပဋိသေႏၶေနျခင္း အုိျခင္း ေသျခင္း စုိးရိမ္ျခင္း ငုိေႂကြးျခင္း ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုး မသာယာျခင္း ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္းတို႔မွ လြတ္ေျမာက္၏၊ ဆင္းရဲအေပါင္းမွ လြတ္ ေျမာက္၏ဟု ငါဆုိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္သာလွ်င္ အၾကားအျမင္ ရွိေသာ အရိယာတပည့္၏ အၾကားအျမင္မရွိေသာ ပုထုဇဥ္ႏွင့္ ထူးေသာ အေၾကာင္းတည္း၊ လြန္ကဲေသာ အားထုတ္မႈတည္း၊ ထူးေသာ ျပဳမူပံုတည္း ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

လာဘ္ရမႈသည္လည္းေကာင္း၊
လာဘ္မရမႈသည္လည္းေကာင္း၊
အျခံအရံရွိမႈသည္ လည္းေကာင္း၊
အျခံအရံမရွိမႈသည္လည္းေကာင္း၊
ကဲ့ရဲ႕မႈသည္လည္းေကာင္း၊
ခ်ီးမြမ္းမႈသည္လည္းေကာင္း၊
ခ်မ္းသာမႈသည္လည္းေကာင္း၊
ဆင္းရဲမႈသည္လည္းေကာင္း
ဤသေဘာတရားတို႔သည္ လူတို႔၌ အျမဲမရွိကုန္၊ အတည္မရွိကုန္၊ ေဖာက္ျပန္ ေျပာင္းလဲတတ္ေသာ သေဘာရွိကုန္၏။ သတိႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ပညာရွိသည္ ထုိ တရားတို႔ကုိ သိ၍ ေဖာက္ျပန္တတ္ေသာ တရားတို႔ကုိ (ဉာဏ္ျဖင့္)႐ႈဆင္ျခင္၏၊ ထုိသို႔ေသာ ပညာရွိ၏ စိတ္ကုိ အလုိရွိအပ္ေသာ ေလာကဓံတရားတို႔သည္လည္း မေခ်ာက္ခ်ားႏုိင္ကုန္၊ အလုိမရွိအပ္ေသာ ေလာကဓံတရားတို႔ေၾကာင့္လည္း စိတ္ ထိခုိက္ပင္ပန္းျခင္းသို႔ မေရာက္ႏုိင္ေပ။ ထုိသူအား စိတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ေသာ ေလာကဓံ တရားတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ ေလာကဓံ တရားတို႔သည္ လည္းေကာင္း ပ်က္စီးၿပီး ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ၿပီး ျဖစ္၍ မရွိကုန္၊ ဘ၀၏ တစ္ဖက္ကမ္းသို႔ ေရာက္ေသာသူသည္ ကိေလသာ ျမဴကင္း၍ စုိးရိမ္မႈမရွိေသာ နိဗၺာန္ကုိ သိလ်က္ ဘ၀၏ တစ္ဖက္ကမ္းသို႔ ေရာက္သည္၏ အျဖစ္ကုိ ေကာင္းစြာ သိႏုိင္ေပ၏။

၆ - ဒုတိယ ေလာကဓမၼသုတ္၊ ေမတၱာ၀ဂ္၊ အ႒ကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။

ဇ၀သုတ္- (လ်င္ျမန္ျခင္း)

ဇ၀သုတ္- (လ်င္ျမန္ျခင္း)

ရဟန္းတို႔ မင္း၏ အဂၤါေလးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ အာဇာနည္ျမင္းေကာင္းသည္ မင္းအားထိုက္၏၊ မင္း၏ အသံုးအေဆာင္ ျဖစ္၏၊ မင္း၏ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းဟူ၍ သာ ေရတြက္ျခင္းသို႔ေရာက္၏။

အဘယ္ ေလးမ်ဳိး တို႔နည္း ဟူမူ-

၁။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္ လည္းေကာင္း၊
၂။ လ်င္ျမန္ျခင္းႏွင့္ လည္းေကာင္း၊
၃။ သည္းခံျခင္းႏွင့္ လည္းေကာင္း၊
၄။ အက်င့္ေကာင္းျခင္းႏွင့္ လည္းေကာင္း (ျပည့္စံုျခင္းတည္း)။

ရဟန္းတို႔ ဤအဂၤါ ေလးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ မင္း၏ အာဇာနည္ျမင္းေကာင္း သည္ မင္းအား ထိုက္၏၊ မင္း၏ အသံုးအေဆာင္ ျဖစ္၏၊ မင္း၏ အဂၤါ အစိတ္ အပိုင္း ဟူ၍ သာလွ်င္ ေရတြက္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္တရားေလးမ်ဳိးတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္
(အရပ္ေ၀းမွ) ေဆာင္လာ၍ေသာ္လည္း ေပးလွဴပူေဇာ္ရန္ ထိုက္တန္၏။ ပ ။
သတၱ၀ါအေပါင္း၏ ေကာင္းမႈျပဳရန္ အျမတ္ဆံုး လယ္ေျမျဖစ္၏။

အဘယ္ ေလးမ်ဳိး တို႔နည္း ဟူမူ-

၁။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္ လည္းေကာင္း၊
၂။ လ်င္ျမန္ျခင္းႏွင့္ လည္းေကာင္း၊
၃။ သည္းခံျခင္းႏွင့္ လည္းေကာင္း၊
၄။ အက်င့္ ေကာင္းျခင္းႏွင့္ လည္းေကာင္း (ျပည့္စံုျခင္းတည္း)။

ရဟန္းတို႔ ဤအဂၤါ ေလးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ (အရပ္ေ၀းမွ) ေဆာင္လာ၍ေသာ္လည္း ေပးလွဴပူေဇာ္ရန္ ထိုက္တန္၏။ပ။ သတၱ၀ါအေပါင္း၏ ေကာင္းမႈျပဳရန္ အျမတ္ဆံုးလယ္ေျမျဖစ္၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၂ - ဇ၀သုတ္၊ ေကသိ၀ဂ္၊ စတုကၠနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။

ျမင္းဆိုးကို ဆံုးမနည္းအေၾကာင္း သိလိုေသးလွ်င္...

ပပတိတသုတ္- (သာသနာမွ ေလ်ာက်ေသာရဟန္း)

ပပတိတသုတ္- (သာသနာမွ ေလ်ာက်ေသာရဟန္း)

ရဟန္းတို႔ တရားေလးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ မျပည့္စံုေသာ သူကို
{{ဤသာသနာေတာ္မွ ေလ်ာက်သူ}} ဟု ဆိုထိုက္၏။

အဘယ္ ေလးမ်ဳိး တို႔နည္း ဟူမူ...

ရဟန္းတို႔
ျမတ္ေသာ သီလႏွင့္ မျပည့္စံုေသာသူကို {{ဤသာသနာေတာ္မွ ေလ်ာက်သူ}} ဟု ဆိုထိုက္၏၊

ရဟန္းတို႔
ျမတ္ေသာ သမာဓိႏွင့္ မျပည့္စံုေသာသူကို {{ဤသာသနာေတာ္မွ ေလ်ာက်သူ}} ဟု ဆိုထိုက္၏၊

ရဟန္းတို႔
ျမတ္ေသာ ပညာႏွင့္ မျပည့္စံုေသာသူကို {{ဤသာသနာေတာ္မွ ေလ်ာက်သူ}} ဟု ဆိုထိုက္၏၊

ရဟန္းတို႔
ျမတ္ေသာ ထြက္ေျမာက္မႈ {အရဟတၱဖိုလ္} ႏွင့္ မျပည့္စံုေသာ သူကို {{ဤသာသနာေတာ္မွ ေလ်ာက်သူ}} ဟု ဆိုထိုက္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤတရား ေလးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ မျပည့္စံုေသာ သူကို {{ဤသာသနာေတာ္မွ ေလ်ာက်သူ}} ဟု ဆိုထိုက္၏။

ရဟန္းတို႔ တရားေလးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသူကို
{{ဤသာသနာေတာ္မွ မေလ်ာက်သူ}}ဟု ဆိုထိုက္၏။

အဘယ္ ေလးမ်ဳိး တို႔နည္း ဟူမူ...

ရဟန္းတို႔
ျမတ္ေသာ သီလႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသူကို {{ဤသာသနာေတာ္မွ မေလ်ာက်သူ}} ဟု ဆိုထိုက္၏၊

ရဟန္းတို႔
ျမတ္ေသာ သမာဓိႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသူကို {{ဤသာသနာ ေတာ္မွ မေလ်ာက်သူ}} ဟု ဆိုထိုက္၏၊

ရဟန္းတို႔
ျမတ္ေသာ ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသူကို {{ဤသာသနာေတာ္မွ မေလ်ာက်သူ}} ဟု ဆိုထိုက္၏၊

ရဟန္းတို႔
ျမတ္ေသာ လြတ္ေျမာက္မႈ {အရဟတၱဖိုလ္}ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသူကို {{ဤသာသနာ ေတာ္မွ မေလ်ာက်သူ}} ဟု ဆိုထိုက္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤတရား ေလးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သူကို {{ဤသာသနာေတာ္မွ မေလ်ာက်သူ}}ဟု ဆိုထိုက္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

(သာသနာေတာ္မွ) ေရြ႕ေလ်ာေသာ သူတို႔သည္ ေလ်ာက်သည္ မည္ကုန္၏၊ ေလ်ာက်ေသာသူတို႔သည္ (တဏွာျဖင့္) တပ္မက္ ကုန္သည္ျဖစ္၍ တစ္ဖန္ျဖစ္ျခင္း သို႔ ေရာက္ရကုန္၏၊ (အရိယ ဓမၼေလးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုသူသည္) မဂ္ကိစၥ တစ္ဆယ့္ ေျခာက္ရပ္ကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ (ေက်းဇူးတရား)၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ၿပီ၊ ခ်မ္းသာ တစ္ခုျဖင့္ ခ်မ္းသာတစ္ခုသို႔ အစဥ္ေရာက္ရသတည္း။

၂ - ပပတိတသုတ္၊ ဘ႑ဂါမ၀ဂ္၊ စတုကၠနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။

မဏိစူဠကသုတ္၊ ေရႊေငြ ဘုန္းၾကီးႏွင့္...


ေရႊေငြကိုအပ္လွ်င္
သားမယား ကာမဂုဏ္ငါးပါးလည္း အပ္ကုန္၏

မဏိစူဠကသုတ္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ ရွဥ့္နက္တို႔ကို အစာေကြၽးရာ ျဖစ္ေသာ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ နန္းေတာ္တြင္ အညီအညြတ္ စုေ၀းထိုင္ေနေသာ မင္းပရိသတ္၌ {{သာကီ၀င္မင္းသား ျမတ္စြာ ဘုရား၏ တပည့္သား ရဟန္းတို႔အား ေရႊေငြသည္ အပ္၏၊ သာကီ၀င္မင္းသား ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား ရဟန္းတို႔သည္ ေရႊေငြကို သာယာကုန္၏၊ သာကီ၀င္မင္းသား ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား ရဟန္းတို႔သည္ ေရႊေငြကို ခံယူကုန္၏}} ဟူေသာ အၾကားစကားသည္ ျဖစ္ေပၚ၏။

ထိုအခါ မဏိစူဠကရြာသူႀကီးသည္ ထိုပရိသတ္၌ ထိုင္လ်က္ ရွိ၏၊ ထိုအခါ မဏိစူဠကရြာသူႀကီးသည္ ထိုပရိသတ္ကို {{အရွင္တို႔ ဤသို႔ မဆိုၾကကုန္လင့္၊ သာကီ၀င္မင္းသား ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား ရဟန္းတို႔အား ေရႊေငြသည္ မအပ္၊ သာကီ၀င္မင္းသား ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား ရဟန္းတို႔သည္ ေရႊေငြကို မသာယာကုန္၊ သာကီ၀င္မင္းသား ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား ရဟန္းတို႔သည္ ေရႊေငြကို မခံယူကုန္၊ သာကီ၀င္မင္းသား ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား ရဟန္းတို႔ သည္ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ ေရႊေငြကို ပယ္ထားကုန္၏၊ ေရႊေငြမွ ကင္းကုန္၏}} ဟု ေျပာေလ၏။
မဏိစူဠကရြာသူႀကီးသည္ ထိုပရိသတ္ကို သိေစျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္ေလ၏။

ထို႔ေနာက္ မဏိစူဠကရြာသူႀကီးသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ရွိခိုး၍ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနလ်က္ {{ျမတ္စြာဘုရား ယခု နန္းေတာ္တြင္း၀ယ္ စုေ၀းထိုင္ေနေသာ မင္းပရိသတ္၌ သာကီ၀င္မင္းသား ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ သား ရဟန္းတို႔အား ေရႊေငြသည္ အပ္၏၊ သာကီ၀င္မင္းသား ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား ရဟန္းမ်ားတို႔သည္ ေရႊေငြကို သာယာကုန္၏၊ သာကီ၀င္မင္းသား ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား ရဟန္းတို႔သည္ ေရႊေငြကို ခံယူကုန္၏}} ဟူေသာ ဤအၾကားစကားသည္ ျဖစ္ေပၚ၏။

အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ဆိုေသာ္ အကြၽႏု္ပ္သည္ ထိုပရိသတ္ကို {{အရွင္တို႔ ဤသို႔ မဆိုၾကကုန္လင့္၊ သာကီ၀င္မင္းသား ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား ရဟန္းတို႔အား ေရႊေငြသည္ မအပ္၊ သာကီ၀င္မင္းသား ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား ရဟန္းတို႔ သည္ ေရႊေငြကို မသာယာကုန္၊ သာကီ၀င္မင္းသား ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား ရဟန္းတို႔သည္ ေရႊေငြကိုမခံယူကုန္၊ သာကီ၀င္မင္းသား ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ သားရဟန္းတို႔သည္ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ ေရႊေငြကို ပယ္ထားကုန္၏၊ ေရႊေငြမွ ကင္း ကုန္၏}} ဟု ေျပာပါ၏၊
အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ထိုပရိသတ္ကို သိေစျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္ပါ၏၊

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဤသို႔ဆိုေသာ္ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္ အတိုင္း ဆိုသည္လည္း ျဖစ္ပါ၏ေလာ၊ ျမတ္စြာဘုရားကို မဟုတ္မမွန္ မစြပ္စြဲသည္ မည္ပါ၏ေလာ၊ တရားေတာ္အား ေလ်ာ္ေသာတရားကိုလည္း ဆိုသည္ မည္ပါ၏ ေလာ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ ၀ါဒကို အတုယူ၍ ေျပာျခင္းသည္ အေၾကာင္းႏွင့္ တကြ ျဖစ္၍ အကဲ့ရဲ႕ ခံရျခင္းသို႔ အနည္းငယ္မွ် မေရာက္ဘဲ ရွိပါ၏ေလာဟု ေလွ်ာက္၏။

ရြာသူႀကီး စင္စစ္ သင္သည္ ဤသို႔ ဆိုေသာ္ ငါ၏ စကားအတိုင္း ဆိုသည္လည္း ျဖစ္၏၊ ငါ့ကို မဟုတ္မွန္ မစြပ္စြဲသည္လည္း ျဖစ္၏၊ တရားေတာ္ အားေလ်ာ္ေသာ တရားကို ဆိုသည္လည္း မည္၏၊ ငါ၏ ၀ါဒကို အတုယူ၍ ေျပာျခင္းသည္ အေၾကာင္းႏွင့္တကြျဖစ္၍ အကဲ့ရဲ႕ ခံရျခင္းသို႔ အနည္းငယ္မွ် မေရာက္။

ရြာသူႀကီး မွန္လွေပ၏...
သာကီ၀င္မင္းသား ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား ရဟန္းတို႔အား ေရႊေငြသည္ မအပ္၊ သာကီ၀င္မင္းသား ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား ရဟန္းတို႔သည္ ေရႊေငြကို
မသာယာကုန္၊ သာကီ၀င္မင္းသား ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား ရဟန္းတို႔သည္ ေရႊေငြကို မခံယူကုန္၊ သာကီ၀င္မင္းသား ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား ရဟန္း တို႔သည္ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ ေရႊေငြကို ပယ္ထားကုန္၏၊ ေရႊေငြမွ ကင္းကုန္၏။ ရြာသူႀကီး ေရႊေငြကို အပ္ေသာသူအား (သားမယား) ကာမဂုဏ္ ငါးပါးတို႔သည္ အပ္ကုန္၏၊ ကာမဂုဏ္ငါးပါး အပ္ေသာသူကို စင္စစ္အားျဖင့္ {{ရဟန္းသေဘာ မရွိ၊ သာကီ ၀င္မင္းသား ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား သေဘာမရွိ}} ဟု မွတ္ေလေလာ့။

ရြာသူႀကီး စင္စစ္ေသာ္ကား ငါသည္ ဤသို႔ ေဟာ၏-
{{ျမက္ကိုအလိုရွိေသာ သူသည္ ျမက္ကို ရွာသင့္၏၊ သစ္သားကို အလိုရွိေသာ သူသည္ သစ္သားကို ရွာသင့္၏၊ လွည္းကို အလိုရွိေသာ သူသည္ လွည္းကို ရွာသင့္၏၊ (အလုပ္သမား) ေယာက်္ားကို အလိုရွိေသာ သူသည္ (အလုပ္သမား) ေယာက်္ားကို ရွာသင့္၏}}၊

ရြာသူႀကီး {{အဘယ္နည္းႏွင့္မွ် ေရႊေငြကို သာယာသင့္၏၊ ရွာသင့္၏}} ဟူ၍ ငါဘုရား မေဟာ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၁၀ - မဏိစူဠကသုတ္၊ ဂါမဏိသံယုတ္၊ သဠာယတန၀ဂၢသံယုတ္ ပါဠိေတာ္။

Wednesday, October 15, 2008

ပဌမ သမယသုတ္-

ရဟန္းေတာ္မ်ားထံ ခ်ဥ္းကပ္ရန္ အခ်ိန္အခါပဌမ သမယသုတ္-

ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ရွိခုိးၿပီးလွ်င္
တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထုိင္ေနလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား -

{{အသွ်င္ဘုရား စိတ္ႏွလံုးကုိ ပြါးေစတတ္ေသာ ရဟန္းအား ဖူးေျမာ္ျခင္းငွါ ခ်ဥ္းကပ္ရန္ အခါတုိ႔သည္ အဘယ္မွ် ရွိပါကုန္ သနည္း}} ဟု ေလွ်ာက္၏။

ရဟန္း စိတ္ႏွလံုးကုိ ပြါးေစတတ္ေသာ ရဟန္းအား ဖူးေျမာ္ျခင္းငွါ ခ်ဥ္းကပ္ရန္ အခါတုိ႔သည္ ဤေျခာက္မ်ဳိးတုိ႔တည္း။

အဘယ္ ေျခာက္မ်ဳိးတုိ႔နည္းဟူမူ-

၁...
ရဟန္းတုိ႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ကာမဂုဏ္တုိ႔ကုိ စြဲမက္မႈ {ကာမရာဂ} ထႂကြ ေသာင္းက်န္း၍ ကာမ ရာဂ ႏွိပ္စက္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ေနလ်က္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကာမ ရာဂမွ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းကုိလည္း ဟုတ္တုိင္းမွန္စြာ မသိေသာအခါ၌ စိတ္ႏွလံုးကုိ ပြါးေစတတ္ေသာ ရဟန္းသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ဤသုိ႔ ေျပာဆုိအပ္၏။
{{ငါ့သွ်င္ အကြၽႏု္ပ္သည္ ကာမဂုဏ္တုိ႔ကုိ စြဲမက္မႈ {ကာမရာဂ} ထႂကြ ေသာင္း က်န္း၍ ကာမ ရာဂ ႏွိပ္စက္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ေနရပါ၏၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကာမ ရာဂမွ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းကုိလည္း ဟုတ္တုိင္းမွန္စြာ မသိပါ၊ ေတာင္းပန္ပါ၏၊ အသွ်င္သည္ အကြၽႏု္ပ္အား ကာမ ရာဂကုိ ပယ္ရန္ တရားေဟာေတာ္မူပါ}} ဟု (ေျပာဆုိအပ္၏)။

ထုိရဟန္းအား စိတ္ႏွလံုးကုိ ပြါးေစတတ္ေသာ ရဟန္းသည္ ကာမဂုဏ္တုိ႔ကုိ စြဲမက္မႈ {ကာမ ရာဂ} ကုိ ပယ္ရန္ တရားေဟာ၏။

ရဟန္း ဤသည္ကား စိတ္ႏွလံုးကုိ ပြါးေစတတ္ေသာ ရဟန္းအား ဖူးေျမာ္ျခင္းငွါ ခ်ဥ္းကပ္ရန္ ပဌမအခါပင္တည္း။

၂...
ရဟန္း ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ပ်က္စီးေစလုိမႈ {ဗ်ာပါဒ} ထႂကြ ေသာင္းက်န္း၍ ဗ်ာပါဒ ႏွိပ္စက္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ေနလ်က္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဗ်ာပါဒမွ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းကုိလည္း ဟုတ္တုိင္းမွန္စြာ မသိေသာ အခါ၌ စိတ္ႏွလံုးကုိ ပြါးေစတတ္ေသာ ရဟန္းသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ဤသုိ႔ ေျပာဆုိအပ္၏-
{{ငါ့သွ်င္ အကြၽႏု္ပ္သည္ ပ်က္စီးေစလုိမႈ {ဗ်ာပါဒ} ထႂကြ ေသာင္းက်န္း၍ ဗ်ာပါဒ ႏွိပ္စက္ေသာစိတ္ျဖင့္ ေနရပါ၏၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဗ်ာပါဒမွ ထြက္ေျမာက္ ေၾကာင္းကုိလည္း ဟုတ္တုိင္းမွန္စြာ မသိပါ၊ ေတာင္းပန္ပါ၏၊ အသွ်င္သည္ အကြၽႏု္ပ္အား ဗ်ာပါဒကုိ ပယ္ရန္ တရား ေဟာေတာ္မူပါ}} ဟု (ေျပာဆုိအပ္၏)။

ထုိရဟန္းအား စိတ္ႏွလံုးကုိ ပြါးေစတတ္ေသာ ရဟန္းသည္ ပ်က္စီးေစလုိမႈ {ဗ်ာပါဒ} ကုိ ပယ္ရန္ တရား ေဟာ၏။

ရဟန္း ဤသည္ကား စိတ္ႏွလံုးကုိ ပြါးေစတတ္ေသာ ရဟန္းအား ဖူးေျမာ္ျခင္းငွါ ခ်ဥ္းကပ္ရန္ ဒုတိယ အခါပင္တည္း။

၃...
ရဟန္း ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ေလးလံ ထုိင္းမႈိင္းမႈ {ထိနမိဒၶ} ထႂကြ ေသာင္းက်န္း၍ ထိနမိဒၶ ႏွိပ္စက္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ေနလ်က္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ထိနမိဒၶမွ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းကုိလည္း ဟုတ္တုိင္းမွန္စြာ မသိေသာ အခါ၌ စိတ္ႏွလံုးကုိ ပြါးေစတတ္ေသာ ရဟန္းသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ဤသုိ႔ ေျပာဆုိအပ္၏-
{{ငါ့သွ်င္ အကြၽႏု္ပ္သည္ ေလးလံ ထုိင္းမႈိင္းမႈ {ထိနမိဒၶ} ထႂကြ ေသာင္းက်န္း၍ ထိနမိဒၶ ႏွိပ္စက္ေသာစိတ္ျဖင့့္္ ေနရပါ၏၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ထိနမိဒၶမွ ထြက္ ေျမာက္ေၾကာင္းကုိလည္း ဟုတ္တုိင္းမွန္စြာမသိပါ၊ ေတာင္းပန္ပါ၏၊ အသွ်င္သည္ အကြၽႏု္ပ္အား ထိနမိဒၶကုိ ပယ္ရန္ တရား ေဟာေတာ္မူပါ}} ဟု (ေျပာဆုိအပ္၏)။

ထုိရဟန္းအား စိတ္ႏွလံုးကုိ ပြါးေစတတ္ေသာ ရဟန္းသည္ ေလးလံ ထုိင္းမႈိင္းမႈ {ထိနမိဒၶ} ကုိ ပယ္ရန္ တရားေဟာ၏။

ရဟန္း ဤသည္ကား စိတ္ႏွလံုးကုိ ပြါးေစတတ္ေသာ ရဟန္းအား ဖူးေျမာ္ျခင္းငွါ ခ်ဥ္းကပ္ရန္ တတိယ အခါပင္တည္း။

၄...
ရဟန္း ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ပ်ံ႕လြင့္မႈ ေနာင္တပူပန္မႈ {ဥဒၶစၥကုကၠဳစၥ} ထႂကြေသာင္းက်န္း၍ ဥဒၶစၥကုကၠဳစၥ ႏွိပ္စက္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ေနလ်က္ ျဖစ္ေပၚ လာေသာ ဥဒၶစၥကုကၠဳစၥမွ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းကုိလည္း ဟုတ္တုိင္းမွန္စြာ မသိေသာအခါ၌ စိတ္ႏွလံုးကုိ ပြါးေစတတ္ေသာ ရဟန္းသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ဤသုိ႔ ေျပာဆုိအပ္၏-{{ငါ့သွ်င္ အကြၽႏု္ပ္သည္ ပ်ံ႕လြင့္မႈ ေနာင္တပူပန္မႈ {ဥဒၶစၥကုကၠဳစၥ} ထႂကြ ေသာင္းက်န္း၍ ဥဒၶစၥ ကုကၠဳစၥၶ ႏွိပ္စက္ေသာ စိတ္ျဖင့့့္္္ ေနရပါ၏၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဥဒၶစၥကုကၠဳစၥမွ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းကုိလည္း ဟုတ္တုိင္းမွန္စြာ မသိပါ၊ ေတာင္းပန္ပါ၏၊ အသွ်င္သည္ အကြၽႏု္ပ္အား ဥဒၶစၥကုကၠဳစၥကုိ ပယ္ရန္ တရား ေဟာေတာ္မူပါ}} ဟု (ေျပာဆုိအပ္၏)။

ထုိရဟန္းအား စိတ္ႏွလံုးကုိ ပြါးေစတတ္ေသာ ရဟန္းသည္ ပ်ံ႕လြင့္မႈ ေနာင္တ ပူပန္မႈ {ဥဒၶစၥကုကၠဳစၥ} ကုိပယ္ရန္ တရားေဟာ၏။

ရဟန္း ဤသည္ကား စိတ္ႏွလံုးကုိ ပြါးေစတတ္ေသာ ရဟန္းအား ဖူးေျမာ္ျခင္းငွါ ခ်ဥ္းကပ္ရန္ စတုတၳ အခါပင္တည္း။

၅...
ရဟန္း ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ မေ၀ခြဲႏုိင္မႈ {၀ိစိကိစၦာ} ထႂကြ ေသာင္းက်န္း၍ ၀ိစိကိစၧာႏွိပ္စက္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ေနလ်က္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ၀ိစိကိစၧာမွ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းကုိလည္း ဟုတ္တုိင္းမွန္စြာ မသိေသာ အခါ၌ စိတ္ႏွလံုးကုိ ပြါးေစတတ္ေသာ ရဟန္းသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ဤသုိ႔ ေျပာဆုိအပ္၏-
{{ငါ့သွ်င္ အကြၽႏု္ပ္သည္ မေ၀ခြဲႏုိင္မႈ {၀ိစိကိစၦာ} ထႂကြ ေသာင္းက်န္း၍ ၀ိစိကိစၦာ ႏွိပ္စက္ေသာစိတ္ျဖင့္ ေနရပါ၏၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ၀ိစိကိစၧာမွ ထြက္ေျမာက္ ေၾကာင္းကုိလည္း ဟုတ္တုိင္းမွန္စြာ မသိပါ၊ ေတာင္းပန္ပါ၏၊ အသွ်င္သည္ အကြၽႏု္ပ္အား ၀ိစိကိစၧာကုိ ပယ္ရန္ တရား ေဟာေတာ္မူပါ}} ဟု(ေျပာဆုိအပ္၏)။

ထုိရဟန္းအား စိတ္ႏွလံုးကုိ ပြါးေစတတ္ေသာ ရဟန္းသည္ မေ၀ခြဲႏုိင္မႈ {၀ိစိကိစၧာ} ကုိ ပယ္ရန္ တရားေဟာ၏။

ရဟန္း ဤသည္ကား စိတ္ႏွလံုးကုိ ပြါးေစတတ္ေသာ ရဟန္းအား ဖူးေမွ်ာ္ျခင္းငွါ ခ်ဥ္းကပ္ရန္ ပဥၥမ အခါပင္တည္း။

၆...
ရဟန္း ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ အၾကင္ အာ႐ံုနိမိတ္ကုိ အစြဲျပဳ၍ အၾကင္ အာ႐ံုနိမိတ္ကုိ ႏွလံုးသြင္းေသာ ရဟန္းအား အႏၲရာယ္ မရွိသျဖင့္ အာသေ၀ါ တရား ကုန္ခန္း၏၊ ထုိအာ႐ံု နိမိတ္ကုိ မသိေသာ အခါ၌ စိတ္ႏွလံုးကုိ ပြါးေစတတ္ေသာ ရဟန္းသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ဤသုိ႔ ေျပာဆုိအပ္၏- {{ငါ့သွ်င္ အကြၽႏု္ပ္သည္ အၾကင္ အာ႐ံုနိမိတ္ကုိ အစြဲျပဳ၍ အၾကင္ အာ႐ံုနိမိတ္ကုိ ႏွလံုးသြင္း
သူအား အႏၲရာယ္ မရွိသျဖင့္ အာသေ၀ါ တရား ကုန္ခန္း၏၊ ထုိအာ႐ံု နိမိတ္ကုိ မသိပါ၊ ေတာင္းပန္ပါ၏၊ အသွ်င္သည္ အကြၽႏု္ပ္အား အာသေ၀ါ တရားကုိ ကုန္ခန္းရန္ တရား ေဟာေတာ္မူပါ}} ဟု (ေျပာဆုိအပ္၏)။

ထုိရဟန္းအား စိတ္ႏွလံုးကုိ ပြါးေစတတ္ေသာ ရဟန္းသည္ အာသေ၀ါ တရားတုိ႔ ကုန္ခန္းရန္ တရားေဟာ၏။

ရဟန္း ဤသည္ကား စိတ္ႏွလံုးကုိ ပြါးေစတတ္ေသာ ရဟန္းအား ဖူးေျမာ္ျခင္းငွါ ခ်ဥ္းကပ္ရန္ ဆ႒မ အခါပင္တည္း။

ရဟန္း စိတ္ႏွလံုးကုိ ပြါးေစတတ္ေသာ ရဟန္းအား ဖူးေျမာ္ျခင္းငွါ ခ်ဥ္းကပ္ရန္ အခါတုိ႔သည္ ဤေျခာက္မ်ဳိးတုိ႔တည္း ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၇ - ပဌမ သမယသုတ္၊ အႏုတၱရိယ၀ဂ္၊ ဆကၠနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။

Tuesday, October 14, 2008

သံဃေဘဒသုတ္- (သံဃာေတာ္၏ကြဲျပားျခင္း)

သံဃေဘဒသုတ္- (သံဃာေတာ္၏ကြဲျပားျခင္း)

ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထုိက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ တစ္ခုေသာတရားသည္ ေလာက၌ ျဖစ္ေပၚလာသည္ရွိေသာ္ လူအမ်ား စီးပြါးမဲ့ရန္ လူအမ်ား မခ်မ္းသာရန္ လူအမ်ား အက်ဳိးမဲ့ရန္ နတ္လူတို႔ အက်ဳိးစီးပြါး မရွိရန္ ဆင္းရဲရန္သာျဖစ္၏။

တစ္ခုေသာ တရားဟူသည္ အဘယ္နည္း။

သံဃာ ကြဲျပားမႈတည္း။

ရဟန္းတို႔ သံဃာ ကြဲျပားသည္ရွိေသာ္ သံဃာ ကြဲျပားျခင္းေၾကာင့္

အခ်င္းခ်င္း ျငင္းခံုမႈတို႔သည္လည္း ျဖစ္ကုန္၏။
အခ်င္းခ်င္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈတို႔သည္လည္း ျဖစ္ကုန္၏။
အခ်င္းခ်င္း ႐ႈတ္ခ် ပစ္ပယ္မႈတို႔သည္လည္း ျဖစ္ကုန္၏။
အခ်င္းခ်င္း ႏွင္ထုတ္ စြန္႔လႊတ္မႈတို႔သည္လည္း ျဖစ္ကုန္၏။
ထုိသံဃာ ကြဲျပားရာ၌ မၾကည္ညိဳေသးေသာ သူတို႔လည္း မၾကည္ညိဳကုန္။
ၾကည္ညိဳၿပီးေသာ အခ်ဳိ႕သူတို႔လည္း အၾကည္ညိဳ ပ်က္ကုန္၏။
ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။

ထုိသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို -
{{သံဃာကို သင္းခြဲသူသည္ အပါယ္၌ ျဖစ္ထုိက္၏။ (အ၀ီစိ) ငရဲ၌ ျဖစ္ရ၏။ (အႏၲရ) ကပ္ပတ္လံုးတည္၏။ သံဃာ ကြဲျပားမႈ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၍ မတရားမႈ၌ တည္သူသည္ ေယာဂ ေလးျဖာကုန္ရာ နိဗၺာန္မွ ဆုတ္ယုတ္၏။ ညီၫြတ္ေသာ သံဃာကို သင္းခြဲေသာေၾကာင့္ (အႏၲရ) ကပ္ပတ္လံုး ငရဲ၌ က်က္ရ၏}} ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ ရပါသည္။

၈ - သံဃေဘဒသုတ္၊ ဒုတိယ၀ဂ္၊ ဣတိ၀ုတ္ပါဠိေတာ္၊ ခုဒၵကနိကာယ္။

သံဃသာမဂၢီသုတ္- (သံဃာညီညြတ္ျခင္း)

သံဃသာမဂၢီသုတ္- (သံဃာညီညြတ္ျခင္း)

ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္ အထူးကို ခံေတာ္မူထုိက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကား နာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ တစ္ခုေသာတရားသည္ ေလာက၌ ျဖစ္ေပၚလာသည္ရွိေသာ္ လူအမ်ား အက်ဳိးစီးပြါး ရွိရန္လူအမ်ား ခ်မ္းသာရန္ လူအမ်ား အက်ဳိးရွိရန္ နတ္လူတို႔ အက်ဳိး စီးပြါးရွိရန္ ခ်မ္းသာရန္သာ ျဖစ္၏။

တစ္ခုေသာ တရားဟူသည္ အဘယ္နည္း။

သံဃာညီၫြတ္မႈတည္း။

ရဟန္းတို႔ သံဃာ ညီၫြတ္သည္ရွိေသာ္ သံဃာ ညီၫြတ္ျခင္းေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္း ျငင္းခံုမႈတို႔သည္လည္း မျဖစ္ကုန္။ အခ်င္းခ်င္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈတို႔သည္လည္း မျဖစ္ကုန္။ အခ်င္းခ်င္း ႐ႈတ္ခ်ပစ္ပယ္မႈတို႔သည္လည္း မျဖစ္ကုန္။

အခ်င္းခ်င္း ႏွင္ထုတ္စြန္႔လႊတ္မႈတို႔သည္လည္း မျဖစ္ကုန္။ ထုိသံဃာ ညီၫြတ္ရာ၌ မၾကည္ညိဳေသးေသာ သူတို႔သည္လည္း ၾကည္ညိဳကုန္၏။ ၾကည္ညိဳၿပီးသူတို႔သည္ လည္း တုိး၍ ၾကည္ညိဳကုန္၏။ ဤအနက္ သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာ ေတာ္မူ၏။
ထုိသုတ္၌ ဤအနက္ သေဘာကို -
{{သံဃာ ညီၫြတ္မႈသည္ လည္းေကာင္း၊ ညီၫြတ္သူတို႔အား ခ်ီးေျမႇာက္မႈသည္ လည္းေကာင္း ခ်မ္းသာ၏။ ညီၫြတ္မႈ ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၍ တရား၌ တည္ေသာသူသည္ ေယာဂ ေလးျဖာကုန္ရာ နိဗၺာန္မွ မဆုတ္ယုတ္ႏိုင္၊ သံဃာညီၫြတ္မႈကို ျပဳေသာ ေၾကာင့္ အာယုကပ္ပတ္လံုး နတ္ျပည္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ရ၏}} ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္ ၏။
ဤအနက္ သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ ရပါသည္။

၉ - သံဃသာမဂၢီသုတ္၊ ဒုတိယ၀ဂ္၊ ဣတိ၀ုတ္ပါဠိေတာ္၊ ခုဒၵကနိကာယ္။

Monday, October 13, 2008

ဧကဓမၼပါဠိေတာ္မွ-

စတုတၳ၀ဂ္၊ ဧကဓမၼပါဠိ၊ ဧကကနိပါတ္၊ အဂၤုတၳိဳရ္ပါဠိေတာ္။

၃၂၁။ ရဟန္းတို႔ ဤဇမၺဴဒိပ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ေကာင္းေသာအရံ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ေကာင္းေသာေတာ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ေကာင္းေသာေျမအရပ္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ေကာင္း ေသာ ေရကန္သည္ အနည္းငယ္မွ်သာ ရွိ၏၊ စင္စစ္ေသာ္ကား ခ်ဳိင့္၀ွမ္း ျမင့္ေမာက္ ေသာေျမ သြားလာ ကူးခက္ေသာျမစ္ သစ္ငုတ္ဆူးေျငာင့္ရွိေသာအရပ္ မညီၫြတ္ ေသာ ေတာင္တို႔သာ မ်ားသကဲ့သို႔၊
ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ ၾကည္းကုန္း၌ျဖစ္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သည္ အနည္းငယ္ မွ်သာ ျဖစ္ကုန္၏၊ စင္စစ္ေသာ္ကား ေရ၌ျဖစ္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သာ မ်ားကုန္၏။ (၁)

၃၂၃။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ လူ႕ျပည္၌ ျဖစ္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သည္ အနည္း ငယ္မွ်သာ ျဖစ္ကုန္၏၊ စင္စစ္ေသာ္ကား လူ႕ျပည္မွ တစ္ပါးေသာ အပါယ္ဘံု၌ ျဖစ္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သည္သာ မ်ားကုန္၏။
ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ မဇၩိမတိုင္း ဇနပုဒ္တို႔၌ ျဖစ္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သည္ အနည္း ငယ္မွ်သာ ျဖစ္ကုန္၏၊ စင္စစ္ေသာ္ကား တိုင္းစြန္ျပည္နား ဇနပုဒ္အရပ္ သစၥာေလးပါးကို မသိႏိုင္ကုန္ ေသာ လူ႐ိုင္း (မိလကၡဳ) တို႔၌ ျဖစ္ေသာ သတၱ၀ါ တို႔ သာ မ်ားကုန္၏။ (၂)

၃၂၄။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ မထိုင္းမႈိင္းကုန္ မဆြံ႕ မအကုန္ေသာ ေကာင္း စြာ ဆိုအပ္ေသာ စကားမေကာင္းသျဖင့္ ဆိုအပ္ေသာ စကား၏ အနက္ကို သိႏိုင္ ကုန္ေသာ ပညာရွိပုဂၢဳိလ္တို႔သည္ အနည္းငယ္မွ်သာ ျဖစ္ကုန္၏၊ စင္စစ္ေသာ္ကား ထိုင္းမႈိင္းကုန္ ဆြံ႕အကုန္ေသာ ေကာင္းစြာ ဆိုအပ္ေသာ စကား မေကာင္းသျဖင့္ ဆိုအပ္ေသာ စကား၏ အနက္ကို မသိႏိုင္ကုန္ေသာ ပညာမဲ့ပုဂၢဳိလ္တို႔သာ မ်ားကုန္ ၏။ (၃)

၃၂၅။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ ျမတ္ေသာ ပညာမ်က္စိႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သည္ အနည္းငယ္မွ်သာ ျဖစ္ကုန္၏၊ စင္စစ္ေသာ္ကား အ၀ိဇၨာအမိုက္ တိုက္သို႔ ေရာက္ကုန္၍ ေတြေ၀ကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သာ မ်ားကုန္၏။ (၄)

၃၂၆။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေျမာ္ရကုန္ေသာ သတၱ၀ါ တို႔သည္ အနည္းငယ္မွ်သာ ျဖစ္ကုန္၏၊ စင္စစ္ေသာ္ကား ျမတ္စြာဘုရားကို မဖူးေျမာ္ရကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သာ မ်ားကုန္၏။ (၅)

၃၂၇။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားအပ္ေသာ ဓမၼ၀ိနယ ကို ၾကားနာရကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သည္ အနည္းငယ္မွ်သာ ျဖစ္ကုန္၏၊ စင္စစ္ ေသာ္ကား ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားအပ္ေသာ ဓမၼ၀ိနယကို မၾကားနာရကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သာ မ်ားကုန္၏။ (၆)

၃၂၈။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ ၾကားနာရ၍တရားကို ေဆာင္ထားၾကကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သည္ အနည္းငယ္မွ်သာ ျဖစ္ကုန္၏၊ စင္စစ္ေသာ္ကား ၾကားနာရ၍ တရားကို ေဆာင္မထားၾကကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သာ မ်ားကုန္၏။ (၇)

၃၂၉။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ ေဆာင္ထားေသာ တရားတို႔၏ အနက္ကို စံုစမ္း စိစစ္ၾကကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သည္ အနည္းငယ္မွ်သာ ျဖစ္ကုန္၏၊ စင္စစ္ေသာ္ ကား ေဆာင္ထားေသာ တရားတို႔၏ အနက္ကို မစံုစမ္း မစိစစ္ၾကကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သာ မ်ားကုန္၏။ (၈)

၃၃၀။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ ပါဠိေတာ္ႏွင့္ အ႒ကထာကို သိ၍တရားႏွင့္ ေလ်ာ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ၾကကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သည္ အနည္းငယ္မွ်သာ ျဖစ္ကုန္၏၊ စင္စစ္ေသာ္ကား ပါဠိေတာ္ႏွင့္ အ႒ကထာကို သိ၍တရားႏွင့္ ေလ်ာ္ ေသာ အက်င့္ကို မက်င့္ၾကကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သာ မ်ားကုန္၏။ (၉)

၃၃၁။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ ထိတ္လန္႔ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္သည့္ ဇာတိ စေသာ အေၾကာင္းတို႔၌ ထိတ္လန္႔ၾကကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သည္နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္ေသာ္ကား ထိတ္လန္႔ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္သည့္ ဇာတိစေသာ အေၾကာင္း တို႔၌ မထိတ္လန္႔ၾကကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သာ မ်ားကုန္၏။ (၁၀)

၃၃၂။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ ထိတ္လန္႔ကုန္သည္ ျဖစ္၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေၾကာင္းအားျဖင့္ အားထုတ္ၾက ကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္ေသာ္ကား ထိတ္လန္႔ကုန္သည္ျဖစ္၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေၾကာင္းအားျဖင့္ အားမထုတ္ၾကကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သာ မ်ားကုန္၏။ (၁၁)

၃၃၃။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ နိဗၺာန္ကို အာ႐ံုျပဳ၍ မဂ္ ဖိုလ္ သမာဓိကို ရၾက ကုန္ စိတ္၏ တည္ၾကည္ျခင္းကို ရၾကကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္ေသာ္ကား နိဗၺာန္ကို အာ႐ံုျပဳ၍ မဂ္ ဖိုလ္ သမာဓိကို မရၾကကုန္ စိတ္၏ တည္ၾကည္ျခင္းကို မရၾကကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သာ မ်ားကုန္၏။ (၁၂)

၃၃၄။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ မြန္ျမတ္ေသာ ထမင္း မြန္ျမတ္ေသာ အရသာတို႔ ကို ရၾကကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္ေသာ္ကား မြန္ျမတ္ ေသာ ထမင္း မြန္ျမတ္ေသာ အရသာတို႔ကို မရၾကကုန္မူ၍ ခြက္လက္စြဲကာ ေတာင္း၍ရေသာ ထမင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ သစ္သီးႀကီးငယ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း မွ်တၾကရကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သာ မ်ားကုန္၏။ (၁၃)

၃၃၅။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ ဖိုလ္တည္း ဟူေသာ အရသာ မဂ္တည္း ဟူေသာ အရသာ နိဗၺာန္တည္း ဟူေသာ အရသာကို ရၾကကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္ေသာ္ကား ဖိုလ္တည္း ဟူေသာ အရသာ မဂ္တည္း ဟူေသာ အရသာ နိဗၺာန္တည္း ဟူေသာ အရသာကို မရၾကကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သာ မ်ားကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုသို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤသာသနာေတာ္၌ ဤသို႔လွ်င္ {{ဖိုလ္တည္း ဟူေသာ အရသာ မဂ္တည္း ဟူေသာ အရသာ နိဗၺာန္တည္း ဟူေသာ အရသာကို ရရွိသူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္အံ့}} ဟု က်င့္ရမည္။ ရဟန္းတို႔ သင္တို႔သည္ ဤသို႔သာလွ်င္ က်င့္ရမည္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ (၁၄)

၃၃၆-၃၃၈။ ရဟန္းတို႔ ဤဇမၺဴဒိပ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ေကာင္းေသာအရံ ေမြ႕ေလ်ာ္ ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေတာ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ ေျမအရပ္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ ေရကန္သည္ အနည္းငယ္မွ်သာ ရွိ၏၊ စင္စစ္ေသာ္ကား ခ်ဳိင့္၀ွမ္း ျမင့္ေမာက္ေသာေျမ သြားလာကူးခက္ေသာျမစ္ သစ္ငုတ္ ဆူးေျငာင့္ ရွိေသာ အရပ္ မညီၫြတ္ေသာ ေတာင္တို႔သာ မ်ားသကဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ လူ႕ျပည္မွ စုေတ၍ လူ႕ျပည္၌ပင္ တစ္ဖန္ ျပန္ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သည္ နည္ပါးကုန္၏၊ စင္စစ္ေသာ္ကား လူ႕ျပည္မွ စုေတ၍ ငရဲဘံု၌ ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ။ပ။ တိရစၧာန္မ်ဳိး၌ ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ။ပ။
ၿပိတၱာဘံု၌ ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သာ မ်ားကုန္၏။ (၁၅-၁၇)

၃၃၉-၃၄၁။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ လူ႕ျပည္မွ စုေတ၍ နတ္ျပည္တို႔၌ ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္ေသာ္ကား လူ႕ျပည္မွ စုေတ၍ ငရဲဘံု၌ ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ။ တိရစၧာန္မ်ဳိး၌ ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ။ ၿပိတၱာဘံု၌ ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သာ မ်ားကုန္၏။ (၁၈-၂၀)

၃၄၂-၃၄၄။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ နတ္ျပည္မွ စုေတ၍ နတ္ျပည္တို႔၌ ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္ေသာ္ကား နတ္ျပည္မွ စုေတ၍ ငရဲဘံု၌ ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ။ တိရစၧာန္မ်ဳိး၌ ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ။ ၿပိတၱာဘံု၌ ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သာ မ်ားကုန္၏။ (၂၁-၂၃)

၃၄၅-၃၄၇။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ နတ္ျပည္မွ စုေတ၍ လူ႕ျပည္တို႔၌ ျဖစ္ၾက ကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သည္နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္ေသာ္ကား နတ္ျပည္မွ စုေတ၍ ငရဲဘံု၌ ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ။ တိရစၧာန္မ်ဳိး၌ ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ။ ၿပိတၱာဘံု၌ ျဖစ္ၾက ကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သာ မ်ားကုန္၏။ (၂၄-၂၆)

၃၄၈-၃၅၀။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ ငရဲဘံုမွ စုေတ၍ လူ႕ဘံုတို႔၌ ျဖစ္ၾက ကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္ေသာ္ကား ငရဲဘံုမွ စုေတ၍ ငရဲဘံု၌ ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ။ တိရစၧာန္မ်ဳိး၌ ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ။ ၿပိတၱာဘံု၌ ျဖစ္ၾက ကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သာ မ်ားကုန္၏။ (၂၇-၂၉)

၃၅၁-၃၅၃။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ ငရဲဘံုမွ စုေတ၍ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ၾက ကုန္ေသာ သတၱ၀ါ တို႔သည္ နည္းပါး ကုန္၏၊ စင္စစ္ေသာ္ကား ငရဲဘံုမွ စုေတ၍ ငရဲဘံု၌ ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ။ တိရစၦာန္မ်ဳိး၌ ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ။ ၿပိတၱာဘံု၌ ျဖစ္ၾက ကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သာ မ်ားကုန္၏။ (၃၀-၃၂)

၃၅၄-၃၅၆။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ တိရစၧာန္မ်ဳိးမွ စုေတ၍ လူ႕ျပည္၌ ျဖစ္ၾက ကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သည္ နည္းပါး ကုန္၏၊ စင္စစ္ေသာ္ကား တိရစၧာန္မ်ဳိးမွ စုေတ၍ ငရဲဘံု၌ ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ။ တိရစၧာန္မ်ဳိး၌ ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ။ ၿပိတၱာဘံု၌ ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သာ မ်ားကုန္၏။ (၃၃-၃၅)

၃၅၇-၃၅၉။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ တိရစၧာန္မ်ဳိးမွ စုေတ၍ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ၾက ကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သည္နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္ေသာ္ကား တိရစၧာန္မ်ဳိးမွ စုေတ၍ ငရဲဘံု၌ ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ။ တိရစၧာန္မ်ဳိး၌ ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ။ ၿပိတၱာဘံု၌ ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သာ မ်ားကုန္၏။ (၃၆-၃၈)

၃၆၀-၃၆၂။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ ၿပိတၱာဘံုမွ စုေတ၍ လူ႕ျပည္၌ ျဖစ္ၾက ကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သည္နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္ေသာ္ကား ၿပိတၱာဘံုမွ စုေတ၍ ငရဲဘံု၌ ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ။ တိရစၧာန္မ်ဳိး၌ ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ။ ၿပိတၱာဘံု၌ ျဖစ္ၾက ကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သာ မ်ားကုန္၏။ (၃၉-၄၁)

၃၆၃-၃၆၅။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ ၿပိတၱာဘံုမွ စုေတ၍ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သည္နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္ေသာ္ကား ၿပိတၱာဘံုမွ စုေတ၍ ငရဲဘံု၌ ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ။ တိရစၧာန္မ်ဳိး၌ ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ။ ၿပိတၱာဘံု၌ ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သာ မ်ားကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ (၄၂-၄၄)

(ဇမၺဳဒီပ ေပယ်ာလ ၿပီး၏။)
၄ - စတုတၳ၀ဂ္၊ ဧကဓမၼပါဠိ၊ ဧကကနိပါတ္၊ အဂၤုတၳိဳရ္ပါဠိေတာ္။

ဂျဒဘသုတ္- (ျမည္း သတၱ၀ါ)

ဂျဒဘသုတ္- (ျမည္း သတၱ၀ါ)

ရဟန္းတို႔ ျမည္းသည္
{{ငါသည္လည္း ႏြားတည္း၊ ငါသည္လည္း ႏြားတည္း}} ဟု (ထင္မွတ္လ်က္)
ႏြားအုပ္သို႔ ေနာက္မွ ေနာက္မွ လိုက္၏၊

ထို ျမည္းအား ႏြားတို႔၏ အဆင္းကဲ့သို႔ေသာ အဆင္းမ်ဳိးလည္း မရွိ၊
ႏြားတို႔၏ အသံကဲ့သို႔ေသာ အသံမ်ဳိးလည္း မရွိ၊
ႏြားတို႔၏ ခြာကဲ့သို႔ေသာ ခြာမ်ဳိးလည္း မရွိ၊
ထို ျမည္းသည္ {{ငါသည္လည္း ႏြားတည္း၊ ငါသည္လည္း ႏြားတည္း}} ဟု
ထင္မွတ္လ်က္ ႏြားအုပ္သို႔ ေနာက္မွ ေနာက္မွ လုိက္သကဲ့သို႔၊

ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းသည္

{{ငါသည္လည္း ရဟန္းတည္း၊ ငါသည္လည္း ရဟန္းတည္း}} ဟု
ရဟန္းသံဃာသို႔ ေနာက္မွ ေနာက္မွ လိုက္၏၊
ထိုရဟန္းအား
အဓိသီလသိကၡာကို ေဆာက္တည္ရာ၌ ...
တစ္ပါးေသာ ရဟန္းတို႔၏ ထက္သန္ေသာ ဆႏၵကဲ့သို႔ေသာ ဆႏၵမ်ဳိးလည္း မရွိ၊
အဓိစိတၱသိကၡာကို ေဆာက္တည္ရာ၌ ...
တစ္ပါးေသာ ရဟန္းတို႔၏ ထက္သန္ေသာ ဆႏၵကဲ့သို႔ေသာ ဆႏၵမ်ဳိးလည္း မရွိ၊
အဓိပညာသိကၡာကို ေဆာက္တည္ရာ၌ ...
တစ္ပါးေသာ ရဟန္းတို႔၏ ထက္သန္ေသာ ဆႏၵကဲ့သို႔ေသာ ဆႏၵမ်ဳိးလည္း မရွိ၊
ထိုရဟန္းသည္ {{ငါသည္လည္း ရဟန္းတည္း၊ ငါသည္လည္း ရဟန္းတည္း}}
ဟု ရဟန္း သံဃာသို႔ ေနာက္မွ ေနာက္မွ လိုက္၏။

ရဟန္းတို႔ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသာသနာေတာ္၌-

အဓိသီလသိကၡာကို ေဆာက္တည္ရာ၌ ...
ငါတို႔အား ထက္သန္ေသာ ဆႏၵျဖစ္လတၱံ႕၊
အဓိစိတၱသိကၡာကို ေဆာက္တည္ရာ၌ ...
ငါတို႔အား ထက္သန္ေသာ ဆႏၵျဖစ္ လတၱံ႕၊
အဓိပညာသိကၡာကို ေဆာက္တည္ရာ၌ ...
ငါတို႔အား ထက္သန္ေသာ ဆႏၵျဖစ္လတၱံ႔ ဟု
ဤအတိုင္းသာ သင္တို႔ က်င့္ၾကရမည္။
ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ သင္တို႔ က်င့္ၾကရမည္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၂ - ဂျဒဘသုတ္၊ သမဏ၀ဂ္၊ တိကနိပါတ္၊ အဂၤုတၳိဳရ္ပါဠိေတာ္။

သီလ၀ႏၲသုတ္- (သီလရွိေသာသူ)

သီလ၀ႏၲသုတ္- (သီလရွိေသာသူ)

ရဟန္းတို႔ သီလရွိကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ အၾကင္ ရြာကိုလည္းေကာင္း၊
နိဂံုးကို လည္းေကာင္း အမွီျပဳ၍ ေနကုန္၏၊
ထို ရြာနိဂံုး၌ ေနကုန္ေသာ လူတို႔သည္ အေၾကာင္း သံုးမ်ဳိး တို႔ျဖင့္
မ်ားစြာေသာ ေကာင္းမႈကို ျဖစ္ပြါးေစကုန္၏။

အဘယ္ သံုးမ်ဳိး တို႔နည္း ဟူမူ...

ကိုယ္ျဖင့္ ေကာင္းမႈျဖစ္ပြါးေစျခင္း လည္းေကာင္း၊
ႏႈတ္ျဖင့္ ေကာင္းမႈျဖစ္ပြါးေစျခင္း လည္းေကာင္း၊
စိတ္ျဖင့္ ေကာင္းမႈျဖစ္ပြါးေစျခင္း လည္းေကာင္း တို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ သီလရွိကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ အၾကင္ ရြာကို လည္းေကာင္း၊
နိဂံုးကိုလည္းေကာင္း အမွီျပဳ၍ ေနကုန္၏၊
ထို ရြာနိဂံုး၌ ေနကုန္ေသာ လူတို႔သည္ ဤအေၾကာင္းသံုးမ်ဳိးတို႔ျဖင့္
မ်ားစြာေသာ ေကာင္းမႈကို ျဖစ္ပြါး ေစကုန္၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၆ - သီလ၀ႏၲသုတ္၊ စူဠ၀ဂ္၊ တိကနိပါတ္၊ အဂုၤတၳိဳရ္။

ဣၿႏၵိယသုတ္- (အစိုးရျခင္း)

ဣၿႏၵိယသုတ္- (အစိုးရျခင္း)

ရဟန္းတုိ႔ တရားေျခာက္မ်ဳိးတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ ...

အရပ္ေ၀းမွ ေဆာင္လာ၍ေသာ္လည္း ေပးလွဴပူေဇာ္ရန္ ထုိက္တန္၏၊
ဧည့္သည္တုိ႔ အလုိ႔ငွါ စီမံထားသည္ကိုလည္း ေပးလွဴပူေဇာ္ရန္ ထုိက္တန္၏၊
တမလြန္အတြက္ ရည္ေမွ်ာ္ေသာ အလွဴကုိ ခံထုိက္၏၊
လက္အုပ္ခ်ီျခင္းငွါ ထုိက္၏၊
သတၱ၀ါ အေပါင္း၏ ေကာင္းမႈ ျပဳရန္ အျမတ္ဆံုး လယ္ေျမ ျဖစ္၏။

အဘယ္ေျခာက္မ်ဳိးတုိ႔နည္းဟူမူ ...

၁။ သဒၶိေႁႏၵႏွင့္ ျပည့္စံု၏။
၂။ ၀ီရိယိေႁႏၵႏွင့္ ျပည့္စံု၏။
၃။ သတိေႁႏၵႏွင့္ ျပည့္စံု၏။
၄။ သမာဓိေႁႏၵႏွင့္ ျပည့္စံု၏။
၅။ ပညိေႁႏၵႏွင့္ ျပည့္စံု၏။

အာသေ၀ါ တရားတုိ႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေ၀ါ မရွိေသာ လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္)စိတ္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) ပညာကို ယခုဘ၀ ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေန၏။

ရဟန္းတုိ႔ ဤတရား ေျခာက္မ်ဳိးတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ အရပ္ေ၀းမွ ေဆာင္လာ၍ ေသာ္လည္း ေပးလွဴ ပူေဇာ္ရန္ ထုိက္တန္၏။ ဧည့္သည္တုိ႔ အလို႔ငွါ စီမံထားေသာ ၀တၳဳကိုေသာ္လည္း ေပးလွဴ ပူေဇာ္ရန္ ထုိက္တန္၏၊ တမလြန္ အတြက္ ရည္ေမွ်ာ္ေသာ အလွဴကို ခံထိုက္၏၊ လက္အုပ္ခ်ီျခင္းငွါ ထုိက္၏၊ သတၱ၀ါ အေပါင္း၏ ေကာင္းမႈျပဳရန္ အျမတ္ဆံုး လယ္ေျမ ျဖစ္၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၃ - ဣၿႏၵိယသုတ္၊ အာဟုေနယ်၀ဂ္၊ ဆကၠနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။

ဣ႒သုတ္- (အလိုရွိအပ္သည္)

ဣ႒သုတ္- (အလိုရွိအပ္သည္)

ထုိအခါ ျမတ္စြာဘုရားထံသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ရွိခုိးလ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထုိင္ေနေသာ အနာထပိဏ္သူေဌးအား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဒါယကာ အလုိရွိအပ္ ႏွစ္သက္အပ္ ျမတ္ႏုိးအပ္သည္ျဖစ္၍ ေလာက၌ ရခဲေသာ တရားတုိ႔သည္
ဤငါးမ်ိဳးတုိ႔တည္း။

အဘယ္ ငါးမ်ဳိး တုိ႔နည္း ဟူမူ...

၁။ အသက္ရွည္ျခင္းသည္ အလုိရွိအပ္ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိးအပ္၍ ေလာက၌ ရခဲ၏၊
၂။ အဆင္းလွျခင္းသည္ အလုိရွိအပ္ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိးအပ္၍ ေလာက၌ ရခဲ၏၊
၃။ ခ်မ္းသာျခင္းသည္ အလုိရွိအပ္ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိးအပ္၍ ေလာက၌ ရခဲ၏၊
၄။ အျခံအရံ မ်ားျခင္းသည္ အလုိရွိအပ္ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိးအပ္၍ ေလာက၌ ရခဲ၏၊
၅။ နတ္ျပည္တုိ႔သည္ အလုိရွိအပ္ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိးအပ္၍ ေလာက၌ ရခဲ၏၊

ဒါယကာ အလုိရွိအပ္ ႏွစ္သက္အပ္ ျမတ္ႏုိးအပ္ကုန္၍
ေလာက၌ ရခဲေသာ တရားတုိ႔သည္ ဤငါးမ်ိဳးတုိ႔တည္း။

((သင္ရလိုပါလွ်င္ ? ...))

ဒါယကာ အလုိရွိအပ္ ႏွစ္သက္အပ္ ျမတ္ႏုိးအပ္ကုန္၍ ေလာက၌ ရခဲေသာ ဤတရားငါးမ်ိဳးတုိ႔ကုိ (ႏႈတ္ျဖင့္) ေတာင့္တျခင္း ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ (စိတ္ျဖင့္) ေတာင့္တျခင္း ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ လည္း ေကာင္း ရ၏ ဟု ငါမဆုိ။

ဒါယကာ အလုိရွိအပ္ ႏွစ္သက္အပ္ ျမတ္ႏုိးအပ္ကုန္၍ ေလာက၌ ရခဲေသာ ဤတရားငါးမ်ိဳးတုိ႔ကုိ (ႏႈတ္ျဖင့္) ေတာင့္တျခင္း ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ (စိတ္ျဖင့္) ေတာင့္တျခင္း ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ရသည္ျဖစ္ခဲ့မူ ဤေလာက၌ အဘယ္သူသည္ အဘယ္သုိ႔ေသာ အရာမွ ယုတ္ေလ်ာ့ ႏုိင္ေတာ့အံ့နည္း။

၁...
ဒါယကာ အရိယာတပည့္သည္ အသက္ရွည္ျခင္းကုိ အလုိရွိသည္ ျဖစ္၍ အသက္ ရွည္ျခင္းကုိ (ႏႈတ္ျဖင့္) ေတာင့္တျခင္းငွါ လည္းေကာင္း၊ (စိတ္ျဖင့္) ႏွစ္သက္ျခင္းငွါ လည္းေကာင္း မထုိက္၊

ဒါယကာ အသက္ရွည္ျခင္း၏ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း အသက္ရွည္လုိေသာ အရိယာတပည့္သည္ အသက္ရွည္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေစတတ္သည့္ အက်င့္ကုိ က်င့္ရ မည္။ မွန္၏၊ ထုိအရိယာတပည့္သည္ က်င့္အပ္ေသာ အသက္ရွည္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေစ တတ္သည့္ အက်င့္သည္ အသက္ရွည္ရန္ ျဖစ္၏၊ ထုိသူသည္ နတ္သက္ရွည္ ျခင္းကုိေသာ္ လည္းေကာင္း၊ လူသက္ရွည္ျခင္းကုိေသာ္ လည္းေကာင္း ရႏုိင္၏။

ဒါယကာ အရိယာတပည့္သည္ အဆင္းလွျခင္းကုိ အလုိရွိသည္ ျဖစ္၍ အဆင္းလွ ျခင္းကုိ (ႏႈတ္ျဖင့္) ေတာင့္တျခင္းငွါ လည္းေကာင္း၊ (စိတ္ျဖင့္) ႏွစ္သက္ျခင္းငွါ လည္းေကာင္း မထုိက္၊

ဒါယကာ အဆင္းလွျခင္း၏ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း အဆင္းလွလုိေသာ အရိယာ တပည့္သည္ အဆင္းလွျခင္းကုိ ျဖစ္ေစတတ္သည့္ အက်င့္ကုိ က်င့္ရမည္။ မွန္၏၊ ထုိအရိယာတပည့္သည္ က်င့္အပ္ေသာ အဆင္းလွျခင္းကုိ ျဖစ္ေစတတ္သည့္ အက်င့္သည္ အဆင္းလွရန္ ျဖစ္၏၊ ထုိသူသည္ နတ္ အဆင္းလွျခင္းကုိ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူအဆင္း လွျခင္းကုိေသာ္ လည္းေကာင္း ရႏုိင္၏။

၂...
ဒါယကာ အရိယာတပည့္သည္ ခ်မ္းသာကုိ အလုိရွိသည္ျဖစ္၍ ခ်မ္းသာကုိ (ႏႈတ္ျဖင့္) ေတာင့္တျခင္းငွါ လည္းေကာင္း၊ (စိတ္ျဖင့္) ႏွစ္သက္ျခင္းငွါ လည္း ေကာင္း မထုိက္၊ ဒါယကာ ခ်မ္းသာျခင္း၏ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ခ်မ္းသာကုိ လုိေသာ အရိယာတပည့္သည္ ခ်မ္းသာကုိ ျဖစ္ေစတတ္သည့္ အက်င့္ကုိ က်င့္ရမည္။ မွန္၏၊ ထုိအရိယာတပည့္သည္ က်င့္အပ္ေသာ ခ်မ္းသာေစတတ္ ေသာ အက်င့္သည္ ခ်မ္းသာကုိ ရျခင္းငွါ ျဖစ္၏၊ ထုိသူသည္ နတ္ခ်မ္းသာကုိေသာ္ လည္းေကာင္း၊ လူခ်မ္းသာကုိေသာ္ လည္းေကာင္း ရႏုိင္၏။

၃...
ဒါယကာ အရိယာတပည့္သည္ အျခံအရံကုိ အလုိရွိသည္ျဖစ္၍ အျခံအရံကုိ (ႏႈတ္ျဖင့္) ေတာင့္တျခင္းငွါ လည္းေကာင္း၊ (စိတ္ျဖင့္) ႏွစ္သက္ျခင္းငွါ လည္း ေကာင္း မထုိက္၊ ဒါယကာ အျခံအရံမ်ားျခင္း၏ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း အျခံအရံ ကုိ လုိေသာ အရိယာတပည့္သည္ အျခံအရံကုိ ျဖစ္ေစတတ္သည့္ အက်င့္ကုိ က်င့္ရမည္။ မွန္၏၊ ထုိအရိယာတပည့္သည္ က်င့္အပ္ေသာ အျခံအရံကုိ ျဖစ္ေစတတ္သည့္ အက်င့္သည္ အျခံအရံကုိ ရျခင္းငွါ ျဖစ္၏၊ ထုိသူသည္ နတ္ အျခံအရံကုိေသာ္ လည္းေကာင္း၊ လူအျခံအရံကုိေသာ္ လည္းေကာင္း ရႏုိင္၏။

၄...
ဒါယကာ အရိယာတပည့္သည္ နတ္ျပည္သုိ႔ ေရာက္လုိသည္ ျဖစ္၍ နတ္ျပည္ကုိ (ႏႈတ္ျဖင့္) ေတာင့္တျခင္းငွါ လည္းေကာင္း၊ (စိတ္ျဖင့္) ႏွစ္သက္ျခင္းငွါ လည္း ေကာင္း မထုိက္၊ ဒါယကာ နတ္ျပည္တုိ႔၏ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း နတ္ျပည္ကုိ လုိေသာ အရိယာတပည့္သည္ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ေစ တတ္သည့္ အက်င့္ကုိ က်င့္ရမည္။ မွန္၏၊ ထုိအရိယာတပည့္သည္ က်င့္အပ္ေသာ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ေစ တတ္သည့္ အက်င့္သည္ နတ္ျပည္ကုိ ရျခင္းငွါ ျဖစ္၏၊ ထုိသူသည္ နတ္ျပည္တုိ႔ကုိ ရႏုိင္၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၅...
အသက္ရွည္ျခင္းကုိ လည္းေကာင္း၊ အဆင္းလွျခင္းကုိ လည္းေကာင္း၊ အျခံအရံ မ်ားျခင္းကုိ လည္းေကာင္း၊ ေက်ာ္ေစာျခင္းကုိ လည္းေကာင္း၊ နတ္ျပည္သုိ႔ ေရာက္ျခင္းကုိ လည္းေကာင္း၊ ျမင့္ျမတ္ေသာ အမ်ဳိးရွိသည္၏ အျဖစ္ကုိ လည္းေကာင္း၊ အဆင့္ဆင့္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္တုိ႔ကုိ လည္းေကာင္း ေတာင့္တေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ (ေကာင္းမႈကုသုိလ္တို႔၌ မေမ့မေလ်ာ့ရာ) ေကာင္းမႈတုိ႔၌ မေမ့မေလ်ာ့ျခင္းကုိ ပညာရွိတုိ႔ ခ်ီးမြမ္းကုန္၏၊ မေမ့မေလ်ာ့ေသာ ပညာရွိသည္ အက်ဳိးႏွစ္ပါးတုိ႔ကုိ ရႏုိင္၏။ မ်က္ေမွာက္ဘ၀၌ ျဖစ္ေသာ အက်ဳိးစီပြါး၊ တမလြန္ဘ၀၌ ျဖစ္ေသာ အက်ဳိးစီးပြါး ဟူေသာ အက်ဳိးႏွစ္ပါးကုိ ရျခင္းေၾကာင့္ ပညာရွိကုိ ပ႑ိတ ဟူ၍ ဆုိအပ္၏။

၃ - ဣ႒သုတ္၊ မု႑ရာဇ၀ဂ္၊ ပဥၥကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။

အာဒိယသုတ္-

အာဒိယသုတ္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာ၀တၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ ေသာ ေဇတ၀န္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထုိအခါ ျမတ္စြာဘုရား ထံသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ရွိခုိးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထုိင္ေနေသာ အနာထပိဏ္ သူေဌးအား ျမတ္စြာဘုရားသည္-

ဒါယကာ စည္းစိမ္ ရေၾကာင္းတုိ႔သည္ ဤငါးမ်ဳိးတုိ႔တည္း။

အဘယ္ ငါးမ်ဳိး တုိ႔နည္း ဟူမူ...

၁...
ဒါယကာ ဤေလာက၌ အရိယာတပည့္သည္ လက္႐ံုးအားကုိး ဆည္းပူး၍ ေခြၽး ဒီးဒီးက် ျဖစ္ေစအပ္ကုန္ေသာ တရားႏွင့္ေလ်ာ္ကုန္ေသာ တရားသျဖင့္ ရအပ္ ကုန္ေသာ ထႂကြလံု႔လျဖင့္ ရအပ္ကုန္ေသာ စည္းစိမ္တုိ႔ျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိ ခ်မ္းသာ ေစ၏၊ ႏွစ္သက္ေစ၏၊ ခ်မ္းသာကုိ ေကာင္းစြာ ေဆာင္ႏုိင္၏၊ မိဘတုိ႔ကုိ ခ်မ္းသာ ေစ၏၊ ႏွစ္သက္ေစ၏၊ ခ်မ္းသာကုိ ေကာင္းစြာ ေဆာင္ႏုိင္၏၊ သား မယား ကြၽန္ အမႈလုပ္ ေယာက္်ားတုိ႔ကုိ ခ်မ္းသာေစ၏၊ ႏွစ္သက္ေစ၏၊ ခ်မ္းသာကုိ ေကာင္းစြာ ေဆာင္ႏုိင္၏။
ဤကား ပဌမ စည္းစိမ္ရေၾကာင္းတည္း။

၂...
ဒါယကာ ဤေလာက၌ အရိယာတပည့္သည္ လက္႐ံုးအားကုိး ဆည္းပူး၍ ေခြၽး ဒီးဒီးက် ျဖစ္ေစအပ္ကုန္ေသာ တရားႏွင့္ေလ်ာ္ကုန္ေသာ တရားသျဖင့္ ရအပ္ ကုန္ေသာ ထႂကြလံု႔လျဖင့္ ရအပ္ကုန္ေသာ စည္းစိမ္တုိ႔ျဖင့္ အေဆြ ခင္ပြန္း ခ်စ္ကြၽမ္း၀င္သူတုိ႔ကုိ ခ်မ္းသာေစ၏၊ ႏွစ္သက္ေစ၏၊ ခ်မ္းသာကုိ ေကာင္းစြာ ေဆာင္ႏုိင္ ၏။
ဤကား ဒုတိယ စည္းစိမ္ရေၾကာင္းတည္း။

၃...
ဒါယကာ ဤေလာက၌ အရိယာတပည့္သည္ လက္႐ံုးအားကုိး ဆည္းပူး၍ ေခြၽး ဒီးဒီးက် ျဖစ္ေစအပ္ကုန္ေသာ တရားႏွင့္ေလ်ာ္ကုန္ေသာ တရားသျဖင့္ ရအပ္ ကုန္ေသာ ထႂကြလံု႔လျဖင့္ ရအပ္ကုန္ေသာ စည္းစိမ္တုိ႔ျဖင့္ မီးေၾကာင့္ လည္း ေကာင္း၊ ေရေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ မင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ခုိးသူေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ မခ်စ္မႏွစ္သက္အပ္သူ အေမြခံဆုိးေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚ လာေသာ ထုိသုိ႔ သေဘာရွိေသာ ေဘးရန္တုိ႔၌ ထက္၀န္းက်င္မွ ပိတ္ဆုိ႔၍ မိမိ ကိုယ္ကုိ ခ်မ္းသာေအာင္ ျပဳ၏။
ဤကား တတိယ စည္းစိမ္ရေၾကာင္းတည္း။

၄...
ဒါယကာ ဤေလာက၌ အရိယာတပည့္သည္ လက္႐ံုးအားကုိး ဆည္းပူး၍ ေခြၽး ဒီးဒီးက် ျဖစ္ေစအပ္ကုန္ေသာ တရားႏွင့္ေလ်ာ္ကုန္ေသာ တရားသျဖင့္ ရအပ္ ကုန္ေသာ ထႂကြလံု႔လျဖင့္ ရအပ္ကုန္ေသာ စည္းစိမ္တုိ႔ျဖင့္ ေဆြမ်ဳိးတုိ႔အား ပူေဇာ္ျခင္း၊ ဧည့္သည္တုိ႔အား ပူေဇာ္ျခင္း၊ ေရွးက ေသၿပီးေသာ ေဆြမ်ဳိးတုိ႔အား ပူေဇာ္ျခင္း၊ မင္းအား ပူေဇာ္ျခင္း၊ နတ္အစစ္တုိ႔အား ပူေဇာ္ျခင္း ဟူေသာ ငါးပါးေသာ ပူေဇာ္ျခင္းကုိ ျပဳလုပ္၏။
ဤကား စတုတၳ စည္းစိမ္ရေၾကာင္းတည္း။

၅...
ဒါယကာ ဤေလာက၌ အရိယာတပည့္သည္ လက္႐ံုးအားကုိး ဆည္းပူး၍ ေခြၽး ဒီးဒီးက် ျဖစ္ေစအပ္ကုန္ေသာ တရားႏွင့္ေလ်ာ္ကုန္ေသာ တရားသျဖင့္ ရအပ္ ကုန္ေသာ ထႂကြလံု႔လျဖင့္ ရအပ္ကုန္ေသာ စည္းစိမ္တုိ႔ျဖင့္ မာန္ယစ္ျခင္း ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းမွ ကင္းကုန္ေသာ၊ သည္းခံျခင္း ေကာင္းေသာ အမႈ၀ယ္ ေမြ႔ေလ်ာ္ ျခင္း၌ တည္ကုန္ေသာ၊ တစ္ေယာက္တည္းေသာ မိမိကုိယ္ကုိ ဆံုးမကုန္ေသာ၊ တစ္ခုတည္းေသာ မိမိစိတ္ကုိ (ကိေလသာမွ) ၿငိမ္းေအးေစကုန္ေသာ၊ တစ္ခုတည္း ေသာ မိမိစိတ္ကုိ (ကိေလသပရိနိဗၺာန္အားျဖင့္) ၿငိမ္းေအးေစကုန္ေသာ သေဘာ ရွိသည့္ သမဏျဗာဟၼဏတုိ႔၌ အထက္ဘံုသုိ႔ သြားေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ၊ နတ္ျပည္ အစီးအပြါး ျဖစ္ေသာ၊ ခ်မ္းသာက်ဳိး ရွိေသာ၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ အာ႐ံုကုိ ျဖစ္ေစ တတ္ေသာ ျမတ္ေသာ အလွဴကုိ ျဖစ္ေစ၏။
ဤကား ပဥၥမ စည္းစိမ္ရေၾကာင္းတည္း။

ဒါယကာ စည္းစိမ္ရေၾကာင္းတုိ႔သည္ ဤငါးမ်ဳိးတုိ႔တည္း။
ဒါယကာ စည္းစိမ္ရေၾကာင္း ငါးမ်ဳိးကုိ ရေသာ ထုိအရိယာတပည့္အား အကယ္၍ စည္းစိမ္တုိ႔သည္ ကုန္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ခဲ့မူ {{ငါသည္ စင္စစ္ စည္းစိမ္ ရေၾကာင္းတုိ႔ကုိလည္း ရယူ၏၊ ငါ၏ စည္းစိမ္တုိ႔သည္လည္း ကုန္ခန္းျခင္းသုိ႔ ေရာက္ကုန္၏}} ဟု စိတ္အၾကံ ျဖစ္၏။
ဤသုိ႔လွ်င္ ထုိအရိယာတပည့္အား ႏွလံုးသာယာျခင္း ျဖစ္၏။

ဒါယကာ စည္းစိမ္ရေၾကာင္း ငါးမ်ဳိးတုိ႔ကုိ ရယူေသာ ထုိအရိယာတပည့္အား အကယ္၍ စည္းစိမ္တုိ႔သည္ တုိးပြါးခဲ့မူ {{ငါသည္ စင္စစ္ စည္းစိမ္ရေၾကာင္းတုိ႔ကုိ ရယူ၏၊ ငါ၏ စည္းစိမ္တုိ႔သည္လည္း တုိးပြါးျခင္းသုိ႔ ေရာက္ကုန္၏}} ဟု စိတ္ အၾကံျဖစ္၏။ ဤသုိ႔လွ်င္ ထုိအရိယာတပည့္အား ႏွစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာျဖင့္ပင္ ႏွလံုးသာယာျခင္းျဖစ္၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ငါသည္ စည္းစိမ္တုိ႔ကုိ သံုးေဆာင္ခဲ့ၿပီ၊
(မိဘတုိ႔ကုိ) လုပ္ေကြၽးခဲ့ၿပီ၊ သားမယားတုိ႔ကုိ ေမြးျမဴခဲ့ၿပီ၊
ေဘးရန္တုိ႔ကုိ လြန္ေျမာက္ခဲ့ၿပီ၊
အထက္နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အလွဴကုိ ေပးလွဴခဲ့ၿပီ၊
ထုိ႔ျပင္ ငါးမ်ဳိးေသာ ပူေဇာ္မႈကုိလည္း ျပဳခဲ့ၿပီ၊
သီလရွိကုန္ (ကုိယ္ႏႈတ္ႏွလံုး)ေစာင့္သံုးကုန္ေသာ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကုိ က်င့္သံုး သူတုိ႔အား လုပ္ေကြၽးခဲ့ၿပီ။ အိမ္၌ ေနေသာ ပညာရွိသည္ အၾကင္ အက်ိဳးငွါ စည္းစိမ္ ဥစၥာတုိ႔ကုိ အလုိ ရွိရာ၏၊ ထုိအက်ဳိးသည္ငါ့အား အစဥ္ ဆုိက္ေရာက္ေလ ၿပီ၊ ေနာက္တစ္ဖန္ မပူပန္ရေသာ အမႈကုိ ငါ ျပဳခဲ့ေပၿပီ။ ဤသုိ႔ အဖန္ဖန္ ေအာက္ေမ့ေသာ လူျဖစ္သူ သတၱ၀ါသည္ အရိယာတုိ႔၏ တရား၌ တည္၏၊ ထုိသူကုိ ဤဘ၀၌ပင္ ခ်ီးမြမ္းၾကကုန္၏၊ တမလြန္ ဘ၀၀ယ္ နတ္ျပည္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ရ ေလသတည္း။

၁ - အာဒိယသုတ္၊ မု႑ရာဇ၀ဂ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။