ေနာင္တခ်ိန္ လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ၾကပါေစရန္ တရားပံုမ်ား၏ comment တြင္ တရားစာမ်ားပါ ထဲ့ေပးထားပါသည္။


သူေတာ္ေကာင္းတရားမ်ား လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဤအ၀ိုင္းေလးမ်ား အတြင္းမွာ တရားစာမ်ား တရားပံုမ်ားကို သြပ္သြင္းထားပါတယ္ သင္တို႔ စိတ္တိုင္းၾက ကူးယူျဖတ္ေတာက္ လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။


Friday, January 30, 2009

ေယာက်္ား၏ အျဖစ္ကို မလြန္ေျမာက္လိုေသာ္...

သံေယာဂသုတ္- (ယွဥ္သည္၊ ကိေလသာႏွင့္ယွဥ္သည္)

ေယာက်္ား၏ အျဖစ္ကို မလြန္ေျမာက္လိုေသာ္...

ရဟန္းတုိ႔ (ေမထုန္ႏွင့္) ယွဥ္မႈ မယွဥ္မႈကို ၿပီးေစတတ္ေသာ တရားေဒသနာကို သင္ တုိ႔အား ေဟာၾကားေပအံ့၊ ထုိတရားကို နာၾကကုန္၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းၾက ကုန္။ ပ။

ရဟန္းတုိ႔ ေယာက်္ားသည္ မိမိသႏၲာန္၌ ...

၁။ ေယာက်္ားဣေႁႏၵကို ႏွလံုးသြင္း၏၊
၂။ ေယာက်္ား အမူအရာ၊
၃။ ေယာက်္ား အသြင္အျပင္၊
၄။ ေယာက်္ား၏ မာန္၊
၅။ ေယာက်္ား၏ အလိုဆႏၵ၊
၆။ ေယာက်္ား၏ အသံ၊
၇။ ေယာက်္ား၏ အဝတ္တန္ဆာကို ႏွလံုးသြင္း၏၊
ထုိေယာက်္ားသည္ ပုရိသိေႁႏၵစေသာ တရားခုနစ္မ်ဳိးတုိ႔၌ တပ္မက္၏၊
ထုိခုနစ္မ်ဳိးေသာ တရားတုိ႔၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၏၊

ထုိေယာက်္ားသည္ တရားခုနစ္မ်ဳိးတုိ႔၌ တပ္ႏွစ္သက္သည္ ေမြ႕ေလ်ာ္သည္ ျဖစ္၍.

၁။ အပသႏၲာန္၌ ရွိေသာ ဣတၴိေႁႏၵ ကို ႏွလံုးသြင္း၏၊
၂။ မိန္းမ၏ အမူအရာ၊
၃။ မိန္းမ၏ အသြင္အျပင္၊
၄။ မိန္းမ၏ မာန္၊
၅။ မိန္းမ၏ အလိုဆႏၵ၊
၆။ မိန္းမ၏ အသံ၊
၇။ မိန္းမ၏ အဝတ္တန္ဆာကို ႏွလံုးသြင္း၏၊
ထုိေယာက်္ားသည္ ဣတၴိေႁႏၵစေသာ တရားခုနစ္မ်ဳိးတုိ႔၌ တပ္မက္၏၊
ထုိခုနစ္မ်ဳိးကုန္ေသာ တရားတုိ႔၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၏၊

ထိုေယာက်္ားသည္ ထုိတရားခုနစ္မ်ဳိးတုိ႔၌ တပ္ႏွစ္သက္သည္ ေမြ႕ေလ်ာ္သည္ ျဖစ္ ၍ အပသႏၲာန္၌ (ေမထုန္ႏွင့္) ယွဥ္မႈကိုအလိုရွိ၏၊ ထုိေယာက်္ားအား (ေမထုန္ႏွင့္) ယွဥ္မႈဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ခ်မ္းသာမႈ ဝမ္းေျမာက္မႈကိုလည္း အလိုရွိ၏၊ ရဟန္းတုိ႔ ေယာက်္ားအျဖစ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတုိ႔သည္ မိန္းမတုိ႔၌ (ေမထုန္ႏွင့္)ယွဥ္မႈသုိ႔ ေရာက္၏၊
ရဟန္းတုိ႔ ဤသုိ႔လွ်င္ ေယာက်္ားသည္ ေယာက်္ား၏ အျဖစ္ကို မလြန္ေျမာက္ႏိုင္။

၈ - သံေယာဂသုတ္-မွ၊ မဟာယည၀ဂ္၊ သတၱကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။

ေတ၀ိဇၨသုတ္- ျဗဟၼာ့ျပည္သုိ႔ သြားရာလမ္း

ေတ၀ိဇၨသုတ္

ျဗဟၼာ့ျပည္သုိ႔ သြားရာလမ္းကုိ ေဟာၾကားျခင္း၊

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကုိ ေဟာၾကားေတာ္မူ၏ -
ဝါေသ႒ ပူေဇာ္(အထူး)ကုိ ခံေတာ္မူထုိက္ေသာ (အလံုးစံုေသာ တရားတုိ႔ကုိ) ကုိယ္တုိင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ။ပ။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤေလာက၌ ပြင့္ေတာ္ မူ၏။ ပ ။ [သာမညဖလ သုတ္၌ကဲ႔သုိ႔ နည္းတူ ခ်ဲ႕အပ္၏။]

ဝါေသ႒ ဤသုိ႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ သီလႏွင့္ ျပည့္စံုေပ၏။

။ပ။ မိမိ၌ ဤအပိတ္အပင္
'နီဝရဏ' တရားငါးပါး ပယ္ၿပီးျဖစ္သည္ကုိ ေကာင္းစြာ ျမင္ေသာ ထုိသူအား
ဝမ္းေျမာက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊
ဝမ္းေျမာက္ေသာ သူအား ႏွစ္သိမ့္ျခင္း 'ပီတိ' သည္ ျဖစ္၏၊
ႏွစ္သိမ့္ေသာစိတ္ရွိေသာ သူ၏ ကုိယ္သည္ ၿငိမ္းေအး၏၊
ၿငိမ္းေအးေသာ ကုိယ္ရွိေသာ သူသည္ ခ်မ္းသာကုိ ခံစား၏၊
ခ်မ္းသာေသာ သူ၏ စိတ္သည္ တည္ၾကည္၏၊

ထုိသူသည္ ခ်မ္းသာေစလုိျခင္း ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာစိတ္ျဖင့္ တစ္ခုေသာ အရပ္ မ်က္ႏွာကုိ ပ်ံ႕႔ႏံွ႔ေစ၍ ေန၏။ ထုိ႔အတူ ႏွစ္ခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကုိ။ သံုးခုေျမာက္ အရပ္ မ်က္ႏွာကုိ။ ေလးခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကုိ ပ်ံ႕ႏ႔ံွေစ၍ ေန၏။ ဤနည္းျဖင့္ အထက္ေအာက္ ဖီလာအရပ္မ်က္ႏွာကုိ ပ်ံ႕ႏံွ႔ေစ၍ ေန၏၊ အလံုးစံုေသာ အရပ္ မ်က္ႏွာတုိ႔၌ (ရွိေသာ) သတၱဝါအားလံုးကုိ မိမိႏွင့္အတူ ျပဳ၍ သတၱဝါအားလံုး ပါဝင္ေသာ သတၱေလာကကုိ ျပန္႔ေျပာေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာအတုိင္းအရွည္မရွိေသာ ရန္မရွိေသာ ၿငိဳျငင္ျခင္းမရွိေသာ ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏံွ႔ေစ၍ ေန၏။


ဝါေသ႒ အားေကာင္းေသာ ခ႐ုသင္းမႈတ္သမားသည္ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာတုိ႔ကုိ ပင္ပန္းျခင္း မရွိဘဲသာလွ်င္ ၾကားသိေစရာသကဲ႔သုိ႔၊ ဤ နည္းအတူပင္လွ်င္ ေမတၱာႏွင့္ ယွဥ္ေသာ လြတ္ေျမာက္ေသာစိတ္ 'ေမတၱာေစေတာ ဝိမုတၱိ' ကုိ (အရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာတုိ႔၌) ပြါးမ်ားလုိက္သည္ရွိေသာ္ အတုိင္းအရွည္ျဖင့္ ျပဳခဲ႔ေသာ (ကာမာဝစရ) ကံသည္ ထုိ (ေမတၱာေစေတာဝိမုတၱိတည္ရာ) ၌ မႂကြင္းက်န္ေတာ့ လတၱံ႕၊ အတုိင္းအရွည့္ျဖင့္ ျပဳခဲ႔ေသာ ထုိ (ကာမာဝစရ) ကံသည္ ထုိ (ေမတၱာ ေစေတာဝိမုတၱိတည္ရာ) ၌ မတည္ႏုိင္ေတာ့လတၱံ႕၊

ဝါေသ႒ ဤသည္လည္း ျဗဟၼာ၏ အေပါင္းအေဖာ္ ျဖစ္ရန္ လမ္းေပတည္း။

ဝါေသ႒ တစ္ဖန္ ထုိ႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္
သနားျခင္း 'က႐ုဏာ' ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင္။ ပ ။
ဝမ္းေျမာက္ျခင္း 'မုဒိတာ' ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင္။ ပ ။
လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း 'ဥေပကၡာ' ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ တစ္ခုေသာ အရပ္မ်က္ႏွာကုိ ပ်ံ႕ႏံွ႔ေစ၍ ေန၏။ ထို႔အတူ ႏွစ္ခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကုိ။ သံုးခုေျမာက္ အရပ္ မ်က္ႏွာကုိ။ ေလးခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကုိ ပ်ံ႕ႏ႔ံွေစ၍ ေန၏။ ဤနည္းျဖင့္အထက္ ေအာက္ ဖီလာအရပ္ မ်က္ႏွာကုိ ပ်ံ႕ႏံွ႔ေစ၍ ေန၏။ အလံုးစံုေသာ အရပ္မ်က္ႏွာ တုိ႔၌ (ရွိေသာ) သတၱဝါအားလံုးကုိ မိမိႏွင့္ အတူျပဳ၍ သတၱဝါအားလံုးပါဝင္ေသာ သတၱေလာကကုိ ျပန္႔ေျပာေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာ အတုိင္းအရွည္ မရွိေသာ ရန္မရွိ ေသာ ၿငိဳျငင္ျခင္း မရွိေသာ ဥေပကၡာႏွင့္ ယွဥ္ေသာစိတ္ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏံွ႔ေစ၍ ေန၏။

ဝါေသ႒ အားေကာင္းေသာ ခ႐ုသင္းမႈတ္သမားသည္ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာတုိ႔ကုိ ပင္ပန္းျခင္း မရွိဘဲသာလွ်င္ ၾကားသိေစရာသကဲ႔သုိ႔၊ ဤနည္းအတူပင္လွ်င္ ဥေပ-ကၡာႏွင့္ ယွဥ္ေသာ လြတ္ေျမာက္ေသာစိတ္ 'ဥေပကၡာေစေတာဝိမုတၱိ' ကုိ (အရပ္ ဆယ္မ်က္ႏွာတုိ႔၌) ပြါးမ်ားလုိက္သည္ရွိေသာ္ အတုိင္းအရွည္ျဖင့္ ျပဳခဲ႔ေသာ (ကာမာဝစရ)ကံသည္ ထုိ (ဥေပကၡာေစေတာဝိမုတၱိတည္ရာ)၌ မႂကြင္းက်န္ ေတာ့ လတၱံ႕၊ အတုိင္းအရွည္ျဖင့္ ျပဳခဲ႔ေသာ ထုိ(ကာမာဝစရ)ကံသည္ ထုိ (ဥေပကၡာ ေစေတာဝိမုတၱိတည္ရာ) ၌ မတည္ႏုိင္ေတာ့ လတၱံ႕၊

ဝါေသ႒ ဤသည္လည္း ျဗဟၼာ၏အေပါင္း အေဖာ္ျဖစ္ရန္ လမ္းေပတည္း။

ဝါေသ႒ ထုိအရာကုိ အဘယ္သုိ႔ ထင္သနည္း...

ဤသုိ႔ေနေလ့ရွိေသာ ရဟန္းသည္...

(သားမယား ကုိ) သိမ္းဆည္းျခင္း ရွိသေလာ့၊ သိမ္းဆည္းျခင္း မရွိသေလာ။
အသွ်င္ေဂါတမ (ကာမစၧႏၵမရွိေသာေၾကာင့္) သိမ္းဆည္းျခင္း မရွိပါ။

ရန္ႏွင့္ယွဥ္ေသာစိတ္ ရွိသေလာ့၊ ရန္ႏွင့္ယွဥ္ေသာစိတ္ မရွိသေလာ။
အသွ်င္ေဂါတမ (ဗ်ာပါဒမရွိေသာေၾကာင့္) ရန္ႏွင့္ယွဥ္ေသာစိတ္ မရွိပါ။

မခံ့က်န္းေသာစိတ္ ရွိသေလာ့၊ မခံ့က်န္းေသာစိတ္ မရွိသေလာ။
အသွ်င္ေဂါတမ (ထိနမိဒၶမရွိေသာေၾကာင့္) မခံ့က်န္းေသာစိတ္ မရွိပါ။

ညစ္ႏြမ္းေသာစိတ္ ရွိသေလာ့၊ ညစ္ႏြမ္းေသာစိတ္ မရွိသေလာ။
(ဥဒၶစၥ ကုကၠဳစၥ စေသာ ကိေလသာမရွိေသာေၾကာင့္) ညစ္ႏြမ္းေသာစိတ္ မရွိပါ။

(စိတ္ကုိ) အလုိအတုိင္း ျဖစ္ေစႏုိင္သေလာ့၊ အလုိအတုိင္း မျဖစ္ေစႏုိင္သေလာ။
အသွ်င္ေဂါတမ (ဝိစိကိစၧာမရွိေသာေၾကာင့္) အလုိအတုိင္း ျဖစ္ေစႏုိင္ပါ၏။

ဝါေသ႒ ရဟန္းသည္ (သားမယားကုိ) သိမ္းဆည္းျခင္း မရွိ၊ ျဗဟၼာသည္လည္း (သားမယားကုိ) သိမ္းဆည္းျခင္းမရွိဟုဆုိ၏၊ (သုိ႔ျဖစ္လွ်င္) ရဟန္း၏ (သားမယား ကုိ) မသိမ္းဆည္းျခင္းသည္ ျဗဟၼာ၏ (သားမယားကုိ) မသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္အတူ ေရာေႏွာ ညီၫြတ္သည္ မဟုတ္ပါေလာ။

''အသွ်င္ေဂါတမဟုတ္ပါ၏''။

ဝါေသ႒ ေကာင္းၿပီ၊ (သားမယားကုိ) သိမ္းဆည္းျခင္းမရွိေသာ ထုိရဟန္းသည္ ခႏၶာကုိယ္ ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ (သားမယားကုိ) သိမ္းဆည္းျခင္း မရွိေသာ ျဗဟၼာ၏ အေပါင္းအေဖာ္အျဖစ္သုိ႔ေရာက္ႏုိင္အံ့ေသာ အေၾကာင္းသည္ ရွိေပ၏။

ဝါေသ႒ ရဟန္းသည္ ရန္ႏွင့္ယွဥ္ေသာစိတ္ မရွိ၊
ျဗဟၼာသည္လည္း ရန္ႏွင့္ယွဥ္ေသာစိတ္ မရွိဟု ဆုိ၏။ပ။

ဝါေသ႒ ရဟန္းသည္ မခံ့က်န္းေသာစိတ္ မရွိ၊
ျဗဟၼာသည္လည္း မခံ့က်န္းေသာစိတ္ မရွိဟု ဆုိ၏။ပ။

ဝါေသ႒ ရဟန္းသည္ ညစ္ႏြမ္းေသာစိတ္ မရွိ၊
ျဗဟၼာသည္လည္း ညစ္ႏြမ္းေသာစိတ္ မရွိဟု ဆုိ၏။ပ။

ဝါေသ႒ ရဟန္းသည္ (စိတ္ကုိ) အလုိအတုိင္း ျဖစ္ေစႏုိင္၏၊
ျဗဟၼာသည္လည္း (စိတ္ကုိ) အလုိအတုိင္း ျဖစ္ေစႏုိင္သည္ဟု ဆုိ၏၊

(ဤသုိ႔ျဖစ္လွ်င္) ရဟန္း၏ (စိတ္ကုိ) အလုိအတုိင္း ျဖစ္ေစႏုိင္ျခင္းသည္ ျဗဟၼာ၏ (စိတ္ကုိ) အလုိအတုိင္း ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ အတူ ေရာေႏွာ ညီၫြတ္သည္ မဟုတ္ပါ ေလာ။

အသွ်င္ေဂါတမ ဟုတ္ပါ၏။

ဝါေသ႒ ေကာင္းၿပီ၊ ဝါေသ႒ (စိတ္ကုိ) အလုိအတုိင္းျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ထုိရဟန္း သည္ ခႏၶာကုိယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ (စိတ္ကုိ) အလုိအတုိင္း ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ျဗဟၼာ၏ အေပါင္းအေဖာ္အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ႏုိင္အံ့ေသာ အေၾကာင္း သည္ ရွိေပ၏ဟု ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။

ဤသုိ႔ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ္ ဝါေသ႒ႏွင့္ ဘာရဒြါဇလုလင္တုိ႔သည္
ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကုိ ေလွ်ာက္ၾကားေလကုန္၏ -

''အသွ်င္ေဂါတမ (တရားေတာ္သည္) အလြန္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါေပစြ၊
အသွ်င္ေဂါတမ (တရားေတာ္သည္) အလြန္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါေပစြ၊
အသွ်င္ေဂါတမ ေမွာက္ထားသည္ကုိ လွန္ဘိသကဲ႔သုိ႔ လည္းေကာင္း၊
ဖံုးလႊမ္းထားသည္ကုိ ဖြင့္လွစ္ဘိသကဲ႔သုိ႔လည္းေကာင္း၊
မ်က္စိလည္သူအား လမ္းမွန္ကုိ ေျပာၾကားဘိသကဲ႔သုိ႔လည္းေကာင္း၊
''မ်က္စိအျမင္ရွိေသာ သူတုိ႔သည္ အဆင္းတုိ႔ကုိ ျမင္ၾကလိမ့္မည္'' ဟု အမုိက္ ေမွာင္၌ ဆီမီးတန္ေဆာင္ကုိ ေဆာင္ျပဘိသကဲ႔သုိ႔လည္းေကာင္း (အသွ်င္ေဂါတမ) ဤအတူသာလွ်င္အသွ်င္ေဂါတမသည္ မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ တရားေတာ္ ကုိ ျပေတာ္မူပါေပ၏၊

အသွ်င္ေဂါတမ ထုိအကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ...
အသွ်င္ေဂါတမကုိ ကုိးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါကုန္၏၊
တရားေတာ္ကုိလည္း ကုိးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါကုန္၏၊
သံဃာေတာ္ကုိလည္း ကုိးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါကုန္၏၊

အသွ်င္ေဂါတမသည္ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ယေန႔မွစ၍ အသက္ထက္ဆံုး ကုိးကြယ္ ဆည္းကပ္ေသာ ဥပါသကာတုိ႔ဟူ၍ မွတ္ေတာ္မူပါ'' ဟု ေလွ်ာက္ၾကား ေလကုန္ သတည္း။

ေတ၀ိဇၨသုတ္၊ သီလကၡန္ပါဠိေတာ္၊ ဒီဃနိကာယ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ေကာင္းလွေပ၏။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု။...

Thursday, January 29, 2009

မိန္းမ၏ အျဖစ္ကိုလြန္ေျမာက္လိုေသာ္...

သံေယာဂသုတ္- (ယွဥ္သည္၊ ကိေလသာႏွင့္ယွဥ္သည္)

မိန္းမ၏ အျဖစ္ကို လြန္ေျမာက္လိုေသာ္...

ရဟန္းတုိ႔ (ေမထုန္ႏွင့္) ယွဥ္မႈ မယွဥ္မႈကို ၿပီးေစတတ္ေသာ တရားေဒသနာကို သင္ တုိ႔အား ေဟာၾကားေပအံ့၊ ထုိတရားကို နာၾကကုန္၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းၾက ကုန္။ ပ။

ရဟန္းတုိ႔ ဤသုိ႔လွ်င္ (ေမထုန္ႏွင့္) ယွဥ္မႈ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတုိ႔ အဘယ္သုိ႔လွ်င္ (ေမထုန္ႏွင့္) မယွဥ္မႈ ျဖစ္သနည္း။

၁။ ရဟန္းတုိ႔ မိန္းမသည္ မိမိသႏၲာန္၌
၂။ မိန္းမဣေႁႏၵကို ႏွလံုးမသြင္း၊
၃။ မိန္းမအမူအရာ၊
၄။ မိန္းမ အသြင္အျပင္၊
၅။ မိန္းမ၏ မာန္၊
၆။ မိန္းမ၏ အလိုဆႏၵ၊
၇။ မိန္းမ၏ အသံ၊
မိန္းမ၏ အဝတ္တန္ဆာကို ႏွလံုးမသြင္း၊
ထုိမိန္းမသည္ ဣတၴိေႁႏၵစေသာ တရားခုနစ္မ်ဳိးတုိ႔၌ မတပ္မက္၊
ထုိခုနစ္မ်ဳိးေသာ တရားတုိ႔၌ မေမြ႕ေလ်ာ္၊

ထုိမိန္းမသည္ ထုိတရားခုနစ္မ်ဳိးတုိ႔၌ မတပ္မက္ မေမြ႕ေလ်ာ္သည္ ျဖစ္၍...

၁။ အပသႏၲာန္၌ ရွိေသာ ပုရိသိေႁႏၵကို ႏွလံုးမသြင္း၊
၂။ ေယာက်္ား အမူအရာ၊
၃။ ေယာက်္ား အသြင္အျပင္၊
၄။ ေယာက်္ား၏ မာန္၊
၅။ ေယာက်္ား၏ အလိုဆႏၵ၊
၆။ ေယာက်္ား၏ အသံ၊
၇။ ေယာက်္ား၏ အဝတ္တန္ဆာကို ႏွလံုးမသြင္း၊
ထုိမိန္းမသည္ ပုရိသိေႁႏၵစေသာ တရားခုနစ္မ်ဳိးတုိ႔၌ မတပ္မက္၊
ထုိခုနစ္မ်ဳိးေသာ တရားတုိ႔၌ မေမြ႕ေလ်ာ္၊
ထုိခုနစ္မ်ဳိးေသာ တရားတုိ႔၌ မတပ္မက္ မေမြ႕ေလ်ာ္သည္ ျဖစ္၍...

အပသႏၲာန္၌ (ေမထုန္ႏွင့္) ယွဥ္မႈကို အလိုမရွိ၊ ထုိမိန္းမအား (ေမထုန္ႏွင့္)ယွဥ္မႈ ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ခ်မ္းသာမႈ ဝမ္းေျမာက္မႈကိုလည္း အလိုမရွိ၊ ရဟန္းတုိ႔ မိန္းမ၏ အျဖစ္၌ မေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတုိ႔သည္ ေယာက်္ားတုိ႔ ၌ (ေမထုန္ႏွင့္) ယွဥ္မႈသုိ႔ မေရာက္၊
ရဟန္းတုိ႔ ဤသုိ႔လွ်င္ မိန္းမသည္ မိန္းမ၏ အျဖစ္ကိုလြန္ေျမာက္၏။

၈ - သံေယာဂသုတ္-မွ၊ မဟာယည၀ဂ္၊ သတၱကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။

ပိ႒ဓီတလိကာ- (မံု႔ညက္ယမင္း႐ုပ္)

ပိ႒ဓီတလိကေပတဝတၳဳ- (ပိ႒ဓီတလိကာ=မံု႔ညက္ယမင္း႐ုပ္)

ေသၿပီးသူကိုျဖစ္ေစ အိမ္ေစာင့္နတ္စသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ျဖစ္ေစ နတ္မင္း ၾကီးေလးပါးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ျဖစ္ေစ လွဴဒါန္းခဲ့လွ်င္ ေသသူကို ပူေဇာ္သည္ မည္ေၾကာင္း ေကာင္းက်ိဳးခံစားရေၾကာင္း-

ႏွေျမာဝန္တိုမႈ မရွိသူသည္ မဂၤလာစသည္တို႔တြင္ တစ္စံုတစ္ခုကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ျဖစ္ေစ၊ ေသၿပီးသူတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ျဖစ္ေစ၊ ထိုမွတစ္ပါး အိမ္ေစာင့္နတ္ စသည္တို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ျဖစ္ေစ ကုေဝရနတ္, ဓတရ႒နတ္, ဝိ႐ူပကၡနတ္, ဝိ႐ူဠကနတ္ဟူေသာ ေလာကကို ေစာင့္ေရွာက္ကုန္ေသာ မ်ားေသာ အျခံအရံ ရွိကုန္ေသာ နတ္မင္းႀကီးေလးေယာက္တို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ျဖစ္ေစ အလွဴဒါနကို ေပးလွဴရာ၏၊ ဤသို႔ ေပးလွဴသည္ရွိေသာ္ နတ္မင္းႀကီး ေလးေယာက္ အိမ္ေစာင့္ နတ္စသည္ႏွင့္ ေသလြန္ၿပီး သူတို႔ကိုလည္း ပူေဇာ္အပ္သည္ မည္ကုန္၏၊
ေပးလွဴသူ ဒါယကာတို႔သည္လည္း အက်ဳိးႀကီးကုန္၏။

ငိုေႂကြးျခင္းသည္ လည္းေကာင္း, စိုးရိမ္ပူေဆြးျခင္းသည္ လည္းေကာင္း, ထိုမွ တစ္ပါးေသာ အၾကင္ ေျပာဆိုျမည္တမ္းျခင္းသည္ လည္းေကာင္း ၿပိတၱာတို႔၏ အက်ဳိးငွါ မဟုတ္၊ (သို႔ေသာ္) ေဆြမ်ဳိးတို႔သည္ကား ငိုေႂကြးေနၾကကုန္၏။

(တမလြန္ဘဝသို႔ ေျပာင္းသြားသူကို ရည္စူးလ်က္) ေပးလွဴအပ္ေသာ အလွဴသည္ သံဃာ၌ ေကာင္းစြာ တည္သည္ျဖစ္၍ ကာလရွည္ျမင့္စြာ စီးပြားခ်မ္းသာျဖစ္ျခင္း အက်ဳိးငွါ ထိုၿပိတၱာထံသို႔ တစ္ခဏခ်င္း ကပ္ေရာက္၏ဟု (ျမတ္စြာဘုရား ေဟာ ေတာ္မူ၏)။

၄ - ပိ႒ဓီတလိကေပတဝတၳဳ၊ ဥရဂဝဂ္၊ ေထရာပဒါန္၊ ခုဒၵကပါဠိေတာ္။

Wednesday, January 28, 2009

ပါဋိေဘာဂသုတ္၊

ပါဋိေဘာဂသုတ္၊

ရဟန္းတို႔ သမဏျဖစ္ေစ ျဗာဟၼဏျဖစ္ေစ နတ္ျဖစ္ေစ မာရ္နတ္ျဖစ္ေစ ျဗဟၼာျဖစ္ ေစ ေလာက၌ မည္သည့္ ပုဂၢဳိလ္ပင္ျဖစ္ေစတရားေလးမ်ဳိးတို႔ကို တာဝန္ခံႏိုင္သူ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ် မရွိေပ။

အဘယ္ေလးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-
သမဏျဖစ္ေစ ျဗာဟၼဏျဖစ္ေစ နတ္ျဖစ္ေစ မာရ္နတ္ျဖစ္ေစ ျဗဟၼာ ျဖစ္ေစ ေလာက၌ မည္သည့္ ပုဂၢဳိလ္ပင္ျဖစ္ေစ အိုျခင္းသေဘာကို ''မအိုေစအံ့''ဟု တာဝန္ ခံႏိုင္သူ တစ္စံု တစ္ေယာက္မွ် မရွိေပ။

သမဏျဖစ္ေစ ျဗာဟၼဏျဖစ္ေစ နတ္ျဖစ္ေစ မာရ္နတ္ျဖစ္ေစ ျဗဟၼာျဖစ္ေစ ေလာ က၌ မည္သည့္ ပုဂၢဳိလ္ပင္ျဖစ္ေစ နာျခင္းသေဘာကို ''မနာေစအံ့'' ဟု တာဝန္ခံ ႏိုင္သူ တစ္စံု တစ္ေယာက္မွ် မရွိေပ။

သမဏျဖစ္ေစ ျဗာဟၼဏျဖစ္ေစ နတ္ျဖစ္ေစ မာရ္နတ္ျဖစ္ေစ ျဗဟၼာျဖစ္ေစ ေလာ က၌ မည္သည့္ ပုဂၢဳိလ္ပင္ျဖစ္ေစ ေသျခင္းသေဘာကို ''မေသေစအံ့''ဟု တာဝန္ခံ ႏိုင္သူ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ် မရွိေပ။

သမဏျဖစ္ေစ ျဗာဟၼဏျဖစ္ေစ နတ္ျဖစ္ေစ မာရ္နတ္ျဖစ္ေစ ျဗဟၼာျဖစ္ေစ ေလာ က၌ မည္သည့္ ပုဂၢဳိလ္ပင္ျဖစ္ေစ ကိေလသာ၏ အာ႐ံုျဖစ္ကုန္ေသာ တစ္ဖန္ဘဝ သစ္ကို ျဖစ္ေစတတ္ ကုန္ေသာ ပူပန္ျခင္းႏွင့္ တကြျဖစ္ကုန္ေသာ ဆင္းရဲေသာ အက်ဳိးရွိကုန္ေသာ ေနာင္အခါ ပဋိသေႏၶေနျခင္း အိုျခင္း ေသျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ ကုန္ေသာ ေရွးက မိမိသည္ ျပဳအပ္ၿပီးကုန္ေသာ ယုတ္ညံ့ကုန္ေသာ ကံတို႔၏ အက်ဳိးကို ''မျဖစ္ေစအံ့'' ဟု တာဝန္ခံႏိုင္သူ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ် မရွိေပ။

ရဟန္းတို႔ သမဏျဖစ္ေစ ျဗာဟၼဏျဖစ္ေစ နတ္ျဖစ္ေစ မာရ္နတ္ျဖစ္ေစ ျဗဟၼာ ျဖစ္ေစ ေလာက၌ မည္သည့္ ပုဂၢဳိလ္ပင္ျဖစ္ေစ ဤတရားေလးမ်ဳိးတို႔ကို တာဝန္ခံ ႏိုင္သူ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ် မရွိေပဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၂ - ပါဋိေဘာဂသုတ္၊ ျဗာဟၼဏဝဂ္၊ စတုကၠနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။

ေမတၱာ-က႐ုဏာ-မုဒိတာ-ဥေပကၡာ-

အပၸမညာေလးပါးတို႔ကား-

၁... ေမတၱာ
ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ခ်မ္းသာေစလုိျခင္း 'ေမတၱာ' ႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ ျဖင့္ တစ္ခုေသာ အရပ္မ်က္ႏွာကုိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၍ ေန၏၊ ထို႔အတူ ႏွစ္ခုေျမာက္ေသာ အရပ္မ်က္ႏွာကုိ။ သုံးခုေျမာက္ေသာ အရပ္မ်က္ႏွာကုိ။ ေလးခုေျမာက္ေသာ အရပ္ မ်က္ႏွာကုိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၍ ေန၏၊ ဤနည္းအားျဖင့္ အထက္ေအာက္ ဖီလာ အရပ္ မ်က္ႏွာကုိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၍ ေန၏၊ အလုံးစုံေသာ အရပ္မ်က္ႏွာတို႔၌ သတၱဝါ အားလုံးတို႔ ၌ မိမိႏွင့္ အတူျပဳ၍ သတၱဝါအားလုံး ပါဝင္ေသာ သတၱေလာကကုိ ျပန္႔ေျပာေသာ ျမတ္ေသာ အပုိင္းအျခား မရွိေသာ ရန္မရွိေသာ ေၾကာင့္ၾကမရွိေသာ ေမတၱာႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၍ ေန၏။

၂... က႐ုဏာ
သနားျခင္း 'က႐ုဏာ' ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ တစ္ခုေသာ အရပ္မ်က္ႏွာကုိ ျပန္႔ႏွံ႔ ေစ၍ ေန၏၊ ထို႔အတူ ႏွစ္ခုေျမာက္ေသာ အရပ္မ်က္ႏွာကုိ။ သုံးခုေျမာက္ေသာ အရပ္မ်က္ႏွာကုိ။ ေလးခုေျမာက္ေသာ အရပ္မ်က္ႏွာကုိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၍ ေန၏၊ ဤနည္း အားျဖင့္ အထက္ ေအာက္ ဖီလာ အရပ္မ်က္ႏွာတို႔ကုိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၍ ေန၏၊ အလုံးစုံ ေသာ အရပ္မ်က္ႏွာတို႔၌ သတၱဝါအားလုံးတို႔၌ မိမိႏွင့္အတူ ျပဳ၍ သတၱဝါ အားလုံး ပါဝင္ေသာ သတၱေလာကကုိ သနားျခင္း 'က႐ုဏာ' ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ျပန္႔ေျပာေသာ ျမတ္ေသာ အပုိင္းအျခား မရွိေသာ ရန္မရွိေသာ ေၾကာင့္ၾကမရွိေသာ စိတ္ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၍ ေန၏။

၃... မုဒိတာ
ဝမ္းေျမာက္ျခင္း 'မုဒိတာ' ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ တစ္ခုေသာ အရပ္မ်က္ႏွာကုိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၍ ေန၏၊ ထို႔အတူ ႏွစ္ခုေျမာက္ေသာ အရပ္မ်က္ႏွာကုိ၊ သုံးခုေျမာက္ေသာ အရပ္မ်က္ႏွာကုိ၊ ေလးခုေျမာက္ေသာ အရပ္မ်က္ႏွာကုိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၍ ေန၏၊ ဤနည္း အားျဖင့္ အထက္ ေအာက္ ဖီလာ အရပ္မ်က္ႏွာတို႔ကုိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၍ ေန၏၊ အလုံးစုံ ေသာ အရပ္မ်က္ႏွာတို႔၌ သတၱဝါအားလုံးတို႔၌ မိမိႏွင့္အတူျပဳ၍ သတၱဝါ အားလုံး ပါဝင္ေသာ သတၱေလာကကုိ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း 'မုဒိတာ' ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ျပန္႔ေျပာ ေသာ ျမတ္ေသာ အပုိင္းအျခားမရွိေသာ ရန္မရွိေသာ ေၾကာင့္ၾကမရွိေသာစိတ္ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၍ ေန၏။

၄... ဥေပကၡာ
လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း 'ဥေပကၡာ' ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ တစ္ခုေသာ အရပ္မ်က္ႏွာကုိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၍ ေန၏၊ ထို႔အတူ ႏွစ္ခုေျမာက္ေသာ အရပ္မ်က္ႏွာကုိ။ သုံးခုေျမာက္ေသာ အရပ္မ်က္ႏွာကုိ။ ေလးခုေျမာက္ေသာ အရပ္မ်က္ႏွာကုိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၍ ေန၏၊ ဤနည္း အားျဖင့္ အထက္ ေအာက္ ဖီလာ အရပ္မ်က္ႏွာတို႔ကုိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၍ ေန၏၊ အလုံးစုံ ေသာ အရပ္မ်က္ႏွာတို႔၌ သတၱဝါအားလုံးတို႔၌ မိမိႏွင့္အတူျပဳ၍ သတၱဝါ အားလုံး ပါဝင္ေသာ သတၱေလာကကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း 'ဥေပကၡာ' ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ျပန္႔ေျပာ ေသာ ျမတ္ေသာ အပုိင္းအျခားမရွိေသာ ရန္မရွိေသာ ေၾကာင့္ၾကမရွိေသာစိတ္ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၍ ေန၏။

၃ - ပဥႇာပုစၧကနည္း၊ အပၸမညာဝိဘဂၤၤၤ၊ ၀ိဘင္းပါဠိေတာ္။

ဘဝသုတ္- ပယ္ရန္သံုးပါး၊ က်င့္ရန္သံုးပါ-

ဘဝသုတ္

ရဟန္းတို႔ ...
ဤဘဝ သံုးမ်ဳိးတို႔ကို ပယ္အပ္ကုန္၏၊
သိကၡာ သံုးမ်ဳိးတို႔၌လည္း က်င့္အပ္၏။

အဘယ္ ဘဝသံုးမ်ဳိး တို႔ကုိ ပယ္အပ္ကုန္ သနည္း ဟူမူ
၁။ ကာမဘဝကုိ လည္းေကာင္း၊
၂။ ႐ူပဘဝကုိ လည္းေကာင္း၊
၃။ အ႐ူပဘဝကုိ လည္းေကာင္း ဤဘဝသံုးမ်ဳိးတို႔ကုိ ပယ္အပ္ကုန္၏။

အဘယ္ သိကၡာ သံုးမ်ဳိးတို႔၌ က်င့္အပ္ သနည္း။
၁။ အဓိသီလသိကၡာ၌ လည္းေကာင္း၊
၂။ အဓိစိတၱသိကၡာ၌ လည္းေကာင္း၊
၃။ အဓိပညာသိကၡာ၌ လည္းေကာင္း ဤသိကၡာ သံုးမ်ဳိးတို႔၌လည္း က်င့္အပ္၏။

ရဟန္းတို႔ အၾကင္အခါ၌ ရဟန္းသည္ ဤဘဝ သံုးမ်ဳိးတို႔ကို ပယ္အပ္ကုန္၏၊ ဤ သိကၡာသံုးမ်ဳိးတို႔၌လည္း က်င့္အပ္ေသာ အက်င့္ရွိ၏၊ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ ဤရဟန္း ကုိ တဏွာကုိ ျဖတ္ၿပီးသူ၊ သံေယာဇဥ္ကုိ လြန္ေျမာက္ၿပီးသူ၊ ေကာင္းစြာ မာနကုိ ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ ဝဋ္ဆင္းရဲ၏အဆံုးကုိ ျပဳၿပီးသူဟူ၍ ဆိုအပ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၁ဝ - ဘဝသုတ္၊ အာနိသံသဝဂ္၊ ဆကၠနိပါတ္၊ အဂုၤတၱိဳရ္။

ဒုတိယ ပဇၨဳႏၷဓီတုသုတ္- (မိုးနတ္သမီး)

ဒုတိယ ပဇၨဳႏၷဓီတုသုတ္ - (မိုးနတ္သမီး)

အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-
အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဝသာလီျပည္ မဟာဝုန္ေတာ၌ ျပာသာဒ္ ေဆာင္ေပါက္ေသာ ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ပဇၨဳႏၷနတ္၏ သမီးျဖစ္ေသာ စူဠေကာကနဒါနတ္သမီးသည္ အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ အဆင္း ရွိ္သည္ျဖစ္၍ ညဥ့္ဦးယံ လြန္ၿပီးေသာ (သန္းေခါင္ယံ) အခ်ိန္၌ မဟာဝုန္ေတာ အလံုးကို ထြန္းလင္းေစ၍ ျမတ္စြာဘုရားအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ႐ိုေသစြာ ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ္တည္ၿပီးေသာ္-

ျမတ္စြာဘုရား၏ ထံေတာ္ပါး၌ ဤဂါထာတို႔ကို ေလွ်ာက္၏-

''လွ်ပ္စစ္ေရာင္ အဆင္းရွိေသာ ပဇၨဳႏၷနတ္၏သမီး ေကာကနဒါမည္ေသာ နတ္သမီး သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို လည္းေကာင္း၊ တရားကို လည္းေကာင္း ရွိခိုးလိုသည္ ျဖစ္၍ ဤမဟာဝုန္ေတာသို႔ လာပါ၏။ အနက္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဤဂါထာတို႔ကို ရြတ္ဆိုပါ၏။

မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ (အကြၽႏု္ပ္သည္) ထိုတရားေတာ္ကို ေဝဖန္လိုပါ၏၊ တရားေတာ္သည္ ထိုသို႔ေဝဖန္အပ္ေသာ သေဘာရွိပါ၏၊ အၾကင္မွ်ေလာက္ အကြၽႏု္ပ္သည္ စိတ္ျဖင့္ သင္အပ္၏၊ ထိုမွ်ေလာက္ အက်ဥ္းျဖစ္ေသာ အနက္ကို ဆိုပါအံ့။ အလံုးစံုေသာ ေလာက၌ ကိုယ္ႏႈတ္စိတ္ျဖင့္ တစ္ရံတစ္ဆစ္မွ် မေကာင္း မႈကို မျပဳရာ၊ သတိသမၸဇဥ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သူသည္ ကာမဂုဏ္တို႔ကို စြန္႔၍ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ မစပ္ေသာ ဆင္းရဲကို မမွီဝဲရာ'' ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၁ဝ - ဒုတိယ ပဇၨဳႏၷဓီတုသုတ္၊ သတုလႅပကာယိကဝဂ္၊ သဂါထာဝဂၢသံယုတ္။

သဒၶါသုတ္-

သဒၶါသုတ္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံ ျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ သူေတာ္ ေကာင္းတရားကို ေျပာေဟာ၍ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ မ်ားစြာကုန္ေသာ နတ္သားတို႔သည္ အလြန္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ အဆင္းရွိ ကုန္သည္ ျဖစ္၍ ညဥ့္ဦး ယံလြန္ၿပီးေသာ (သန္းေခါင္ယံ) အခ်ိန္၌ ေဇတဝန္တစ္ေက်ာင္းလံုးကို ထြန္းလင္း ေစလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ္တည္ကုန္၏၊

တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ္တည္ၿပီးေသာ္ နတ္သားတစ္ေယာက္သည္...
ျမတ္စြာဘုရား၏ ထံေတာ္ပါး၌ ဤဂါထာကို ေလွ်ာက္၏-

''ယံုၾကည္မႈ 'သဒၶါ'သည္ ေယာက်္ား၏ အေပါင္းအေဖာ္ ျဖစ္၏၊
မယံုၾကည္မႈသည္ အကယ္၍ မတည္သည္ျဖစ္အံ့၊
ထိုသို႔ မတည္ေသာေၾကာင့္ အျခံအရံသည္ လည္းေကာင္း၊
အေက်ာ္အေစာသည္ လည္းေကာင္း ထိုသူ႕အား ျဖစ္၏။
ထိုသူသည္ ခႏၶာကိုယ္ကို စြန္႔ရေသာ္ နတ္ျပည္သို႔လည္း လားရ၏''ဟု ေလွ်ာက္၏။

ထိုအခါ တစ္ပါးေသာ နတ္သားသည္...
ျမတ္စြာဘုရား၏ ထံေတာ္ပါး၌ ဤဂါထာကို ေလွ်ာက္၏-

''အမ်က္ထြက္မႈ 'ေကာဓ'ကို ပယ္စြန္႔ရာ၏၊
ေထာင္လႊားမႈ 'မာန'ကို ပယ္စြန္႔ရာ၏၊
အလံုးစံုေသာ သံေယာဇဥ္ကို လြန္ေျမာက္ရာ၏၊
နာမ္႐ုပ္၌ ကပ္ၿငိမႈ မရွိေသာ ေၾကာင့္ၾကမႈ မရွိေသာ ထိုသူသို႔-
(ငါးပါးေသာ) ကပ္ၿငိျခင္းတို႔သည္ မက်ေရာက္ကုန္'' ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

မိုက္ကုန္ေသာ ပညာနည္းကုန္ေသာ သူတို႔သည္-
ေမ့ေလ်ာ့မႈ 'ပမာဒ'ကို အားထုတ္ကုန္၏၊

ပညာရွိသည္ 'ျမတ္ေသာဥစၥာကို ေစာင့္ေရွာက္သကဲ့သို႔-
မေမ့မေလ်ာ့မႈ 'အပၸမာဒ' ကိုလည္း ေစာင့္ေရွာက္၏။

ေမ့ေလ်ာ့မႈ 'ပမာဒ'ကို အားမထုတ္ရာ၊
ကာမဂုဏ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္မႈ ေပါင္းေဖာ္မႈကို အားမထုတ္ရာ။

မွန္၏...
မေမ့ေလ်ာ့သည္ ျဖစ္၍ မေကာင္းမႈကို ႐ႈိ႕ၿမႇိဳက္ေသာ သူသည္
အလြန္ျမတ္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) ခ်မ္းသာသို႔ ေရာက္ရ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၆ - သဒၶါသုတ္၊ သတုလႅပကာယိကဝဂ္၊ သဂါထာဝဂၢသံယုတ္။

Tuesday, January 27, 2009

မက်င့္အပ္ေသာ အက်င့္မ်ား

မက်င့္အပ္ေသာ အက်င့္မ်ား

ထုိႏွစ္ပါးတို႔တြင္ အဘယ္သည္ မက်င့္အပ္ေသာ အက်င့္ မည္သနည္း။
ကုိယ္၌ ျဖစ္ေသာ လြန္က်ဴးျခင္း၊
ႏႈတ္၌ ျဖစ္ေသာ လြန္က်ဴးျခင္း၊
ကုိယ္ႏႈတ္၌ ျဖစ္ေသာ လြန္က်ဴးျခင္းသည္ ရွိ၏။
ဤသေဘာကုိ မက်င့္အပ္ေသာ အက်င့္ဟု ဆုိအပ္၏။
သီလပ်က္ေၾကာင္း အက်င့္အားလုံးသည္လည္း မက်င့္အပ္ေသာ အက်င့္မည္၏။

ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းသည္ ...

ဝါး ေပးျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊
သစ္ရြက္ ေပးျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊
ပန္း ေပးျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊
သစ္သီး ေပးျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊
ေရခ်ဳိးဆပ္ျပာမႈန္႔ ေပးျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊
ဒန္ပူေပးျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊
ခ်စ္ခင္ေစလုိ၍ ေျမႇာက္ပင့္ေျပာဆုိျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊
အမွန္နည္းပါး အမွားမ်ားေသာ စကားကုိ ေျပာဆုိျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊
ကေလးေခ်ာ့ ကေလးထိန္းေပးျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊
လူတို႔အတြက္ သတင္းပို႔ေပးျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊

ျမတ္စြာဘုရား စက္ဆုပ္ေတာ္မူအပ္ေသာ
မွားေသာ အသက္ေမြးမႈ တစ္ခုခုျဖင့္ လည္းေကာင္း အသက္ေမြးျမဴ၏၊
ဤသေဘာကုိ မက်င့္အပ္ေသာ အက်င့္ဟု ဆုိအပ္၏။

မက်င့္အပ္ေသာ အက်င့္မ်ား၊ စ်ာနဝိဘဂၤ၊ ဝိဘဂၤပါဠိေတာ္။

က်င့္အပ္ေသာ အက်င့္မ်ား --->

Monday, January 26, 2009

ဥဇၥ်ာနသညိသုတ္

ဥဇၥ်ာနသညိသုတ္

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၴိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံ ျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌(သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ကဲ့ရဲ႕ ႐ႈတ္ခ် တတ္ေသာေၾကာင့္ ဥဇၥ်ာန အမည္ရွိကုန္ေသာ မ်ားစြာကုန္ေသာ နတ္သားတို႔သည္ အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ အဆင္းရွိသည္ျဖစ္၍ ညဥ့္ဦးယံ လြန္ၿပီးေသာ (သန္းေခါင္ယံ) အခ်ိန္၌ ေဇတဝန္ တစ္ေက်ာင္းလံုးကို ထြန္းလင္းေစ၍ ျမတ္စြာ ဘုရားအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ေကာင္းကင္၌ ရပ္တည္ကုန္၏၊ ေကာင္းကင္၌ ရပ္တည္ၿပီးေသာ္ နတ္သားတစ္ေယာက္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ထံေတာ္ပါး၌ ဤဂါထာကို ေလွ်ာက္၏-

''အၾကင္ (သီလမရွိေသာ) ရဟန္းသည္ တစ္ပါးေသာ (မစင္ၾကယ္ေသာ) အျခင္း အရာအားျဖင့္ျဖစ္ေသာ မိမိကိုယ္ကို တစ္ပါးေသာ (စင္ၾကယ္ေသာ) အျခင္းအရာ အားျဖင့္ ေျပာၾကား၏၊ 'လွည့္ပတ္၍ စားတတ္ေသာ ငွက္မုဆိုးကဲ့သို႔' ထိုရဟန္း၏ ထို (တိုင္းသားျပည္သူ ၾကည္ျဖဴစြာ လွဴအပ္ေသာဆြမ္းကို) သံုးေဆာင္ျခင္းသည္ ခိုးဝွက္သျဖင့္ သံုးေဆာင္အပ္သည္ မည္၏။

အၾကင္အမႈကို ျပဳလုပ္၏၊ ထိုျပဳလုပ္ေသာအမႈကိုသာ ေျပာဆိုရာ၏။ အၾကင္အမႈကို မျပဳလုပ္၊ ထိုမျပဳလုပ္ေသာအမႈကို မေျပာဆိုရာ။ မျပဳလုပ္ဘဲလ်က္ ေျပာဆိုေသာ သူကို ပညာရွိတို႔သည္ သိကုန္၏'' ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

''အၾကင္အက်င့္သည္ ျမဲျမံေသာ သေဘာရွိ၏၊ အၾကင္အက်င့္ျဖင့္ ပညာရွိတို႔သည္ မေကာင္းမႈကို ႐ႈိ႕ၿမိႇဳက္ကုန္သည္ ျဖစ္၍ မာရ္တည္း ဟူေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕မွ လြတ္ကုန္၏။ ဤအက်င့္ကို ေျပာဆိုကာမွ်ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ စင္စစ္ ၾကားကာ မွ်ျဖင့္ လည္းေကာင္း အစဥ္အတိုင္း သက္ဝင္ရန္ မစြမ္းႏိုင္ကုန္။

ပညာရွိတို႔သည္ ေလာက၏ အေၾကာင္းကို သိကုန္၍ ဤသို႔မျပဳကုန္၊ (သစၥာ ေလးပါးတရားကို)သိ၍ ေလာက၌ ကပ္ၿငိမႈ (တဏွာ)ကို လြန္ေျမာက္ ကုန္ၿပီးေသာ ပညာရွိတို႔သည္ ကိေလသာမွ ၿငိမ္းကုန္၏'' ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ထိုအခါ ထိုနတ္သားတို႔သည္ ေျမ၌ တည္ကုန္၍ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္၌ ဦးခိုက္ကုန္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္ကုန္၏-
''အသွ်င္ဘုရား မိုက္သည့္အေလ်ာက္ ေတြေဝသည့္ အေလ်ာက္ မလိမၼာသည့္ အေလ်ာက္ အျပစ္သည္ အကြၽႏု္ပ္တို႔ကို လႊမ္းမိုး၍ ေနပါ၏၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ထိပါးအပ္၏ဟု ေအာက္ေမ့မိပါကုန္၏၊ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာ ဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္တို႔၏ အျပစ္ကို အျပစ္အားျဖင့္ ေနာင္အခါ ေစာင့္စည္းပါရ ျခင္းငွါ သည္းခံေတာ္မူပါ'' ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)၊

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ျပံဳးေတာ္မူ၏၊

ထိုအခါ နတ္သားတို႔သည္ အတုိင္းထက္ အလြန္ ကဲ့ရဲ႕လိုကုန္သည္ျဖစ္၍ ေကာင္း ကင္သို႔ ပ်ံတက္ကုန္ၿပီးလွ်င္ တစ္ေယာက္ေသာ နတ္သားသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ထံေတာ္ပါး၌ ဤဂါထာကို ေလွ်ာက္၏-

''အၾကင္သူသည္ (ဝန္ခံ) ေျပာၾကားကုန္ေသာ သူတို႔၏ အျပစ္ကို အကယ္၍ လက္ မခံသည္ ျဖစ္အံ့၊ အတြင္း၌ ျဖစ္ေသာ အမ်က္ေဒါသ ရွိသည္ျဖစ္၍ အျပစ္ကို အေလးျပဳ၍ေနေသာ ထိုသူသည္ ရန္ကို (မိမိ၌) စြပ္ထားသည္ မည္၏'' ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ျပစ္မႈသည္ အကယ္၍ မရွိသည္ ျဖစ္အံ့၊ ဤေလာက၌ အျပစ္သည္ မျဖစ္ရာ၊ ရန္တို႔သည္လည္း မၿငိမ္းကုန္ရာ၊ ဤေလာက၌ အဘယ့္ေၾကာင့္ လိမ္မာသူ ျဖစ္ရ အံ့နည္း ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အဘယ္သူအား ျပစ္မႈတို႔သည္ မရွိကုန္သနည္း၊ အဘယ္သူအား ျပစ္မွားျခင္းသည္ မရွိသနည္း၊ အဘယ္သူသည္ ေတြေဝျခင္းသို႔ မေရာက္သနည္း၊ အဘယ္သူသည္ အခါခပ္သိမ္း သတိႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ပညာရွိ မည္သနည္း ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

သတၱဝါအားလံုးတို႔ကို အစဥ္သနားေတာ္မူတတ္ေသာ 'ေရွးဘုရားတို႔ကဲ့သို႔' လာ ျခင္း ေကာင္းေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားအား ျပစ္မႈတို႔သည္ မရွိကုန္၊ ထို ျမတ္စြာဘုရားအား ျပစ္မွားျခင္းသည္ မရွိ၊ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ျပင္းစြာ ေတြေဝ ျခင္းသို႔ မေရာက္၊ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္သာလွ်င္ အခါခပ္သိမ္း သတိႏွင့္ ျပည့္စံု ေသာ ပညာရွိ မည္၏။

အၾကင္သူသည္ (ဝန္ခံ) ေျပာၾကားကုန္ေသာ သူတို႔၏ အျပစ္ကို အကယ္၍ လက္မခံသည္ ျဖစ္အံ့၊ အတြင္း၌ ျဖစ္ေသာ အမ်က္ေဒါသ ရွိသည္ျဖစ္၍ အျပစ္ကို အေလးျပဳ၍ ေနေသာ ထိုသူသည္ ရန္ကို (မိမိ၌) စြပ္ထားသည္မည္၏၊

ထိုရန္ကို (ငါ) မႏွစ္သက္ (မေတာင့္တ)၊
သင္တို႔၏ အျပစ္ကို (ငါ) လက္ခံ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၅ - ဥဇၥ်ာနသညိသုတ္၊ သတုလႅပကာယိကဝဂ္၊ သဂါထာဝဂၢသံယုတ္။

ေမထုနသုတ္- (တပ္မက္သူႏွစ္ဦးတို႔၏အမႈ)

ေမထုနသုတ္- (တပ္မက္သူႏွစ္ဦးတို႔၏အမႈ)

ထုိအခါ ဇာဏုေႆာဏိပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာ ဘုရားႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ ေျပာဆို၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို ေျပာဆို ၿပီးဆံုးေစၿပီးေနာက္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထုိင္ေန လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား -

အသွ်င္ေဂါတမသည္လည္း ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္၏ဟု
ဝန္ခံသည္ မဟုတ္ပါေလာဟု ေလွ်ာက္၏။

ပုဏၰား ''မက်ဳိး မေပါက္ မေျပာက္ မက်ားေသာ ျပည့္စံုစင္ၾကယ္စြာ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္၏'' ဟူေသာ စကားကို ေကာင္းစြာ ေျပာဆိုလိုေသာ သူသည္ ငါ့ကိုသာလွ်င္ ေျပာဆိုရာ၏။

''ပုဏၰား ထုိစကား ဟုတ္မွန္၏၊ ငါသည္ မက်ဳိး မေပါက္ မေျပာက္ မက်ားေသာ ျပည့္စံု စင္ၾကယ္စြာ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္၏'' ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

''အသွ်င္ေဂါတမ အဘယ္သုိ႔လွ်င္ ျမတ္ေသာ အက်င့္၏ က်ဳိးမႈ ေပါက္မႈ ေျပာက္မႈ က်ားမႈသည္ ျဖစ္ပါသနည္း'' ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၁...
ပုဏၰား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဖစ္ေစ ျဗာဟၼဏျဖစ္ေစ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို ေကာင္းစြာက်င့္၏ဟု ဝန္ခံပါလ်က္ မာတုဂါမႏွင့္အတူ ႏွစ္ေယာက္ ႏွစ္ေယာက္ေသာ သူတုိ႔ ျပဳက်င့္အပ္ေသာ ေမထုန္ အက်င့္သုိ႔ကား မေရာက္၊ စင္စစ္မူကား မာတုဂါမ၏ (နံ႔သာ စသည္ျဖင့္) ပြတ္သပ္မႈ (ဆီျဖင့္) ဆုပ္နယ္မႈ ေရခ်ဳိးေပးမႈ သံုးသပ္မႈကို သာယာ၏၊ ထုိသမဏျဗာဟၼဏသည္ ထုိမာတုဂါမ၏ နံ႔သာစသည္ျဖင့္ ပြတ္သပ္မႈစသည္ကို ႏွစ္သက္၏၊ ထုိနံ႔သာ ပြတ္သပ္မႈ စသည္ကို အလိုရွိ၏၊ ထုိသုိ႔ ျပဳမႈျဖင့္လည္း ႏွစ္သက္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္၏။ ပုဏၰား ဤသုိ႔ သာယာျခင္းသည္လည္း ျမတ္ေသာအက်င့္၏ က်ဳိးမႈ ေပါက္မႈ ေျပာက္မႈ က်ားမႈပင္ မည္၏။

ပုဏၰား ဤသမဏျဗာဟၼဏမ်ဳိးကို ေမထုန္ စပ္ယွဥ္မႈႏွင့္ ယွဥ္သည္ျဖစ္၍ မစင္ၾကယ္ေသာ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သူဟု ဆိုအပ္၏၊ ပဋိသေႏၶေနျခင္း အိုျခင္း ေသျခင္း ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာယာျခင္း ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္းတုိ႔မွ မလြတ္သူ ဆင္းရဲမွ မလြတ္သူ ဟူ၍ ငါဆို၏။

၂...
ပုဏၰား ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဖစ္ေစ ျဗာဟၼဏျဖစ္ ေစ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို ေကာင္းစြာ က်င့္၏ဟု ဝန္ခံပါလ်က္ မာတုဂါမႏွင့္ အတူ ႏွစ္ေယာက္ ႏွစ္ေယာက္ေသာသူတုိ႔ ျပဳက်င့္အပ္ေသာ ေမထုန္အက်င့္သုိ႔မေရာက္၊ မာတုဂါမ၏ (နံ႔သာ စသည္ျဖင့္) ပြတ္သပ္မႈ (ဆီျဖင့္) ဆုပ္နယ္မႈ ေရခ်ဳိးေပးမႈ သံုးသပ္မႈကိုလည္း မသာယာ၊ စင္စစ္ မူကား မာတုဂါမႏွင့္အတူ စကား ေျပာဆို၏၊ ျပက္ရယ္ျပဳ၏၊ ျပင္းစြာရယ္၏။ပ။

၃...
မာတုဂါမႏွင့္အတူ စကားမေျပာဆို ျပက္ရယ္မျပဳ ျပင္းစြာမရယ္၊ စင္စစ္မူကား မာတုဂါမ၏ မ်က္စိကို မိမိမ်က္စိျဖင့္ တစိမ့္စိမ့္ၾကည့္၏၊ ႐ႈ၏။ပ။

၄...
မာတုဂါမ၏ မ်က္စိကို မိမိမ်က္စိျဖင့္ တစိမ့္စိမ့္မၾကည့္႐ႈ၊ စင္စစ္မူကား နံရံတစ္ဖက္ ၌ ျဖစ္ေစ တံတုိင္းတစ္ဖက္၌ ျဖစ္ေစ ရယ္ရႊင္သူ စကားေျပာသူ သီခ်င္းဆိုသူ ငိုေႂကြးသူ မာတုဂါမ၏ အသံကို နားေထာင္၏။ပ။

၅...
နံရံတစ္ဖက္၌ ျဖစ္ေစ တံတုိင္း တစ္ဖက္၌ ျဖစ္ေစ ရယ္ရႊင္သူ စကားေျပာသူ သီခ်င္းဆိုသူ ငိုေႂကြးသူ မာတုဂါမ၏ အသံကို နားမေထာင္။ စင္စစ္မူကား ထုိသမ ဏ ျဗာဟၼဏအား ေရွးက မာတုဂါမႏွင့္အတူ ရယ္ရႊင္ခဲ့ စကားေျပာခဲ့ ျမဴးထူးခဲ့ သည္တုိ႔ကို အဖန္ဖန္ ေအာက္ေမ့၏။ပ။

၆...
ထုိသမဏ ျဗာဟၼဏအား ေရွးက မာတုဂါမႏွင့္အတူ ရယ္ရႊင္ခဲ့ စကားေျပာခဲ့ ျမဴးထူးခဲ့သည္တုိ႔ကို အဖန္ဖန္ မေအာက္ေမ့၊ စင္စစ္မူကား ငါးပါးေသာ ကာမဂုဏ္ တုိ႔ျဖင့္ ေရာင့္ရဲ ျပည့္စံု ခံစံ ေပ်ာ္ပါးေနေသာ သူႂကြယ္ကို ျဖစ္ေစ သူႂကြယ္သားကို ျဖစ္ေစ ျမင္၏။ပ။

၇...
ထုိသမဏ ျဗာဟၼဏအား ငါးပါးေသာ ကာမဂုဏ္တုိ႔ျဖင့္ ေရာင့္ရဲ ျပည့္စံု ခံစံေပ်ာ္ပါး ေနေသာ သူႂကြယ္ကိုျဖစ္ေစ သူႂကြယ္သားကို ျဖစ္ေစ မျမင္၊ စင္စစ္မူကား ငါသည္ ဤသီလျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ က်င့္ဝတ္ျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ၿခိဳးျခံမႈျဖင့္ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျမတ္ေသာ အက်င့္ျဖင့္ လည္းေကာင္း နတ္မင္းမူလည္း ျဖစ္ရလို၏၊ နတ္သားမူလည္း ျဖစ္ရလို၏ဟု တစ္ပါးပါးေသာ နတ္၏အျဖစ္ကို ေတာင့္တ၍ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္၏။ ထုိသမဏ ျဗာဟၼဏသည္ ထုိနတ္၏ အျဖစ္ကို သာယာ၏၊ ထုိနတ္၏ အျဖစ္ကို အလိုရွိ၏၊ ထုိနတ္၏ အျဖစ္၌ သာလွ်င္ ႏွစ္သက္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္၏။
ပုဏၰား ဤသုိ႔ သာယာမႈသည္လည္း ျမတ္ေသာ အက်င့္၏ က်ဳိးမႈ ေပါက္မႈ ေျပာက္ မႈ က်ားမႈပင္မည္၏၊ ပုဏၰား ဤသမဏ ျဗာဟၼဏမ်ဳိးကို ေမထုန္စပ္ယွဥ္မႈႏွင့္ ယွဥ္သည္ျဖစ္၍ မစင္ၾကယ္ေသာ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သူဟု ဆိုအပ္၏၊ ပဋိသေႏၶေနျခင္း အိုျခင္း ေသျခင္း ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာ ယာျခင္း ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္းတုိ႔မွ မလြတ္သူ ဆင္းရဲမွ မလြတ္သူ ဟူ၍ ငါဆို၏။

ပုဏၰား ငါသည္ ဤခုနစ္မ်ဳိးကုန္ေသာ ေမထုန္စပ္ယွဥ္မႈတုိ႔တြင္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေမထုန္ စပ္ယွဥ္မႈကို မိမိ၌ မပယ္အပ္ေသးသည္ကို ျမင္ေနသမွ် ကာလပတ္လံုး နတ္ မာရ္နတ္ ျဗဟၼာႏွင့္တကြေသာ (နတ္)ေလာကႏွင့္ သမဏ ျဗာဟၼဏ မင္းမ်ား လူမ်ားႏွင့္တကြေသာ လူေလာက၌ အတုမရွိေသာ သမၼာသေမၺာဓိဉာဏ္ကို ထုိးထြင္း၍ သိၿပီဟူ၍ ဝန္မခံခဲ့ေပ။

ပုဏၰား ငါသည္ ဤခုနစ္မ်ဳိးကုန္ေသာ ေမထုန္စပ္ယွဥ္မႈတုိ႔တြင္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေမထုန္စပ္ယွဥ္မႈကိုမူလည္း မိမိ၌ မပယ္အပ္ေသးသည္ကို မျမင္ေသာအခါ၌မူကား နတ္ မာရ္နတ္ ျဗဟၼာႏွင့္တကြေသာ (နတ္)ေလာကႏွင့္ သမဏ ျဗာဟၼဏ မင္းမ်ား လူမ်ားႏွင့္တကြေသာ လူ႔ေလာက၌ အတုမရွိေသာ သမၼာသေမၺာဓိဉာဏ္ကို ထုိးထြင္း၍ သိၿပီဟူ၍ ဝန္ခံ၏။

သတၱဝါဟူေသာ ေလာက၌ အတုမရွိ ျမတ္ေသာ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္ သဗၺညဳတ ဉာဏ္ကို ထုိးထြင္း၍သိၿပီ ဟူ၍ ဝန္ခံ၏၊ ငါ၏ လြတ္ေျမာက္မႈ (အရဟတၱဖိုလ္) သည္ မပ်က္စီးေတာ့ၿပီ၊ ဤဘဝသည္ ေနာက္ဆံုး ဘဝပင္တည္း၊ ယခုအခါ တစ္ဖန္ ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ျခင္း မရွိေတာ့ၿပီဟု ငါ့အား (ပစၥေဝကၡဏာ) ဉာဏ္အျမင္ သည္ ျဖစ္၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဤသုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူသည္ ရွိေသာ္ ဇာဏုေႆာဏိပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား-
''အသွ်င္ေဂါတမ (တရားေတာ္သည္) အလြန္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါ၏၊
အသွ်င္ေဂါတမ (တရားေတာ္သည္) အလြန္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ရွိပါ၏။ပ။

အသွ်င္ေဂါတမသည္ ...
အကြၽႏု္ပ္ကို ယေန႔မွစ၍ အသက္ထက္ဆံုး (ရတနာသံုးပါးကို)
ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ေသာ ဥပါသကာ ဟူ၍ မွတ္ေတာ္မူပါ'' ဟု ေလွ်ာက္၏။

၇ - ေမထုနသုတ္၊ မဟာဝဂ္၊ သတၱကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။

ဌာနိယသုတ္ - (အေၾကာင္းရွိသည္) နီ၀ရဏ

ဌာနိယသုတ္ - (အေၾကာင္းရွိသည္)

ရဟန္းတို႔ ...
ကာမ၌ စြဲမက္မႈ 'ကာမရာဂ'၏ အေၾကာင္း(အာ႐ံု)ျဖစ္ကုန္ေသာ တရားတို႔ကို ႏွလံုး သြင္းျခင္း ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ မျဖစ္ေသးေသာ ကာမ၌ လိုခ်င္မႈ 'ကာမစၧႏၵ'သည္လည္း ျဖစ္၏၊ ျဖစ္ၿပီးေသာ ကာမ၌ လိုခ်င္မႈ 'ကာမစၧႏၵ'သည္လည္း အတိုင္းထက္ အလြန္ ျဖစ္ျခင္းငွါ ျပန္႔ေျပာျခင္းငွါ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ...
ပ်က္စီးေစလိုမႈ 'ဗ်ာပါဒ'၏ အေၾကာင္း(အာ႐ံု) ျဖစ္ကုန္ေသာ တရားတို႔ကို ႏွလံုး သြင္းျခင္း ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ မျဖစ္ေသးေသာ ပ်က္စီးေစလိုမႈ 'ဗ်ာပါဒ'သည္လည္း ျဖစ္၏၊ ျဖစ္ၿပီးေသာ ပ်က္စီးေစလိုမႈ 'ဗ်ာပါဒ'သည္လည္း အ တိုင္းထက္အလြန္ ျဖစ္ျခင္းငွါ ျပန္႔ေျပာျခင္းငွါ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ...
ေလးလံထိုင္းမႈိင္းမႈ 'ထိနမိဒၶ'၏ အေၾကာင္း(အာ႐ံု) ျဖစ္ကုန္ေသာ တရားတို႔ကို ႏွလံုးသြင္းျခင္း ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ မျဖစ္ေသးေသာ ေလးလံ ထိုင္း မႈိင္းမႈ 'ထိနမိဒၶ'သည္လည္း ျဖစ္၏၊ ျဖစ္ၿပီးေသာ ေလးလံထိုင္းမႈိင္းမႈ 'ထိနမိဒၶ'သည္ လည္း အတိုင္းထက္ အလြန္ ျဖစ္ျခင္းငွါ ျပန္႔ေျပာျခင္းငွါ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ...
စိတ္ပ်ံ႕လြင့္မႈ ေနာင္တတစ္ဖန္ပူပင္မႈ 'ဥဒၶစၥကုကၠဳစၥ'၏ အေၾကာင္း(အာ႐ံု) ျဖစ္ ကုန္ေသာ တရားတို႔ကို ႏွလံုးသြင္းျခင္း ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ မျဖစ္ ေသးေသာ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္မႈ ေနာင္တတစ္ဖန္ ပူပင္မႈ 'ဥဒၶစၥကုကၠဳစၥ' သည္လည္း ျဖစ္ ၏၊ ျဖစ္ၿပီးေသာ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္မႈ ေနာင္တတစ္ဖန္ ပူပင္မႈ 'ဥဒၶစၥကုကၠဳစၥ' သည္လည္း အတိုင္းထက္ အလြန္ ျဖစ္ျခင္းငွါ ျပန္႔ေျပာျခင္းငွါ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ...
မေဝခြဲႏိုင္မႈ 'ဝိစိကိစၧာ' ၏ အေၾကာင္း (အာ႐ံု) ျဖစ္ကုန္ေသာ တရားတို႔ကို ႏွလံုး သြင္းျခင္း ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ မျဖစ္ေသးေသာ မေဝခြဲႏိုင္မႈ 'ဝိစိ- ကိစၧာ'သည္လည္း ျဖစ္၏၊ ျဖစ္ၿပီးေသာ မေဝခြဲႏိုင္မႈ 'ဝိစိကိစၧာ'သည္လည္း အတိုင္း ထက္အလြန္ ျဖစ္ျခင္းငွါ ျပန္႔ေျပာျခင္းငွါ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ...
သတိသေမၺာဇၩင္၏ အေၾကာင္း (အာ႐ံု) ျဖစ္ကုန္ေသာ တရားတို႔ကို ႏွလံုးသြင္းျခင္း
ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ မျဖစ္ေသးေသာ သတိသေမၺာဇၩင္သည္လည္း ျဖစ္၏၊ ျဖစ္ၿပီးေသာ သတိသေမၺာဇၩင္သည္လည္း ပြါးမ်ား ျပည့္စံုျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ။ပ။ ရဟန္းတို႔ ဥေပကၡာသေမၺာဇၩင္၏ အေၾကာင္း(အာ႐ံု) ျဖစ္ကုန္ေသာ တရားတို႔ ကို ႏွလံုးသြင္းျခင္း ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ မျဖစ္ေသးေသာ ဥေပကၡာ သေမၺာဇၩင္သည္လည္းျဖစ္၏၊ ျဖစ္ၿပီးေသာ ဥေပကၡာသေမၺာဇၩင္သည္လည္း ပြါးမ်ား ျပည့္စံုျခင္းသို႔ ေရာက္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၃ - ဌာနိယသုတ္၊ ဥဒါယိ၀ဂ္၊ မဟာ၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္။

ေၾကးျပားေပၚမွ ပ႒ာန္းတရားေတာ္မ်ား...

ေက်ာင္းတြင္ပူေဇာ္ထားေသာ ေၾကးျပားေပၚမွ ပ႒ာန္း တရားေတာ္မ်ား...

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္သည္။

(ဆက္လက္၍ က်န္ေသာတရားေတာ္မ်ားလည္း ပူေဇာ္သြားမည္)

Sunday, January 25, 2009

ငွက္ စာ ၃

ငွက္ကေလးမ်ား ...

စာကေလးမ်ား အစာေကြ်း၍ေတာ့ မရပါ...

တရားပံုတခ်ဳိ႔၏ comment တြင္ တရားစာမ်ားပါ ထဲ့ေပးထားပါသည္။
ေနာင္တခ်ိန္ လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါတယ္။

ျမတ္စြာဘုရားကို ယံုၾကည္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုး႐ံုနဲ႔ အပါယ္က လြတ္မယ္တဲ့...
ေတာင့္တ၍ မရေကာင္းေသာ...ဆရာသံုးေယာက္...
သူလိုလူမ်ဳိး ႏွင္ထုတ္ေသာ္လည္း မွီဝဲပါ...
အျခံအရံေလးမ်ဳိး...ေမွ်ာ္ေနသူတို႔လာသြားၾကပါၿပီ...သင္ သည္အတိုင္းသာေနပါ...


ကဏွသပၸ
အခ်ိန္အခါေကာင္းကို မလြန္ပါေစႏွင့္...

မိတ္ေဆြေကာင္းတို႔၏ စကား...
အခါမဟုတ္သည္၌ ဆံုးမေသာ ရဟန္းသည္...လူအလုပ္ႏွင့္... ရဟန္းအလုပ္...ခ်ီးေျမႇာက္အပ္သည္...
အမွန္ကိုမျမင္ႏိုင္...

သဃၤာဋိကဏၰ
ပုဏၰားႏွစ္ေယာက္ တို႔သည္...ေၾကာင့္ၾကမႈ မရွိသူတို႔သည္ စင္စစ္ ခ်မ္းသာကုန္၏...

အႀကီးအကဲကို အမွီျပဳ၍...အေျခခံသေဘာ...


ဓီတုသုတ္...နံ႔သာသံုးမ်ဳိးရွိသည္ သို႔ေသာ္ သီလရနံ႔သည္သာ...
သူတို႔ထင္ရွား ရွိၾကကုန္၏...

အလွဴေပး၍ သင္ရမည္ကား...ရဟန္းတို႔၏ ကိုးကြယ္ရာဆယ္ပါး...သင့္ေဘးကလူသည္ မည္သို႔ေသာသူနည္း...
မ်ားစြာေသာ မေကာင္းမႈကိုလည္း ျဖစ္ပြါး ေစ၏။

ေအာက္ေမ့ဖြယ္ရာ ဒီေနရာ...


အဓိဂမသုတ္

(ရတယ္၊ သိတယ္၊ ထိုက္တန္တယ္)
အကြၽႏု္ပ္သည္ အိုမင္းပါၿပီ...

အားနည္းပါၿပီ...


႐ုပ္အဆင္း ယုတ္ေလ်ာ့ပါၿပီ...


မ်က္စိမ်ား မၾကည္လင္ေတာ့ပါ...


နားေကာင္းေကာင္း မၾကားေတာ့ပါ...

ျမတ္ေသာ အဆက္အသြယ္ ျပဳျခင္း...


အဆံုးအမေတာ္ဟုမွတ္...
မွီခိုအားထားရာ...
သင္ ဤေလာကကို ေအာင္ျမင္လိုလွ်င္...
အေမနဲ႔ အေဖကို ေစာင့္ေရွာက္ပါ...စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔၏ အျပစ္ႏွင့္အက်ဳိး...

သံသရာတစ္ေလွ်ာက္ အခ်င္းခ်င္း ႐ႈျမင္လိုေသာ္...
သင္တို႔ေရွာင္ပါ ဤသံုးျဖာ...

ႏႈိင္းဆရန္ ခဲယဥ္းေသာသူ...

ႏွစ္ပါးစံုကို မျပဳမူ၍ ေနသည္ရွိေသာ္...ဘိကၡဳ...သံေယာဇဥ္ျဖင့္ ေႏွာင္ဖြဲ႔တတ္ေသာတရား
႐ႈပ္ေထြးသူ... ၾကည္လင္သူ...

ၾကီးပြါးလိုလွ်င္ ဤ ၃-ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုရမည္...


သူေတာ္ေကာင္းေတြက သင့္အတြက္ ဒီသံုးမ်ဳိး ပညတ္ထားတယ္...

အေလးဂ႐ုျပဳစရာ ဒီအရာပါ...

သင္ဤသို႔က်င့္ပါ...ယခင္ ငွက္မ်ားရွိရာသို႔...ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။