ေနာင္တခ်ိန္ လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ၾကပါေစရန္ တရားပံုမ်ား၏ comment တြင္ တရားစာမ်ားပါ ထဲ့ေပးထားပါသည္။


သူေတာ္ေကာင္းတရားမ်ား လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဤအ၀ိုင္းေလးမ်ား အတြင္းမွာ တရားစာမ်ား တရားပံုမ်ားကို သြပ္သြင္းထားပါတယ္ သင္တို႔ စိတ္တိုင္းၾက ကူးယူျဖတ္ေတာက္ လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။


Tuesday, March 31, 2009

သာရဏီယသုတ္ - ေအာက္ေမ့ဖြယ္ ေနရာ...

သာရဏီယသုတ္ - (ေအာက္ေမ့ဖြယ္)

ရဟန္းတို႔ ...
ဦးထိပ္၌ အဘိသိက္သြန္းၿပီးေသာ ေရေျမသနင္း ျပည့္ရွင္မင္းသည္ ...
ဤအရပ္ သံုးမ်ဳိးတို႔ကို အသက္ထက္ဆံုး ေအာက္ေမ့အပ္ကုန္၏။

အဘယ္သံုးမ်ဳိးတိုနည္းဟူမူ-

၁... ရဟန္းတို႔ ...
ဦးထိပ္၌ အဘိသိက္ သြန္းၿပီးေသာ ေရေျမသနင္း ျပည့္ရွင္မင္းသည္ အၾကင္ အရပ္ ၌ ဖြားျမင္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤဖြားျမင္ရာအရပ္သည္ ဦးထိပ္၌ အဘိသိက္သြန္းၿပီး ေသာ ေရေျမသနင္း ျပည့္ရွင္မင္း၏ အသက္ထက္ဆံုး ေအာက္ေမ့အပ္ေသာ ပဌမ အရပ္တည္း။

၂... ရဟန္းတို႔ ...
ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ဦးထိပ္၌ အဘိသိက္သြန္းၿပီးေသာ ေရေျမသနင္း ျပည့္ရွင္မင္း သည္ အၾကင္ အရပ္ဝယ္ ဦးထိပ္၌ အဘိသိက္သြန္းအပ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအဘိ သိက္ သြန္းေလာင္းရာအရပ္သည္ ဦးထိပ္၌ အဘိသိက္သြန္းၿပီးေသာ ေရေျမသ နင္း ျပည့္ရွင္မင္း၏ အသက္ထက္ဆံုး ေအာက္ေမ့အပ္ေသာ ဒုတိယအရပ္တည္း။

၃... ရဟန္းတို႔ ...
ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ဦးထိပ္၌ အဘိသိက္သြန္းၿပီးေသာ ေရေျမသနင္း ျပည့္ရွင္မင္း သည္ အၾကင္ အရပ္၌ စစ္ေအာင္ေသာေၾကာင့္ ေအာင္ၿပီးေသာ စစ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ထို စစ္ေျမအရပ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္၍ ေန၏။ ရဟန္းတို႔ ထို စစ္ေအာင္ျမင္ရာ အရပ္သည္ ဦးထိပ္၌ အဘိသိက္သြန္းၿပီးေသာ ေရေျမသနင္း ျပည့္ရွင္မင္း၏ အသက္ထက္ဆံုး ေအာက္ေမ့အပ္ေသာ တတိယအရပ္တည္း။

ရဟန္းတို႔...
ဦးထိပ္၌ အဘိသိက္ သြန္းၿပီးေသာ ေရေျမသနင္း ျပည့္ရွင္မင္းသည္ ...
ဤအရပ္ သံုးမ်ဳိးတို႔ကို အသက္ထက္ဆံုး ေအာက္ေမ့ အပ္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ ...
ရဟန္းသည္ ဤအရပ္သံုးမ်ဳိးတို႔ကို အသက္ထက္ဆံုး ေအာက္ေမ့အပ္ကုန္၏။

အဘယ္သံုးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

၁...
ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ အၾကင္ အရပ္၌ ဆံမုတ္ဆိတ္ကိုပယ္၍ ဖန္ရည္ဆိုးေသာ အဝတ္တို႔ကို ဝတ္႐ံုၿပီးလွ်င္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ရဟန္းျပဳ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤရဟန္းျပဳရာအရပ္သည္ ရဟန္း၏ အသက္ထက္ဆံုး ေအာက္ေမ့အပ္ ေသာ ပဌမအရပ္တည္း။

၂...
ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ အၾကင္အရပ္၌'ဤတရားကား ဆင္းရဲ' ဟု ဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္းသိ၏၊ ''ဤတရားကား ဆင္းရဲျဖစ္ေၾကာင္း''ဟု ဟုတ္မွန္ ေသာ အတိုင္း သိ၏၊ ''ဤတရားကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ'' ဟု ဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္း သိ၏၊ ''ဤတရားကား ဆင္းရဲ ခ်ဳပ္ရာသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္'' ဟု ဟုတ္မွန္ ေသာ အတိုင္း သိ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသစၥာ ေလးပါးကို ဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္း သိရာအရပ္သည္ ရဟန္း၏ အသက္ထက္ဆံုး ေအာက္ေမ့အပ္ေသာ ဒုတိယအရပ္ တည္း။

၃...
ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ အၾကင္ အရပ္၌ အာသေဝါတို႔၏ ကုန္ခန္းျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါ မရွိေသာ၊ စိတ္၏ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္ ေသာ အရဟတၱဖိုလ္သမာဓိႏွင့္ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္ ပညာကို မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ ျပဳ လ်က္ ေရာက္၍ ေန၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္ရာအရပ္သည္ ရဟန္း၏ အသက္ထက္ဆံုး ေအာက္ေမ့အပ္ေသာ တတိယအရပ္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤအရပ္သံုးမ်ဳိးတို႔ကို...
ရဟန္းသည္ အသက္ ထက္ဆံုး ေအာက္ေမ့အပ္ကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။၁၂

၂ - သာရဏီယသုတ္၊ ရထကာရ၀ဂ္၊ တိကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

႐ုိးတြင္းခ်ဥ္ဆီ ကို ထိလ်က္ တည္ရာ၏...

အဂၢိကၡေႏၶာပမသုတ္-မွ...
ရဟန္းတုိ႔ ...
ထုိအရာကို မည္သုိ႔ မွတ္ထင္ၾကကုန္ သနည္း...

ခြန္အားရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ ျမဲျမံခိုင္ခံ့ေသာ သားၿမီးႀကိဳးျဖင့္ ေျခသလံုးႏွစ္ဖက္ တုိ႔ကို ရစ္ပတ္၍ ပြတ္တုိက္ရာ၏၊ ထုိသားၿမီး ႀကိဳးသည္ အေပၚအေရကို ျဖတ္ရာ၏၊ အေပၚအေရကို ျဖတ္ၿပီးလွ်င္ အတြင္းအေရကို ျဖတ္ရာ၏၊ အတြင္းအေရကို ျဖတ္ ၿပီးလွ်င္ အသားကို ျဖတ္ရာ၏၊ အသားကို ျဖတ္ၿပီးလွ်င္ အေၾကာကို ျဖတ္ရာ၏၊ အေၾကာကို ျဖတ္ၿပီးလွ်င္ အ႐ိုးကို ျဖတ္ရာ၏၊ အ႐ိုးကို ျဖတ္ၿပီးလွ်င္ ႐ုိးတြင္းခ်ဥ္ဆီ ကို ထိလ်က္ တည္ရာ၏၊

မင္းမ်ဳိး၌ျဖစ္၍ မ်ားေသာ ဥစၥာႏွစ္ရွိကုန္ေသာ သူတုိ႔၏ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပုဏၰား မ်ဳိး၌ျဖစ္၍ မ်ားေသာ ဥစၥာႏွစ္ရွိကုန္ေသာ သူတုိ႔၏ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူႂကြယ္ မ်ဳိး၌ျဖစ္၍ မ်ားေသာ ဥစၥာႏွစ္ရွိကုန္ေသာ သူတုိ႔၏ေသာ္လည္းေကာင္း ရွိခိုးျခင္းကို သာယာရာ၏။ ထုိႏွစ္မ်ဳိးတုိ႔တြင္ အဘယ္အရာသည္ ျမတ္သနည္း ဟု ေမးေတာ္ မူ၏။

အသွ်င္ဘုရား ...
မင္းမ်ဳိး၌ျဖစ္၍ မ်ားေသာဥစၥာႏွစ္ရွိကုန္ေသာ သူတုိ႔၏ေသာ္ လည္းေကာင္း ပုဏၰား မ်ဳိး၌ ျဖစ္၍ မ်ားေသာ ဥစၥာႏွစ္ရွိကုန္ေသာ သူတုိ႔၏ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သူႂကြယ္ မ်ဳိး၌ ျဖစ္၍ မ်ားေသာ ဥစၥာ ႏွစ္ရွိကုန္ေသာ သူတုိ႔၏ေသာ္ လည္းေကာင္း ရွိခိုးျခင္း ကို သာယာျခင္းသည္သာလွ်င္ ျမတ္ပါ၏၊

အသွ်င္ဘုရား ခြန္အားရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ ျမဲျမံခိုင္ခံ့ေသာ သားၿမီးႀကိဳးျဖင့္။ပ။ ႐ုိးတြင္း ခ်ဥ္ဆီကို ထိ၍ တည္ျခင္းသည္ ဆင္းရဲလွပါ၏ ဟု ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။

ရဟန္းတုိ႔ ...
သင္တုိ႔အား ငါေဟာၾကားအံ့၊ သိေစအံ့။ ယုတ္ညံ့ေသာ သေဘာရွိေသာ၊ မစင္မ ၾကယ္ စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္ အက်င့္ရွိေသာ၊ ဖံုးလႊမ္းအပ္ေသာ မေကာင္းမႈရွိေသာ၊ ရဟန္းမဟုတ္ဘဲလ်က္ ငါရဟန္းဟုဝန္ခံေသာ၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို မက်င့္ဘဲ လ်က္ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သည္ဟု ဝန္ခံေသာ၊ အတြင္း၌ ကိေလသာ တုိ႔ျဖင့္ ပုပ္ေသာ၊ ကိေလသာတုိ႔ျဖင့္ စိုစြတ္ေသာ၊ ေယာက္သြားပုပ္ႏွင့္ တူေသာ သေဘာရွိေသာ ထုိဒုႆီလ ပုဂၢဳိလ္အား ခြန္အားရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ ျမဲျမံခိုင္ ခံ့ေသာ သားၿမီးႀကိဳးျဖင့္ ေျခသလံုးႏွစ္ဖက္တုိ႔ကို ရစ္ပတ္၍။ ပြတ္တုိက္ရာ၏၊ ထုိ သားၿမီးႀကိဳးသည္ အေပၚအေရကို ျဖတ္ရာ၏၊ အေပၚအေရကို ျဖတ္ၿပီးလွ်င္ အတြင္းအေရကို ျဖတ္ရာ၏၊ အတြင္းအေရကို ျဖတ္ၿပီးလွ်င္ အသားကို ျဖတ္ရာ၏၊ အသားကို ျဖတ္ၿပီးလွ်င္ အေၾကာကို ျဖတ္ရာ၏၊ အေၾကာကို ျဖတ္ၿပီးလွ်င္ အ႐ိုးကို ျဖတ္ရာ၏၊ အ႐ိုးကို ျဖတ္ၿပီးလွ်င္ ႐ုိးတြင္းခ်ဥ္ဆီကို ထိလ်က္ တည္ရာ၏...၊
႐ုိးတြင္း ခ်ဥ္ဆီကို ထိ၍ တည္ျခင္းသည္သာလွ်င္ ျမတ္၏။

ထုိသုိ႔ ျမတ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။

ရဟန္းတုိ႔ ...
ထုိသားၿမီးႀကိဳးျဖင့္ ေျခသလံုးကို ပြတ္တုိက္ျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ထုိ ရဟန္းသည္ ေသျခင္းသုိ႔မူလည္း ေရာက္ရာ၏၊ ေသေလာက္ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡသုိ႔ မူလည္း ေရာက္ရာ၏၊ ထုိသားၿမီးႀကိဳးျဖင့္ ေျခသလံုးကို ပြတ္တုိက္ျခင္းတည္းဟူ ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ခ်မ္းသာ ကင္းေသာ မေကာင္းေသာလားရာ ပ်က္စီး၍က်ေရာက္ရာ ငရဲသုိ႔ကား မက် ေရာက္ရာ။

ရဟန္းတုိ႔ သီလ မရွိကုန္ေသာ ။ပ။ ေယာက္သြားပုပ္ႏွင့္ တူေသာ သေဘာရွိေသာ ထုိပုဂၢဳိလ္အား မင္းမ်ဳိး၌ ျဖစ္၍ မ်ားေသာဥစၥာ အႏွစ္ရွိကုန္ေသာ သူတုိ႔၏ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ပုဏၰားမ်ဳိး၌ ျဖစ္၍ မ်ားေသာဥစၥာ အႏွစ္ရွိကုန္ေသာ သူတုိ႔၏ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သူႂကြယ္မ်ဳိး၌ ျဖစ္၍ မ်ားေသာဥစၥာ အႏွစ္ရွိကုန္ေသာ သူတုိ႔၏ ေသာ္ လည္းေကာင္း ရွိခိုးျခင္းကို သာယာျခင္းသည္ ကာလ ၾကာျမင့္စြာ စီးပြါးမဲ့ရန္ ဆင္းရဲရန္ ျဖစ္၏၊ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းေသာ လားရာ ပ်က္စီး၍ က်ေရာက္ရာ ငရဲသုိ႔ က်ေရာက္ရ၏။ (၂)

၈ - အဂၢိကၡေႏၶာပမသုတ္-မွ၊ မဟာ၀ဂ္၊ သတၱကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။၇၂

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Monday, March 30, 2009

အခိုးအလွ်ံႏွင့္တကြ မီးပံု ဥပမာ...

အဂၢိကၡေႏၶာပမသုတ္- (မီးအစုအပံုဥပမာ)

အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသုိ႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္ -
အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းသံဃာႏွင့္အတူ ေကာသ လတုိင္းတုိ႔၌ ေဒသစာရီ ႂကြေတာ္မူ၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဒသစာရီ ႂကြသြား ေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ တစ္ခုေသာ အရပ္၌ တေျပာင္ေျပာင္ ေတာက္ေလာင္လ်က္ အခိုးအလွ်ံႏွင့္တကြ မီးေတာက္ႏွင့္ တကြ ျဖစ္ေသာ မီးပံုႀကီးကို ျမင္ေတာ္မူ၍ လမ္း ခရီးမွ ဖဲၿပီးလွ်င္ သစ္ပင္ရင္းဝယ္ ခင္းထားေသာ ေနရာ၌ ထုိင္ေတာ္မူလ်က္ ရဟန္း တုိ႔ကို -

ရဟန္းတုိ႔ ...
သင္တုိ႔သည္ တေျပာင္ေျပာင္ ေတာက္ေလာင္လ်က္ အခိုးအလွ်ံႏွင့္တကြ မီး ေတာက္ ႏွင့္တကြ ျဖစ္ေသာ ဤမီးပံုႀကီးကို ျမင္ၾကကုန္၏ေလာ ဟု ေမးေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ဘုရား ျမင္ၾကပါကုန္၏ ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတုိ႔ ...
ထုိအရာကို မည္သုိ႔ မွတ္ထင္ၾကကုန္သနည္း၊
တေျပာင္ေျပာင္ ေတာက္ေလာင္လ်က္ အခိုးအလွ်ံႏွင့္တကြ မီးေတာက္ႏွင့္တကြ ျဖစ္ေသာ ဤမီးပံုႀကီးကို ဖက္ၿပီးလွ်င္ မွီ၍မူလည္း ထုိင္ေနရာ၏၊ အနီးသုိ႔မူလည္း ကပ္၍ အိပ္ရာ၏၊

ႏူးညံ့ႏုနယ္ေသာ လက္ေျခရွိေသာ မင္းမ်ဳိး သတုိ႔သမီးကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ပုဏၰားမ်ဳိး သတုိ႔သမီးကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သူေဌးမ်ဳိး သတုိ႔သမီးကိုေသာ္ လည္းေကာင္း လည္ကိုဖက္၍ အနီး၌မူလည္း ထုိင္ေနရာ၏၊ အနီး၌မူလည္း ကပ္၍ အိပ္ရာ၏၊
(ထုိႏွစ္မ်ဳိးတုိ႔တြင္) အဘယ္အရာသည္ ျမတ္ေလသနည္း ဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ...
ႏူးညံ့ႏုနယ္ေသာ လက္ေျခရွိေသာ မင္းမ်ဳိး သတုိ႔သမီးကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊
ပုဏၰားမ်ဳိး သတုိ႔သမီးကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သူေဌးမ်ဳိး သတုိ႔သမီးကိုေသာ္ လည္းေကာင္း ဖက္၍ အနီး၌ထုိင္ေနျခင္း၊ အနီးသုိ႔ကပ္၍ အိပ္ျခင္းသည္သာလွ်င္ ျမတ္လွပါ၏၊

အသွ်င္ဘုရား ...
တေျပာင္ေျပာင္ ေတာက္ေလာင္လ်က္ အခိုးအလွ်ံႏွင့္တကြ မီးေတာက္ႏွင့္တကြ ျဖစ္ေသာ မီးပံုႀကီးကိုဖက္၍ အနီး၌ ထုိင္ေနျခင္း၊ အနီးသုိ႔ ကပ္၍ အိပ္ျခင္းသည္ ဆင္းရဲလွပါ၏ ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတုိ႔ သင္တုိ႔အား ငါေဟာၾကားအံ့ သိေစအ့၊ံ ယုတ္ညံ့ေသာ သေဘာရွိေသာ၊ မစင္ မၾကယ္ စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္ အက်င့္ရွိေသာ၊ ဖံုးလႊမ္းအပ္ေသာ မေကာင္းမႈ ရွိ ေသာ၊ ရဟန္းမဟုတ္ဘဲလ်က္ ငါရဟန္းဟုဝန္ခံေသာ၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို မက်င့္ ဘဲလ်က္ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သည္ဟု ဝန္ခံေသာ၊ အတြင္း၌ (ကိေလသာ တုိ႔ျဖင့္) ပုပ္ေသာ၊ (ကိေလသာတုိ႔ျဖင့္) စိုစြတ္ေသာ၊ ေယာက္သြားပုပ္ႏွင့္တူေသာ သေဘာရွိေသာ ထုိဒုႆီလပုဂၢဳိလ္အား တေျပာင္ေျပာင္ ေတာက္ေလာင္လ်က္ အခိုးအလွ်ံႏွင့္တကြ မီးေတာက္ႏွင့္တကြ ျဖစ္ေသာ မီးပံုႀကီးကို ဖက္၍ အနီး၌ ထုိင္ ေနျခင္း၊ အနီးသုိ႔ ကပ္၍ အိပ္ျခင္းကသာလွ်င္ ျမတ္၏။

ထုိသုိ႔ ျမတ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။

ရဟန္းတုိ႔ ထုိရဟန္းသည္ ထုိမီးပံုႀကီးကို ဖက္၍ အနီး၌ ထုိင္ေနျခင္း၊ အနီးသုိ႔ ကပ္၍ အိပ္ျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေသျခင္းသို႔မူလည္း ေရာက္ရာ၏၊ ေသေလာက္ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡသုိ႔မူလည္း ေရာက္ရာ၏၊ ထုိမီးပံုႀကီးကို ဖက္၍ အနီး၌ ထုိင္ေနျခင္း၊ အနီးသုိ႔ကပ္၍ အိပ္ျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခႏၶာ ကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းေသာလား ရာ ပ်က္စီး၍ က်ေရာက္ရာ ငရဲသုိ႔ကား မက်ေရာက္ရာ။ ရဟန္း တုိ႔ ယုတ္ညံ့ေသာ သေဘာရွိ၍ မစင္ၾကယ္ေသာ၊ စက္ဆုပ္ ရြံရွာအပ္ေသာ အက်င့္ရွိေသာ။ပ။

(ကိေလသာတုိ႔ျဖင့္) စိုစြတ္ေသာ၊ ေယာက္သြားပုပ္ႏွင့္ တူေသာ သေဘာရွိေသာ ထုိဒုႆီလပုဂၢဳိလ္အား ႏူးညံ့ႏုနယ္ေသာ လက္ေျခရွိေသာ မင္းမ်ဳိး သတုိ႔သမီးကို ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ပုဏၰားမ်ဳိး သတုိ႔သမီးကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သူေဌးမ်ဳိး သတုိ႔သမီးကိုေသာ္ လည္းေကာင္း ဖက္၍ အနီး၌ ထုိင္ေနျခင္း၊ အနီးသုိ႔ ကပ္၍ အိပ္ျခင္းသည္ ကာလၾကာျမင့္စြာ စီးပြားမဲ့ရန္ ဆင္းရဲရန္ ျဖစ္၏၊ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းေသာ လားရာ ပ်က္စီး၍ က်ေရာက္ရာ ငရဲသုိ႔ က်ေရာက္ရ၏။ (၁)

၈ - အဂၢိကၡေႏၶာပမသုတ္-မွ၊ မဟာ၀ဂ္၊ သတၱကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။၇၂

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

မူႀကိဳေက်ာင္းသားပါ...၁

ဒယ္အိုး ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ...

နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားေကာင္း...

မူႀကိဳေက်ာင္းသားပါ...၁
video

ေမတၱသုတ္...

ေမတၱသုတ္

ရဟန္းတို႔ ...
ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔ကုိ မေၾကာက္ၾကလင့္၊ ရဟန္းတို႔ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔ ဟူ ေသာ အမည္သည္ ခ်မ္းသာသုခ၏ အမည္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ...
ငါသည္ ၾကာျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး ျပဳလုပ္ ဆည္းပူးထား အပ္ကုန္ေသာ ေကာင္းမႈတို႔၏ အလုိရွိဖြယ္ ႏွစ္လုိဖြယ္ ျမတ္ႏိုးဖြယ္ေသာ အက်ဳိးထူးကုိ ၾကာျမင့္ စြာေသာ ကာလပတ္လံုး ခံစားဖူးသည့္ အျဖစ္ကုိ သိ၏၊ ခုနစ္ႏွစ္တို႔ ပတ္လံုး ေမတၱာႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စ်ာန္စိတ္ကုိ ပြါးဖူးၿပီ၊ ခုနစ္ႏွစ္တို႔ ပတ္လံုး ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ ေသာ စိတ္ကုိ ပြါးေစ၍ ခုနစ္ခုေသာ သံဝ႗ကပ္ ဝိဝ႗ကပ္တို႔ပတ္လံုး ဤလူ႔ျပည္သို႔ တစ္ဖန္ မလာၿပီ၊ ရဟန္းတို႔ ၾသကာသေလာက ပ်က္သည္ ရွိေသာ္ ငါသည္ အာဘႆရဘံုသို႔ ကပ္ေရာက္ရ၏၊ ၾသကာသေလာက တည္ျပန္သည္ ရွိေသာ္ ဆိတ္သုဥ္းေသာ (ပဌမစ်ာန္) ျဗဟၼာ့ဗိမာန္၌ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ...
ထိုပဌမစ်ာန္ ျဗဟၼာ့ဗိမာန္၌ ငါသည္ ျဗဟၼာျဖစ္၏။ မဟာျဗဟၼာျဖစ္၏၊ လႊမ္းမိုးႏိုင္ သူျဖစ္၏၊ မည္သူကမွ် မလႊမ္းႏိုင္သူ ျဖစ္၏၊ စင္စစ္ (အလံုးစံုကုိ) ျမင္သူျဖစ္၏၊ အလုိအတိုင္း ျဖစ္ေစႏိုင္သူ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ငါသည္ နတ္တို႔ကုိ အစိုးရေသာ သိၾကားမင္း သံုးဆယ့္ေျခာက္ႀကိမ္ ျဖစ္ဖူး၏၊ အႀကိမ္တစ္ရာမက တရားေစာင့္ ေသာ တရားႏွင့္အညီ မင္းျပဳေသာ သမုဒၵရာေလးစင္း အပုိင္းအျခားရွိသည့္ ေလး ကြၽန္းလံုးကုိ အစိုးရေသာ ရန္အေပါင္းကုိ ေအာင္ျမင္ေသာ တိုင္းႏိုင္ငံကုိ တည္ၿငိမ္ ေစေသာ ရတနာ ခုနစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ စၾကဝေတးမင္း ျဖစ္ခဲ့၏၊ ရဟန္းတို႔ထုိ (စၾကဝေတးမင္းျဖစ္ေသာ) ငါ့အား ဤရတနာ ခုနစ္ပါးတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚကုန္၏။

ဤသည္ကား အဘယ္နည္း ...
စၾကာရတနာ, ဆင္ရတနာ, ျမင္းရတနာ, ပတၱျမားရတနာ, မိဖုရားရတနာ, သူေဌး ရတနာ, ခုနစ္ခုေျမာက္ သားႀကီး ရတနာတို႔တည္း၊ ထို(စၾကဝေတးမင္းျဖစ္ေသာ ငါ့အား) ရဲရင့္ေသာ သူရဲေကာင္းအဂၤါ႐ုပ္ရွိေသာ တစ္ဖက္စစ္သည္တို႔ကုိ ႏွိမ္နင္း ႏိုင္ေသာ အေထာင္မကေသာ သားေတာ္တို႔သည္ ရွိကုန္၏။ ထိုငါသည္ သမုဒၵရာ အဆံုး ရွိေသာ ဤေျမကုိ တုတ္မေဆာင္မူ၍ လက္နက္မေဆာင္ မူ၍ တရားသျဖင့္ ေအာင္ျမင္လ်က္ အုပ္စိုးခဲ့ၿပီ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ခ်မ္းသာကုိ ရွာမွီးၾကကုန္ေသာသူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ ...
ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔၏ အက်ဳိး ကုိ ႐ႈၾကေလာ့ ...။

ရဟန္းတို႔ ...
ခုနစ္ႏွစ္တို႔ ပတ္လံုး ေမတၱာစိတ္ကုိ ပြားမ်ား၍ သံဝ႗ကပ္ ဝိဝ႗ကပ္ ခုနစ္ခုတို႔ ပတ္ လံုး ဤလူ႔ေလာကသို႔ တစ္ဖန္ မလာၿပီ။ ၾသကာသေလာက ပ်က္သည္ရွိေသာ္ အာဘႆရဘံုသို႔ ကပ္ေရာက္၍ျဖစ္ရ၏။ ေလာကသည္ အသစ္တစ္ဖန္ တည္ျပန္ လတ္ေသာ္ ဆိတ္သုဥ္းေသာ ပဌမစ်ာန္ ျဗဟၼာ့ဘံု၌ ျဖစ္၏။ ထိုအခါ၌ မိမိအလုိသို႔ သူတစ္ပါးကုိ လုိက္ေစႏိုင္ေသာ မဟာျဗဟၼာ ခုနစ္ႀကိမ္ျဖစ္ဖူး၏။ နတ္တို႔ကုိ အစိုးရ ေသာ သိၾကားမင္း သံုးဆယ့္ေျခာက္ ႀကိမ္ျဖစ္၍ နတ္တို႔၏ မင္းအျဖစ္ကုိ ျပဳဖူး၏၊ ဇမၺဴဒိပ္ကြၽန္း အျပင္ကုိ အစိုးရေသာ စၾကာမင္း ျဖစ္ဖူး၏။ ဦးထိပ္၌ အဘိသိက္ သြန္းအပ္ေသာ ေျမကုိ အစိုးရေသာ လူတို႔၏ အႀကီးအမွဴး ျဖစ္ေသာ မင္းျဖစ္ဖူး၏၊ တုတ္မေဆာင္ လက္နက္မေဆာင္ဘဲ ဤေျမျပင္ကုိ ေအာင္ႏိုင္၏။ (ငါသည္) ဤ ေျမျပင္၌ တရားႏွင့္အညီ မင္းျပဳ၍ ႏိုင့္ထက္မႈ မျပဳဘဲ တရားႏွင့္ညီစြာ ဆံုးမခဲ့ၿပီ။ ငါသည္ ကာမဂုဏ္ အလံုးစံုတို႔ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ရတနာ ခုနစ္ပါးတို႔ႏွင့္ လည္း ေကာင္း ျပည့္စံုေသာ မ်ားေသာဥစၥာမ်ားေသာ အသံုးအေဆာင္ရွိေသာ ႂကြယ္ဝ ေသာ အမ်ဳိး၌ ျဖစ္ဖူးၿပီ။

ေလာက၌ ...
လူတို႔ကုိ ခ်ီးေျမႇာက္ ေထာက္ပံ့တတ္ကုန္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔ ရွိကုန္၏၊ ထို ဘုရားရွင္တို႔သည္လည္း ဤေကာင္းမႈသည္ ႀကီးမားေသာ အက်ဳိး၏ အေၾကာင္း ပင္တည္း၊ ငါ၏ ေျမ အျပင္ကုိ အစိုးရေသာ မင္းအျဖစ္သည္ မပ်က္စီး၊ မ်ားျပားလွ ေသာအသံုးအေဆာင္ အေဆာက္အဦ ရွိေသာ အရွိန္အေစာ္ ႀကီးမားေသာ မင္း ျဖစ္၏၊ ဇမၺၸဴဒိပ္ေျမအျပင္ကုိ အစိုးရေသာ တန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံုေသာ အျခံအရံႏွင့္ ျပည့္ စံုေသာ မင္းျဖစ္၏ဟု ဤတရားကုိ ေကာင္းစြာေဟာၾကားေတာ္ မူအပ္၏။ ဤ တရားကုိ ၾကားနာရသည္ရွိေသာ္ အဘယ္သူသည္ မၾကည္ညိဳဘဲ ရွိႏိုင္ရာအံ့နည္း၊ မည္းညစ္ေသာ သေဘာရွိေသာ သူေသာ္မွလည္း ၾကည္ညိဳေလရာ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ အက်ဳိးစီးပြါးကုိ အလုိရွိသူသည္ ႀကီးမားေသာ အက်ဳိးကုိ အလုိရွိသည္ ျဖစ္၍ ဘုရားရွင္တို႔၏ အဆံုးအမေတာ္ကုိ ေအာက္ေမ့လ်က္ သူေတာ္ေကာင္း တရားကုိ အေလးအျမတ္ ျပဳအပ္၏။ ၆၂

၉ - ေမတၱသုတ္၊ အဗ်ာကတ၀ဂ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္၊


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

ေမတၱသုတ္...

ေမတၱသုတ္

၁...
ၿငိမ္းေအးေသာ နိဗၺာန္သို႔ ဉာဏ္ျဖင့္ သက္ဝင္၍ (ေနလိုေသာ) အက်ဳိးစီးပြါး၌ လိမၼာ ေသာသူသည္ (ဤဆိုလတၱံ႕ေသာ စည္းကမ္းနည္းလမ္းကို) ျပဳက်င့္အပ္၏-

က်င့္စြမ္းႏိုင္ရမည္၊ ကိုယ္ ႏႈတ္ေျဖာင့္မတ္ရမည္၊ စိတ္ေန စိတ္ထား ေကာင္းစြာ ေျဖာင့္မတ္ရမည္၊ ဆိုဆံုးမ လြယ္ရမည္၊ စိတ္ထား ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ရမည္၊ လြန္ကဲ ျမင့္ေမာက္ေသာ မာနမရွိရာ။

၂...
ပစၥည္းေလးပါး၌ ေရာင့္ရဲလြယ္ရမည္၊ ေမြးျမဴလြယ္ရမည္၊ အမႈကိစၥ နည္းပါးရမည္၊ ဝန္က်ဥ္းေပါ့ပါးေသာ အသက္ေမြးမႈ ရွိရမည္၊ ၿငိမ္သက္ေသာ ဣေႁႏၵရွိရမည္၊ ရင့္ က်က္ေသာ ပညာရွိရမည္၊ ကိုယ္ႏႈတ္ႏွလံုး ၾကမ္းတမ္းျခင္း မရွိရာ၊ ဒါယကာတို႔၌ တပ္မက္မႈ ကင္းရမည္။

၃...
ပညာရွိတို႔ ကဲ့ရဲ႕ စြပ္စြဲႏိုင္မည့္ ဒုစ႐ုိက္ကို စိုးစဥ္း အနည္းငယ္မွ်လည္း မျပဳက်င့္ရာ၊
(ဤစည္းကမ္းနည္းလမ္းကို လိုက္နာရမည္)။ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္သည္ ေဘးကင္းကုန္သည္ျဖစ္၍ ခ်မ္းသာေသာ ကိုယ္ စိတ္ ရွိၾကပါေစကုန္သတည္း။

၄...
ႂကြင္းမဲ့ဥႆံု အလံုးစံုကုန္ေသာ (ထြက္သက္ဝင္သက္ရွိ) သတၱဝါ (ထြက္သက္ ဝင္ သက္မဲ့) သတၱဝါတို႔သည္ လည္းေကာင္း, ထိတ္လန္႔တတ္ေသာ (ပုထုဇဥ္) ပုဂၢိဳလ္ တို႔သည္ လည္းေကာင္း, စိတ္ဓာတ္ ခိုင္ခံ့ေသာ (ရဟႏၲာ) ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ လည္း ေကာင္း, ရွည္ေသာ (ကိုယ္ရွိေသာ) သတၱဝါတို႔သည္ လည္းေကာင္း, ႀကီးေသာ (ကိုယ္ရွိေသာ) သတၱဝါတို႔သည္လည္းေကာင္း, အလတ္စား ကိုယ္ရွိေသာ သတၱဝါ တို႔သည္ လည္းေကာင္း, ပုတုိေသာ ကိုယ္ရွိေသာ သတၱဝါတို႔သည္ လည္းေကာင္း, ေသးဖြဲ သိမ္ေမြ႕ေသာ ကိုယ္ရွိေသာ သတၱဝါတို႔သည္ လည္းေကာင္း, ဆူၿဖဳိးေသာ ကိုယ္ရွိေသာ သတၱဝါတို႔သည္ လည္းေကာင္း။

၅...
ျမင္ဖူးေသာ သတၱဝါတို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ မျမင္ဖူးေသာ သတၱဝါတို႔သည္ လည္း ေကာင္း၊ အေဝး၌ေနေသာ သတၱဝါတို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ အနီး၌ေနေသာ သတၱဝါတို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ပုထုဇဥ္ ေသကၡပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ လည္းေကာင္း ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ခ်မ္းသာ ေသာ ကိုယ္စိတ္ ရွိၾကပါေစကုန္ သတည္း။

၆...
တစ္ေယာက္က တစ္ေယာက္ကို အမ်က္မထြက္ပါေစလင့္၊ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အရာ၌ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကိုမွ် ျခဳတ္ျခယ္ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ရန္လိုေသာ စိတ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း မေထမဲ့ျမင္ မျပဳပါေစလင့္၊ အခ်င္းခ်င္း ဆင္းရဲမႈကို အလို မရွိပါေစလင့္။

၇...
မိခင္သည္ ရင္၌ျဖစ္ေသာ တစ္ဦးတည္းသားကို အသက္ရွင္ေစရန္ အစဥ္ ေစာင့္ ေရွာက္ဘိသကဲ့သို႔ ဤအတူပင္ သတၱဝါခပ္သိမ္းတို႔၌ အတုိင္းအရွည္ မရွိေသာ ေမတၱာစိတ္ကို ပြါးမ်ားရာ၏။

၈...
အထက္ (ဘဝဂ္) ေအာက္ (အဝီစိ) ဖီလာ အလံုးစံုေသာ ေလာက၌ က်ဥ္းေျမာင္း ျခင္း မရွိေသာ အတြင္းရန္ အျပင္ရန္ ကင္းေသာ အတုိင္းအရွည္ မရွိေသာ ေမတၱာ စိတ္ကို ပြါးမ်ားရာ၏။

၉...
ငိုက္မ်ည္းျခင္း ကင္း၍ ရပ္ေနသမွ် သြားေနသမွ် ထုိင္ေနသမွ် ေလ်ာင္းေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ဤ(ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ) သတိကို ပြါးမ်ားအံ့ဟု ေဆာက္တည္ရာ ၏။ ဤသာသနာေတာ္၌ ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ သတိျဖင့္ ေနျခင္းကို ျမတ္ေသာ ေနျခင္း 'ျဗဟၼဝိဟာရ' ဟူ၍ ျမတ္စြာဘုရားတို႔ ေဟာေတာ္မူ ကုန္၏။

၁ဝ...
ထုိေမတၱာကမၼ႒ာန္း စီးျဖန္းေသာသူသည္ သကၠာယဒိ႒ိသို႔လည္း မကပ္မူ၍ ေလာ ကုတၱရာ သီလရွိသည္ ျဖစ္လ်က္ ေသာတာပတၱိမဂ္ဉာဏ္ အျမင္ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ ျဖစ္၍ ဝတၴဳကာမတို႔၌ တပ္မက္ တြယ္တာမႈကို ပယ္ေဖ်ာက္သည္ ရွိေသာ္ အမိဝမ္း ၌ တစ္ဖန္ (ပဋိသေႏၶ) ေနျခင္းသို႔ မေရာက္ေတာ့ေပ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ခုဒၵကပါဌပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ ၿပီး၏။
၉ - ေမတၱသုတ္၊ ခုဒၵကပါဌပါဠိေတာ္။

ေမတၱာသုတ္ -၃-ခု...

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Sunday, March 29, 2009

ဤသံုးပါးသည္ စိတ္၏ ရန္သူ ...

အႏၲရာမလသုတ္-

ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏၊
ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထုိက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ဤသံုးပါးတို႔သည္ ...
စိတ္၏ အညစ္အေၾကး
စိတ္၏ မိတ္ေဆြပ်က္
စိတ္၏ ရန္သူ
စိတ္၏ သူသတ္သမား
စိတ္၏ ဆန္႔က်င္ဘက္သားတို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊

အဘယ္သံုးပါးတို႔နည္း-

ရဟန္းတို႔ ေလာဘသည္ ...
စိတ္၏ အညစ္အေၾကး၊ စိတ္၏ မိတ္ေဆြပ်က္၊ စိတ္၏ ရန္သူ၊ စိတ္၏ သူသတ္ သမား၊ စိတ္၏ ဆန္႔က်င္ဘက္သား ျဖစ္၏၊

ရဟန္းတို႔ ေဒါသသည္ ...
စိတ္၏ အညစ္အေၾကး၊ စိတ္၏ မိတ္ေဆြပ်က္၊ စိတ္၏ ရန္သူ၊ စိတ္၏ သူသတ္ သမား၊ စိတ္၏ ဆန္႔က်င္ဘက္သား ျဖစ္၏၊

ရဟန္းတို႔ ေမာဟသည္ ...
စိတ္၏ အညစ္အေၾကး၊ စိတ္၏ မိတ္ေဆြပ်က္၊ စိတ္၏ ရန္သူ၊ စိတ္၏ သူသတ္ သမား၊ စိတ္၏ ဆန္႔က်င္ဘက္သား ျဖစ္၏၊

ရဟန္းတို႔ ဤသံုးပါးတို႔သည္ စိတ္၏ အညစ္အေၾကး စိတ္၏ မိတ္ေဆြပ်က္ စိတ္၏
ရန္သူ စိတ္၏ သူသတ္သမား စိတ္၏ ဆန္႔က်င္ဘက္သား ျဖစ္၏၊ ဤအနက္ သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏၊

ထုိသုတ္ ၌ ဤအနက္သေဘာကို -

ေလာဘသည္ ...
အက်ဳိးမဲ့ကိုျဖစ္ေစတတ္၏၊ ေလာဘသည္ စိတ္ကိုေခ်ာက္ခ်ားေစတတ္၏၊ အတြင္း စိတ္၌ ျဖစ္ေသာ ထုိေလာဘဟူေသာ ေဘးကို လူအေပါင္းသည္ မသိႏိုင္။ တပ္ မက္ေသာသူသည္ အက်ဳိးကိုမသိ၊ တပ္မက္ေသာသူသည္ တရားကိုမျမင္၊ အၾကင္ အခါ၌ ေလာဘသည္ လူကို လႊမ္းမိုးဖိစီး၏၊ ထုိအခါ၌ အမိုက္တုိက္သဖြယ္ ျဖစ္၏။

အၾကင္သူသည္ ေလာဘကို ပယ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ တပ္မက္ဖြယ္ ႐ူပါ႐ံုစသည္၌ မတပ္မက္၊ ေရေပါက္သည္ ၾကာရြက္မွ ေလွ်ာက်ဘိ သကဲ့သို႔ ထုိသူ၏ ေလာဘ သည္ ထုိတပ္မက္ဖြယ္ အာ႐ံုမွ ကင္းေပ်ာက္၏။

ေဒါသသည္ ...
အက်ဳိးမဲ့ကို ျဖစ္ေစတတ္၏၊ ေဒါသသည္ စိတ္ကို ေခ်ာက္ခ်ားေစတတ္၏၊ အတြင္း စိတ္၌ ျဖစ္ေသာ ထုိေဒါသဟူေသာ ေဘးကို လူအေပါင္းသည္ မသိႏိုင္။ အမ်က္ ထြက္ေသာသူသည္ အက်ဳိးကို မသိ၊ အမ်က္ထြက္ေသာ သူသည္ တရားကို မျမင္၊ အၾကင္အခါ၌ ေဒါသသည္ လူကို လႊမ္းမိုးဖိစီး၏၊ ထုိအခါ၌ အမိုက္တုိက္သဖြယ္ ျဖစ္၏။

အၾကင္သူသည္ ေဒါသကို ပယ္ေသာေၾကာင့္ အမ်က္ထြက္ဖြယ္ ႐ူပါ႐ံုစသည္၌ အမ်က္မထြက္၊ ထန္းသီးမွည့္သည္ အညႇာမွ ေႂကြက်ရ သကဲ့သို႔ ထုိသူ၏ ေဒါသ သည္ ထုိအမ်က္ထြက္ဖြယ္ အာ႐ံုမွ ကင္းေပ်ာက္၏။

ေမာဟသည္ ...
အက်ဳိးမဲ့ကို ျဖစ္ေစတတ္၏၊ ေမာဟသည္ စိတ္ကို ေခ်ာက္ခ်ားေစတတ္၏၊ အတြင္း စိတ္၌ ျဖစ္ေသာ ေမာဟဟူေသာ ေဘးကို လူအေပါင္းသည္ မသိႏိုင္။ ေတြေဝသူ သည္ အက်ဳိးကိုမသိ၊ ေတြေဝသူသည္ တရားကိုမျမင္၊ အၾကင္အခါ၌ ေမာဟသည္ လူကို လႊမ္းမိုးဖိစီး၏၊ ထုိအခါ၌ အမိုက္တုိက္သဖြယ္ ျဖစ္၏။

အၾကင္သူသည္ ေမာဟကို ပယ္ေသာေၾကာင့္ ေတြေဝဖြယ္ ႐ူပါ႐ံုစသည္၌ မေတြ ေဝ၊ ထြက္ေပၚလာေသာ ေနမင္းသည္ အမိုက္တုိက္ကို ပယ္ေဖ်ာက္ သကဲ့သို႔ ထုိ သူသည္ အလံုးစံုေသာ ေမာဟကို အႂကြင္းမဲ့ ပယ္ေဖ်ာက္ႏိုင္၏'' ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ...
ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။၈၈

၉ - အႏၲရာမလသုတ္၊ စတုတၳ၀ဂ္၊ ဣတိ၀ုတ္ပါဠိေတာ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

ဤခႏၶာကိုယ္သည္ ကြဲၿပဳိျခင္း သေဘာရွိ၏...

ဘိဒုရသုတ္- (က်ဳိးလြယ္သည္၊ ကြဲလြယ္သည္)

ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏၊
ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထုိက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ...
ဤခႏၶာကိုယ္သည္ ကြဲၿပဳိျခင္း သေဘာရွိ၏၊
ဝိညာဏ္သည္ ကင္းျပတ္ျခင္း သေဘာရွိ၏၊
ခႏၶ-ကိေလသ-အဘိသခၤါရ-ကာမဂုဏ္ဟူေသာ
ဥပဓိ* အားလံုးတို႔သည္ အျမဲမရွိကုန္၊ ဆင္းရဲကုန္၏၊
ေဖာက္ျပန္ျခင္း သေဘာရွိကုန္၏၊
ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏၊

ထုိသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို -
''ကြဲၿပဳိျခင္း သေဘာရွိေသာ ခႏၶာကိုယ္ကို လည္းေကာင္း၊ ကင္းျပတ္ျခင္း သေဘာ ရွိေသာ ဝိညာဏ္ကိုလည္းေကာင္းသိ၍ ဥပဓိအားလံုးတို႔၌ ေဘးကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ လ်က္ ပြါးမ်ားၿပီးေသာ ကိုယ္စိတ္ရွိသူသည္ ျမတ္ေသာ ၿငိမ္းေအးရာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္၍ ပဋိသေႏၶေနျခင္း ေသျခင္းကို လြန္ေျမာက္ၿပီးျဖစ္ရကား မိမိအသက္ကို မႏွစ္သက္ဘဲ ပရိနိဗၺာန္ျပဳရ မည့္ကာလကို ၾကည့္႐ႈ ဆိုင္းငံ့၏'' ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ...
ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။၇၇

၈ - ဘိဒုရသုတ္၊ တတိယ၀ဂ္၊ ဣတိ၀ုတ္ပါဠိေတာ္။

*။ ဥပဓိေလးပါး
(၁) ခႏၶာငါးပါးသည္ ခႏၶဳပဓိ
(၂) ကိေလသာဟူသမွ်သည္ ကိေလသုပဓိ
(၃) ကုသုိလ္ကံ အကုသုိလ္ကံသည္ အဘိသခၤါ႐ုပဓိ
(၄) ကာမဂုဏ္ငါးပါးသည္ ကာမဂုဏုပဓိ။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

ေသသည္ရွိေသာ္ ေနာင္တ ပူပန္ရတတ္၏ ...

အႏုတပၸိယသုတ္ - (ေနာင္တပူပန္ေစတတ္သည္)

ထိုအခါ၌ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ရဟန္းတို႔ကုိ မိန္႔ဆို၏-
ငါ့သွ်င္တို႔ အၾကင္ အၾကင္ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ေနျခင္းကုိ ျပဳေသာ ရဟန္းအား ေသသည္ရွိေသာ္ ေနာင္တ ပူပန္ရတတ္၏၊ ထိုထို အျခင္းအရာအားျဖင့္ ရဟန္း သည္ ေနျခင္းကုိ ျပဳ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ...
အဘယ္သုိ႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ေသသည္ရွိေသာ္ ေနာင္တ ပူပန္ရတတ္ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ေနျခင္းကုိ ျပဳသနည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ ...
ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ အမႈသစ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၏၊ အမႈသစ္၌ ေပ်ာ္ပုိက္၏၊
အမႈသစ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္သည့္ အျဖစ္ကုိ အဖန္ဖန္ အားထုတ္၏။ စကား ေျပာျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၏။ အိပ္ျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၏။ အေပါင္းအေဖာ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၏။ ႏွီးေႏွာမႈ (ငါးမ်ဳိး)၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၏။ ခ်ဲ႕ထြင္မႈ'ပပၪၥတရား'၌ ေမြ႔ေလ်ာ္၏၊ ခ်ဲ႕ထြင္မႈ၌ ေပ်ာ္ပုိက္ ၏၊ ခ်ဲ႕ထြင္မႈ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္သည့္ အျဖစ္ကုိ အဖန္ဖန္အားထုတ္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ...
ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ေသသည္ရွိေသာ္ ေနာင္တ ပူပန္ရတတ္ေသာ အျခင္း အရာ အားျဖင့္ ေနျခင္းကုိ ျပဳ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ...
ဤရဟန္းကုိ ထင္ရွားရွိေသာ ခႏၶာငါးပါး (သကၠာယ)၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာ ရဟန္း၊ ဝဋ္ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကုိ ေကာင္းစြာ ျပဳရန္ သကၠာယကုိ မစြန္႔ပယ္ႏိုင္ေသာ ရဟန္း ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ...
အၾကင္ အၾကင္ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ေနျခင္းကုိ ျပဳေသာ ရဟန္းအား ေသသည္ ရွိေသာ္ ေနာင္တ ပူပန္ျခင္း မရွိ၊ ထိုထို အျခင္းအရာအားျဖင့္ ရဟန္းသည္ ေနျခင္း ကုိ ျပဳ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ...
အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ေသသည္ရွိေသာ္ ေနာင္တ ပူပန္ရျခင္း မရွိေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ေနျခင္းကို ျပဳသနည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ ...
ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ အမႈသစ္၌ မေမြ႕ေလ်ာ္၊ အမႈသစ္၌ မေပ်ာ္ပုိက္၊ အမႈသစ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္သည့္ အျဖစ္ကုိ အဖန္ဖန္ အားမထုတ္။ စကားေျပာျခင္း၌ မေမြ႕ေလ်ာ္။ အိပ္ျခင္း၌ မေမြ႕ေလ်ာ္။ အေပါင္းအေဖာ္၌ မေမြ႕ေလ်ာ္။ ႏွီးေႏွာမႈ (ငါးမ်ဳိး)၌ မေမြ႕ေလ်ာ္။ ခ်ဲ႕ထြင္မႈ 'ပပၪၥတရား'၌ မေမြ႕ေလ်ာ္။ ခ်ဲ႕ထြင္မႈ၌ မေပ်ာ္ ပုိက္၊ ခ်ဲ႕ထြင္မႈ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္သည့္ အျဖစ္ကုိ အဖန္ဖန္ အားမထုတ္။

ငါ့သွ်င္တို႔ ...
ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ေသသည္ရွိေသာ္ ေနာင္တပူပန္ျခင္း မရွိေသာ အျခင္း အရာအားျဖင့္ ေနျခင္းကုိ ျပဳ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ...
ဤရဟန္းကုိ နိဗၺာန္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာ ရဟန္း၊ ဝဋ္ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကုိ ေကာင္းစြာ ျပဳရန္ သကၠာယကုိ စြန္႔ပယ္ႏိုင္ေသာ ရဟန္းဟူ၍ ဆိုအပ္၏ ဟု (မိန္႔ဆို၏)။
ငါ့သွ်င္တို႔ ...
သားသမင္ႏွင့္ တူသူသည္ ခ်ဲ႕႔ထြင္မႈ 'ပပၪၥတရား'၌ အဖန္ဖန္ အားထုတ္သည္ ျဖစ္ ၍ ခ်ဲ႕႔ထြင္မႈ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ရကား ေယာဂေလးပါးတို႔ကုန္ရာ အတု မရွိေသာ နိဗၺာန္ကုိ လဲြေခ်ာ္ေစ၏။

ခ်ဲ႕ထြင္မႈ 'ပပၪၥတရား'ကုိ စြန္႔၍ ခ်ဲ႕ထြင္မႈ မရွိရာ နိဗၺာန္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္သူသည္ ေယာဂ ေလးပါး ကုန္ရာ အတုမရွိေသာ နိဗၺာန္ကုိ ျပည့္စံုေစ၏ ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

၅ - အႏုတပၸိယသုတ္၊ သာရဏီရ၀ဂ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

ဒါေတြမွ ေ၀းကြာသည့္အတြက္ အရဟ...

အရဟာသုတ္

ရဟန္းတုိ႔ တရားခုနစ္မ်ဳိးတုိ႔မွ ေဝးကြာသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ အရဟာမည္၏။

အဘယ္ ခုနစ္မ်ဳိးတုိ႔နည္း ဟူမူ -

၁။ ထင္ရွားရွိေသာ ခႏၶာငါးပါး၌ အျမင္မွားမႈ 'သကၠာယဒိ႒ိ' မွ ေဝးကြာ၏။
၂။ မေဝခဲြႏိုင္မႈ 'ဝိစိကိစၧာ' မွ ေဝးကြာ၏။
၃။ ေခြး ႏြား စသည္တုိ႔၏ အေလ့အက်င့္ကို အမွန္ဟု မွားေသာအားျဖင့္ သံုးသပ္မႈ 'သီလဗၺတပရာမာသ' မွေဝးကြာ၏။
၄။ စဲြမက္မႈ 'ရာဂ' မွ ေဝးကြာ၏။
၅။ အမ်က္ထြက္မႈ 'ေဒါသ' မွ ေဝးကြာ၏။
၆။ ေတြေဝမႈ 'ေမာဟ' မွ ေဝးကြာ၏။
၇။ ေထာင္လႊားမႈ 'မာန' မွ ေဝးကြာ၏။

ရဟန္းတုိ႔ ဤတရား ခုနစ္မ်ဳိးတုိ႔မွ ေဝးကြာသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ အရဟာမည္၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၈ - အရဟာသုတ္၊ သမဏ၀ဂ္၊ သတၱကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

တလသတၱိက... လက္ဝါးျဖင့္ ပုတ္ခတ္ရန္...

တလသတၱိက သိကၡာပုဒ္ - (လက္၀ါးျပင္)

ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၴိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူ ေသာအခါ ဆဗၺဂၢီရဟန္း တို႔သည္ အမ်က္ထြက္သည္ျဖစ္၍ ႏွလံုးမသာသည္ ျဖစ္၍ သတၱရသဝဂၢီရဟန္းတို႔ အား လက္ဝါးျဖင့္ (ပုတ္ခတ္ရန္) ရြယ္ကုန္၏။
ထုိရဟန္းတို႔သည္ ပုတ္ခတ္ျခင္း ခံရဖန္မ်ားေသာေၾကာင့္ ငုိေႂကြးကုန္၏။
(ဆဗၺဂၢီ=ေျခာက္ေယာက္အစု) (သတၱရသ=၁၇)

ရဟန္းတို႔သည္ ...
''ငါ့သွ်င္တို႔ သင္တို႔သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ငုိေႂကြးကုန္သနည္း'' ဟု ေမးကုန္၏။
ငါ့သွ်င္တို႔ ဤဆဗၺဂၢီရဟန္းတို႔သည္ အမ်က္ထြက္သည္ျဖစ္၍ ႏွလံုးမသာသည္ျဖစ္ ၍ ငါတို႔အား လက္ဝါးျဖင့္ (ပုတ္ခတ္ရန္) ရြယ္ကုန္၏ဟု (ေျပာဆုိကုန္၏)။

အလုိနည္းေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ...
အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆဗၺဂၢီရဟန္းတို႔သည္ အမ်က္ထြက္သည္ျဖစ္၍ ႏွလံုးမသာသည္ ျဖစ္၍ သတၱရသဝဂၢီရဟန္းတို႔အား လက္ဝါးျဖင့္ (ပုတ္ခတ္ရန္) ရြယ္ကုန္ဘိသနည္း ဟု ကဲ့ရဲ႕ကုန္၏၊ ႐ႈတ္ခ်ကုန္၏၊ အျပစ္ျပ ေျပာဆုိၾကကုန္၏။ပ။

ရဟန္းတို႔ သင္တို႔သည္ ...
အမ်က္ထြက္သည္ျဖစ္၍ ႏွလံုးမသာသည္ျဖစ္၍ သတၱရသဝဂၢီရဟန္းတို႔အား လက္ ဝါးျဖင့္ ပုတ္ခတ္ရန္ ရြယ္ကုန္၏ဟူသည္ မွန္သေလာ''ဟု စိစစ္ ေမးျမန္းေတာ္မူ၏။
မွန္ပါသည္ ျမတ္စြာဘုရားဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကဲ့ရဲ႕ေတာ္မူ၏။ပ။
(မဂ္ဖုိလ္မွ) အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေသာ ေယာက်္ားတို႔ သင္တို႔သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ အမ်က္ထြက္သည္ျဖစ္၍ ႏွလံုးမသာသည္ျဖစ္၍ သတၱရသဝဂၢီ ရဟန္းတို႔အား လက္ဝါးျဖင့္ (ပုတ္ခတ္ရန္) ရြယ္ကုန္ဘိသနည္း။ (မဂ္ဖိုလ္မွ) အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္ေသာ ေယာက်္ားတို႔ ဤ (သင္တို႔ျပဳမိေသာအမႈ) သည္ မၾကည္ညိဳေသးေသာ သူတို႔အား ၾကည္ညိဳ ေစျခင္းငွါ လည္းေကာင္း။ပ။
ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ဤသိကၡာပုဒ္ေတာ္ကုိ ျပၾကကုန္ေလာ့။

''အၾကင္ရဟန္းသည္ ရဟန္းအား အမ်က္ထြက္သည္ျဖစ္၍ ႏွလံုးမသာသည္ျဖစ္၍ လက္ဝါးျဖင့္ (ပုတ္ခတ္ရန္) ရြယ္အံ့၊ (ထုိရဟန္းအား) ပါစိတ္အာပတ္ သင့္၏'' ဤသို႔ (ျပၾကကုန္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၅ - တလသတၱိက သိကၡာပုဒ္၊
သဟဓမၼိကဝဂ္၊ ဘိကၡုပါစိတ္အခန္း၊ ပါစိတ္ပါဠိေတာ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Saturday, March 28, 2009

ငါသည္ အဆင္းေဖာက္ျပန္မႈသို႔ ...

သမဏသညာသုတ္

ရဟန္းတို႔ ...
ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳအပ္၍ ရဟန္းအား ျဖစ္ထိုက္သည့္ ဤသညာ သံုးမ်ဳိး တို႔သည္ တရားခုနစ္မ်ဳိးတို႔ကုိ ျပည့္ေစကုန္၏။

အဘယ္သံုးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ -
၁။ ငါသည္ အဆင္းေဖာက္ျပန္မႈသို႔ ေရာက္၍ ေန၏။
၂။ ငါ၏ အသက္ေမြးမႈသည္ သူတစ္ပါးတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေန၏။
၃။ ငါသည္ လူ႕အသြင္အျပင္မွ အျခားေသာ ရဟန္းအသြင္အျပင္ကုိ ျပဳအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ...
ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳအပ္၍ ရဟန္းအား ျဖစ္ထိုက္သည့္ ဤသညာ သံုးမ်ဳိး တို႔သည္ တရားခုနစ္မ်ဳိးတို႔ကုိ ျပည့္ေစကုန္၏။

အဘယ္ခုနစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ -

၁။ သီလတို႔၌ မျပတ္ ျဖည့္က်င့္ေလ့ရွိ၏၊
၂။ မျပတ္ ျဖစ္ျခင္းရွိ၏၊
၃။ အဘိဇၩာမမ်ား၊
၄။ ဆင္းရဲျခင္း မရွိ၊
၅။ အလြန္ မာန္မူျခင္း မရွိ၊
၆။ သိကၡာကုိ လုိလား၏၊
အသက္၏ အရံအတားျဖစ္ေသာ ပစၥည္းတို႔၌ ဤအက်ဳိးငွါတည္းဟု ဆင္ျခင္၏၊
၇။ ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိလ်က္လည္း ေန၏။

ရဟန္းတို႔ ...
ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳအပ္၍ ရဟန္းအား ျဖစ္ထိုက္သည့္ ဤသညာ သံုးမ်ဳိး တို႔သည္ တရားခုနစ္မ်ဳိးတို႔ကုိ ျပည့္ေစကုန္၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၁ - သမဏသညာသုတ္၊ သမဏသညာ၀ဂ္၊ ဒႆကနိပါတ္၊ အဂုၤတၱိဳရ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

လဍဴးမုန္႔ သံုခုလွဴ၍ ရရွိလာေသာ အက်ဳိးတရား ...

ေမာဒကဒါယိကာေထရီအပဒါန္ -
(ေမာဒက=ကတြတ္မုန္႔၊ လဍဴးမုန္႔၊ ဗယာေက်ာ္)

ငါသည္ ဗႏၶဳမတီၿမိဳ႕၌ အိုးရြက္ကြၽန္မ ျဖစ္ခဲ့၏၊
ငါသည္ ငါ၏ ေဝစုအဖို႔ကို ယူ၍ ေရခပ္ရန္ သြားလတ္ေသာ္ ...

လမ္းခရီး၌ ၿငိမ္သက္ေသာ စိတ္ရွိေသာ တည္ၾကည္ေသာ ရဟန္းကို ဖူးျမင္ရသည္ ရွိေသာ္ ၾကည္ညဳိဝမ္းေျမာက္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ကတြတ္ (လဍဴး)မုန္႔ သံုးခု တို႔ကို လွဴဒါန္းခဲ့၏။

ေကာင္းစြာ ျပဳအပ္ေသာ ထိုကံေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ေစတနာ, ေတာင့္တမႈတို႔ ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ကိုးဆယ့္တစ္ကမၻာတို႔ပတ္လံုး ငါသည္ ဖ႐ိုဖရဲ ပ်က္စီးက် ရာ ငရဲသို႔ မေရာက္ခဲ့ရေပ။

ငါသည္ စည္းစိမ္ရွိသည္၏အျဖစ္ကို ျပဳလုပ္၍ အလံုးစံုေသာ စည္းစိမ္ကို ခံစားခဲ့၏၊ ငါသည္ ကတြတ္မုန္႔သံုးခုတို႔ကို လွဴခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တုန္လႈပ္ျခင္း မရွိေသာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ရေပ၏။

ငါသည္ ကိေလသာတို႔ကို ႐ိႈ႕ၿမႇိဳက္ ေလာင္ကြၽမ္းေစအပ္ကုန္ၿပီ။ပ။ အာသဝ မရွိဘဲ ေနရ၏။ ငါ၏ လာျခင္းကား ေကာင္းေသာလာျခင္း စင္စစ္ ျဖစ္ေပ၏။ပ။ အဆံုးအမ ေတာ္ကို လိုက္နာ ျပဳက်င့္အပ္ပါၿပီ။ ေလးပါးေသာ ပဋိသမၻိဒါတို႔ကို လည္းေကာင္း။ အဆံုးအမေတာ္ကို လိုက္နာက်င့္ သံုးၿပီးပါၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ ေမာဒကဒါယိကာရဟန္းမသည္ ဤဂါထာတို႔ကို မိန္႔ဆိုခဲ့၏။ ။

၃ - ေမာဒကဒါယိကာေထရီအပဒါန္၊ ဧကူေပါသထိက၀ဂ္၊ ေထရီအပဒါန္ပါဠိေတာ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

ပယ္အပ္ေသာ ကိုးပါးေသာတရား...

ပယ္အပ္ေသာ ကိုးပါးေသာတရား...

(ဃ)
ပယ္အပ္ေသာ ကိုးပါးေသာ တရားတို႔သည္ အဘယ္တို႔နည္း။
တဏွာအေၾကာင္းရင္းရွိေသာ ကိုးပါးေသာ တရားတို႔တည္း။

၁။ တပ္မက္ျခင္းတဏွာကို စြဲ၍ ရွာမွီးျခင္း ျဖစ္၏။
၂။ ရွာမွီးျခင္းကို စြဲ၍ ရရွိျခင္း ျဖစ္၏။
၃။ ရရွိျခင္းကို စြဲ၍ ဆံုးျဖတ္ျခင္း ျဖစ္၏။
၄။ ဆံုးျဖတ္ျခင္းကို စြဲ၍ လိုခ်င္စြဲမက္ျခင္း 'ဆႏၵ ရာဂ'ျဖစ္၏။
၅။ လိုခ်င္စြဲမက္ျခင္း'ဆႏၵရာဂ'ကိုစြဲ၍ အလြန္အားႀကီးေသာ စြဲမက္ျခင္းရာဂ ျဖစ္၏။
၆။ အလြန္အားႀကီးေသာ စြဲမက္ျခင္း ရာဂကို စြဲ၍ သိမ္းဆည္းျခင္း ျဖစ္၏။
၇။ သိမ္းဆည္းျခင္းကို စြဲ၍ ဝန္တုိျခင္းျဖစ္၏။
၈။ ဝန္တုိျခင္းကို စြဲ၍ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ျဖစ္၏။
၉။ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအေၾကာင္းကို စြဲ၍ ဥစၥာဒဏ္ ယူျခင္း ဓားလက္နက္ကိုင္ျခင္း ျငင္းခံုျခင္း ခိုက္ရန္ျဖစ္ျခင္း ဆန္႔က်င္ဘက္ေျပာျခင္း 'နင္ နင္' ဟုဆိုျခင္း၊ ကုန္း တုိက္ျခင္း မဟုတ္မမွန္ေျပာျခင္း ဟူေသာ မ်ားစြာေသာ ယုတ္မာေသာ အကုသုိလ္ တရားတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။

ဤကိုးပါးေသာ တရားတို႔ကို ပယ္အပ္ကုန္၏။ တရား ကိုးပါးစု မွ... 359

ဒသုတၱရ၀ဂ္၊ ပါထိက၀ဂ္ပါဠိေတာ္၊ ဒီဃနိကာယ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Friday, March 27, 2009

ဂႏၶဇာတသုတ္- ???. ရနံ႔သည္ အရပ္မ်က္ႏွာမ်ားသို႔...

ဂႏၶဇာတသုတ္- (နံ႔သာမ်ဳိး)

အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား-

အသွ်င္ဘုရား ...
ေလေအာက္သို႔သာ ရနံ႔သြား၍ ေလညာသို႔ ရနံ႔မသြားေသာ
နံ႔သာမ်ဳိးတို႔သည္ သံုးမ်ဳိးတို႔ ပါတည္း...၊

အဘယ္ သံုးမ်ဳိး တို႔နည္း ဟူမူ-

၁။ အျမစ္ နံ႔သာမ်ဳိး၊
၂။ အႏွစ္ နံ႔သာမ်ဳိး၊
၃။ အပြင့္ နံ႔သာမ်ဳိးတို႔တည္း၊
အသွ်င္ဘုရား ေလေအာက္သို႔သာ ရနံ႔သြား၍ ေလညာသို႔ ရနံ႔မသြားေသာ နံ႔သာ မ်ဳိးတို႔သည္ ဤသံုးမ်ဳိးတို႔ပါတည္း။

အသွ်င္ဘုရား ...
ေလေအာက္သို႔လည္း သြားႏိုင္ ေလညာသို႔လည္း သြားႏိုင္ ေလေအာက္ ေလညာ ႏွစ္ေနရာလံုးသို႔လည္း သြားႏိုင္ေသာ တစ္စံုတစ္ခုေသာ နံ႔သာမ်ဳိးသည္ ရွိႏိုင္ပါသ ေလာ ဟု ေလွ်ာက္၏။

အာနႏၵာ ...
ေလေအာက္သို႔လည္း ရနံ႔သြားႏိုင္ ေလညာသို႔လည္း ရနံ႔သြားႏိုင္ ေလေအာက္ ေလညာ ႏွစ္ေနရာလံုးသို႔လည္း ရနံ႔သြားႏိုင္ေသာ တစ္စံုတစ္ခုေသာ နံ႔သာမ်ဳိး သည္ ရွိ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား အဘယ္ပါနည္း ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အာနႏၵာ ဤေလာကဝယ္ ...
အၾကင္ ရြာနိဂံုး၌ ေယာက်္ားျဖစ္ေစ မိန္းမျဖစ္ေစ ဘုရားတရားသံဃာကို ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္၏၊ သူ႕ အသက္သတ္ျခင္း, မေပးသည္ကို ယူျခင္း, ကာမတို႔၌ မွားယြင္း စြာ လြန္က်ဴးျခင္း, မဟုတ္မမွန္ ေျပာဆိုျခင္း, ေမ့ေလ်ာ့ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေသရည္ အရက္ကို ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ သီလရွိ၏၊ ေကာင္းေသာ သေဘာရွိ၏၊ ဝန္တိုျခင္းဟူေသာ အညစ္အေၾကးမွ ကင္းေသာစိတ္ျဖင့္ အိမ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေန၏၊ လြတ္လြတ္ စြန္႔ေလ့ရွိ၏၊ ေဆးေၾကာ ၿပီးေသာ လက္ရွိ၏၊ စြန္႔ၾကဲမႈ၌ ေပ်ာ္ပိုက္၏၊ ေတာင္းခံသူတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ ရွိ၏၊ ေပးကမ္းျခင္း ေဝဖန္ျခင္း၌ ေပ်ာ္ပိုက္၏။

သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ထိုသူ၏ဂုဏ္သတင္းကို အရပ္ေလးမ်က္ႏွာတို႔၌ ေျပာဆို ကုန္၏-
''ဤမည္ေသာ ရြာနိဂံုး၌ (ဤမည္ေသာ) ေယာက်္ားသည္လည္းေကာင္း၊ မိန္းမ သည္လည္းေကာင္း ဘုရားတရား သံဃာကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္၏၊ သူ႕အသက္ သတ္ျခင္း, မေပးသည္ကို ယူျခင္း, ကာမတို႔၌ မွားယြင္းစြာ လြန္က်ဴးျခင္း, မဟုတ္ မမွန္ ေျပာဆိုျခင္း, ေမ့ေလ်ာ့ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေသအရက္ကို ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ သီလရွိ၏၊ ေကာင္းေသာ သေဘာရွိ၏၊ ဝန္တိုျခင္း ဟူေသာ အညစ္ အေၾကးမွ ကင္းေသာ စိတ္ျဖင့္ အိမ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေန၏၊ လြတ္လြတ္ စြန္႔ၾကဲေလ့ရွိ ၏၊ ေဆးေၾကာၿပီးေသာ လက္ရွိ၏၊ စြန္႔ၾကဲမႈ၌ ေပ်ာ္ပိုက္၏၊ ေတာင္းခံသူတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိ၏၊ ေပးကမ္းျခင္း ေဝဖန္ျခင္း၌ ေပ်ာ္ပိုက္၏''ဟု ေျပာဆိုၾကကုန္၏။

နတ္တို႔သည္လည္း ထိုသူ၏ ဂုဏ္သတင္းကို ေျပာဆိုၾကကုန္၏- ပ - ။

အာနႏၵာ ေလေအာက္သို႔လည္း ရနံ႔သြားႏိုင္ ေလညာသို႔လည္း ရနံ႔သြားႏိုင္ ေလ ေအာက္ ေလညာ ႏွစ္ေနရာလံုးသို႔လည္း ရနံ႔သြားႏိုင္ေသာ နံ႔သာမ်ဳိးကား ဤ (ဆိုခဲ့ၿပီး သရဏဂံု, သီလ စသည္ႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း) ဂုဏ္သတင္း ေပတည္း။ ၈၀

ပန္းတို႔၏ ရနံ႔သည္ ေလညာသို႔ မေရာက္ႏိုင္၊ စႏၵကူး ေတာင္စလပ္ ၾကက္႐ံုး ပန္းတို႔၏ ရနံ႔သည္လည္း ေလညာသို႔ မေရာက္ႏိုင္ကုန္၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ ရနံ႔သည္ကား ေလညာသို႔ ေရာက္ႏိုင္၏၊ သူေတာ္ေကာင္းသည္ကား အရပ္ဆယ္ မ်က္ႏွာအားလံုးတို႔ကို ဂုဏ္သတင္းရနံ႔ျဖင့္ သင္းပ်ံ႕လႊမ္းမိုးႏိုင္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၉ - ဂႏၶဇာတသုတ္၊ အာနႏၵ၀ဂ္၊ တိကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

ဘဝသုတ္ - ဘ၀တဖန္ ျဖစ္ေပၚရျခင္းသည္ကား...

ပဌမ ဘဝသုတ္ -

ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ...
ျမတ္စြာဘုရား အထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ရွိခိုး၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား- ''အသွ်င္ဘုရား 'ဘဝ ဘဝ'ဟု ဆိုပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား အဘယ္ မွ်ေလာက္ အတိုင္းအရွည္ျဖင့္ ဘဝျဖစ္ပါသနည္း'' ဟု ေလွ်ာက္၏။

ခ်စ္သား အာနႏၵာ ...
ကာမဓာတ္ (ကာမဘံု) ၌ အက်ဳိးေပးတတ္ေသာ ကံ မျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ကာမဘဝသည္ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚႏိုင္အံ့ေလာ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ထင္ရွား မျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါ အသွ်င္ ဘုရား၊ အာနႏၵာ ဤသို႔လွ်င္ ကံသည္ လယ္ယာေျမႏွင့္ တူ၏၊ ဝိညာဥ္သည္ မ်ဳိးေစ့ ႏွင့္ တူ၏၊ တဏွာသည္ အေစး 'ေရ' ႏွင့္တူ၏။ အဝိဇၨာပိတ္ပင္အပ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ တဏွာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ ရွိကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔အား ယုတ္နိမ့္ေသာ ကာမ ဓာတ္ (ကာမဘံု) ၌ ဝိညာဥ္သည္ တည္၏။ ဤသို႔တည္ေသာ္ ေနာင္တစ္ဖန္ ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ရ၏။

ခ်စ္သား အာနႏၵာ ...
႐ူပဓာတ္ (႐ူပဘံု) ၌ အက်ဳိးေပးတတ္ေသာ ကံ မျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ႐ူပဘဝသည္ ထင္ရွား
ျဖစ္ေပၚႏိုင္အံ့ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား ထင္ရွားမျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါ။ အာနႏၵာ ဤသို႔လွ်င္ ကံသည္ လယ္ယာေျမႏွင့္ တူ၏၊ ဝိညာဥ္သည္ မ်ဳိးေစ့ႏွင့္ တူ၏၊ တဏွာသည္ အေစး 'ေရ' ႏွင့္ တူ၏။ အဝိဇၨာပိတ္ပင္အပ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ တဏွာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ ရွိကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔အား အလယ္အလတ္ ျဖစ္ေသာ ႐ူပဓာတ္ (႐ူပဘံု) ၌ ဝိညာဥ္သည္ တည္၏။ ဤသို႔တည္ေသာ္ ေနာင္တစ္ဖန္ ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ရ၏။


ခ်စ္သား အာနႏၵာ ...
အ႐ူပဓာတ္ (အ႐ူပဘံု) ၌ အက်ဳိးေပးတတ္ေသာ ကံ မျဖစ္ခဲ့လွ်င္ အ႐ူပဘဝသည္ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚႏိုင္အံ့ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား ထင္ရွားမျဖစ္ေပၚ ႏိုင္ပါ။ အာနႏၵာ ဤသို႔လွ်င္ ကံသည္ လယ္ယာေျမႏွင့္ တူ၏၊ ဝိညာဥ္သည္ မ်ဳိးေစ့ ႏွင့္ တူ၏၊ တဏွာသည္ အေစး 'ေရ'ႏွင့္ တူ၏။ အဝိဇၨာပိတ္ပင္အပ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ တဏွာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ ရွိကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔အား ျမတ္ေသာ အ႐ူပဓာတ္ (အ႐ူပ ဘံု) ၌ ဝိညာဥ္သည္ တည္၏။ ဤသို႔ တည္ေသာ္ ေနာင္တစ္ဖန္ ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ရ ၏၊ အာနႏၵာ ဤသို႔လွ်င္ ဘဝျဖစ္သတည္းဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။ ၇၇

၆ - ပဌမ ဘဝသုတ္၊ အာနႏၵာ၀ဂ္၊ တိကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

အစိရပကၠႏၲသုတ္- ေဒဝဒတ္ကုိအေၾကာင္းျပဳ၍..

အစိရပကၠႏၲသုတ္

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဒဝဒတ္ (သင္းခြဲ) ထြက္သြား၍ မၾကာျမင့္မီ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ ဂိဇၩကုဋ္ေတာင္၌ (သီတင္းသုံး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထုိအခါ ျမတ္စြာ ဘုရားသည္ ေဒဝဒတ္ကုိအေၾကာင္းျပဳ၍ ရဟန္းတို႔ကုိ မိန္႔ေတာ္မူ၏-

ရဟန္းတို႔ ...
မိမိကုိယ္ကုိ သတ္ျခင္းငွါ ေဒဝဒတ္အား လာဘ္ပူေဇာ္သကာ အေက်ာ္အေစာသည္ ျဖစ္ခဲ့၏၊ ပ်က္စီးျခင္းငွါ ေဒဝဒတ္အား လာဘ္ပူေဇာ္သကာ အေက်ာ္အေစာသည္ ျဖစ္ခဲ့၏။

ရဟန္းတို႔ ...
ငွက္ေပ်ာပင္သည္ မိမိကိုယ္ကုိ သတ္ျခင္းငွါ အသီးကုိ သီးေပးရသကဲ့သို႔ ပ်က္စီး ျခင္းငွါ အသီးကုိ သီးေပးရသကဲ့သို႔ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ မိမိကိုယ္ကို သတ္ျခင္းငွါ ေဒဝဒတ္အား လာဘ္ ပူေဇာ္သကာ အေက်ာ္အေစာသည္ ျဖစ္ခဲ့၏၊ ပ်က္စီးျခင္းငွါ ေဒဝဒတ္အား လာဘ္ပူေဇာ္သကာ အေက်ာ္ အေစာသည္ ျဖစ္ခဲ့၏။

ရဟန္းတို႔ ...
ဝါးပင္သည္ မိမိကိုယ္ကို သတ္ျခင္းငွါ အသီးကုိ သီးေပးရသကဲ့သို႔ ပ်က္စီးျခင္းငွါ အသီးကုိ သီးေပးရသကဲ့သို႔ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ မိမိကိုယ္ကို သတ္ျခင္းငွါ ေဒဝဒတ္အား လာဘ္ပူေဇာ္သကာ အေက်ာ္အေစာသည္ ျဖစ္ခဲ့၏၊ ပ်က္စီးျခင္းငွါ ေဒဝဒတ္အား လာဘ္ပူေဇာ္သကာ အေက်ာ္အေစာသည္ ျဖစ္ခဲ့၏။

ရဟန္းတို႔ ...
က်ဴပင္သည္ မိမိကိုယ္ကို သတ္ျခင္းငွါ အသီးကုိ သီးေပးရသကဲ့သို႔ ပ်က္စီးျခင္းငွါ
အသီးကုိ သီးေပးရသကဲ့သို႔ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ မိမိကိုယ္ကို သတ္ျခင္းငွါ ေဒဝဒတ္အား လာဘ္ပူေဇာ္သကာ အေက်ာ္အေစာသည္ ျဖစ္ခဲ့၏၊ ပ်က္စီးျခင္းငွါ ေဒဝဒတ္အား လာဘ္ပူေဇာ္သကာ အေက်ာ္အေစာသည္ ျဖစ္ခဲ့၏။

ရဟန္းတို႔ ...
အႆတိုရ္ျမင္းမသည္ မိမိကိုယ္ကို သတ္ျခင္းငွါ ကိုယ္ဝန္ကုိ ယူသကဲ့သို႔ ပ်က္စီး ျခင္းငွါ ကိုယ္ဝန္ကုိ ယူရသကဲ့သို႔ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ မိမိကိုယ္ကို သတ္ ျခင္းငွါ ေဒဝဒတ္အား လာဘ္ပူေဇာ္သကာ အေက်ာ္အေစာသည္ ျဖစ္ခဲ့၏၊ ပ်က္စီး ျခင္းငွါ ေဒဝဒတ္အား လာဘ္ပူေဇာ္သကာ အေက်ာ္အေစာသည္ ျဖစ္ခဲ့၏။

ရဟန္းတို႔ ...
ဤသို႔လွ်င္ လာဘ္ပူေဇာ္သကာ အေက်ာ္အေစာသည္ ခက္ထန္၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤ သို႔လွ်င္ သင္တို႔က်င့္ရမည္၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူ ၏၊

ေကာင္းေသာ စကားကိုဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ လူနတ္တို႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို ေဟာေတာ္မူၿပီး၍ ထို႔ျပင္တစ္ပါး ဤဂါထာကို ေဟာေတာ္မူ၏-

''စင္စစ္အားျဖင့္ ငွက္ေပ်ာသီးသည္ ငွက္ေပ်ာပင္ကို သတ္သကဲ့သို႔ ဝါးသီးသည္ ဝါးပင္ကို သတ္သကဲ့သို႔ က်ဴသီးသည္ က်ဴပင္ကို သတ္သကဲ့သို႔ အႆတိုရ္ျမင္းမ ၏ ကိုယ္ဝန္သည္ ျမင္းမကို သတ္သကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ပူေဇာ္သကာ အေက်ာ္အေစာ သည္ ေယာက်္ားယုတ္ကို သတ္၏'' ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၅ - အစိရပကၠႏၲသုတ္၊ စတုတၳ၀ဂ္၊ နိဒါန၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

သဂၤါမဇိသုတ္- မယားေဟာင္းသည္ ...

သဂၤါမဇိသုတ္

အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-
အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၴိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထုိအခါ အသွ်င္သဂၤါမဇိသည္ သာဝတၴိျပည္သို႔ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေျမာ္ျခင္းငွါ ေရာက္လာ၏။ အသွ်င္သဂၤါမဇိ၏ မယားေဟာင္းသည္ ''အသွ်င္သဂၤါမဇိသည္ သာဝတၴိျပည္သို႔ ေရာက္လာသည္''ဟု ၾကား၍ သားငယ္မ်ားကို ေခၚယူလ်က္ ေဇတဝန္ေက်ာင္းသို႔ သြား၏။

ထုိအခါ အသွ်င္သဂၤါမဇိသည္ ...
သစ္ပင္တစ္ပင္၏ အရင္း၌ ေန႔သန္႔စင္ျခင္းျဖင့္ ထုိင္ေနေတာ္မူ၏။
အသွ်င္သဂၤါမဇိ၏ မယားေဟာင္းသည္ အသွ်င္သဂၤါမဇိထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ အသွ်င္ သဂၤါမဇိအား'' ရဟန္း သားငယ္ရွိေသာ ကြၽန္ေတာ္မကို လုပ္ေကြၽးပါေလာ့'' ဟု ဤ စကားကို ေလွ်ာက္၏။

ဤသို႔ ေလွ်ာက္ေလေသာ္ အသွ်င္သဂၤါမဇိသည္ ဆိတ္ဆိတ္ေန၏။

ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း အသွ်င္သဂၤါမဇိ၏ မယားေဟာင္းသည္ အသွ်င္သဂၤါမဇိ အား ''ရဟန္း သားငယ္ရွိေသာ ကြၽန္ေတာ္မကို လုပ္ေကြၽးပါေလာ့''ဟု ေလွ်ာက္၏။

ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း အသွ်င္ သဂၤါမဇိသည္ ဆိတ္ဆိတ္ေန၏။

သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း အသွ်င္သဂၤါမဇိ၏ မယားေဟာင္းသည္ အသွ်င္သဂၤါမဇိ အား ''ရဟန္း သားငယ္ရွိေသာ ကြၽန္ေတာ္မကို လုပ္ေကြၽးပါေလာ့''ဟု ေလွ်ာက္၏။

သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း အသွ်င္ သဂၤါမဇိသည္ ဆိတ္ဆိတ္ေန၏။

ထုိအခါ အသွ်င္သဂၤါမဇိ၏ မယားေဟာင္းသည္ ...
ထုိကေလးကို အသွ်င္သဂၤါမဇိ၏ ေရွ႕၌ ခ်ထား၍ ''ရဟန္း ဤကေလးသည္ သင္၏ သားတည္း။ ထုိသားကို လုပ္ေကြၽးေလာ့'' ဟု (ဆိုကာ) ဖဲသြားေလ၏။

ထုိအခါ အသွ်င္သဂၤါမဇိသည္ ...
ထုိကေလးကို ၾကည့္လည္း မၾကည့္၊ စကားလည္း မေျပာ၊

ထုိအခါ အသွ်င္သဂၤါမဇိ၏ မယားေဟာင္းသည္ ...
မနီးမေဝးအရပ္သို႔ ေရာက္၍ ျပန္ၾကည့္လတ္ေသာ္ ထုိကေလးကို ၾကည့္လည္း မၾကည့္၊ စကားလည္းမေျပာေသာ အသွ်င္သဂၤါမဇိကိုျမင္ေသာေၾကာင့္ ''ဤရဟန္း သည္ သားျဖင့္လည္း အလိုမရွိဟု ထုိမယားေဟာင္းအား အၾကံျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပန္လွည့္၍ ကေလးကို ေခၚယူၿပီးလွ်င္ ဖဲသြားေလ၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အထူး သျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိအျမင္ကိုလြန္ေသာ နတ္မ်က္စိႏွင့္ တူေသာ 'ဒိဗၺစကၡဳ' ဉာဏ္မ်က္စိျဖင့္ အသွ်င္သဂၤါမဇိ မယားေဟာင္း၏ ဤေဖာက္ျပန္ပံု သေဘာကို ျမင္ေတာ္မူ၏။

ထုိအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ...
ဤအနက္ သေဘာကို သိေတာ္မူ၍ ထုိသိေသာအခ်ိန္၌-
''လာေသာ မယားေဟာင္းကို မႏွစ္သက္၊ ျပန္သြားသည္ကို မစိုးရိမ္၊ ကပ္ၿငိ တြယ္ တာျခင္းမွ လြတ္ေသာ သဂၤါမဇိရဟန္းကို ျဗာဟၼဏ (ရဟႏၲာ)ဟု ငါဘုရားေဟာ၏'' ဟု ဤဥဒါန္းကို က်ဴးရင့္ေတာ္မူ၏။

၈ - သဂၤါမဇိသုတ္၊ ေဗာဓိ၀ဂ္၊ ဥဒါန္းပါဠိေတာ္၊ ခုဒၵကနိကာယ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Thursday, March 26, 2009

တိကိစၧကသုတ္- (၀မ္းႏုတ္ေဆး)

တိကိစၧကသုတ္- (၀မ္းႏုတ္ေဆး)

ရဟန္းတို႔ ...
ေဆးသမားတို႔သည္ သည္းေျခေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ အနာတို႔ကုိ ေပ်ာက္ေစျခင္းငွါ လည္းေကာင္း၊ သလိပ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အနာတို႔ကုိ ေပ်ာက္ေစျခင္းငွါ လည္း ေကာင္း၊ ေလေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အနာတို႔ကုိ ေပ်ာက္ေစျခင္းငွါ လည္းေကာင္း ဝမ္း ႏုတ္ေဆးကုိ ေပးကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ...
ထိုဝမ္းႏုတ္ေဆးသည္ ရွိသည္သာတည္း၊ ထိုေဆး မရွိဟု ငါမဆို။
ထိုဝမ္းႏုတ္ေဆးသည္ (ကိစၥ) ၿပီးသည္လည္း ရွိ၏၊ မၿပီးသည္လည္း ရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ ...
ငါသည္ကား အျပစ္ကုိ ပယ္ထုတ္တတ္ေသာ ျမတ္ေသာ တရားဟူေသာ ဝမ္းႏုတ္ ေဆးကုိ ေဟာေပအံ့၊ ယင္းဝမ္းႏုတ္ေဆးသည္ (ကိစၥ) ၿပီးသည္သာတည္း၊ မၿပီး သည္ မဟုတ္။ ယင္း ဝမ္းႏုတ္ေဆးကုိစဲြ၍ ပဋိသေႏၶေနျခင္း သေဘာရွိေသာ သတၱ ဝါတို႔သည္ ပဋိသေႏၶေနျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ကုန္၏၊ အုိျခင္း သေဘာရွိေသာ သတၱ ဝါတို႔သည္ အိုျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ကုန္၏၊ ေသျခင္းသေဘာရွိေသာ သတၱဝါတို႔ သည္ ေသျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ကုန္၏၊ စိုးရိမ္ျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုး မသာယာျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္း သေဘာရွိေသာ သတၱဝါတို႔သည္ စိုးရိမ္ျခင္း ငို ေႂကြးျခင္း ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာယာျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ ကုန္၏။

ထိုတရားတို႔ကုိ နာကုန္ေလာ့...
ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းၾက ကုန္ေလာ့၊ ေဟာေပအံ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။
''အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ'' ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကား ေလွ်ာက္ထားကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားေတာ္ကုိ ေဟာေတာ္မူ၏။

ရဟန္းတို႔ ...
ထိုျမတ္ေသာ ဝမ္းႏုတ္ေဆးသည္ အဘယ္နည္း ...
ယင္းဝမ္းႏုတ္ေဆးသည္ (ကိစၥ) ၿပီးသည္သာတည္း၊ မၿပီးသည္မဟုတ္။ ယင္းဝမ္း ႏုတ္ေဆးကုိ စဲြ၍ ပဋိသေႏၶေနျခင္း သေဘာရွိေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ပဋိသေႏၶ ေနျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ကုန္၏၊ အုိျခင္း သေဘာရွိေသာ သတၱဝါတို႔သည္ အိုျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ကုန္၏၊ ေသျခင္းသေဘာရွိေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ေသျခင္းမွ လြတ္ ေျမာက္ကုန္၏၊ စိုးရိမ္ျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာယာျခင္း ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္း သေဘာရွိေသာ သတၱဝါတို႔သည္ စိုးရိမ္ျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာယာျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ...
မွန္ကန္ေသာ အျမင္ရွိသူအား မွားယြင္းေသာ အျမင္သည္ ပယ္ႏုတ္ၿပီး ျဖစ္၏။ မွား ယြင္းေသာ အျမင္ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ မ်ားစြာကုန္ေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ထိုသူအား ပယ္ႏုတ္ၿပီး ျဖစ္ကုန္၏။ မွန္ ကန္ေသာ အျမင္ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း မ်ားစြာကုန္ေသာ ကုသိုလ္ တရားတို႔သည္ ပြါးမ်ား ျပည့္စံုျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ...
မွန္ကန္ေသာ အၾကံအစည္ရွိသူအား
မွားယြင္းေသာ အၾကံအစည္သည္ ပယ္ႏုတ္ၿပီး ျဖစ္၏။ ပ။

ရဟန္းတို႔ ...
မွန္ကန္ေသာ စကားရွိသူအား
မွားယြင္းေသာ စကားသည္ ပယ္ႏုတ္ၿပီး ျဖစ္၏။ ပ။

ရဟန္းတို႔ ...
မွန္ကန္ေသာ အလုပ္ရွိသူအား
မွားယြင္းေသာ အလုပ္သည္ ပယ္ႏုတ္ၿပီး ျဖစ္၏။ ပ။

ရဟန္းတို႔ ...
မွန္ကန္ေသာ အသက္ေမြးမႈ ရွိသူအား
မွားယြင္းေသာ အသက္ေမြးမႈသည္ ပယ္ႏုတ္ၿပီး ျဖစ္၏။ ပ။

ရဟန္းတို႔ ...
မွန္ကန္ေသာ လုံ႔လရွိသူအား
မွားယြင္းေသာ လုံ႔လသည္ ပယ္ႏုတ္ၿပီး ျဖစ္၏။ ပ။

ရဟန္းတို႔ ...
မွန္ကန္ေသာ သတိရွိသူအား
မွားယြင္းေသာ သတိသည္ ပယ္ႏုတ္ၿပီး ျဖစ္၏။ ပ။

ရဟန္းတို႔ ...
မွန္ကန္ေသာ သမာဓိရွိသူအား
မွားယြင္းေသာ သမာဓိသည္ ပယ္ႏုတ္ၿပီး ျဖစ္၏။ ပ။

ရဟန္းတို႔ ...
မွန္ကန္ေသာ ဉာဏ္ရွိသူအား
မွားယြင္းေသာ ဉာဏ္သည္ ပယ္ႏုတ္ၿပီး ျဖစ္၏။ ပ။

ရဟန္းတို႔ ...
မွန္ကန္ေသာ လြတ္ေျမာက္မႈရွိသူအား
မွားယြင္းေသာ လြတ္ေျမာက္မႈသည္ ပယ္ႏုတ္ၿပီးျဖစ္၏။ မွားယြင္းေသာ လြတ္ ေျမာက္မႈဟူေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ မ်ားစြာကုန္ေသာ ယုတ္ညံ့ ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ထိုသူအား ပယ္ႏုတ္ၿပီး ျဖစ္ကုန္၏။ မွန္ကန္ေသာ လြတ္ေျမာက္မႈဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း မ်ားစြာကုန္ေသာ ကုသိုလ္တ ရားတို႔သည္ ပြါးမ်ား ျပည့္စံုျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ...
ဤကား ျမတ္ေသာ ဝမ္းႏုတ္ေဆးတည္း...။
ယင္းဝမ္းႏုတ္ေဆးသည္ (ကိစၥ) ၿပီးသည္ သာတည္း၊ ကိစၥမၿပီးသည္ မဟုတ္။ ယင္းဝမ္းႏုတ္ေဆးကုိ စဲြ၍ ပဋိသေႏၶေနျခင္း သေဘာရွိေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ပဋိ သေႏၶေနျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ကုန္၏။ပ။ စိုးရိမ္ျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုး မသာယာျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္း သေဘာရွိေသာ သတၱဝါတို႔သည္ စိုးရိမ္ျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာယာျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ ကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။၁၀၈

၈ - တိကိစၧကသုတ္၊ သမဏသညာ၀ဂ္၊ ဒႆကနိပါတ္၊ အဂုၤတၱိဳရ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ ျမင္ရာ၌ ျမင္ကာမွ် ျဖစ္လတၱံ႔ ...

ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ ျမင္ရာ၌ ျမင္ကာမွ် ျဖစ္လတၱံ႔ သင္ဤသို႔က်င့္ရမည္ဗာဟိယသုတ္-

အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-
အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၴိျပည္ အနာထပိဏ္ သူေဌး၏ အရံျဖစ္ ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။

ထုိအခါ...
သစ္သားပ်ဥ္ခ်ပ္ ဝတ္ေသာေၾကာင့္ ဒါ႐ုစီရိယမည္ေသာ ဗာဟိယသည္ ႐ုိေသျခင္း ေလးျမတ္ျခင္း ျမတ္ႏိုးျခင္း ပူေဇာ္ျခင္း တုပ္ဝပ္ျခင္းကို ခံယူလ်က္ သကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္း သူနာတို႔၏ အေထာက္အပံ့ ေဆးအသံုးအေဆာင္ကို ရသည္ျဖစ္၍ သမုဒၵ ရာကမ္းေျခ သုပၸါရကဆိပ္၌ ေန၏။

ထုိအခါ ...
ဒါ႐ုစီရိယမည္ေသာ ဗာဟိယအား ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ကပ္၍ တစ္ေယာက္တည္း ကိန္းေအာင္းရာ၌ ''ေလာက၌ ရဟႏၲာတို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ အရဟတၱမဂ္သို႔ ေရာက္ၾကေသာ သူတို႔သည္ လည္းေကာင္းရွိကုန္၏။ ငါသည္ ထုိသူတို႔တြင္ တစ္ေယာက္ အပါအဝင္တည္း'' ဟု ဤသို႔ စိတ္အၾကံသည္ ျဖစ္၏။

ထုိအခါ ...
ဗာဟိယ၏ ေရွးဘဝက ေဆြမ်ဳိးေတာ္ဖူးေသာ နတ္သားသည္ ေစာင့္ေရွာက္လို သည္ အစီးအပြါးကို အလိုရွိသည္ျဖစ္၍ သစ္သား အဝတ္ဝတ္ေသာ ဗာဟိယ၏ စိတ္အၾကံကို မိမိစိတ္ျဖင့္ သိေသာေၾကာင့္ သစ္သား အဝတ္ ဝတ္ေသာ ဗာဟိယ ရွိရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ သစ္သား အဝတ္ဝတ္ေသာ ဗာဟိယကို ''ဗာဟိယ သင္သည္ ရဟႏၲာလည္းမဟုတ္၊ အရဟတၱမဂ္သို႔ ေရာက္သူလည္းမဟုတ္၊ အၾကင္အက်င့္ ျဖင့္ သင္သည္ ရဟႏၲာလည္း ျဖစ္ရာ၏။ အရဟတၱမဂ္ သို႔လည္း ေရာက္ရာ၏။ သင့္အား ထုိအက်င့္မွ်ေသာ္လည္း မရွိ'' ဟု ဤစကားကို ေျပာဆို၏။

ထုိအခါ ...
ဗာဟိယသည္ နတ္သားအား နတ္ႏွင့္တကြေသာ ေလာက၌ ရဟႏၲာသည္ လည္း ေကာင္း၊ အရဟတၱမဂ္သို႔ ေရာက္ေသာ သူတို႔သည္ လည္းေကာင္း အဘယ္အရပ္ ၌ ေနၾကကုန္သနည္းဟု (ေမးေလ၏)။

ဗာဟိယ ဥတၱရတုိင္း ဇနပုဒ္တို႔၌ သာဝတၴိမည္ေသာ ၿမိဳ႕သည္ရွိ၏။ ထုိသာဝတၴိၿမိဳ႕ ၌ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထုိက္ေသာ (အလုံးစုံေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္ စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ယခုအခါ၌ ေနေတာ္မူ၏။
ဗာဟိယ ထုိျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟႏၲာလည္းဟုတ္၏။
ရဟႏၲာ ျဖစ္ျခင္းငွါ တရားကိုလည္း ေဟာ၏ဟု (ေျပာေလ၏)။

ထုိအခါ ...
သစ္သား ပ်ဥ္ခ်ပ္ဝတ္ေသာ ဗာဟိယသည္ ထုိနတ္သား၏ ထိတ္လန္႔ေစမႈေၾကာင့္ ထုိခဏ၌ပင္ သုပၸါရက ဆိပ္ကမ္းမွ ဖဲသြားေလ၏။ ခရီးအားလံုးတို႔၌ တစ္ညဥ့္အိပ္ ေနျခင္းျဖင့္ သာဝတၴိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း သို႔ ေရာက္၏။ ထုိအခါ၌ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းတို႔သည္ လြင္တီးေခါင္၌ စၾကႍသြား ကုန္၏။

ထုိအခါ ...
သစ္သားပ်ဥ္ခ်ပ္ ဝတ္ေသာ ဗာဟိယသည္ ထုိရဟန္းတို႔ ရွိရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ထုိ ရဟန္းတို႔ကို... ''အသွ်င္ဘုရားတို႔ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထုိက္ေသာ (အလုံးစုံ ေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာသိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ယခုအခါ အဘယ္မွာ ေနပါသနည္း? အလုံးစုံေသာ တရားတို႔ကို ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူ ေသာ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထုိက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးျမင္လိုပါကုန္၏'' ဟု ေလွ်ာက္ထား၏။

ဗာဟိယျမတ္စြာဘုရားသည္ ဆြမ္း အလို႔ငွါ ရြာတြင္းသို႔ ဝင္ေတာ္မူ၏။

ထုိအခါ ...
သစ္သားပ်ဥ္ခ်ပ္ဝတ္ေသာ ဗာဟိယသည္ လ်င္ျမန္ေသာ သေဘာရွိကာ ေဇတဝန္ ေက်ာင္းေတာ္မွထြက္၍ သာဝတၴိၿမိဳ႔သို႔ ဝင္လတ္ေသာ္ ၾကည္ညိဳဖြယ္ရွိေသာ ၾကည္ညိဳဖြယ္ကို ေဆာင္ေသာ ၿငိမ္သက္ေသာ ဣေႁႏၵရွိေသာ ၿငိမ္းေအး ေသာ စိတ္ရွိေသာ ျမတ္ေသာ ဒမထ, သမထသို႔ေရာက္ေသာ ယဥ္ေက်းေသာ လံုျခံဳ ေသာ ရဟန္း ဣေႁႏၵရွိေသာ ရဟႏၱာ ျဖစ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို သာဝတၴိၿမိဳ႕၌ ဆြမ္းခံ လွည့္လည္သည္ကို ျမင္ေသာေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရား ရွိရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္တို႔ကို ဦးျဖင့္တုိက္၍ ျမတ္စြာဘုရားအား ...
''အသွ်င္ဘုရား အၾကင္တရားေတာ္သည္ တပည့္ေတာ္၏ ရွည္ၾကာစြာေသာ ေန႔ညဥ့္ပတ္လံုး အစီးအပြါးအလို႔ငွါ ခ်မ္းသာအလို႔ငွါ ျဖစ္၏။ ျမတ္စြာဘုရား ျမတ္စြာ ဘုရားသည္ တပည့္ေတာ္အား ထုိတရားကို ေဟာေတာ္မူပါေလာ့၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူ တတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ထုိတရားကို တပည့္ေတာ္အား ေဟာေတာ္မူပါေလာ့'' ဟု ဤစကားကို ေလွ်ာက္ထား၏။ ဤသို႔ ေလွ်ာက္ထား လတ္ေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သစ္သား ပ်ဥ္ခ်ပ္ဝတ္ေသာ ဗာဟိယကို ...
''ဗာဟိယ အခါမဟုတ္ေသး၊ ဆြမ္းအလို႔ငွါ ရြာတြင္းသို႔ ဝင္ေန၏'' ဟု ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း ...
သစ္သားပ်ဥ္ခ်ပ္ဝတ္ေသာ ဗာဟိယသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ''အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရား၏ အသက္အႏၲရာယ္တို႔ကို လည္းေကာင္း၊ တပည့္ေတာ္၏ အသက္ အႏၲရာယ္တို႔ကို လည္းေကာင္း သိႏိုင္ခဲပါ၏။ အၾကင္ တရားေတာ္သည္ တပည့္ ေတာ္၏ ရွည္ၾကာစြာေသာ ေန႔ညဥ့္ပတ္လံုး အစီးအပြါး အလို႔ငွါ ခ်မ္းသာ အလို႔ငွါ ျဖစ္၏။ ျမတ္စြာဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ တပည့္ေတာ္အား ထုိတရားကို ေဟာ ေတာ္မူပါေလာ့၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္ မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ထုိတရားကို တပည့္ေတာ္အား ေဟာေတာ္မူပါေလာ့'' ဟု ဤစကားကို ေလွ်ာက္ ထား၏။
ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ သစ္သားပ်ဥ္ခ်ပ္ဝတ္ေသာ ဗာဟိယကို ''ဗာဟိယ အခါမဟုတ္ေသး၊ ရြာတြင္းသို႔ ဆြမ္းအလို႔ငွါ ဝင္ေန၏'' ဟု ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။

သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း ...
သစ္သားပ်ဥ္ခ်ပ္ဝတ္ေသာ ဗာဟိယသည္ -ပ- ေလွ်ာက္ထား၏။

ထုိသို႔ ျဖစ္လွ်င္ ဗာဟိယ သင္သည္ ဤသို႔ က်င့္အပ္၏
''ျမင္ရာ၌ ျမင္ကာမွ် ျဖစ္လတၱံ႕။
ၾကားရာ၌ ၾကားကာမွ် ျဖစ္လတၱံ႕။
ေတြ႕ရာ၌ ေတြ႕ကာမွ် ျဖစ္လတၱံ႕။
သိရာ၌ သိကာမွ် ျဖစ္လတၱံ႕'' ဟု ဤသို႔ သင္သည္ က်င့္အပ္၏။

ဗာဟိယ အၾကင္အခါ၌ သင္သည္
ျမင္ရာ၌ ျမင္ကာမွ် ျဖစ္လတၱံ႕။
ၾကားရာ၌ ၾကားကာမွ် ျဖစ္လတၱံ႕။
ေတြ႕ရာ၌ ေတြ႕ကာမွ် ျဖစ္လတၱံ႕။
သိရာ၌ သိကာမွ် ျဖစ္လတၱံ႕။
ဗာဟိယ ထုိအခါ သင္သည္ ထုိရာဂ စသည္ႏွင့္တကြ မျဖစ္လတၱံ႕။
ဗာဟိယ အၾကင္အခါ သင္သည္ ထုိရာဂ စသည္ႏွင့္တကြ မျဖစ္လတၱံ႕။
ဗာဟိယ ထုိအခါ သင္သည္ ထုိ႐ူပါ႐ံု စသည္၌ (ႏွစ္သက္မႈ ျပစ္မွားမႈ ေတြေဝမႈ) မျဖစ္လတၱံ႕။ ဗာဟိယ အၾကင္အခါ ထုိ႐ူပါ႐ံု စသည္၌ (ႏွစ္သက္မႈ ျပစ္မွားမႈ ေတြ ေဝမႈ) မျဖစ္လတၱံ႕။ ဗာဟိယ ထုိအခါ သင္သည္ ဤမ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ လည္း ေကာင္း၊ တမလြန္ဘဝ၌လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ပါးစံုဘဝ၌လည္းေကာင္း မျဖစ္လတၱံ႔။ ဤသည္ပင္လွ်င္ ဆင္းရဲ၏ အဆံုးတည္းဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

ထုိအခါ သစ္သားပ်ဥ္ခ်ပ္ကို ဝတ္ေသာ ဗာဟိယမေထရ္အား ဤအက်ဥ္းျဖစ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား တရားေဟာျခင္းျဖင့္ ထုိခဏ၌ပင္လွ်င္ မစြဲလမ္းမူ၍ အာသေဝါ တရားတို႔မွ စိတ္သည္ လြတ္၏။

ထုိအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သစ္သားပ်ဥ္ခ်ပ္ကို ဝတ္ေသာ ဗာဟိယမေထရ္ကို ဤအက်ဥ္းျဖစ္ေသာ ဆံုးမျခင္းျဖင့္ ဆံုးမ၍ ဖဲႂကြေတာ္မူ၏။ ထုိအခါ ျမတ္စြာဘုရား ဖဲႂကြ၍ မၾကာမီ ႏို႔စို႔သားငယ္ရွိေသာ ႏြားမသည္ သစ္သား ပ်ဥ္ခ်ပ္ကို ဝတ္ေသာ ဗာဟိယမေထရ္ကို ေဝွ႕၍ ဇီဝိတိေႁႏၵမွ ခ်၏။

ထုိအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၴိၿမိဳ႕၌ ဆြမ္းအလို႔ငွါ လွည့္လည္၍ ဆြမ္းခံၿပီး သည္မွ ေနာက္၌ ဆြမ္းခံရြာမွ ဖဲႂကြခဲ့ၿပီးေသာ္ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းတို႔ႏွင့္အတူ သာဝတၴိၿမိဳ႕မွ ထြက္ေတာ္မူ၍ ေသေသာ သစ္သားပ်ဥ္ခ်ပ္ကို ဝတ္ေသာ ဗာဟိယ ကို ျမင္၍ ရဟန္းတို႔ကို ''ရဟန္းတို႔ ေဆာင္ယူၾကေလာ့၊ သစ္သားပ်ဥ္ခ်ပ္ကို ဝတ္ေသာ ဗာဟိယ၏ ကိုယ္ေကာင္ကို ေညာင္ေစာင္းေပၚသို႔ တင္၍ ထုတ္ေဆာင္ လ်က္ မီး႐ႈိ႕ၾကကုန္ေလာ့၊ ထုိဗာဟိယ၏ ေစတီကိုလည္း ျပဳၾကကုန္ေလာ့၊ ရဟန္း တို႔ သင္တို႔၏ သီတင္းသံုးေဖာ္သည္ ေသ၏'' ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

''အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ'' ဟု ထုိရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ (စကားကို) ဝန္ခံ၍ သစ္သားပ်ဥ္ခ်ပ္ကို ဝတ္ေသာ ဗာဟိယ၏ ကိုယ္ေကာင္ကို ေညာင္ေစာင္း ေပၚသို႔ တင္၍ ထုတ္ေဆာင္လ်က္ မီး႐ႈိ႕၍ ထုိဗာဟိယ၏ ေစတီကိုလည္း ျပဳလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုး၍ တစ္ခုေသာ အရပ္၌ ေနၾကကုန္၏။ တစ္ခုေသာ အရပ္၌ ေနၿပီးေသာ ထုိရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား အား ''အသွ်င္ဘုရား သစ္သားပ်ဥ္ခ်ပ္ကို ဝတ္ေသာ ဗာဟိယ၏ ကိုယ္ေကာင္ကို မီး႐ႈိ႕အပ္ပါၿပီ။ ထုိဗာဟိယ၏ ေစတီကိုလည္း ျပဳအပ္ပါၿပီ။

ထုိဗာဟိယ၏ လားရာ ဂတိကား အဘယ္ပါနည္း...?
ေရွး႐ႈေရာက္ရာ တမလြန္ဘဝကား အဘယ္ပါနည္း''ဟု ေလွ်ာက္ထားကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ သစ္သားပ်ဥ္ခ်ပ္ ဝတ္ေသာ ဗာဟိယသည္ ပညာရွိ၏။ ေလာကုတၱရာ တရားအား ေလ်ာ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္၏။ တရားတည္းဟူေသာ အေၾကာင္း ေၾကာင့္ ငါဘုရားကို မညႇဥ္းဆဲ။ ရဟန္းတို႔ သစ္သားပ်ဥ္ခ်ပ္ ဝတ္ေသာ ဗာဟိယ သည္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ထုိအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤအနက္သေဘာကို သိေတာ္မူ၍ ...
ထုိသိေသာ အခ်ိန္၌-

''အၾကင္ နိဗၺာန္၌ အာေပါဓာတ္သည္ လည္းေကာင္း၊ ပထဝီဓာတ္သည္ လည္း ေကာင္း၊ ေတေဇာဓာတ္သည္ လည္းေကာင္း၊ ဝါေယာဓာတ္သည္ လည္းေကာင္း မတည္ႏိုင္၊ ထုိနိဗၺာန္၌ ၾကယ္တို႔သည္ မေတာက္ပကုန္။ ေနသည္လည္း မေတာက္ပ၊ လသည္လည္း မေတာက္ပ၊ အမိုက္တုိက္လည္း မရွိ။ အၾကင္အခါ၌ သစၥာေလးပါးကို သိေသာေၾကာင့္ မုနိအမည္ရေသာ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္ ကိုယ္တိုင္ နိဗၺာန္ကို သိ၏။ နိဗၺာန္ကို သိၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ႐ုပ္မွလည္းေကာင္း၊ နာမ္မွ လည္းေကာင္း၊ ခ်မ္းသာဆင္းရဲမွ လည္းေကာင္း လြတ္၏'' ဟု ဤဥဒါန္းကို က်ဴးရင့္ေတာ္မူ၏။

(ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤဥဒါန္းကိုလည္း ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားရဖူးပါ၏)။

၁ဝ - ဗာဟိယသုတ္၊ ေဗာဓိ၀ဂ္၊ ဥဒါန္းပါဠိေတာ္၊ ခုဒၵကနိကာယ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။


ထိန ႏွင့္ မိဒၶ သေဘာ...

ထိန ႏွင့္ မိဒၶ သေဘာ...

ေလးလံထုိင္းမႈိင္းျခင္း "ထိနမိဒၶ" ဟူရာ၌ ...
"ထိန"သည္ ထုိင္းျခင္းျဖစ္၏၊
"မိဒၶ"သည္ မႈိင္းျခင္းျဖစ္၏။

ထုိတြင္ အဘယ္သည္ ''ထုိင္းျခင္း'' မည္သနည္း...

အၾကင္ စိတ္၏ ...
မခံ့က်န္းမႈ 'အကလ်တာ'၊
အမႈကိစၥ၌ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ 'အကမၼညတာ'၊
ပ်င္းရိျခင္း၌ ၿငိတြယ္ပုံ အျခင္းအရာ 'ၾသလီယနာ'၊
ၿငိကပ္ပုံ အျခင္းအရာ 'သလႅီယနာ'၊
တြန္႔ဆုတ္ျခင္းသေဘာ 'လီန'၊
တြန္႔ဆုတ္ပုံ အျခင္းအရာ 'လီယနာ'၊
တြန္႔ဆုတ္တတ္သည္၏ အျဖစ္ 'လီယိတတၱ'၊
စိတ္၏ ေလးလံမႈသေဘာ 'ထိန'၊
စိတ္၏ ေလးလံေသာ အျခင္းအရာ 'ထိယနာ'၊
စိတ္၏ ေလးလံသည္၏အျဖစ္ 'ထိယိတတၱ' သည္ ရွိ၏။

ဤသေဘာကုိ ထုိင္းျခင္း "ထိန"ဟု ဆုိအပ္၏။

ထုိတြင္ အဘယ္သည္ ''မႈိင္းျခင္း'' မည္သနည္း...

အၾကင္ ေစတသိက္၏ ...
မခ့ံက်န္းမႈ 'အကလ်တာ'၊
အမႈကိစၥ၌ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ 'အကမၼညတာ'၊
ေျမႇးယွက္ျခင္း သေဘာ 'ၾသနာဟ'၊
ထက္ဝန္းက်င္ ေျမႇးယွက္ျခင္းသေဘာ 'ပရိေယာနာဟ'၊
အတြင္း၌ ပိတ္ဆို႔ျခင္းသေဘာ 'အေႏၲာသေမာေရာဓ'၊
မႈိင္းျခင္းသေဘာ 'မိဒၶ'၊ အိပ္ျခင္းသေဘာ 'သုပၸ'၊
ငုိက္မ်ဥ္းျခင္း သေဘာ 'ပစလာယိကာ'၊
အိပ္မႈ သေဘာ 'သုပၸ'၊
အိပ္ေသာ အျခင္းအရာ 'သုပၸနာ'၊
အိပ္သည္၏အျဖစ္ 'သုပၸိတတၱ'သည္ ရွိ၏။

ဤသေဘာကုိ မႈိင္းျခင္း "မိဒၶ"ဟု ဆုိအပ္၏။

ေဗာဓိပကၡိယတရားမ်ား-မွ၊ စ်ာန၀ိဘဂၤၢ၊ ၀ိဘင္းပါဠိေတာ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

ေဒဝဒူတသုတ္ ... ေသမင္းတမန္

ေဒဝဒူတသုတ္

ရဟန္းတို႔ ေသမင္းတမန္တို႔သည္ ဤသံုးမ်ဳိးတို႔တည္း။

အဘယ္သံုးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

ရဟန္းတို႔...
ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူသည္ ...

ကိုယ္ျဖင့္ မေကာင္းမႈကို ျပဳက်င့္၏၊
ႏႈတ္ျဖင့္ မေကာင္းမႈကို ျပဳက်င့္၏၊
စိတ္ျဖင့္ မေကာင္းမႈကို ျပဳက်င့္၏။

ထိုသူသည္ ကိုယ္ျဖင့္ မေကာင္းမႈကို ျပဳက်င့္ေသာေၾကာင့္ ႏႈတ္ျဖင့္ မေကာင္းမႈကို ျပဳက်င့္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ျဖင့္ မေကာင္းမႈကို ျပဳက်င့္ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၶာ ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းသျဖင့္ လားရာ ပ်က္စီး၍ က်ေရာက္ရာျဖစ္ေသာ ငရဲ၌ ျဖစ္ရ၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူကို ငရဲထိန္းတို႔ သည္ အသီးအသီး လက္ေမာင္းတို႔၌ ဆဲြကိုင္၍ ယမမင္းအား ျပကုန္၏၊

''မင္းျမတ္ ဤေယာက်္ားသည္ အမိ၌ သားသမီးတို႔ က်င့္ဝတ္ ခြၽတ္ယြင္း၏၊ အဖ၌ သားသမီးတို႔ က်င့္ဝတ္ ခြၽတ္ယြင္း၏၊ သမဏတို႔၌ လူတို႔ က်င့္ဝတ္ ခြၽတ္ယြင္း၏၊ ျဗာဟၼဏတို႔၌ လူတို႔ က်င့္ဝတ္ ခြၽတ္ယြင္း၏၊ အမ်ဳိး၌ ႀကီးေသာ သူ (အဖိုး အဖြား ဦးႀကီး ဦးေလး စသည္) တို႔ကို အ႐ိုအေသမျပဳ။ မင္းျမတ္သည္ ဤေယာက်္ားအား ဒဏ္ေပးေတာ္မူပါ'' ဟု ေျပာဆိုကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ...
ထိုသူကို ယမမင္းသည္ ''အေမာင္ေယာက်္ား သင္သည္ လူ႕ျပည္တို႔၌ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚေသာ ပဌမေသမင္းတမန္ကို မျမင္ခဲ့ပါသေလာ'' ဟု ပဌမေသမင္းတမန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္း၏၊ စစ္ေဆး၏၊ ေျပာဆို၏။ ''အသွ်င္ အကြၽႏ္ုပ္ မျမင္ခဲ့ပါ'' ဟု ထို ေယာက်္ားသည္ ျပန္ေျပာ၏။

ရဟန္းတို႔...
ထိုသူကို ယမမင္းသည္ ဤသို႔ ေမးျမန္း၏-
''အေမာင္ေယာက်္ား သင္သည္ လူ႕ျပည္တို႔၌ အိမ္အျခင္ကဲ့သို႔ ကိုင္းေသာ ခါး ကုန္းေသာ ေတာင္ေဝွးကို အားထား ေနရေသာ တုန္တုန္ရီရီ သြားလာေနေသာ အိုနာ ႏွိပ္စက္ေနေသာ အရြယ္လြန္ေသာ သြားက်ဳိးေသာ ဆံျဖဴေသာ ေခါင္းေျပာင္ ေနေသာ ဦးေခါင္းတုန္လႈပ္ေသာ အေရတြန္႔လိပ္၍ မွဲ႔ေျခာက္တို႔ျဖင့္ ၿပဳိးႁပြမ္းေသာ ကိုယ္ရွိေသာ ပဋိသေႏၶမွ အသက္အားျဖင့္ ရွစ္ဆယ္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ကိုး ဆယ္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တစ္ရာေသာ္ လည္းေကာင္း ရွိေသာ အမယ္အိုကို ျဖစ္ ေစ အဖိုးအိုကို ျဖစ္ေစ မျမင္ခဲ့ပါသေလာ'' ဟု (ေမးျပန္၏)။

''အသွ်င္ ျမင္ခဲ့ပါ၏'' ဟု ထို ေယာက်္ားသည္ ျပန္ေျပာ၏။

ရဟန္းတို႔ ...
ထိုသူကို ယမမင္းသည္ ဤသို႔ ေမး၏-
''အေမာင္ေယာက်္ား သင္သည္ သိၾကားလိမၼာသည္ ျဖစ္ပါလ်က္ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္သည္ ျဖစ္ပါလ်က္ 'ငါသည္ လည္း အိုျခင္းသေဘာ ရွိ၏၊ အိုျခင္းသေဘာကို မလြန္ႏိုင္ေခ်၊ ငါသည္ ယခုအခါ ကိုယ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ေကာင္းမႈကို ျပဳအံ့' ဟု ဤသို႔ေသာ စိတ္အၾကံသည္ မျဖစ္ခဲ့ပါသေလာ''ဟု (ေမး၏)။ ''အရွင္ အကြၽႏု္ပ္သည္ (ေကာင္းမႈကို ျပဳျခင္းငွါ) မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါ၊ ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့ပါသည္'' ဟု ထို ေယာက်္ားသည္ ျပန္ေျပာ၏။

ရဟန္းတို႔...
ထိုသူကို ယမမင္းသည္ ဤသို႔ ဆို၏-
''အေမာင္ ေယာက်္ား သင္သည္ ေမ့ေလ်ာ့ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ေကာင္းမႈကို မျပဳခဲ့ေလ၊ အေမာင္ ေယာက်္ား အၾကင္ အျခင္းအရာအားျဖင့္ သင္သည္ ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့၏၊ ထို အျခင္း အရာ အားျဖင့္ သင့္ကို မခြၽတ္ျပဳၾကကုန္ လတၱံ႕၊ ထို မေကာင္းမႈကို သင့္ အမိသည္ ျပဳသည္မဟုတ္၊ သင့္ အဖသည္ ျပဳသည္မဟုတ္၊ သင့္ ညီအစ္ကိုသည္ ျပဳသည္ မဟုတ္၊ သင့္ အစ္မႏွမသည္ ျပဳသည္မဟုတ္၊ သင့္ အေဆြခင္ပြန္း ခ်စ္ကြၽမ္းဝင္သူ တို႔သည္ ျပဳသည္မဟုတ္၊ သင့္ ေဆြမ်ဳိး သားခ်င္း တို႔သည္ ျပဳသည္မဟုတ္၊ နတ္တို႔သည္ ျပဳသည္ မဟုတ္၊ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ျပဳသည္ မဟုတ္၊ စင္စစ္ အားျဖင့္ သင္သည္ပင္ ထို မေကာင္းမႈကို ျပဳခဲ့၏၊ ထို မေကာင္းမႈ၏ အက်ဳိးကို သင္သည္ပင္ ခံစားရ လတၱံ႕'' ဟု (ဆို၏)။ (၁)

ရဟန္းတို႔ ...
ထိုသူကို ယမမင္းသည္ ပဌမေသမင္းတမန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းစစ္ေဆး ေျပာ ဆိုၿပီးလွ်င္ ''အေမာင္ေယာက်္ား သင္သည္ လူ႕ျပည္တို႔၌ ထင္ရွားျဖစ္ေသာ ဒုတိ ယေသမင္း တမန္ကို မျမင္ခဲ့ပါ သေလာ'' ဟု ဒုတိယေသမင္းတမန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းျပန္၏၊ စစ္ေဆး ျပန္၏၊ ေျပာဆိုျပန္၏။ ''အရွင္ အကြၽႏု္ပ္ မျမင္ခဲ့ပါ'' ဟု ထို ေယာက်္ားသည္ ျပန္ေျပာ၏၊

ရဟန္းတို႔ ...
ထိုသူကို ယမမင္းသည္ ဤသို႔ ေမးျပန္၏-
''အေမာင္ ေယာက်္ား သင္သည္ လူ႕ျပည္တို႔၌ အနာျဖင့္ ႏွိပ္စက္အပ္ေသာ ဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္ေနေသာ ျပင္းစြာ မက်န္းမာေသာ မိမိက်င္ႀကီးက်င္ငယ္၌ လိမ္းက်ံေပေရလ်က္ အိပ္ရေသာ သူတစ္ပါး ထူေပးမွ ထႏိုင္ေသာ အိပ္ရာသို႔ သူတစ္ပါးတို႔ ခ်ီမပို႔ေဆာင္အပ္ေသာ လူနာမိန္းမကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ လူနာ ေယာက်္ားကိုေသာ္ လည္းေကာင္း သင္ မျမင္ခဲ့ပါသေလာ''ဟု (ေမးျပန္၏)။

''အရွင္ အကြၽႏ္ု္ပ္ ျမင္ခဲ့ပါ၏'' ဟု ထို ေယာက်္ားသည္ ေျပာဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ...
ထိုသူကို ယမမင္းသည္ ဤသို႔ ေမး၏-
''အေမာင္ေယာက်္ား သင္သည္ သိၾကားလိမၼာသည္ ျဖစ္ပါလ်က္
အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္သည္ ျဖစ္ပါလ်က္ 'ငါသည္လည္း နာျခင္းသေဘာ ရွိ၏၊ နာျခင္းသေဘာကို မလြန္ႏိုင္၊ ယခုအခါ ငါသည္ ကိုယ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ စိတ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း ေကာင္းမႈကို ျပဳအံ့' ဟု ဤသို႔ေသာ စိတ္ အၾကံသည္ မျဖစ္ခဲ့ပါသေလာ''ဟု(ေမး၏)။ ''အရွင္ အကြၽႏု္ပ္သည္ကား (ေကာင္းမႈ ျပဳျခင္းငွါ) မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါ၊ ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့ပါသည္''ဟု ထို ေယာက်္ားသည္ ျပန္ ေျပာ၏။

ရဟန္းတို႔ ...
ထိုသူကို ယမမင္းသည္ ဤသို႔ဆို၏-
''အေမာင္ ေယာက်္ား သင္သည္ ေမ့ေလ်ာ့ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ စိတ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း ေကာင္းမႈကို မျပဳခဲ့ေလ၊ အေမာင္ ေယာက်္ား အၾကင္ အျခင္းအရာ အားျဖင့္ သင္သည္ ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့၏၊ ထို အျခင္း အရာအားျဖင့္ သင့္ကို မခြၽတ္ျပဳၾက ကုန္လတၱံ႕၊ ထို မေကာင္းမႈကို သင့္ အမိသည္ ျပဳသည္ မဟုတ္၊ သင့္ အဖသည္ ျပဳသည္မဟုတ္၊ သင့္ ညီအစ္ကိုသည္ ျပဳသည္ မဟုတ္၊ သင့္ အစ္မႏွမသည္ ျပဳသည္ မဟုတ္၊ သင့္ အေဆြခင္ပြန္းသည္ ခ်စ္ကြၽမ္း ဝင္သူ တို႔သည္ ျပဳသည္မဟုတ္၊ သင့္ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း တို႔သည္ ျပဳသည္မဟုတ္၊ နတ္တို႔ ျပဳသည္ မဟုတ္၊ သမဏျဗာဟၼဏတို႔ ျပဳသည္မဟုတ္၊ စင္စစ္အားျဖင့္ သင္သည္ပင္ ထို မေကာင္းမႈကို ျပဳခဲ့၏၊ ထို မေကာင္းမႈ၏ အက်ဳိးကို သင္သည္ပင္
ခံစားရလတၱံ႕'' ဟု (ဆို၏)။ (၂)

ရဟန္းတို႔ ...
ထိုသူကို ယမမင္းသည္ ဒုတိယေသမင္းတမန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္း စစ္ေဆး ေျပာဆိုၿပီးလွ်င္ ''အေမာင္ေယာက်္ား သင္သည္ လူ႕ျပည္တို႔၌ ထင္ရွားျဖစ္ေသာ တတိယ ေသမင္းတမန္ကို မျမင္ခဲ့ ပါသေလာ''ဟု တတိယေသမင္းတမန္ကို ေမးျမန္းျပန္၏၊ စစ္ေဆးျပန္၏၊ ေျပာဆိုျပန္၏။ ''အရွင္ အကြၽႏု္ပ္ မျမင္ခဲ့ပါ'' ဟု ထို ေယာက်္ားသည္ ျပန္ေျပာ၏၊ ရဟန္းတို႔ ထိုသူကို ယမမင္းသည္ ဤသို႔ ေမးျပန္၏- ''အေမာင္ေယာက်္ား သင္သည္ လူ႕ျပည္တို႔၌ ေသ၍ တစ္ရက္ရွိၿပီးေသာ္လည္း ျဖစ္ေသာ ေသ၍ ႏွစ္ရက္ရွိၿပီးေသာ္လည္းျဖစ္ေသာ ေသ၍ သံုးရက္ ရွိၿပီးေသာ္ လည္း ျဖစ္ေသာ ဖူးဖူးေရာင္ေနေသာ ႐ုပ္ပ်က္ ဆင္းပ်က္ ၫိုမဲေနေသာ ျပည္ကဲ့သို႔ စက္ဆုပ္ဖြယ္ အပုပ္ရည္ယိုစီးေနေသာ မိန္းမ သူေသေကာင္ကိုျဖစ္ေစ ေယာက်္ား သူေသေကာင္ ကိုျဖစ္ေစ သင္ မျမင္ခဲ့ပါသေလာ'' ဟု (ေမး၏)။

''အရွင္ အကြၽႏ္ု္ပ္ ျမင္ခဲ့ပါ၏''ဟု ထို ေယာက်္ားသည္ ျပန္ေျပာဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ...
ထို ေယာက်္ားကို ယမမင္းသည္ ဤသို႔ ေမးျပန္၏-
''အေမာင္ ေယာက်္ား သင္သည္ သိၾကားလိမၼာသည္ ျဖစ္ပါလ်က္ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္သည္ ျဖစ္ပါလ်က္ 'ငါသည္လည္း ေသျခင္းသေဘာ ရွိ၏၊ ေသျခင္းသေဘာ ကို မလြန္ႏိုင္၊ ယခုအခါ ငါသည္ ကိုယ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ေကာင္းမႈကို ျပဳအံ့'ဟု ဤသို႔ေသာ စိတ္အၾကံသည္ မျဖစ္ ခဲ့ပါသေလာ''ဟု(ေမးျပန္၏)။ ''အရွင္ အကြၽႏု္ပ္သည္ကား (ေကာင္းမႈကို ျပဳျခင္းငွါ) မစြမ္း ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါ၊ ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့ပါသည္'' ဟု ထိုေယာက်္ားသည္ ျပန္ေျပာ၏။ ရဟန္းတို႔ ထို ေယာက်္ားကို ယမမင္းသည္ ဤသို႔ ဆိုျပန္၏- ''အေမာင္ ေယာက်္ား သင္သည္ ေမ့ေလ်ာ့ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္ လည္း ေကာင္း၊ စိတ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း ေကာင္းမႈကို မျပဳခဲ့ေပ၊ အေမာင္ ေယာက်္ား အၾကင္ အျခင္းအရာ အားျဖင့္ သင္သည္ ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့၏၊ ထို အျခင္းအရာအားျဖင့္ သင့္ကို မခြၽတ္ျပဳၾက ကုန္လတၱံ႕၊ ထို မေကာင္းမႈကို သင့္ အမိသည္ ျပဳသည္ မဟုတ္၊ သင့္ အဖသည္ ျပဳသည္မဟုတ္၊ သင့္ ညီအစ္ကိုသည္ ျပဳသည္မဟုတ္၊ သင့္ အစ္မႏွမသည္ ျပဳသည္မဟုတ္၊ သင့္ အေဆြခင္ပြန္း ခ်စ္ကြၽမ္း ဝင္သူတို႔သည္ ျပဳသည္မဟုတ္၊ သင့္ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔သည္ ျပဳသည္မဟုတ္၊ နတ္တို႔ ျပဳသည္ မဟုတ္၊ သမဏျဗာဟၼဏတို႔ ျပဳသည္မဟုတ္၊ စင္စစ္အားျဖင့္ သင္သည္ပင္ ထို မေကာင္းမႈကို ျပဳခဲ့၏၊ ထို မေကာင္းမႈ၏ အက်ဳိးကို သင္သည္ပင္ ခံစားရလတၱံ႕'' ဟု (ဆို၏)။ (၃)

ရဟန္းတို႔ ...
ထိုသူကို ယမမင္းသည္ တတိယေသမင္းတမန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းစစ္ေဆး ေျပာဆိုၿပီးေသာ္ ဆိတ္ဆိတ္ေန၏။ ရဟန္းတို႔ ထို ေယာက်္ားကို ငရဲထိန္းတို႔သည္ ငါးမ်ဳိးေသာ ေႏွာင္ဖဲြ႕ျခင္း မည္ေသာ ကမၼကရဏကို ျပဳကုန္၏၊ ေလာေလာပူေသာ သံစို႔ကို လက္၌ ႐ိုက္ႏွက္ ကုန္၏၊ ေလာေလာပူေသာ သံစို႔ကို ႏွစ္ခုေျမာက္ေသာ လက္၌ ႐ိုက္ႏွက္ကုန္၏၊ ေလာေလာ ပူေသာ သံစို႔ကို ေျခ၌ ႐ိုက္ႏွက္ကုန္၏၊ ေလာေလာ ပူေသာ သံစို႔ကို ႏွစ္ခုေျမာက္ေသာ ေျခ၌ ႐ိုက္ႏွက္ကုန္၏၊ ေလာေလာ ပူေသာ သံစို႔ကို ရင္အလယ္၌ ႐ိုက္သြင္းကုန္၏၊ ထိုေယာက်္ားသည္ ထိုသံစို႔ငါး ခ်က္ ႐ိုက္သြင္းေသာ ေနရာတို႔၌ ျပင္းထန္ကုန္ေသာ ၾကမ္းတမ္းကုန္ေသာ က်င္နာ စပ္ရွားကုန္ေသာ ဆင္းရဲ ေဝဒနာတို႔ကို ခံစားရ၏၊ အၾကင္မွ်ေလာက္ ထို မေကာင္း မႈကံ မကုန္ေသး၊ ထို မွ်ေလာက္ မေသေသးေပ။

ရဟန္းတို႔ ထိုသူကို ငရဲထိန္းတို႔သည္ ဆဲြငင္ကုန္၍ ဓားမႀကီးတို႔ျဖင့္ ခုတ္ျဖတ္ ကုန္၏၊ ထိုသူသည္ ထိုသို႔ ဓားမႀကီးျဖင့္ ခုတ္ျဖတ္ ခံရေသာ ေနရာ၌ ျပင္းထန္ ကုန္ေသာ ၾကမ္းတမ္းကုန္ေသာ က်င္နာစပ္ရွား ကုန္ေသာ ဆင္းရဲ ေဝဒနာတို႔ကို ခံစားရ၏၊ အၾကင္ မွ်ေလာက္ ထို မေကာင္းမႈကံသည္ မကုန္ေသး ထိုမွ်ေလာက္ မေသ ေသးေပ။

ရဟန္းတို႔ ...
ထိုသူကို ငရဲထိန္း တို႔သည္ ေစာက္ထိုးမိုးေမွ်ာ္ ဆဲြကိုင္ၾက၍ ပဲခြပ္တို႔ျဖင့္ ခုတ္ေရြ ကုန္၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူကို ငရဲထိန္း တို႔သည္ ရထား၌ တပ္၍ ရဲရဲညီးေသာ အလွ်ံတေျပာင္ေျပာင္ ေလာင္ေသာ မီးေတာက္ မီးလွ်ံႏွင့္ တကြေသာ ေျမအျပင္၌ အေခါက္ေခါက္ အျပန္ျပန္ ေမာင္းႏွင္ကုန္၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူကို ငရဲထိန္းတို႔ သည္ ရဲရဲညီးေသာ အလွ်ံ တေျပာင္ေျပာင္ ေလာင္ေသာ မီးေတာက္မီးလွ်ံႏွင့္ တကြေသာ မီးေတာင္ႀကီး သို႔လည္း တက္ေစ ဆင္းေစ ကုန္၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူကို ငရဲထိန္းတို႔သည္ ေစာက္ထိုးမိုးေမွ်ာ္ ဆဲြကိုင္ၾက ၍ ရဲရဲညီးေသာ အလွ်ံ တေျပာင္ေျပာင္ ေလာင္ေသာ မီးေတာက္မီးလွ်ံႏွင့္ တကြေသာ ေလာေလာ ပူ ေသာ သံအိုးႀကီး၌ ပစ္ခ်ကုန္၏။ ထိုသူသည္ ထို သံအိုးႀကီး၌ အျမႇဳပ္ထလ်က္ က်က္သည္ျဖစ္၍ အထက္သို႔လည္း တစ္ႀကိမ္ေပၚ၏၊ ေအာက္သို႔လည္း တစ္ႀကိမ္ ျမဳပ္၏၊ ဖီလာလည္း တစ္ႀကိမ္ ေမ်ာ၏။ ထိုသူသည္ ထို သံအိုးႀကီး၌ ျပင္းထန္ကုန္ ေသာ ၾကမ္းတမ္းကုန္ေသာ က်င္နာစပ္ရွား ကုန္ေသာ ဆင္းရဲေဝဒနာတို႔ကို ခံစားရ ၏၊ အၾကင္မွ်ေလာက္ ထို မေကာင္းမႈကံ မကုန္ေသး၊ ထိုမွ်ေလာက္ မေသေသး ေပ။

ရဟန္းတို႔ ...
ထိုသူကို ငရဲထိန္းတို႔သည္ (အဝီစိ) ငရဲႀကီး၌ ပစ္ခ်ၾက ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ထို (အဝီစိ) ငရဲႀကီးသည္ကား- အေထာင့္ေလးခု ရွိ၏၊ တံခါးေလးေပါက္ ရွိ၏၊ ညီညာ ေသာ အဖို႔အားျဖင့္ ေဝဖန္ ပိုင္းျခားအပ္၏၊ သံတံတိုင္းျဖင့္ ကာရံအပ္၏၊ သံျပားျဖင့္ မိုးထား အပ္၏၊ ထို (အဝီစိ) ငရဲ၏ ေျမျပင္သည္ သံေျမျပင္ ျဖစ္၏၊ အလွ်ံ တေျပာင္ ေျပာင္ ေတာက္ေလာင္ေန၏၊ အလွ်ံႏွင့္ ယွဥ္စပ္ေန၏၊ ထက္ဝန္းက်င္ ယူဇနာ တစ္ရာ တိုင္တိုင္ ပ်ံ႕ႏံွ႕၍ အျမဲတည္ေန၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၆ - ေဒဝဒူတသုတ္၊ ေဒ၀ဒူတ၀ဂ္၊ တိကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။

ေဒဝဒူတ လကၤာ (လကၤာေရးသူ အမတ္ႀကီး ဦးေပၚဦး)--->

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Wednesday, March 25, 2009

နိဗၺိဒါသုတ္ - (ၿငီးေငြ႔ျခင္း)

နိဗၺိဒါသုတ္ - (ၿငီးေငြ႔ျခင္း)

ရဟန္းတုိ႔ ဤတရားငါးမ်ဳိးတုိ႔ကို ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳအပ္ကုန္သည္ ရွိေသာ္ စင္စစ္ၿငီးေငြ႕ျခင္းငွါ စြဲမက္မႈ 'ရာဂ' ကင္းျခင္းငွါ ခ်ဳပ္ျခင္းငွါ (ကိေလသာ) ၿငိမ္းျခင္းငွါ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္သိျခင္းငွါ သစၥာေလးပါးတရားကို သိျခင္းငွါ နိဗၺာန္ အက်ဳိးငွါ ျဖစ္ကုန္၏။

အဘယ္ ငါးမ်ဳိး တုိ႔နည္း ဟူမူ -

၁။ ခႏၶာကိုယ္၌ မတင့္တယ္ဟု ႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ ေန၏။
၂။ မ်ဳိအပ္ေသာအစာ 'အာဟာရ' ၌ စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္ ဟု အမွတ္ရွိ၏။
၃။ ေလာကအားလံုး၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ မရွိ ဟု အမွတ္ရွိ၏။
၄။ အလံုးစံုေသာ သခၤါရတရားတုိ႔၌ မျမဲ ဟု ႐ႈေလ့ရွိ၏။
၅။ ေသျခင္း၌ ျဖစ္ေသာ အမွတ္ 'မရဏသညာ'သည္ ထုိရဟန္း၏ အတြင္းသႏၲာန္ ၌ ေကာင္းစြာ တည္၏။

ရဟန္းတုိ႔ ဤတရားငါးမ်ဳိးတုိ႔ကို ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳအပ္ကုန္သည္ ရွိေသာ္ စင္စစ္ ၿငီးေငြ႕ျခင္းငွါ စြဲမက္မႈ 'ရာဂ' ကင္းျခင္းငွါ ခ်ဳပ္ျခင္းငွါ (ကိေလသာ) ၿငိမ္းျခင္းငွါ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိျခင္းငွါ သစၥာ ေလးပါးကို သိျခင္းငွါ နိဗၺာန္ အက်ဳိးငွါ ျဖစ္ကုန္၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။၆၉

၉ - နိဗၺိဒါသုတ္၊ သညာ၀ဂ္၊ ပဥၥကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

ပဌမ အနာဂတ္ေဘး...

အနာဂတဘယသုတ္-မွ...

ပဌမ အနာဂတ္ေဘး...

ရဟန္းတို႔ အနာဂတ္ေဘး ငါးမ်ဳိးတို႔ကုိ ေကာင္းစြာျမင္ေသာ ရဟန္းသည္ မေရာက္ ေသးသည့္ (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္)သို႔ ေရာက္ရန္ မရေသးသည့္ (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္)ကုိ ရရန္ မ်က္ေမွာက္ မျပဳရေသးသည့္ (နိဗၺာန္)ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာ အားထုတ္ေသာ လံု႔လျဖင့္(နိဗၺာန္)သို႔ ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေနျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္သည္ သာလွ်င္တည္း။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ဤသို႔ဆင္ျခင္၏-
''ယခုအခါ ငါသည္ကား ပ်ဳိမ်စ္ႏုနယ္ ငယ္ရြယ္၍ မည္းနက္ေသာ ဆံပင္ရွိေသး၏၊ ပဌမအရြယ္ျဖစ္ေသာ ေကာင္းေသာ အရြယ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသး၏၊ ဤကုိယ္သို႔ အိုျခင္း 'ဇရာ' ထိေရာက္ေသာ အခါသည္ ျဖစ္လာလိမ့္ဦးမည္၊ အိုျခင္း 'ဇရာ' ႏွိပ္စက္သည္ ျဖစ္၍ အိုသူသည္ ဘုရားသွ်င္တို႔၏ အဆံုးအမေတာ္ကုိ ႏွလံုးသြင္းရန္ မလြယ္ကူ၊ အစြန္အဖ်ား က်ေသာ ေတာေက်ာင္းတို႔ကုိ မွီဝဲရန္ မလြယ္ကူ၊ အလုိမရွိအပ္ မႏွစ္ သက္အပ္ မျမတ္ႏိုးအပ္ေသာ ထိုအိုျခင္း သေဘာတရားသည္ ငါ့ထံသို႔ မေရာက္ လာမီ ငါသည္ မေရာက္ေသးသည့္ (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္)သို႔ ေရာက္ရန္ မရေသးသည့္ (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္)ကုိ ရရန္ မ်က္ေမွာက္ မျပဳရေသးသည့္ (နိဗၺာန္)ကုိ မ်က္ေမွာက္ ျပဳရန္ ယခုေစာေစာကပင္ လံု႔လကုိ အားထုတ္ေတာ့မည္၊ ငါသည္ ယင္း (စ်ာန္မဂ္ ဖိုလ္) တရားႏွင့္ ျပည့္စံုပါမူ အိုေသာ္လည္း ခ်မ္းသာစြာ ေနရေပလိမ့္မည္'' ဟု (ဆင္ျခင္၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤပဌမ အနာဂတ္ေဘးကုိ ေကာင္းစြာ ျမင္ေသာ ရဟန္းသည္ မေရာက္ေသးသည့္ (စ်ာန္ မဂ္ဖိုလ္) သို႔ ေရာက္ရန္ မရေသးသည့္ (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္) ကုိ ရရန္ မ်က္ေမွာက္ မျပဳရေသးသည့္ (နိဗၺာန္)ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာ အားထုတ္ေသာ လံု႔လျဖင့္ (နိဗၺာန္) သို႔ ေစလႊတ္အပ္ေသာစိတ္ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေနျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္သည္ သာလွ်င္တည္း။

၈ - ဒုတိယ အနာဂတဘယသုတ္၊ ေယာဓာဇီ၀၀ဂ္၊ ပဥၥကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

ဒုတိယ အနာဂတ္ေဘး...

အနာဂတဘယသုတ္-မွ...

ဒုတိယ အနာဂတ္ေဘး...

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏-
''ယခုအခါ ငါသည္ အနာကင္း၏၊ ေရာဂါကင္း၏၊ မေအးလြန္း မပူလြန္း အလယ္ အလတ္ျဖစ္၍ ကမၼ႒ာန္း စီးျဖန္းရန္ ခံ့ေသာ၊ အစာကုိ အညီအမွ် ေၾကက်က္ေစ တတ္သည့္ ဝမ္းမီးႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ ဤကုိယ္သုိ႔ နာျခင္း 'ဗ်ာဓိ' ထိေရာက္ေသာ အခါသည္ ျဖစ္လာလိမ့္ဦးမည္၊ နာျခင္း 'ဗ်ာဓိ' ႏွိပ္စက္သည္ျဖစ္၍ နာသူသည္ ဘုရားသွ်င္တို႔၏ အဆံုးအမေတာ္ကုိ ႏွလံုးသြင္းရန္ မလြယ္ကူ၊ အစြန္အဖ်ား က်ေသာ ေတာေက်ာင္းတို႔ကုိ မွီဝဲရန္ မလြယ္ကူ၊ အလုိမရွိအပ္ မႏွစ္သက္အပ္ မျမတ္ႏိုးအပ္ေသာ ထိုနာျခင္း သေဘာသည္ ငါ့ထံသို႔ မေရာက္လာမီ ငါသည္ မေရာက္ေသးသည့္ (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္)သို႔ ေရာက္ရန္ မရေသးသည့္ (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္)ကုိ ရရန္ မ်က္ေမွာက္ မျပဳရေသးသည့္ (နိဗၺာန္)ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ ယခု ေစာေစာ ကပင္ လံု႔လကုိ အားထုတ္ေတာ့မည္၊ ငါသည္ ယင္း (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္)တရားႏွင့္ ျပည့္စံုပါမူ နာေသာ္လည္း ခ်မ္းသာစြာ ေနရေပလိမ့္မည္'' ဟု (ဆင္ျခင္၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤဒုတိယ အနာဂတ္ေဘးကုိ ေကာင္းစြာ ျမင္ေသာ ရဟန္းသည္ မ ေရာက္ေသးသည့္ (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္)သို႔ ေရာက္ရန္ မရေသးသည့္ (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္)ကုိ ရရန္ မ်က္ေမွာက္ မျပဳရေသးသည့္ (နိဗၺာန္)ကုိ မ်က္ေမွာက္ ျပဳရန္ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာ အားထုတ္ေသာ လံု႔လျဖင့္ (နိဗၺာန္)သို႔ ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေနျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္သည္ သာလွ်င္တည္း။

၈ - ဒုတိယ အနာဂတဘယသုတ္၊ ေယာဓာဇီ၀၀ဂ္၊ ပဥၥကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

တတိယ အနာဂတ္ေဘး...

အနာဂတဘယသုတ္-မွ...

တတိယ အနာဂတ္ေဘး...

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏-
''ယခုအခါသည္ ဝေျပာ၏၊ ေကာက္စပါး ေကာင္းမြန္၏၊ ဆြမ္းရလြယ္၏၊ သပိတ္ လက္စဲြလ်က္ ဆြမ္းခံျခင္းျဖင့္ မွ်တရန္ လြယ္ကူ၏၊ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါး ေကာက္စပါး မေကာင္း၍ ဆြမ္းရခဲေသာ သပိတ္လက္စဲြလ်က္ ဆြမ္းခံျခင္းျဖင့္ မွ်တရန္ မလြယ္ ကူသည့္ အခါမ်ဳိးသည္ ျဖစ္လာလိမ့္ဦးမည္၊ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးေသာ အခါ၌ကား လူတို႔သည္ ဝေျပာရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္၏၊ ထိုအရပ္၌ အေပါင္း အ ေဖာ္တို႔ႏွင့္ ေနရ၏၊ ေရာႁပြမ္း၍ ေနရ၏၊ အေပါင္းအေဖာ္တို႔ႏွင့္ ေနရျခင္း ေရာႁပြမ္း ၍ ေနရျခင္းျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ဘုရားသွ်င္တို႔၏ အဆံုးအမေတာ္ကုိ ႏွလံုးသြင္းရန္ မလြယ္ ကူ၊ အစြန္အဖ်ား က်ေသာ ေတာေက်ာင္းတို႔ကုိ မွီဝဲရန္ မလြယ္ကူ၊ အလုိမရွိအပ္ မႏွစ္သက္အပ္ မျမတ္ႏိုးအပ္ေသာ ထို(ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္း) သေဘာသည္ ငါ့ထံ သို႔ မေရာက္လာမီ ငါသည္ မေရာက္ေသးသည့္ (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္)သို႔ ေရာက္ရန္ မရေသးသည့္ (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္)ကုိ ရရန္ မ်က္ေမွာက္ မျပဳရေသးသည့္ (နိဗၺာန္)ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ ယခုေစာေစာကပင္ လံု႔လကုိ အားထုတ္ေတာ့မည္၊ ငါသည္ ယင္း(စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္) တရားႏွင့္ ျပည့္စံုပါမူ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးေသာ အခါ၌လည္း ခ်မ္းသာစြာ ေနရေပလိမ့္မည္'' ဟု (ဆင္ျခင္၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤတတိယ အနာဂတ္ေဘးကုိ ေကာင္းစြာ ျမင္ေသာ ရဟန္းသည္ မေရာက္ေသးသည့္ (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္)သို႔ ေရာက္ရန္ မရေသးသည့္ (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္)ကုိ ရရန္ မ်က္ေမွာက္ မျပဳရေသးသည့္ (နိဗၺာန္)ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာ အားထုတ္ေသာ လံု႔လျဖင့္ (နိဗၺာန္)သို႔ ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေနျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္သည္ သာလွ်င္တည္း။

၈ - ဒုတိယ အနာဂတဘယသုတ္၊ ေယာဓာဇီ၀၀ဂ္၊ ပဥၥကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

စတုတၳ အနာဂတ္ေဘး...

အနာဂတဘယသုတ္-မွ...

စတုတၳ အနာဂတ္ေဘး...

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏-
''ယခုအခါ၌ လူတို႔သည္ ညီၫြတ္ကုန္၏၊ ဝမ္းေျမာက္ၾကကုန္၏၊ ခိုက္ရန္ျငင္းခံုျခင္း မရွိၾကကုန္ဘဲ ႏို႔ႏွင့္ေရ ေရာေႏွာသကဲ့သို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ေသာ မ်က္စိတို႔ျဖင့္ ၾကည့္၍ ေနထိုင္ကုန္၏၊ ေတာပုန္းဓားျပတို႔ ထႂကြ ေသာင္းက်န္း သည္ျဖစ္၍ ဇနပုဒ္ေနသူတို႔သည္ လွည္း ရထားယာဥ္တို႔ကုိ တက္စီးကုန္လ်က္ ေျပးလႊားၾကရသည့္ ေဘးရန္ျဖစ္ေသာ အခါမ်ဳိးသည္ ျဖစ္လာလိမ့္ဦးမည္၊ ေဘးျဖစ္
လာသည္ ရွိေသာ္ လူတို႔သည္ ေအးခ်မ္းရာ အရပ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ခ်ဥ္းကပ္ၾက ကုန္၏၊ ထိုအရပ္၌ အေပါင္းအေဖာ္တို႔ႏွင့္ ေနရ၏၊ ေရာႁပြမ္း၍ ေနရ၏၊ အေပါင္း အေဖာ္တို႔ႏွင့္ ေနရျခင္း ေရာႁပြမ္း၍ ေနရျခင္း ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ဘုရားသွ်င္တို႔၏ အဆံုး အမေတာ္ကုိ ႏွလံုးသြင္းရန္ မလြယ္ကူ၊ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ေတာေက်ာင္းတို႔ကုိ မွီဝဲရန္ မလြယ္ကူ၊ အလုိမရွိအပ္ မႏွစ္သက္အပ္ မျမတ္ႏိုးအပ္ေသာ ထို (ၿမဳိ႕ရြာ ေသာင္းက်န္းမႈ) သေဘာတရားသည္ ငါ့ထံသို႔ မေရာက္လာမီ ငါသည္ မေရာက္ ေသးသည့္ (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္) သို႔ ေရာက္ရန္ မရေသးသည့္ (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္)ကုိ ရရန္ မ်က္ေမွာက္ မျပဳရေသးသည့္ (နိဗၺာန္)ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ ယခုေစာေစာကပင္ လံု႔လကုိ အားထုတ္ေတာ့မည္၊ ငါသည္ ယင္း (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္) တရားႏွင့္ ျပည့္စံု သည္ ရွိေသာ္ (ေသာင္းက်န္းမႈ) ေဘး ျဖစ္ေပၚလာေသာ္လည္း ခ်မ္းသာစြာ ေနရ ေပလိမ့္မည္'' ဟု (ဆင္ျခင္၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤစတုတၳအနာဂတ္ေဘးကုိ ေကာင္းစြာျမင္ေသာရဟန္းသည္ မေရာက္ ေသးသည့္ (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္)သို႔ ေရာက္ရန္ မရေသးသည့္ (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္)ကုိ ရရန္ မ်က္ေမွာက္ မျပဳရေသးသည့္ (နိဗၺာန္)ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာ အားထုတ္ေသာ လံု႔လျဖင့္ (နိဗၺာန္)သို႔ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္သည္ သာလွ်င္တည္း။

၈ - ဒုတိယ အနာဂတဘယသုတ္၊ ေယာဓာဇီ၀၀ဂ္၊ ပဥၥကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

ပၪၥမ အနာဂတ္ေဘး...

အနာဂတဘယသုတ္-မွ...

ပၪၥမ အနာဂတ္ေဘး...

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏-
''ယခုအခါ၌ကား သံဃာသည္ ညီညြတ္၏၊ ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာ ရွိသည္ျဖစ္၍ ခိုက္ရန္ျငင္းခုံျခင္း မရွိဘဲ ပါတိေမာက္ အတူျပလ်က္ ခ်မ္းသာစြာ ေန၏၊ သံဃာ ကဲြျပားေသာ အခါသည္ ျဖစ္လာလိမ့္ဦးမည္၊ သံဃာ ကဲြျပားသည္ရွိေသာ္ ဘုရား သွ်င္တို႔၏ အဆံုးအမေတာ္ကုိ ႏွလံုးသြင္းရန္ မလြယ္ကူ၊ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ေတာေက်ာင္းတို႔ကုိ မွီဝဲရန္ မလြယ္ကူ၊ အလုိမရွိအပ္ မႏွစ္သက္အပ္ မျမတ္ႏိုးအပ္ ေသာ (သံဃာကြဲျပားမႈ) သေဘာတရားသည္ ငါ့ထံသို႔ မေရာက္လာမီ ငါသည္ မေရာက္ေသးသည့္ (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္)သို႔ ေရာက္ရန္ မရေသးသည့္ (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္)ကုိ ရရန္ မ်က္ေမွာက္ မျပဳရေသးသည့္ (နိဗၺာန္)ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ ယခု ေစာေစာ ကပင္ လံု႔လကုိ အားထုတ္ေတာ့မည္၊ ငါသည္ ယင္း (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္) တရားႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ရွိေသာ္ သံဃာ ကဲြျပားေသာ္လည္း ခ်မ္းသာစြာ ေနရေပလိမ့္မည္'' ဟု (ဆင္ျခင္၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤပၪၥမ အနာဂတ္ေဘးကုိ ေကာင္းစြာ ျမင္ေသာ ရဟန္းသည္ မေရာက္ ေသးသည့္ (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္) သို႔ ေရာက္ရန္ မရေသးသည့္ (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္)ကုိ ရရန္ မ်က္ေမွာက္ မျပဳရေသးသည့္ (နိဗၺာန္)ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာ အားထုတ္ေသာ လံု႔လျဖင့္(နိဗၺာန္)သို႔ ေစလႊတ္အပ္ေသာစိတ္ ရွိသည္ျဖစ္၍ ေန ျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္သည္သာလွ်င္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤအနာဂတ္ေဘး ငါးမ်ဳိးတို႔ကုိ ေကာင္းစြာျမင္ေသာ ရဟန္းသည္ မေရာက္ေသးသည့္ (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္)သို႔ ေရာက္ရန္ မရေသးသည့္ (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္)ကုိ ရရန္ မ်က္ေမွာက္ မျပဳရေသးသည့္ (နိဗၺာန္)ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာ အားထုတ္ေသာ လံု႔လျဖင့္ (နိဗၺာန္)သို႔ ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္ ၍ ေနျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္သည္ သာလွ်င္တည္း ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၈ - ဒုတိယ အနာဂတဘယသုတ္၊ ေယာဓာဇီ၀၀ဂ္၊ ပဥၥကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

ဓနသုတ္- (စည္းစိမ္ဥစၥာ)

ဓနသုတ္- (စည္းစိမ္ဥစၥာ)

ရဟန္းတုိ႔ ဥစၥာတုိ႔သည္ ဤငါးမ်ဳိးတုိ႔တည္း

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတုိ႔နည္းဟူမူ -

သဒၶါဥစၥာ၊ သီလဥစၥာ၊ သုတဥစၥာ၊ စာဂဥစၥာ၊ ပညာဥစၥာတုိ႔တည္း။

သဒၶါဥစၥာ ဟူသည္ ...
ရဟန္းတုိ႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အရိယာတပည့္သည္ သဒၶါတရားရွိ၏၊ ျမတ္စြာ ဘုရား၏ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္ႏွင့္ သဗၺညဳတဉာဏ္ကုိ ယံုၾကည္၏။ ''ထုိျမတ္စြာ ဘုရားသည္။ပ။ နတ္လူတုိ႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း သတၴာ ေဒဝမႏုႆာနံ မည္ေတာ္မူ၏၊ (သစၥာေလးပါးကုိ) သိေစေတာ္မူေသာ အ ေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ဗုဒၶမည္ေတာ္မူ၏၊ ဘုန္းတန္ခုိး ႀကီးေတာ္မူေသာ အ ေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ဘဂဝါ မည္ေတာ္မူ၏'' ဟုယံုၾကည္၏။
ရဟန္းတုိ႔ ဤသည္ကုိ သဒၶါဥစၥာ ဟူ၍ ဆုိအပ္၏။

သီလဥစၥာ ဟူသည္ ...
ရဟန္းတုို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အရိယာတပည့္သည္ သူ႔အသက္ကုိ သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ပ။ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေသရည္ေသရက္ကုိ ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။
ရဟန္းတုိ႔ ဤသည္ကုိ သီလဥစၥာဟူ၍ ဆုိအပ္၏။

သုတဥစၥာ ဟူသည္ ...
ရဟန္းတုို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အရိယာတပည့္သည္ အၾကားအျမင္ မ်ား၏။ပ။
အၾကားအျမင္ (ပညာ) ျဖင့္ ေကာင္းစြာ ထုိးထြင္း၍ သိ၏။
ရဟန္းတုိ႔ ဤသည္ကုိ သုတဥစၥာ ဟူ၍ ဆုိအပ္၏။

စာဂဥစၥာ ဟူသည္ ...
ရဟန္းတုို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အရိယာတပည့္သည္ ဝန္တုိမႈ အညစ္အေၾကး ကင္းေသာ စိတ္ျဖင့္ အိမ္၌ေန၏၊ လြတ္လြတ္စြန္႔ၾကဲ၏၊ ေဆးေၾကာၿပီးေသာ လက္ ရွိ၏၊ စြန္႔ၾကဲမႈ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၏၊ အေတာင္းခံရန္ အသင့္ျဖစ္၏၊ ေပးကမ္းမႈ ခြဲေဝမႈ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၏။
ရဟန္းတုိ႔ ဤသည္ကုိ စာဂဥစၥာ ဟူ၍ ဆုိအပ္၏။

ပညာဥစၥာ ဟူသည္ ...
ရဟန္းတုို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အရိယာတပည့္သည္ ပညာရွိ၏၊ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္း ကုိ သိေသာ၊ ကိေလသာတုိ႔ကုိ ေဖာက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးႏုိင္ေသာ၊ ဆင္းရဲမႈကုန္ရာ နိဗၺာန္ သုိ႔ ေကာင္းစြာ ေရာက္ေစႏုိင္ေသာ ျမတ္ေသာ ပညာႏွင့္ ျပည့္စံု၏။
ရဟန္းတုိ႔ ဤသည္ကုိ ပညာဥစၥာ ဟူ၍ ဆုိအပ္၏။

ရဟန္းတုိ႔ ဥစၥာတုိ႔သည္ ဤငါးမ်ဳိးတုိ႔တည္း ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အၾကင္သူ၏ ယံုၾကည္မႈ (သဒၶါ) သည္ ျမတ္စြာဘုရား၌ မတုန္မလႈပ္ ေကာင္းမြန္စြာ တည္၏၊ အၾကင္သူ၏ သီလသည္ ေကာင္းျမတ္၏၊ အရိယာပုဂၢဳိလ္တုိ႔ ႏွစ္သက္ အပ္၏၊ ခ်ီးမြမ္းအပ္သည္လည္း ျဖစ္၏။ အၾကင္သူအား သံဃာ၌ ၾကည္ညိဳျခင္း သည္ လည္းေကာင္း၊ ေျဖာင့္မတ္သည္ ျဖစ္၍ ျဖစ္ေသာ ဉာဏ္အျမင္သည္ လည္းေကာင္း ရွိ၏။ ထုိသူကုိ မဆင္းရဲေသာ သူဟူ၍ ဆုိကုန္၏၊ ထုိသူ၏ အသက္ ရွင္ျခင္းကား အခ်ည္းအႏွီး မဟုတ္ေခ်။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘုရားသွ်င္တုိ႔၏ အဆံုးအမေတာ္ကုိ ေအာက္ေမ့ေသာ ပညာရွိသည္ သဒၶါကုိ လည္းေကာင္း၊ သီလကုိ လည္းေကာင္း၊ ၾကည္ညိဳျခင္းကုိ လည္းေကာင္း၊ တရားသိျမင္ျခင္းကုိ လည္းေကာင္း အဖန္ဖန္ အားထုတ္ရာသတည္း။၄၇

၇ - ဓနသုတ္၊ မု႑ရာဇ၀ဂ္၊ ပဥၥကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Tuesday, March 24, 2009

''ရဟန္း'' ဟူသည္ကား ...


၂ - သုတၱႏၲဘာဇနီယနည္း (အက်ယ္-မွ)

''ရဟန္း'' ဟူသည္ကား ...

ရဟန္းဟု ေခၚေဝၚ ပညတ္ျခင္းေၾကာင့္ ရဟန္း၊
ရဟန္းဟု ဝန္ခံျခင္းေၾကာင့္ ရဟန္း၊
ဆြမ္းခံစားတတ္ေသာေၾကာင့္ ရဟန္း၊
ဆြမ္းခံစားေလ့ရွိေသာ သေဘာေၾကာင့္ ရဟန္း၊
ဆြမ္းခံအက်င့္သို႔ ကပ္ေရာက္တတ္ေသာေၾကာင့္ ရဟန္း၊
အပုိင္းပုိင္းျပတ္ေသာ အဝတ္ကုိ ခ်ဳပ္စပ္၍ ဝတ္တတ္ေသာေၾကာင့္ ရဟန္း၊
အကုသုိလ္ အယုတ္တရားတို႔ကုိ ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာေၾကာင့္ ရဟန္း၊
အကုသုိလ္ အယုတ္တရားတို႔ကုိ ဖ်က္ဆီးၿပီးေသာေၾကာင့္ ရဟန္း၊
အဆင့္ဆင့္အားျဖင့္ ကိေလသာတို႔ကုိ ပယ္တတ္ေသာေၾကာင့္ ရဟန္း၊
တစ္ၿပိဳင္နက္အားျဖင့္ ကိေလသာတို႔ကုိ ပယ္တတ္ေသာေၾကာင့္ ရဟန္း၊
က်င့္ဆဲျဖစ္ေသာ ရဟန္း၊
က်င့္ၿပီးေသာ ရဟန္း၊
က်င့္ဆဲက်င့္ၿပီး မဟုတ္ေသာ ရဟန္း၊
ျမတ္ေသာ ရဟန္း၊
ေကာင္းေသာ ရဟန္း၊
ၾကည္ညိဳဖြယ္ျဖစ္ေသာ ရဟန္း၊
အႏွစ္သာရရွိေသာ ရဟန္း၊
ညီၫြတ္ေသာ သံဃာသည္ ျပဳအပ္ေသာ, ျမတ္စြာဘုရား သာသနာအား ထုိက္ ေသာ, မပ်က္ေသာ ဉတ္လွ်င္ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ရွိေသာ 'ဉတၱိစတုတၳ'ကံႏွင့္ ျပည့္စုံ ေသာ ရဟန္းတည္း။ ၅၁၀

ရဟန္း ဟူသည္ကား စ်ာနဝိဘဂၤ၊ ၀ိဘင္းပါဠိေတာ္၊ အဘိဓမၼာပိဋက။ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

ဝိတကၠသုတ္- (ၾကံစည္ျခင္း) ၀ိတက္ ၃-မ်ဳိး...

ဝိတကၠသုတ္- (ၾကံစည္ျခင္း)

ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏၊ ပူေဇာ္ အထူးကိုခံေတာ္မူထုိက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာ ခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ...
အကုသုိလ္ႏွင့္ စပ္ယွဥ္ေသာ ၾကံစည္မႈ 'ဝိတက္' တို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း။
အဘယ္သံုးပါးတို႔နည္း-

သူတစ္ပါးတို႔က မထီမဲ့ျမင္ မျပဳျခင္းႏွင့္ စပ္ယွဥ္ေသာ ၾကံစည္မႈ 'ဝိတက္'၊
လာဘ္ပူေဇာ္သကာ အေက်ာ္အေစာႏွင့္ စပ္ယွဥ္ေသာ ၾကံစည္မႈ 'ဝိတက္'၊
သူတစ္ပါးတို႔၌ ခ်စ္ခင္မႈ 'ေဂဟႆိတေပမ' ႏွင့္ စပ္ယွဥ္ေသာ ၾကံစည္မႈ 'ဝိတက္'
တို႔တည္း၊

ရဟန္းတို႔ ...
အကုသုိလ္ႏွင့္စပ္ယွဥ္ေသာ ၾကံစည္မႈ 'ဝိတက္' တို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း၊
ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏၊

ထုိသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို -

''သူတစ္ပါးတို႔က မထီမဲ့ျမင္ မျပဳျခင္းႏွင့္ စပ္ယွဥ္သူ၊ လာဘ္ပူေဇာ္သကာ အေက်ာ္ အေစာ၌ ေလးစားသူ၊ ခ်စ္ကြၽမ္းဝင္သူတို႔ႏွင့္ တကြ (ေဂဟႆိတေပမျဖင့္) ႏွစ္ သက္ ဝမ္းေျမာက္ေလ့ရွိသူသည္ သံေယာဇဥ္ ကုန္ခန္းရန္ ေဝးကြာလွ၏။

အၾကင္သူသည္ကား သားသမီး ကြၽဲႏြားကို လည္းေကာင္း၊ ထိမ္းျမားျခင္းအမႈတို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ပစၥည္း ပရိကၡရာ သိမ္းဆည္းမႈတို႔ကို လည္းေကာင္း ပယ္စြန္႔၍ ရွင္ရဟန္းျပဳ၏၊ ထုိသို႔ သေဘာရွိေသာ ထုိရဟန္းသည္ ျမတ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္ သို႔ ေရာက္ျခင္းငွါ ထုိက္၏'' ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း...
ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

၁ - ဝိတကၠသုတ္၊ စတုတၳ၀ဂ္၊ ဣတိ၀ုတ္ပါဠိေတာ္။ ခုဒၵကနိကာယ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

သာသနာပ ပရိဗိုဇ္တို႔အား ေမးရန္ ၁၀-ခ်က္...

ပဌမ မဟာပဥႇာသုတ္ -မွ ...

တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထုိင္ကုန္ေသာ ထုိရဟန္းတို႔အား ...
သာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူရွိၾကသည့္ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္
ဤသို႔ ေျပာဆိုကုန္၏ -

ငါ့သွ်င္တို႔ ရဟန္းေဂါတမသည္ သာဝကတို႔အား ''ရဟန္းတို႔ သင္တို႔လာကုန္ေလာ့၊ တရား အားလံုးကို သိကုန္ေလာ့၊ တရားအားလံုးကို သိ၍ ေနကုန္ေလာ့''ဟု ဤသို႔ တရားေဟာ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ငါတို႔သည္လည္း သာဝကတို႔အား ''ငါ့သွ်င္တို႔ သင္တို႔ လာကုန္ေလာ့၊ တရားအားလံုးကို သိကုန္ေလာ့၊ တရားအားလံုးကို သိ၍ ေနကုန္ေလာ့'' ဟု ဤသို႔ တရားကို ေဟာကုန္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဤငါတို႔ တရားေဟာရာ၌ ရဟန္းေဂါတမႏွင့္ ငါတို႔၏ တရား ေဟာပံုခ်င္း ဆံုးမပံုခ်င္း အဘယ္သို႔ ထူးသနည္း၊ အဘယ္သို႔ပိုလြန္သနည္း အဘယ္သို႔ ျခားနား သနည္း (ဟုေျပာဆိုၾကကုန္၏)။

ထုိအခါ ထုိရဟန္းတို႔သည္ ထုိသာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူရွိၾကသည့္ ပရိဗိုဇ္တို႔၏ စကားကို မႏွစ္သက္ကုန္ မတားျမစ္ကုန္၊ မႏွစ္သက္ကုန္ မတားျမစ္ ကုန္ဘဲ ေနရာမွထကာ ...

''ျမတ္စြာဘုရား၏အထံ၌ ထုိစကား၏ အနက္ အဓိပၸါယ္ကို သိရကုန္အံ့''

ျမတ္စြာဘုရားအား ေလွ်ာက္ၾကကုန္ေသာ္...

ရဟန္းတို႔ ...
သာသနာေတာ္မွ-
တစ္ပါးေသာ အယူရွိၾကသည့္ ပရိဗိုဇ္တို႔ကို ဤသို႔ ေျပာဆို ေမးျမန္းကုန္ရာ၏၊

ငါ့သွ်င္တို႔ ...
ျပႆနာတစ္ခုရည္ၫႊန္းခ်က္တစ္ခု ေျဖဆိုခ်က္တစ္ခု၊
ျပႆနာႏွစ္ခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ႏွစ္ခု ေျဖဆိုခ်က္ႏွစ္ခု၊
ျပႆနာသံုးခု ရည္ၫႊန္းခ်က္သံုးခု ေျဖဆိုခ်က္သံုးခု၊
ျပႆနာေလးခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ေလးခု ေျဖဆိုခ်က္ေလးခု၊
ျပႆနာငါးခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ငါးခု ေျဖဆိုခ်က္ငါးခု၊
ျပႆနာေျခာက္ခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ေျခာက္ခု ေျဖဆိုခ်က္ေျခာက္ခု၊
ျပႆနာခုနစ္ခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ခုနစ္ခု ေျဖဆိုခ်က္ခုနစ္ခု၊
ျပႆနာရွစ္ခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ရွစ္ခု ေျဖဆိုခ်က္ရွစ္ခု၊
ျပႆနာကိုးခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ကိုးခု ေျဖဆိုခ်က္ကိုးခု၊
ျပႆနာဆယ္ခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ဆယ္ခု ေျဖဆိုခ်က္ဆယ္ခု'' ဟု
ဤသို႔ ေျပာဆို ေမးျမန္းကုန္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔ ...
သာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူရွိၾကသည့္ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ဤသို႔ အေမးခံၾက ရသည္ရွိေသာ္ က်က်နန ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ေျဖဆိုႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ကုန္၊ အလြန္ ပင္ပန္းျခင္းသို႔လည္း ေရာက္ၾကကုန္လိမ့္မည္၊ ထုိသို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္ ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ အရာ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ...
နတ္ မာရ္နတ္ ျဗဟၼာႏွင့္တကြေသာ နတ္ေလာကႏွင့္ သမဏျဗာဟၼဏ မင္းမ်ား လူမ်ားႏွင့္တကြေသာ လူေလာက၌ ျမတ္စြာဘုရားကို လည္းေကာင္း၊ ျမတ္စြာ ဘုရား၏ တပည့္ကို လည္းေကာင္း ဤသာသနာေတာ္မွ ၾကားနာရ၍ (ေျပာဆိုသူ ကိုလည္းေကာင္း) ၾကဥ္ထား၍ ဤျပႆနာတို႔ကို ေျဖဆိုျခင္းျဖင့္ စိတ္ကို ႏွစ္သိမ့္ ေစႏိုင္မည့္ အျခားသူကို ငါမျမင္။

၁...
''ျပႆနာတစ္ခု ရည္ၫႊန္းခ်က္တစ္ခု ေျဖဆိုခ်က္တစ္ခု'' ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ထုိစကား ကို အဘယ္ကိုစြဲ၍ ဆိုအပ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ တရားတစ္ခု၌ ရဟန္းသည္ ေကာင္းစြာ ၿငီးေငြ႕သည္ ေကာင္းစြာ တပ္ျခင္းကင္းသည္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္ သည္ ေကာင္းစြာ အဆံုး အပိုင္းအျခားကို ႐ႈေလ့ ရွိသည္ျဖစ္၍ အနက္သေဘာကို ေကာင္းစြာ သိၿပီးလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ဒုကၡအဆံုးကို ျပဳ၏။

အဘယ္တရားတစ္ခုနည္း...
သတၱဝါအားလံုးတို႔သည္ အာဟာရလွ်င္ တည္ရာရွိကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤ(အာဟာရ) တရားတစ္ခု၌ ရဟန္းသည္ ေကာင္းစြာ ၿငီးေငြ႕သည္ ေကာင္းစြာ တပ္ျခင္းကင္းသည္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္သည္ ေကာင္းစြာ အဆံုး အပိုင္းအျခားကို ႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ အနက္သေဘာကို ေကာင္းစြာ သိၿပီးလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ဒုကၡအဆံုးကို ျပဳ၏။ ''ျပႆနာတစ္ခု ရည္ၫႊန္းခ်က္တစ္ခု ေျဖဆိုခ်က္တစ္ခု'' ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ထုိစကားကို ဤသည္ကို စြဲ၍ ဆိုအပ္၏။

၂...
''ျပႆနာႏွစ္ခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ႏွစ္ခု ေျဖဆိုခ်က္ႏွစ္ခု'' ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ထုိစကားကို အဘယ္ကိုစြဲ၍ ဆိုအပ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ တရားႏွစ္မ်ဳိးတို႔၌ ရဟန္းသည္ ေကာင္း စြာ ၿငီးေငြ႕သည္ ေကာင္းစြာ တပ္ျခင္း ကင္းသည္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္သည္ ေကာင္းစြာ အဆံုးအပိုင္းအျခားကို ႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ အနက္သေဘာကို ေကာင္း စြာ သိၿပီးလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ဒုကၡအဆံုးကို ျပဳ၏။

အဘယ္ႏွစ္မ်ဳိးတို႔နည္း...
႐ုပ္၊ နာမ္တို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤ (႐ုပ္၊ နာမ္) တရားႏွစ္မ်ဳိးတို႔၌ ရဟန္းသည္ ေကာင္းစြာ ၿငီးေငြ႕သည္ ေကာင္းစြာ တပ္ျခင္း ကင္းသည္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္သည္ ေကာင္းစြာ အဆံုး အပိုင္းအျခားကို ႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ ေကာင္းစြာ အနက္သေဘာကို သိၿပီးလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ဒုကၡအဆံုးကို ျပဳ၏။ ''ျပႆနာႏွစ္ခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ႏွစ္ခု ေျဖဆိုခ်က္ႏွစ္ခု'' ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ထုိစကားကို ဤသည္ကို စြဲ၍ ဆိုအပ္၏။

၃...
''ျပႆနာသံုးခု ရည္ၫႊန္းခ်က္သံုးခု ေျဖဆိုခ်က္သံုးခု'' ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ထုိစကားကို အဘယ္ကိုစြဲ၍ ဆိုအပ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ တရားသံုးမ်ဳိးတို႔၌ ရဟန္းသည္ ေကာင္း စြာ ၿငီးေငြ႕သည္ ေကာင္းစြာ တပ္ျခင္းကင္းသည္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္သည္ ေကာင္းစြာ အဆံုးအပိုင္းအျခားကို ႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ ေကာင္းစြာ အနက္သေဘာ ကို သိၿပီးလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ဒုကၡအဆံုးကို ျပဳ၏။

အဘယ္သံုးမ်ဳိးတို႔နည္း...
ေဝဒနာ သံုးမ်ဳိးတို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤ (ေဝဒနာ) တရားသံုးမ်ဳိးတို႔၌ ရဟန္းသည္ ေကာင္းစြာ ၿငီးေငြ႕သည္ ေကာင္းစြာ တပ္ျခင္း ကင္းသည္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္သည္ ေကာင္းစြာ အဆံုး အပိုင္း အျခားကို ႐ႈေလ့ ရွိသည္ျဖစ္၍ အနက္သေဘာကို ေကာင္းစြာ သိၿပီးလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ဒုကၡအဆံုးကို ျပဳ၏။ ''ျပႆနာသံုးခု ရည္ၫႊန္းခ်က္သံုးခု ေျဖဆိုခ်က္သံုးခု'' ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ထုိစကားကို ဤသည္ကို စြဲ၍ ဆိုအပ္၏။

၄...
''ျပႆနာေလးခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ေလးခု ေျဖဆိုခ်က္ေလးခု'' ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ထုိ စကားကို အဘယ္ကို စြဲ၍ ဆိုအပ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ တရားေလးမ်ဳိးတို႔၌ ရဟန္း သည္ ေကာင္းစြာ ၿငီးေငြ႕သည္ ေကာင္းစြာ တပ္ျခင္းကင္းသည္ ေကာင္းစြာ လြတ္ ေျမာက္သည္ ေကာင္းစြာ အဆံုးအပိုင္းအျခားကို ႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ အနက္ သေဘာကို ေကာင္းစြာ သိၿပီးလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ဒုကၡအဆံုးကိုျပဳ၏။

အဘယ္ တရားေလးမ်ဳိးတို႔နည္း ...
အာဟာရေလးမ်ဳိးတို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤ(အာဟာရ)တရားေလးမ်ဳိးတို႔၌ ရဟန္းသည္ ေကာင္းစြာ ၿငီးေငြ႕သည္ ေကာင္းစြာ တပ္ျခင္း ကင္းသည္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္သည္ ေကာင္းစြာ အဆံုး အပိုင္းအျခားကို ႐ႈေလ့ ရွိသည္ျဖစ္၍ အနက္သေဘာကို ေကာင္းစြာ သိၿပီးလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ဒုကၡအဆံုးကို ျပဳ၏။ ''ျပႆနာေလးခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ေလးခု ေျဖဆိုခ်က္ေလးခု'' ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ထုိစကားကို ဤသည္ကို စြဲ၍ ဆိုအပ္၏။

၅...
''ျပႆနာငါးခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ငါးခု ေျဖဆိုခ်က္ငါးခု'' ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ထုိစကားကို အဘယ္ကိုစြဲ၍ ဆိုအပ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ တရားငါးမ်ဳိးတို႔၌ ရဟန္းသည္ ေကာင္း စြာၿငီးေငြ႕သည္ ေကာင္းစြာ တပ္ျခင္းကင္းသည္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္သည္ ေကာင္းစြာ အဆံုးအပိုင္းအျခားကို ႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ အနက္သေဘာကို ေကာင္း စြာ သိၿပီးလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ဒုကၡ အဆံုးကို ျပဳ၏။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္း...
ဥပါဒါနကၡႏၶာ ငါးမ်ဳိးတို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤ (ဥပါဒါနကၡႏၶာ) တရား ငါးမ်ဳိးတို႔၌ ရဟန္းသည္ ေကာင္းစြာ ၿငီးေငြ႕ သည္ ေကာင္းစြာ တပ္ျခင္း ကင္းသည္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္သည္ ေကာင္းစြာ အဆံုး အပိုင္းအျခားကို ႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ အနက္သေဘာကို ေကာင္းစြာ သိၿပီး လွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ဒုကၡ အဆံုးကို ျပဳ၏။ ''ျပႆနာငါးခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ ငါးခု ေျဖဆိုခ်က္ငါးခု'' ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ထုိစကားကို ဤသည္ကို စြဲ၍ ဆိုအပ္၏။

၆...
''ျပႆနာေျခာက္ခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ေျခာက္ခု ေျဖဆိုခ်က္ေျခာက္ခု'' ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ထုိစကားကို အဘယ္ကို စြဲ၍ ဆိုအပ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ တရားေျခာက္မ်ဳိးတို႔၌ ရဟန္းသည္ ေကာင္းစြာ ၿငီးေငြ႕သည္ ေကာင္းစြာ တပ္ျခင္း ကင္းသည္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္သည္ ေကာင္းစြာ အဆံုးအပိုင္းအျခားကို ႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ အနက္ သေဘာကို ေကာင္းစြာ သိၿပီးလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ဒုကၡအဆံုးကို ျပဳ၏။

အဘယ္ေျခာက္မ်ဳိးတို႔နည္း ...
အတြင္း 'အဇၩတၱိက' အာယတန ေျခာက္မ်ဳိးတို႔ တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤ (အဇၩတၱိကအာယတန) တရားေျခာက္မ်ဳိးတို႔၌ ရဟန္းသည္ ေကာင္း စြာ ၿငီးေငြ႕သည္ ေကာင္းစြာတပ္ျခင္းကင္းသည္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္သည္ ေကာင္းစြာ အဆံုး အပိုင္းအျခားကို ႐ႈေလ့ ရွိသည္ျဖစ္၍ အနက္သေဘာကို ေကာင္းစြာသိၿပီးလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ဒုကၡအဆံုးကို ျပဳ၏။ ''ျပႆနာ ေျခာက္ခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ ေျခာက္ခု ေျဖဆိုခ်က္ေျခာက္ခု'' ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ထုိစကား ကို ဤသည္ကို စြဲ၍ ဆိုအပ္၏။

၇...
''ျပႆနာခုနစ္ခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ခုနစ္ခု ေျဖဆိုခ်က္ခုနစ္ခု'' ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ထုိစကားကို အဘယ္ကို စြဲ၍ ဆိုအပ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ တရားခုနစ္မ်ဳိးတို႔၌ ရဟန္းသည္ ေကာင္းစြာ ၿငီးေငြ႕သည္ ေကာင္းစြာ တပ္ျခင္း ကင္းသည္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္သည္ ေကာင္းစြာ အဆံုး အပိုင္းအျခားကို ႐ႈေလ့ ရွိသည္ျဖစ္၍ အနက္သေဘာကို ေကာင္းစြာ သိၿပီးလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ဒုကၡ အဆံုးကိုျပဳ၏။

အဘယ္ခုနစ္မ်ဳိးတို႔နည္း...
ဝိညာဏ္၏ တည္ရာ 'ဝိညာဏ႒ိတိ' ခုနစ္မ်ဳိးတို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤ (ဝိညာဏ႒ိတိ)တရားခုနစ္မ်ဳိးတို႔၌ ရဟန္းသည္ ေကာင္းစြာ ၿငီးေငြ႕ သည္ ေကာင္းစြာတပ္ျခင္းကင္းသည္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္သည္ ေကာင္းစြာ အဆံုး အပိုင္းအျခားကို ႐ႈေလ့ ရွိသည္ျဖစ္၍ အနက္သေဘာကို ေကာင္းစြာ သိၿပီးလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ဒုကၡအဆံုးကို ျပဳ၏။ ''ျပႆနာခုနစ္ခု ရည္ၫႊန္း ခ်က္ ခုနစ္ခု ေျဖဆိုခ်က္ ခုနစ္ခု'' ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ထုိစကားကို ဤသည္ကို စြဲ၍ ဆိုအပ္၏။

၈...
''ျပႆနာရွစ္ခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ရွစ္ခု ေျဖဆိုခ်က္ရွစ္ခု'' ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ထုိစကားကို အဘယ္ကို စြဲ၍ ဆိုအပ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ တရားရွစ္မ်ဳိးတို႔၌ ရဟန္းသည္ ေကာင္းစြာ ၿငီးေငြ႕သည္ ေကာင္းစြာ တပ္ျခင္းကင္းသည္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္ သည္ ေကာင္းစြာ အဆံုး အပိုင္းအျခားကို ႐ႈေလ့ ရွိသည္ျဖစ္၍ အနက္သေဘာကို ေကာင္းစြာ သိၿပီးလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ဒုကၡအဆံုးကို ျပဳ၏။

အဘယ္ရွစ္မ်ဳိးတို႔နည္း...
ေလာကဓံတရား ရွစ္မ်ဳိးတို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤ(ေလာကဓံ)တရားရွစ္မ်ဳိးတို႔၌ ရဟန္းသည္ ေကာင္းစြာ ၿငီးေငြ႕သည္ ေကာင္းစြာ တပ္ျခင္း ကင္းသည္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္သည္ ေကာင္းစြာ အဆံုး အပိုင္းအျခားကို ႐ႈေလ့ ရွိသည္ျဖစ္၍ အနက္သေဘာကို ေကာင္းစြာ သိၿပီးလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ဒုကၡ အဆံုးကို ျပဳ၏။ ''ျပႆနာရွစ္ခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ရွစ္ခု ေျဖဆိုခ်က္ရွစ္ခု'' ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ထုိစကားကို ဤသည္ကို စြဲ၍ ဆိုအပ္၏။

၉...
''ျပႆနာကိုးခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ကိုးခု ေျဖဆိုခ်က္ကိုးခု'' ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ထုိစကားကို အဘယ္ကို စြဲ၍ ဆိုအပ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ တရားကိုးမ်ဳိးတို႔၌ ရဟန္းသည္ ေကာင္းစြာ ၿငီးေငြ႕သည္ ေကာင္းစြာ တပ္ျခင္းကင္းသည္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္ သည္ ေကာင္းစြာ အဆံုး အပိုင္းအျခားကို ႐ႈေလ့ ရွိသည္ ျဖစ္၍ အနက္သေဘာကို ေကာင္းစြာ သိၿပီးလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ဒုကၡအဆံုးကို ျပဳ၏။

အဘယ္ကိုးမ်ဳိးတို႔နည္း...
သတၱဝါတို႔၏ တည္ရာ 'သတၱာဝါသ' ကိုးမ်ဳိးတို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤ(သတၱာဝါသ) တရားကိုးမ်ဳိးတို႔၌ ရဟန္းသည္ ေကာင္းစြာ ၿငီးေငြ႔ သည္ ေကာင္းစြာ တပ္ျခင္း ကင္းသည္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္သည္ ေကာင္းစြာ အဆံုး အပိုင္းအျခားကို ႐ႈေလ့ ရွိသည္ျဖစ္၍ အနက္သေဘာကို ေကာင္းစြာ သိၿပီး လွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ဒုကၡအဆံုးကို ျပဳ၏။ ''ျပႆနာကိုးခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ ကိုးခု ေျဖဆိုခ်က္ကိုးခု'' ဟု ဆိုခဲ့ေသာ စကားကို ဤသည္ကို စြဲ၍ ဆိုအပ္၏။

၁၀...
''ျပႆနာဆယ္ခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ဆယ္ခု ေျဖဆိုခ်က္ဆယ္ခု'' ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ထုိစကားကို အဘယ္ကို စြဲ၍ ဆိုအပ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ တရားဆယ္မ်ဳိးတို႔၌ ရဟန္းသည္ ေကာင္းစြာ ၿငီးေငြ႕သည္ ေကာင္းစြာ တပ္ျခင္း ကင္းသည္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္သည္ ေကာင္းစြာ အဆံုး အပိုင္းအျခားကို ႐ႈေလ့ ရွိသည္ျဖစ္၍ အနက္သေဘာကို ေကာင္းစြာသိၿပီးလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ဒုကၡအဆံုးကို ျပဳ၏။

အဘယ္ဆယ္မ်ဳိးတို႔နည္း...
အကုသုိလ္ကမၼပထဆယ္မ်ဳိးတို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤ(အကုသလကမၼပထ) တရားဆယ္မ်ဳိးတို႔၌ ရဟန္းသည္ ေကာင္းစြာ ၿငီးေငြ႕သည္ ေကာင္းစြာ တပ္ျခင္း ကင္းသည္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္သည္ ေကာင္းစြာ အဆံုး အပိုင္းအျခားကို ႐ႈေလ့ ရွိသည္ျဖစ္၍ အနက္သေဘာကို ေကာင္းစြာ သိၿပီးလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ဒုကၡအဆံုးကို ျပဳ၏။ ''ျပႆနာ ဆယ္ခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ဆယ္ခု ေျဖဆိုခ်က္ဆယ္ခု'' ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ထုိစကားကို ဤ သည္ကို စြဲ၍ ဆိုအပ္၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ၂၇

၇ - ပဌမ မဟာပဥႇာသုတ္-မွ၊ မဟာ၀ဂ္၊ န၀ကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Monday, March 23, 2009

သုပၸဝါသာသုတ္- မခ်စ္ခင္အပ္ေသာ သေဘာတရားသည္...

သုပၸဝါသာသုတ္-

အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-
အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကု႑ိကာၿမိဳ႕ ကု႑ဓာနေတာ၌ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ေကာလိယမင္းသမီး သုပၸဝါသာသည္ ခုနစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ရ၏။ ခုနစ္ရက္ ပတ္လံုး ကိုယ္ဝန္ေၾကာင့္ မိန္းေမာ ေတြေဝရ၏။ ထိုသုပၸဝါသာမင္းသမီးသည္ ထက္ျမက္ၾကမ္းၾကဳတ္ စပ္ရွားကုန္ေသာ ဆင္းရဲေဝဒ နာတို႔ျဖင့္ ေတြ႔ထိသည္ရွိေသာ္ ''အၾကင္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ သေဘာရွိ ေသာ ဆင္းရဲကို ပယ္ျခင္းငွါ တရားေဟာ၏။

ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ သစၥာေလးပါးကို ထိုးထြင္း၍ သိေတာ္မူေပ စြတကား၊ အၾကင္ သံဃာေတာ္သည္ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ဆင္းရဲကို ပယ္ျခင္း ငွါ ေကာင္းစြာ က်င့္ေတာ္မူ၏။

ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ သံဃာေတာ္သည္ ေကာင္းစြာ က်င့္ေတာ္မူေပစြ တကား၊ အၾကင္နိဗၺာန္၌ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ဆင္းရဲမရွိ၊ ထိုနိဗၺာန္သည္ အလြန္ ခ်မ္းသာေလစြတကား'' ဟု ဤသံုးပါးေသာ ၾကံစည္ျခင္းတို႔ျဖင့္ သည္းခံ၏။

ထို႔ေနာက္ ေကာလိယမင္းသမီး သုပၸဝါသာသည္ ခင္ပြန္းသည္ကို ေခၚ၍ ''အရွင့္ သား သင္သည္ လာပါေလာ့၊ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ကြၽန္မ၏ စကားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္တို႔ကို ဦးေခါင္းျဖင့္ ရွိခိုးပါေလာ့၊ အနာေရာဂါ ကင္းရွင္း ျခင္း ဆင္းရဲကင္းျခင္း လ်င္စြာ ထႏိုင္ျခင္း ခြန္အားရွိျခင္း ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းကို ေမးေလွ်ာက္ပါ ေခ်ေလာ့။ 'အသွ်င္ဘုရား ေကာလိယမင္းသမီး သုပၸဝါသာသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္တို႔ကို ဦးေခါင္းျဖင့္ ရွိခိုးပါ၏။ အနာေရာဂါ ကင္းရွင္းျခင္း ဆင္းရဲကင္းျခင္း လ်င္စြာထႏိုင္ျခင္း ခြန္အားရွိျခင္း ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းကို ေမး ေလွ်ာက္လိုက္ပါ၏' ဟု ေလွ်ာက္ပါေလာ့။

အသွ်င္ဘုရား ေကာလိယမင္းသမီး သုပၸဝါသာသည္ ခုနစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ကိုယ္ဝန္ကို
ေဆာင္ရ၏။ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး ကိုယ္ဝန္ေၾကာင့္ မိန္းေမာေတြေဝရ၏။ သုပၸဝါသာ မင္းသမီးသည္ ထက္ျမက္ၾကမ္းၾကဳတ္ စပ္ရွားကုန္ေသာ ဆင္းရဲေဝဒနာတို႔ျဖင့္ ေတြ႕ထိေသာအခါ အၾကင္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ဆင္းရဲကို ပယ္ျခင္းငွါ တရားေဟာ၏။ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ သစၥာေလးပါး ကို ထိုးထြင္း၍ သိေတာ္မူေပစြတကား။ အၾကင္ သံဃာေတာ္သည္ ဤသို႔ သေဘာ ရွိေသာ ဆင္းရဲကို ပယ္ျခင္းငွါ ေကာင္းစြာ က်င့္ေတာ္မူ၏။ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ သံဃာေတာ္သည္ ေကာင္းစြာ က်င့္ေတာ္မူေပစြတကား။ အၾကင္ နိဗၺာန္၌ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ဆင္းရဲမရွိ၊ ထိုနိဗၺာန္သည္ အလြန္ခ်မ္းသာေလစြတကား' ဟု ဤသံုးပါးေသာၾကံစည္ျခင္းတို႔ျဖင့္ သည္းခံ၏ဟု ဤသို႔လည္း ေလွ်ာက္ပါေလာ့ ဟု ဆို၏။

ထိုေကာလိယမင္းသားသည္ ''ေကာင္းၿပီ'' ဟု ေကာလိယမင္းသမီး သုပၸဝါသာ၏ (စကားကို) ဝန္ခံ၍ ျမတ္စြာဘုရား ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ျမတစ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာအရပ္၌ ထိုင္ကာ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္ ၏ ''အသွ်င္ဘုရား ေကာလိယမင္းသမီး သုပၸဝါသာသည္..။ ပ ။ ဤသို႔လည္း ေလွ်ာက္လိုက္ပါ၏'' ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

''ေကာလိယမင္းသမီး သုပၸဝါသာသည္ ေရာဂါမရွိမူ၍ ခ်မ္းသာေစသတည္း။ ေရာဂါကင္းေသာသားကို ဖြားေစသတည္း'' ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ျမတ္စြာဘုရား မိန္႔ ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေကာလိယမင္းသမီး သုပၸဝါသာသည္ ေရာဂါ မရွိမူ၍ ခ်မ္းသာစြာ ေရာဂါကင္းေသာ သားကို ဖြားျမင္ေလ၏။

''အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ'' ဟု ထိုေကာလိယမင္းသားသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားကို ႏွစ္သက္ ဝမ္းေျမာက္၍ ေနရာမွ ထလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ အ႐ိုအေသျပဳကာ မိမိအိမ္သို႔ ျပန္သြားေလ၏။ ေကာလိယမင္းသားသည္ ေရာဂါ ကင္းေသာ သားကိုဖြားျမင္ၿပီးေသာ ေရာဂါမရွိမူ၍ ခ်မ္းသာျခင္းရွိေသာ ေကာလိယ မင္းသမီး သုပၸဝါသာကို ျမင္၍ ေကာလိယမင္းသားအား ဤသို႔ အၾကံျဖစ္၏ ''အခ်င္းတို႔ ျမတ္စြာဘုရား၏ ႀကီးေသာတန္ခိုး ႀကီးေသာ အာႏုေဘာ္ရွိသည္၏ အျဖစ္သည္ အံ့ဖြယ္ရွိေပစြ၊ အခ်င္းတို႔ မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ေပစြ၊ ျမတ္စြာဘုရား မိန္႔ဆို လိုက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ဤေကာလိယမင္းသမီး သုပၸဝါသာသည္ ေရာဂါ မရွိမူ၍ ခ်မ္းသာစြာ ေရာဂါကင္းေသာ သားကိုဖြားျမင္၏''ဟု ႏွစ္လိုျခင္း ဝမ္းေျမာက္ ျခင္း ႏွစ္သက္ရႊင္လန္းျခင္း ျဖစ္ေလ၏။

ထို႔ေနာက္ ေကာလိယမင္းသမီး သုပၸဝါသာသည္ ခင္ပြန္းသည္ကို ေခၚ၍ ''အရွင့္ သား လာပါဦးေလာ့၊ ျမတ္စြာဘုရား ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ကြၽန္မ၏ စကားျဖင့္ ျမတ္စြာ ဘုရား၏ ေျခေတာ္တို႔ကို ဦးေခါင္းျဖင့္ ရွိခိုးပါေလာ့ 'အသွ်င္ဘုရား ေကာလိယ မင္းသမီး သုပၸဝါသာသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ေျခေတာ္တို႔ကို ဦးေခါင္းျဖင့္ ရွိခိုးပါ၏'၊ 'အသွ်င္ဘုရား ေကာလိယ မင္းသမီး သုပၸဝါသာသည္ ခုနစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ကိုယ္ဝန္ ကို ေဆာင္ရ၏။ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး ကိုယ္ဝန္ေၾကာင့္ မိန္းေမာေတြေဝရ၏။ သုပၸဝါသာမင္းသမီးသည္ ေရာဂါမရွိမူ၍ ခ်မ္းသာစြာ ေရာဂါကင္းေသာ သားကို ဖြားျမင္ပါ၏။ သုပၸဝါသာမင္းသမီး သည္ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး ဘုရားအမွဴးရွိေသာ ရဟန္းသံဃာကို ဆြမ္းစားပင့္ဖိတ္ပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္း သံဃာႏွင့္ အတူတကြ ေကာလိယမင္းသမီး သုပၸဝါသာ၏ ဆြမ္းတို႔ကို ခုနစ္ရက္ ပတ္လံုး သည္းခံ သာယာေတာ္မူပါ' ဟု ဤသို႔လည္း ေလွ်ာက္ထားေလာ့'' ဟု ေျပာဆို၏။

ေကာလိယမင္းသားသည္ ''ေကာင္းၿပီ'' ဟု ေကာလိယမင္းသမီး သုပၸဝါသာ၏ စကားကို ဝန္ခံ၍ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုး လ်က္ တစ္ခုေသာအရပ္၌ ထိုင္ၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္ ၏။ အသွ်င္ဘုရား ေကာလိယမင္းသမီး သုပၸဝါသာသည္ ။ ပ ။ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး သည္းခံ သာယာေတာ္မူပါ'' ဟု ဤသို႔လည္း ေလွ်ာက္လိုက္ပါ၏ဟု (ဤသို႔ ေလွ်ာက္၏)။

ထိုအခါ တစ္ေယာက္ေသာ ဥပါသကာသည္ ဘုရားအမွဴးရွိေသာ ရဟန္းသံဃာကို နက္ျဖန္ အလို႔ငွါ ဆြမ္းစားပင့္ ဖိတ္ထားၿပီး ျဖစ္၏။ ထိုဥပါသကာသည္ကား အသွ်င္မဟာေမာဂၢလႅာန္၏ အလုပ္အေကြၽးျဖစ္၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသွ်င္မဟာေမာဂၢလႅာန္ကို ေခၚ၍ ''ေမာဂၢလႅာန္ လာဦးေလာ့၊ ဥပါသကာထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ထိုဥပါသကာကို ဤသို႔ ေျပာဆိုေလာ့ 'ဥပါသကာ ေကာလိယ မင္းသမီး သုပၸဝါသာသည္ ခုနစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ကိုယ္ဝန္ကို ေဆာင္ရ၏။ ခုနစ္ရက္ ပတ္လံုး ကိုယ္ဝန္ေၾကာင့္ မိန္းေမာ ေတြေဝရ၏။ သုပၸဝါသာမင္းသမီးသည္ ယခုအခါ ေရာဂါမရွိမူ၍ ခ်မ္းသာစြာ ေရာဂါကင္းေသာသားကို ဖြားျမင္၏။ သုပၸဝါ သာ မင္းသမီးသည္ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး ဘုရားအမွဴးရွိေသာ ရဟန္းသံဃာကို ဆြမ္း စားပင့္ဖိတ္၏။ ေကာလိယမင္းသမီး သုပၸဝါသာသည္ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး ဆြမ္း ေကြၽးပါေစ၊ သင္ကား ေနာက္မွေကြၽးပါ' ဟု ေျပာေခ်ေလာ့၊ ဤဥပါသကာသည္ သင္၏ အလုပ္အေကြၽးတည္း'' ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

''အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ'' ဟု အသွ်င္မဟာေမာဂၢလႅာန္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားကို ဝန္ခံ၍ ဥပါသကာထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ထိုဥပါသကာကို ဤသို႔ မိန္႔ဆို၏။ ပ ။ ဟု ဤသို႔ (မိန္႔ဆို၏)။

အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္မဟာေမာဂၢလႅာန္သည္ တပည့္ေတာ္၏ စည္းစိမ္ဥစၥာကို လည္းေကာင္း၊ အသက္ကိုလည္းေကာင္း၊ သဒၶါတရားကိုလည္းေကာင္း ဤသံုးပါး ေသာ တရားတို႔ကို အာမခံႏိုင္ပါမူ ေကာလိယမင္းသမီး သုပၸဝါသာသည္ ခုနစ္ ရက္ပတ္လံုး ဆြမ္းေကြၽးပါေစ၊ တပည့္ေတာ္ကား ေနာက္မွ ေကြၽးပါမည္ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဥပါသကာ ထိုတရားသံုးပါး တို႔တြင္ စည္းစိမ္ဥစၥာကို လည္းေကာင္း၊ အသက္ကို လည္းေကာင္း ဤႏွစ္ပါးေသာ တရားတို႔ကို ငါ အာမခံႏိုင္၏။ သဒၶါ တရားကိုမူကား သင္သည္ပင္လွ်င္ အာမခံေလာ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္မဟာေမာဂၢလႅာန္သည္ တပည့္ေတာ္၏ စည္းစိမ္ဥစၥာကို လည္းေကာင္း အသက္ကိုလည္းေကာင္း တရားႏွစ္ပါးကို အာမခံႏိုင္ပါမူ ေကာလိ ယ မင္းသမီး သုပၸဝါသာသည္ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး ဆြမ္းေကြၽးပါေစ၊ တပည့္ေတာ္က ေနာက္မွ ေကြၽးပါမည္ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ထိုအခါ အသွ်င္မဟာေမာဂၢလႅာန္သည္ ထိုဥပါသကာကို သိေစၿပီး၍ ျမတ္စြာဘုရား ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားအား ''အသွ်င္ဘုရား တပည့္ေတာ္သည္ ထိုဥပါသကာကို အသိေပးခဲ့ပါၿပီ။ ေကာလိယမင္းသမီး သုပၸဝါသာသည္ ခုနစ္ ရက္ပတ္လံုး ဆြမ္းေကြၽးပါေစ၊ ထိုဥပါသကာသည္ ေနာက္မွေကြၽးပါလိမ့္မည္'' ဟု ေလွ်ာက္၏။

ထိုအခါ ေကာလိယမင္းသမီး သုပၸဝါသာသည္ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး ဘုရားအမွဴးရွိ ေသာ ရဟန္းသံဃာကို မြန္ျမတ္ေသာ ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္ျဖင့္ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္သည့္ တိုင္ေအာင္ တားျမစ္သည့္ တိုင္ေအာင္ မိမိကိုယ္တိုင္ လုပ္ေကြၽး၏။ ထိုသူငယ္ ကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ရဟန္းသံဃာ အားလံုးကို ရွိခိုးေစ၏။

ထိုအခါ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ထိုသူငယ္ကို ...
''သူငယ္ သင့္အား ခန္႔က်န္း၏ေလာ၊ မွ်တ၏ေလာ၊ ဆင္းရဲဒုကၡ ကင္းပါ၏ေလာ'' ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရားသာရိပုၾတာ တပည့္ေတာ္အား အဘယ္မွာ ခန္႔ က်န္းပါအံ့နည္း။ မွ်တပါအံ့နည္း။ တပည့္ေတာ္သည္ ခုနစ္ႏွစ္တို႔ပတ္လံုး ေသြးအိုင္ ထဲ၌ ေနခဲ့ရပါသည္ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ထိုအခါ ေကာလိယမင္းသမီး သုပၸဝါသာသည္ ''ငါ၏ သားသည္ တရားစစ္သူႀကီး အသွ်င္သာရိပုၾတာႏွင့္ အတူတကြ ေျပာဆို၏'' ဟု ႏွစ္လိုျခင္း ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ႏွစ္သက္ ရႊင္လန္းျခင္း ျဖစ္ေလ၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေကာလိယမင္းသမီး သုပၸဝါသာအား ႏွစ္လိုဝမ္း ေျမာက္ျခင္း ႏွစ္သက္ရႊင္လန္းျခင္း ျဖစ္သည္ကို သိေသာေၾကာင့္ ေကာလိယ မင္းသမီး သုပၸဝါသာကို ''သုပၸဝါသာ သင္သည္ ဤသားမွတစ္ပါး ဤသို႔ သေဘာ ရွိေသာ သားမ်ဳိးကို အလိုရွိေသးသေလာ'' ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ျမတ္စြာဘုရား တပည့္ေတာ္မသည္ ဤသားမွတစ္ပါး ဤသို႔ သေဘာရွိကုန္ေသာ
သားခုနစ္ေယာက္တို႔ကို အလိုရွိပါေသးသည္ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤအေၾကာင္းအရာကို သိေတာ္မူ၍ ထိုသိေသာအခ်ိန္၌-

''မသာယာအပ္ေသာ သေဘာတရားသည္ သာယာဖြယ္အသြင္ သေဘာျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ မခ်စ္ခင္အပ္ေသာ သေဘာတရားသည္ ခ်စ္ခင္ဖြယ္ အသြင္ သေဘာျဖင့္ လည္းေကာင္း ဆင္းရဲေသာ သေဘာတရားသည္ ခ်မ္းသာဖြယ္ အသြင္ သေဘာျဖင့္ လည္းေကာင္း ေမ့ေလ်ာ့ေနသူကို လႊမ္းမိုးဖိစီး၏'' ဟု ဤ ဥဒါန္းကို က်ဴးရင့္ေတာ္မူ၏။ ၁၈

၈ - သုပၸဝါသာသုတ္၊ မုစလိႏၵ၀ဂ္၊ ဥဒါန္းပါဠိေတာ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။