ေနာင္တခ်ိန္ လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ၾကပါေစရန္ တရားပံုမ်ား၏ comment တြင္ တရားစာမ်ားပါ ထဲ့ေပးထားပါသည္။


သူေတာ္ေကာင္းတရားမ်ား လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဤအ၀ိုင္းေလးမ်ား အတြင္းမွာ တရားစာမ်ား တရားပံုမ်ားကို သြပ္သြင္းထားပါတယ္ သင္တို႔ စိတ္တိုင္းၾက ကူးယူျဖတ္ေတာက္ လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။


Monday, August 31, 2009

ကာမဂုဏ္တို႔တြင္ အဘယ္သည္ ျမတ္သနည္း...

ပဥၥရာဇသုတ္

သာဝတၴိနိဒါန္း။

ထုိအခါ၌ ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ျဖင့္ ကံုလံုျပည့္စံုကုန္သည္ ျဖစ္၍ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္ေသာ ပေသနဒီအမွဴးရွိကုန္ေသာ ငါးေယာက္ကုန္ေသာ မင္းတို႔အား- ''ကာမဂုဏ္တို႔တြင္ အဘယ္သည္ ျမတ္သနည္း'' ဟူေသာ ဤအၾကားစကားသည္ ထင္ရွားျဖစ္၏၊

ထုိမင္းတို႔တြင္ အခ်ဳိ႕ေသာမင္းတို႔သည္ ...
''ကာမဂုဏ္တို႔တြင္ ႐ူပါ႐ံုတို႔သည္ ျမတ္ကုန္၏'' ဟုဆုိကုန္၏၊

အခ်ဳိ႕ေသာ မင္းတို႔သည္...
''ကာမဂုဏ္တို႔တြင္ သဒၵါ႐ံုတို႔ သည္ ျမတ္ကုန္၏'' ဟုဆုိကုန္၏၊

အခ်ဳိ႕ေသာ မင္းတို႔သည္ ...
''ကာမဂုဏ္တို႔တြင္ ဂႏၶာ႐ံုတို႔သည္ ျမတ္ကုန္၏'' ဟုဆုိကုန္၏၊

အခ်ဳိ႕ေသာ မင္းတို႔သည္ ...
''ကာမဂုဏ္တို႔တြင္ ရသာ႐ံုတို႔သည္ ျမတ္ကုန္၏'' ဟုဆုိကုန္၏၊

အခ်ဳိ႕ေသာ မင္းတို႔သည္ ...
''ကာမဂုဏ္တို႔တြင္ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုတို႔သည္ ျမတ္ကုန္၏'' ဟုဆုိကုန္၏၊

မင္းတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း သိေစျခင္းငွါ မတတ္ႏုိင္ကုန္။

ထုိအခါ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ ထုိမင္းတို႔အား ဤစကားကုိ ဆုိ၏- ''အခ်င္းတို႔ လာသြားၾကကုန္စို႔၊ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္၍ ျမတ္စြာ ဘုရားအား ထုိအေၾကာင္းကုိ ေမးေလွ်ာက္ၾကကုန္စို႔၊ ငါတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား ေျဖၾကားေတာ္မူသည့္အတုိင္း ထုိအေၾကာင္းကုိ မွတ္ကုန္အံ့'' ဟုဆုိ၏ ''အၾကည္ေတာ္ ေကာင္းပါၿပီ'' ဟု ထုိမင္းတို႔သည္ ပေသနဒီ ေကာသလမင္းႀကီး၏ စကားကုိ ဝန္ခံၾကကုန္၏။

ထို႔ေနာက္ ပေသနဒီအမွဴးရွိကုန္ေသာ ထုိမင္းငါးဦးတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္၍ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ရွိခုိးကုန္လ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထုိင္ၾကၿပီးေသာ္ ပေသနဒီေကာသလမင္းလည္း ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကုိ ေလွ်ာက္၏- ''အသွ်င္ဘုရား ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ျဖင့္ ကံုလံုျပည့္စံုကုန္သည္ျဖစ္၍ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္ေသာ အကြၽႏု္ပ္တို႔ မင္းငါးေယာက္တို႔အား 'ကာမဂုဏ္တို႔တြင္ အဘယ္သည္ ျမတ္သနည္း' ဟူေသာ အၾကားစကားသည္ ထင္ရွားျဖစ္ပါ၏၊

''အခ်ဳိ႕ေသာ မင္းတို႔သည္ ။ ပ ။ ျမတ္ကုန္၏' ဟုဆုိကုန္၏။

အသွ်င္ဘုရား ကာမဂုဏ္တို႔တြင္ အဘယ္သည္ ျမတ္သနည္း'' ဟု (ေလွ်ာက္၏)။


''မင္းႀကီး ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔၌ ႏွစ္သက္ျခင္းလွ်င္ အထြတ္အထိပ္ရွိေသာ ကာမဂုဏ္ကုိ စင္စစ္ျမတ္၏'' ဟူ၍ ငါဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏၊

ထုိ႐ူပါ႐ံုတို႔သည္ပင္ အခ်ဳိ႕ေသာ သူအား ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕ေသာ သူအား ႏွစ္သက္ဖြယ္ မျဖစ္ကုန္၊ အၾကင္သူသည္ အၾကင္႐ူပါ႐ံုတို႔ျဖင့္ ႏွစ္လုိ၏၊ျပည့္စံုေသာ အၾကံရွိ၏၊ ထုိသူသည္ ဤ႐ူပါ႐ံုတို႔မွ တစ္ပါးေသာ အထူးသျဖင့္ လြန္သည္လည္းျဖစ္ေသာ အထူးသျဖင့္ ျမတ္သည္လည္းျဖစ္ေသာ ႐ူပါ႐ံုကုိ မေတာင့္တ၊ ထုိသူအား ထုိ႐ူပါ႐ံုတို႔သည္ ျမတ္ကုန္၏၊ ထုိသူအား ထုိ႐ူပါ႐ံုတို႔သည္ အတူမရွိကုန္။

မင္းႀကီး ထုိသဒၵါ႐ံုတို႔သည္ပင္ အခ်ဳိ႕ေသာ သူအား ႏွစ္သက္ဖြယ္ ျဖစ္ကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕ေသာ သူအား ႏွစ္သက္ဖြယ္ မျဖစ္ကုန္၊ အၾကင္သူသည္ အၾကင္ သဒၵါ႐ံုတို႔ျဖင့္ ႏွစ္လုိ၏၊ ျပည့္စံုေသာ အၾကံရွိ၏၊ ထုိသူသည္ ထုိသဒၵါ႐ံုတို႔မွ တစ္ပါးေသာ အထူးသျဖင့္ လြန္သည္လည္းျဖစ္ေသာ အထူးသျဖင့္ ျမတ္သည္ လည္း ျဖစ္ေသာ သဒၵါ႐ံုကုိ မေတာင့္တ၊ ထုိသူအား ထုိသဒၵါ႐ံုတို႔သည္ ျမတ္ကုန္၏၊ ထုိသူအား ထုိသဒၵါ႐ံုတို႔သည္ အတူမရွိကုန္။

မင္းႀကီး ထုိဂႏၶာ႐ံုတို႔သည္ပင္ အခ်ဳိ႕ေသာ သူအား ႏွစ္သက္ဖြယ္ ျဖစ္ကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕ေသာ သူအား ႏွစ္သက္ဖြယ္ မျဖစ္ကုန္၊ အၾကင္သူသည္ အၾကင္ ဂႏၶာ႐ံု တို႔ျဖင့္ ႏွစ္လုိ၏၊ ျပည့္စံုေသာ အၾကံရွိ၏၊ ထုိသူသည္ ထုိဂႏၶာ႐ံုမွ တစ္ပါးေသာ အထူးသျဖင့္ လြန္သည္လည္းျဖစ္ေသာ အထူးသျဖင့္ ျမတ္သည္လည္း ျဖစ္ေသာ ဂႏၶာ႐ံုကုိ မေတာင့္တ၊ ထုိသူအား ထုိဂႏၶာ႐ံုတို႔သည္ ျမတ္ကုန္၏၊ ထုိသူအား ထုိဂႏၶာ႐ံုတို႔သည္ အတူမရွိကုန္။

မင္းႀကီး ထုိရသာ႐ံုတို႔သည္ပင္ အခ်ဳိ႕ေသာ သူအား ႏွစ္သက္ဖြယ္ ျဖစ္ကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕ေသာ သူအား ႏွစ္သက္ဖြယ္ မျဖစ္ကုန္၊ အၾကင္သူသည္ အၾကင္ရသာ႐ံု တို႔ျဖင့္ ႏွစ္လုိ၏၊ ျပည့္စံုေသာ အၾကံရွိ၏၊ ထုိသူသည္ ထုိရသာ႐ံုတို႔မွ တစ္ပါးေသာ အထူးသျဖင့္ လြန္သည္လည္းျဖစ္ေသာ အထူးသျဖင့္ ျမတ္သည္လည္းျဖစ္ေသာ ရသာ႐ံုကုိ မေတာင့္တ၊ ထုိသူအား ထုိရသာ႐ံုတို႔သည္ ျမတ္ကုန္၏၊ ထုိသူအား ထုိရသာ႐ံုတို႔သည္ အတူမရွိကုန္။

မင္းႀကီး ထုိေဖာ႒ဗၺာ႐ံုတို႔သည္ပင္ အခ်ဳိ႕ေသာ သူအား ႏွစ္သက္ဖြယ္ ျဖစ္ကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕ေသာသူအား ႏွစ္သက္ဖြယ္ မျဖစ္ကုန္၊ အၾကင္သူသည္ အၾကင္ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု တို႔ျဖင့္ ႏွစ္လုိ၏၊ ျပည့္စံုေသာ အၾကံရွိ၏၊ ထုိသူသည္ ထုိေဖာ႒ဗၺာ႐ံုတို႔မွ တစ္ပါး ေသာ အထူးသျဖင့္ လြန္သည္လည္းျဖစ္ေသာ အထူးသျဖင့္ ျမတ္သည္လည္း ျဖစ္ေသာ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုကုိ မေတာင့္တ၊ ထုိသူအား ထုိေဖာ႒ဗၺာ႐ံုတို႔သည္ ျမတ္ကုန္ ၏၊ ထုိသူအား ထုိေဖာ႒ဗၺာ႐ံုတို႔သည္ အတူမရွိကုန္ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ထုိအခါ၌ စႏၵနဂၤလိကဥပါသကာသည္ ထုိပရိသတ္၌ ထုိင္ေန၏၊ ထုိအခါ စႏၵနဂၤလိက ဥပါသကာသည္ ေနရာမွထ၍ ပခံုးတစ္ဖက္၌ ကုိယ္ဝတ္ကုိ စံပယ္တင္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား လက္အုပ္ခ်ီကာ ဤစကားကုိ ေလွ်ာက္၏- ''ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရား အကြၽႏု္ပ္အား (တစ္ခုေသာအေၾကာင္းသည္) ထင္လာပါ၏၊ ေကာင္းေသာ စကားကုိ ဆုိေတာ္မူတတ္ေသာျမတ္စြာဘုရား အကြၽႏု္ပ္အား (တစ္ခုေသာအေၾကာင္းသည္) ထင္လာပါ၏'' ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ စႏၵနဂၤလိက သင့္အား ထုိတစ္ခုေသာ အေၾကာင္းသည္ ထင္ေစေလာ့ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ထုိအခါ၌ စႏၵနဂၤလိကဥပါသကာသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌ ထုိအား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ဂါထာျဖင့္ ခ်ီးက်ဴး၏-

''ေကာင္းေသာ အနံ႕ရွိေသာ, နံနက္အခါ၌ ပြင့္ေသာ, မကင္းေသာ အနံ႕ရွိေသာ, ေကာကနဒ အမည္ရွိေသာ ပဒုမၼာၾကာကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းကင္၌ ထြန္းေတာက္ပေသာ ေနမင္းကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း တင့္တယ္ေတာ္မူေသာ ကုိယ္ေတာ္မွ ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ျပက္ ထြက္ေသာ အေရာင္ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာ ဘုရားကုိ ဖူးျမင္ေလာ့'' ဟု ခ်ီးက်ဴး၏။

ထုိအခါ၌ ထုိမင္းငါးေယာက္တို႔သည္ စႏၵနဂၤလိကဥပါသကာအား ငါးထည္ေသာ စုလ်ားပုဆုိးတို႔ကုိ ေပးကုန္၏၊ ထုိအခါ စႏၵနဂၤလိကဥပါသကာသည္ ငါးထည္ေသာ စုလ်ားပုဆုိးတို႔ကုိ ျမတ္စြာဘုရားအား လွဴ၏။ 123

၂ - ပဥၥရာဇသုတ္၊ ဒုတိယဝဂ္၊ သဂါထာဝဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Sunday, August 30, 2009

ရာဂ ျဖစ္ေပၚရန္ အေၾကာင္းႏွစ္မ်ဳိး ...
ရဟန္းတို႔ ရာဂ ျဖစ္ေပၚရန္ အေၾကာင္းတို႔သည္ ဤႏွစ္မ်ဳိးတို႔တည္း။

အဘယ္ႏွစ္မ်ဳိး တို႔နည္းဟူမူ...

၁...
တင့္တယ္ေသာ ဣ႒ာ႐ံု လည္းေကာင္း၊

၂...
မသင့္ေလ်ာ္ေသာ အေၾကာင္းအားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းျခင္း လည္းေကာင္း တို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ ရာဂ ျဖစ္ေပၚရန္ အေၾကာင္းတို႔သည္ ဤႏွစ္မ်ဳိးတို႔ေပတည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 124 -6


အာသာဒုပၸဇဟဝဂ္၊ မွ၊ တတိယပဏၰာသက၊ ဒုကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

ထုိအမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ အလိုနည္း၏...

ပဌမ ဟတၴကသုတ္

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အာဠဝီျပည္ အဂၢါဠဝေစတီ၌ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူ၏။ ထုိအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို ရဟန္းတို႔ ဟတၴက အာဠဝကကို အံ့ဖြယ္ျဖစ္ေသာ မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ေသာ သေဘာခုနစ္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္္ ျပည့္စံု၏ဟူ၍ မွတ္ကုန္ေလာ့၊

အဘယ္ခုနစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ...

ရဟန္းတို႔ ဟတၴကအာဠဝကသည္ သဒၶါတရားရွိ၏၊
ရဟန္းတို႔ ဟတၴကအာဠဝကသည္ သီလရွိ၏၊
ရဟန္းတို႔ ဟတၴကအာဠဝကသည္ (ဒုစ႐ုိက္မွ) ရွက္တတ္၏၊
ရဟန္းတို႔ ဟတၴကအာဠဝကသည္ (ဒုစ႐ုိက္မွ) လန္႔တတ္၏၊
ရဟန္းတို႔ ဟတၴကအာဠဝကသည္ မ်ားေသာ အၾကားအျမင္ရွိ၏၊
ရဟန္းတို႔ ဟတၴကအာဠဝကသည္ စြန္႔ၾကဲေပးကမ္းတတ္၏၊
ရဟန္းတို႔ ဟတၴကအာဠဝကသည္ ပညာရွိ၏၊

ရဟန္းတို႔ ဟတၴကအာဠဝကကို အံ့ဖြယ္ျဖစ္ေသာ မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ေသာ ဤသေဘာခုနစ္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္္ ျပည့္စံု၏ ဟူ၍ မွတ္ကုန္ေလာ့ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို ေဟာေတာ္မူ၍ ေနရာမွ ထၿပီးလွ်င္ ေက်ာင္းသို႔ ဝင္ေတာ္မူ၏။

ထုိအခါ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္ သကၤန္းကို ယူၿပီးလွ်င္ ဟတၴကအာဠဝကထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ခင္းထားအပ္ေသာ ေနရာ၌ ထုိင္ေန၏။ ထုိအခါ ဟတၴကအာဠဝကသည္ ထုိရဟန္းကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ အရပ္၌ ထုိင္ေန၏၊ ထုိရဟန္းသည္ တစ္ခုေသာ အရပ္၌ ထုိင္ေနေသာ ဟတၴကအာဠဝကကို ငါ့သွ်င္ ဒါယကာ သင့္ကို အံ့ဖြယ္ျဖစ္ေသာ မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ေသာ သေဘာ ခုနစ္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္္ ျပည့္စံု၏ဟူ၍ ျမတ္စြာဘုရား မိန္႔ၾကားေတာ္ မူ၏။

အဘယ္ခုနစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ဟတၴကအာဠဝကသည္ သဒၶါတရားရွိ၏၊ သီလရွိ၏။ ပ ။ပညာရွိ၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ဒါယကာ သင္သည္ အံ့ဖြယ္ျဖစ္ေသာ မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ေသာ ဤသေဘာခုနစ္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္္ ျပည့္စံု၏ ဟု ျမတ္စြာဘုရား မိန္႔ၾကားေတာ္မူ၏ ဟူ၍ ေျပာ၏။

အသွ်င္ဘုရားအသို႔ပါနည္း၊ ဤသို႔ ျမတ္စြာဘုရား မိန္႔ၾကားရာ အရပ္၌ အဝတ္ျဖဴ ဝတ္ေသာ လူတစ္စံုတစ္ေယာက္ မရွိပါသေလာ ဟု ေလွ်ာက္၏၊ ဒါယကာ ဤသို႔ ျမတ္စြာဘုရား မိန္႔ၾကားရာ အရပ္၌ အဝတ္ျဖဴဝတ္ေသာ လူတစ္စံုတစ္ေယာက္မွ် မရွိ ဟု မိန္႔ဆို၏။

အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ ျမတ္စြာဘုရား မိန္႔ၾကားရာအရပ္၌ အဝတ္ျဖဴဝတ္ေသာ လူတစ္စံု တစ္ေယာက္မွ် အကယ္၍ မရွိသည္ ျဖစ္အံ့၊ ေကာင္းပါေလ၏ ဟု ေလွ်ာက္၏။

ထုိအခါ ထုိရဟန္းသည္ ဟတၴကအာဠဝက၏ အိမ္မွ ဆြမ္းကို ခံယူၿပီးလွ်င္ ေနရာမွ ထ၍ ဖဲခြါသြားေလ၏။ ထုိအခါ ထုိရဟန္းသည္ ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ ဆြမ္းခံရာမွ ဖဲခဲ့ၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားထံ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုး၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထုိင္လ်က္ ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္ သကၤန္းကို ယူၿပီးလွ်င္ ဟတၴက အာဠဝက ေနအိမ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ခင္းထားအပ္ေသာ ေနရာ၌ ထုိင္ပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ထုိအခါ ဟတၴက အာဠဝကသည္ အကြၽႏု္ပ္အထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထုိင္ေနပါ၏၊

အသွ်င္ဘုရား တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထုိင္ေနေသာ ဟတၴကအာဠဝကကို အကြၽႏု္ပ္သည္ ''ဒါယကာ သင္သည္ အံ့ဖြယ္ျဖစ္ေသာ မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ေသာ သေဘာခုနစ္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၏'' ဟု ျမတ္စြာဘုရား မိန္႔ၾကားေတာ္မူ၏။ အဘယ္ခုနစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ - ရဟန္းတို႔ ဟတၴကအာဠဝကသည္ သဒၶါတရားရွိ၏၊
သီလရွိ၏။ ပ ။ အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ ျမတ္စြာဘုရား မိန္႔ၾကားရာ အရပ္၌ အဝတ္ျဖဴဝတ္ေသာ လူတစ္စံုတစ္ေယာက္မွ် အကယ္၍ မရွိသည္ျဖစ္အံ့၊ ေကာင္းပါေလ၏ ဟု ဆိုပါ၏ ဟူ၍ ေလွ်ာက္၏။

ရဟန္း ေကာင္းစြ ေကာင္းစြ၊ ထုိအမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ အလိုနည္း၏၊ မိမိ၌ ထင္ရွားရွိသည္သာလွ်င္ ျဖစ္ေသာ ကုသုိလ္တရားတို႔ကို သူတစ္ပါးတို႔အား သိေစျခင္း၌ အလိုမရွိ၊ ရဟန္း ထို႔ေၾကာင့္ပင္ သင္သည္ ဟတၴကအာဠဝကကို အလိုနည္းျခင္း ဟူေသာ အံ့ဖြယ္ျဖစ္ေသာ မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ေသာ ဤသေဘာႏွင့္္ လည္း ျပည့္စံုေသာသူ ဟု မွတ္ေလေလာ့ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ 23

၃ - ပဌမ ဟတၴကသုတ္၊ ဂဟပတိဝဂ္၊ အ႒ကနိပါတ္၊ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

သူေတာ္ေကာင္း ဥစၥာ

သံခိတၱဓနသုတ္

ရဟန္းတုိ႔ သူေတာ္ေကာင္း ဥစၥာတုိ႔သည္ ဤခုနစ္မ်ဳိးတုိ႔တည္း။

အဘယ္ခုနစ္မ်ဳိးတုိ႔နည္းဟူမူ -

၁... ယုံၾကည္မႈ 'သဒၶါ' ဥစၥာ၊
၂... ေစာင့္ထိန္းမႈ 'သီလ' ဥစၥာ၊
၃... ရွက္မႈ 'ဟိရီ' ဥစၥာ၊
၄... ေၾကာက္လန္႔မႈ 'ၾသတၱပၸ'ဥစၥာ၊
၅... အၾကားအျမင္ 'သုတ' ဥစၥာ၊
၆... စြန္႔ၾကဲမႈ 'စာဂ' ဥစၥာ၊
၇... သိမႈ 'ပညာ' ဥစၥာတုိ႔တည္း။

ရဟန္းတုိ႔ သူေတာ္ေကာင္း ဥစၥာတုိ႔သည္ ဤခုနစ္မ်ဳိးတုိ႔တည္း ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

အၾကင္ မိန္းမအား ျဖစ္ေစ
အၾကင္ ေယာက္်ားအား ျဖစ္ေစ ထုိသူေတာ္ေကာင္း ဥစၥာ တုိ႔သည္ ရွိကုန္၏၊

ထုိသူေတာ္ေကာင္း ဥစၥာရွိေသာ မိန္းမေယာက္်ားကုိ မဆင္းရဲသူဟူ၍ ပညာရွိတုိ႔ ဆုိကုန္၏၊ ထုိသူ၏ အသက္ရွင္ျခင္းကုိ အခ်ည္းႏွီး မဟုတ္ဟု ဆုိကုန္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပညာရွိသည္ ဘုရားသွ်င္ အဆံုးအမေတာ္ကုိ ေအာက္ေမ့လ်က္ ၾကည္လင္ေစတတ္ေသာ သဒၶါ တရားကုိ လည္းေကာင္း၊ သစၥာေလးပါးတရားကုိ ျမင္ေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ သီလကုိ လည္းေကာင္း အဖန္ဖန္ အားထုတ္ရာသတည္း။5

၅ - သံခိတၱဓနသုတ္၊ ဓနဝဂ္၊ သတၱကနိပါတ္၊ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Saturday, August 29, 2009

သင္တို႔၏ ဥစၥာ မဟုတ္...

န တုမွသုတ္ - (န= မရွိျခင္းသေဘာ။ တုမွံ= သင္တို႔၏)

ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္၌ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူ၏...

ရဟန္းတို႔ ဤကုိယ္သည္ သင္တို႔၏ ဥစၥာ မဟုတ္၊ သူတစ္ပါးတို႔၏ ဥစၥာလည္း မဟုတ္၊ ရဟန္းတို႔ ဤကုိယ္သည္ ကံေဟာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္၏၊ အေၾကာင္းတရားတို႔ ျပဳစီရင္အပ္ေသာ တရားတည္း၊ ေစတနာကံလွ်င္ အရင္းခံ႐ိွ၏၊ ခံစားမႈ 'ေဝဒနာ'၏ တည္ရာျဖစ္၏ ဟူ၍ မွတ္အပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ထုိအရာ၌ အၾကားအျမင္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အရိယာတပည့္သည္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကုိသာလွ်င္ ေကာင္းစြာ သင့္ေလ်ာ္ေသာအားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္း၏- ''ဤသို႔ ဤအေၾကာင္းတရား ႐ိွခဲ့ေသာ္ ဤအက်ဳိးတရား ျဖစ္၏၊ ဤ အေၾကာင္းတရား၏ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဤအက်ဳိးတရား ျဖစ္၏၊ ဤအေၾကာင္းတရား မ႐ိွခဲ့ေသာ္ ဤအက်ဳိးတရား မျဖစ္၊ ဤအေၾကာင္းတရား၏ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဤအက်ဳိးတရား ခ်ဳပ္၏၊ အၾကင္မသိမႈ 'အဝိဇၨာ' အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ျပဳစီရင္မႈ 'သခၤါရ'တို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ျပဳစီရင္မႈ 'သခၤါရ' အေၾကာင္းခံ ေၾကာင့္ သိမႈ 'ဝိညာဏ္' ျဖစ္၏။ပ။ ဤသို႔လွ်င္ အလံုးစံုေသာ ဆင္းရဲအစု ျဖစ္၏။

မသိမႈ 'အဝိဇၨာ'၏သာ လွ်င္ အရဟတၱမဂ္ျဖင့္ အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပဳစီရင္မႈ 'သခၤါရ'တို႔ ခ်ဳပ္ကုန္၏၊ ျပဳစီရင္မႈ 'သခၤါရ'တို႔ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ သိမႈ 'ဝိညာဏ္' ခ်ဳပ္၏။ပ။ ဤ သို႔လွ်င္ အလံုးစံုေသာ ဆင္းရဲအစုခ်ဳပ္၏'' ဟု ေဟာေတာ္မူ၏။ 37

၇ - န တုမွသုတ္၊ ကဠာရခတၱယဝဂ္၊ နိဒါနသံယုတ္ပါဠိေတာ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Friday, August 28, 2009

ရဟန္းယုတ္ကို ပညာရွိတို႔လည္း စြပ္စဲြအပ္၏...မဟာေစာရသုတ္

ရဟန္းတို႔ အဂၤါသံုးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ခိုးသူႀကီးတို႔သည္ အိမ္ကိုေသာ္လည္း ေဖာက္ထြင္း၏၊ ရြာကိုေသာ္လည္း တိုက္ခိုက္လုယက္၏၊ တစ္အိမ္တည္းကို ေသာ္လည္း တိုက္ခိုက္လုယက္၏၊ ခရီးလမ္း၌ ေစာင့္၍ေသာ္လည္း တိုက္ခိုက္ လုယက္၏၊ အဘယ္သံုးမ်ဳိးနည္းဟူမူ-

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ ခိုးသူႀကီးသည္ -

၁... မညီၫြတ္သည္ကိုေသာ္လည္း အမွီရ၏၊
၂... ေတာအုပ္ကိုေသာ္လည္းအမွီရ၏၊
၃... အားႀကီးသူကိုေသာ္လည္း အမွီရ၏။

အဘယ္သို႔လွ်င္ ခိုးသူႀကီးသည္ မညီၫြတ္သည္ကို အမွီရသနည္း...
ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ ခိုးသူႀကီးသည္ သြားလာ ကူးခက္ေသာ ျမစ္ကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မညီၫြတ္ေသာ ေတာင္ကိုေသာ္ လည္းေကာင္း အမွီရ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ခိုးသူႀကီးသည္ မညီၫြတ္သည္ကို အမွီရသည္ မည္၏။

အဘယ္သို႔လွ်င္ ခိုးသူႀကီးသည္ ေတာအုပ္ကို အမွီရသနည္း...
ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ ခိုးသူႀကီးသည္ ျမက္ေတာကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သစ္ေတာကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ထူထဲေသာ ေတာအုပ္ကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေတာအုပ္ႀကီးကိုေသာ္ လည္းေကာင္း အမွီရ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ခိုးသူႀကီးသည္ ေတာကို အမွီရ၏။

အဘယ္သို႔လွ်င္ ခိုးသူႀကီးသည္ အားႀကီးသူကို အမွီရသနည္း...
ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ ခိုးသူႀကီးသည္ မင္းတို႔ကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မင္း၏ အမတ္ ႀကီးတို႔ကိုေသာ္ လည္းေကာင္း အမွီရ၏၊ ထို ခိုးသူႀကီးအား ''ငါ့ကို တစ္စံု တစ္ေယာက္ေသာ သူသည္ တစ္စံု တစ္ရာကို ေျပာျငားအံ့၊ ဤမင္းတို႔ကေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မင္း၏ အမတ္ႀကီးတို႔ကေသာ္လည္းေကာင္း အျပစ္ကို ကာကြယ္၍ ငါ့အက်ဳိးကို ေျပာၾကား ကုန္လတၱံ႕'' ဟု အၾကံျဖစ္၏၊ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ သူသည္ တစ္စံုတစ္ရာကို အကယ္၍ ေျပာအံ့၊ ထို မင္းတို႔ကေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ထို မင္း၏ အမတ္ႀကီး တို႔ကေသာ္ လည္းေကာင္း အျပစ္ကို ကာကြယ္၍ ထို ခိုးသူႀကီး၏ အက်ဳိးကို ေျပာကုန္၏။ ရဟန္းတုိ႔ ဤသို႔လွ်င္ ခိုးသူႀကီးသည္ အားႀကီးသူကို အမွီ ရ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအဂၤါသံုးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ခိုးသူႀကီးသည္ အိမ္ကိုေသာ္လည္း ေဖာက္ထြင္း၏၊ ရြာကိုေသာ္လည္း တိုက္ခိုက္ လုယက္၏၊ တစ္အိမ္တည္းကို ေသာ္လည္း တိုက္ခိုက္ လုယက္၏၊ ခရီးလမ္း၌ ေစာင့္၍ေသာ္လည္း တိုက္ခိုက္ လုယက္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ အဂၤါသံုးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းယုတ္သည္ ဂုဏ္ကို တူးၿဖဳိဖ်က္ဆီးျခင္းျဖင့္ တူးၿဖဳိဖ်က္ဆီးအပ္ေသာ မိမိကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္၏၊ အျပစ္လည္း ရွိ၏၊ ပညာရွိတို႔လည္း စြပ္စဲြအပ္၏၊ မ်ားစြာေသာ မေကာင္းမႈကိုလည္း ျဖစ္ပြါးေစ၏။

အဘယ္ သံုးမ်ဳိးတို႔နည္း ဟူမူ-

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းယုတ္သည္ -

၁... မညီၫြတ္သည္ကိုေသာ္လည္း အမွီရ၏၊
၂... ေတာအုပ္ကို ေသာ္လည္း အမွီရ၏၊
၃... အားႀကီးသူကိုေသာ္လည္း အမွီရ၏။

ရဟန္းယုတ္သည္ အဘယ္သို႔လွ်င္ မညီၫြတ္ သည္ကို အမွီရသနည္း...
ရဟန္းတို႔ ဤ သာသနာေတာ္၌ ရဟန္းယုတ္သည္ မညီၫြတ္ေသာ ကာယကံႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ မညီၫြတ္ေသာ ဝစီကံႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ မညီၫြတ္ေသာ မေနာကံႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းယုတ္သည္ မညီၫြတ္သည္ကို အမွီရသည္ မည္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းယုတ္သည္ ေတာအုပ္ကို အမွီရသနည္း...
ရဟန္းတို႔ ဤ သာသနာေတာ္၌ ရဟန္းယုတ္သည္ မွားေသာ အယူရွိ၏၊ သႆတစသည္ျဖင့္ စဲြယူေသာ 'အႏၲဂၢါဟိက' ဒိ႒ိႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းယုတ္သည္ ေတာအုပ္ကို အမွီရ သည္ မည္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းယုတ္သည္ အားႀကီးသူကို အမွီရသနည္း...
ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းယုတ္သည္ မင္းတို႔ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ မင္း၏ အမတ္ႀကီး တို႔ကိုေသာ္ လည္းေကာင္း အမွီရ၏၊ ထိုရဟန္းယုတ္အား ''ငါ့ကို တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူသည္ တစ္စံုတစ္ရာကို အကယ္၍ ေျပာအံ့၊ ဤမင္းတို႔ကေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဤမင္း၏ အမတ္ႀကီး တို႔ကေသာ္ လည္းေကာင္း အျပစ္ကို ကာကြယ္၍ ငါ့အက်ဳိးကို ေျပာကုန္လတၱံ႕'' ဟု အၾကံျဖစ္၏၊ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ သူသည္ တစ္စံု တစ္ရာကို အကယ္၍ ေျပာအံ့၊ ထို မင္းတို႔ကေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ထိုမင္း၏ အမတ္ႀကီးတို႔ကေသာ္ လည္းေကာင္း အျပစ္ကို ကာကြယ္၍ ထိုရဟန္း ယုတ္၏ အက်ဳိးကို ေျပာၾကကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းယုတ္သည္ အားႀကီးသူကို အမွီရသည္ မည္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအဂၤါသံုးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းယုတ္သည္ ဂုဏ္ကို တူးၿဖဳိဖ်က္ဆီးျခင္းျဖင့္ တူးၿဖဳိဖ်က္ ဆီးအပ္ေသာ မိမိကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္၏၊ အျပစ္လည္း ရွိ၏၊ ပညာ ရွိတို႔လည္း စြပ္စဲြ အပ္၏၊ မ်ားစြာေသာ မေကာင္းမႈ တို႔ကိုလည္း ျဖစ္ပြါး ေစ၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 51

၁၁ - မဟာေစာရသုတ္၊ စူဠဝဂ္၊ တိကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

တာလပုဋသုတ္တာလပုဋသုတ္

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္၌ ရွဥ့္နက္တို႔အား အစာေပး ေကြၽးရာျဖစ္ေသာ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူ၏၊ ထုိအခါ တာလပုဋမည္ေသာ ဇာတ္ဆရာႀကီးသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ႐ိွခုိး၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထုိင္ေနၿပီးေသာ္ ဤစကားကုိ ေလွ်ာက္၏-

ျမတ္စြာဘုရားပြဲအလယ္ သဘင္အလယ္၌ မွန္မမွန္အားျဖင့္ လူအေပါင္းကုိ ရႊင္ပ်ေမြ႔ေလ်ာ္ေစေသာ ကေခ်သည္သည္ ခႏၶာပ်က္ေႂကြ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ပဟာသမည္ေသာ နတ္တို႔၏ အသင္းဝင္ ျဖစ္ရ၏ ဟု ေျပာဆုိ ၾကကုန္ေသာ ေရွးဆရာ့ဆရာ ကေခ်သည္တို႔၏ စကားကုိ ၾကားရဖူးပါ၏၊ ဤ အရာ၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အဘယ္သို႔ ဆုိလုိေတာ္ မူပါသနည္း ဟု ေလွ်ာက္၏။

ဇာတ္ဆရာႀကီး မသင့္ေလ်ာ္...
ဤစကားကုိ ရပ္ေလာ့၊ ငါ့ကုိ မေမးလင့္ဟု တားျမစ္ေတာ္မူ၏။

ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း -ပ- (ေပယ်ာလ=ျမႇဳပ္ထားသည္။ (ယခင္အတိုင္းသိ))

ဇာတ္ဆရာႀကီး မသင့္ေလ်ာ္...
ဤ စကားကုိ ရပ္ေလာ့၊ ငါ့ကုိ မေမးလင့္ဟု တားျမစ္ေတာ္မူ၏။

သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း -ပ- (ေပယ်ာလ=ျမႇဳပ္ထားသည္။ (ယခင္အတိုင္းသိ))

''ဇာတ္ဆရာႀကီး မသင့္ေလ်ာ္၊ ဤစကားကုိ ရပ္ေလာ့၊ ငါ့ကုိ မေမးလင့္'' ဟု မခြၽတ္လွ်င္ သင့္ကုိ ငါေျပာ၍ မရခဲ့ေပ၊ သို႔ျဖစ္လွ်င္ သင့္အား ငါ ေျဖၾကားအံ့၊ ဇာတ္ဆရာႀကီး ေရွးအစကပင္ သတၱဝါတို႔သည္ မကင္းေသာ စြဲမက္မႈ 'ရာဂ' ႐ိွကုန္ ၏၊ စြဲမက္မႈ 'ရာဂ' ေႏွာင္ႀကိဳးျဖင့္ ဖြဲ႕အပ္ကုန္၏၊ ထုိသူတို႔အား ကေခ်သည္သည္ ပြဲအလယ္ သဘင္အလယ္၌ စြဲမက္မႈကုိ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ တရားတို႔ကုိ အတုိင္းထက္ အလြန္ ေရွး႐ႈေဆာင္၏။

ဇာတ္ဆရာႀကီး ေရွးအစကပင္ သတၱဝါတို႔သည္ မကင္းေသာ အမ်က္ 'ေဒါသ' ႐ိွကုန္၏၊ အမ်က္ 'ေဒါသ' ေႏွာင္ႀကိဳးျဖင့္ ဖြဲ႕အပ္ကုန္၏၊ ထုိသူတို႔အား ကေခ်သည္သည္ ပြဲအလယ္ သဘင္အလယ္၌ အမ်က္ထြက္ေစတတ္ေသာ တရားတို႔ကုိ အတုိင္းထက္အလြန္ ေရွး႐ႈေဆာင္၏။

ဇာတ္ဆရာႀကီး ေရွးအစကပင္ သတၱဝါတို႔သည္ မကင္းေသာ ေတြေဝမႈ 'ေမာဟ' ႐ိွကုန္၏၊ ေတြေဝမႈ 'ေမာဟ' ေႏွာင္ႀကိဳးျဖင့္ ဖြဲ႕အပ္ကုန္၏၊ ထုိသူတို႔အား ကေခ်သည္သည္ ပြဲအလယ္ သဘင္အလယ္၌ ေတြေဝမႈကုိ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ တရားတို႔ကုိ အတုိင္းထက္ အလြန္ ေရွး႐ႈေဆာင္၏။

ထုိကေခ်သည္သည္ မိမိကုိယ္တုိင္ ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့လ်က္ သူတစ္ပါးတို႔ကုိ ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့ေစရကား ခႏၶာပ်က္ေႂကြ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ပဟာသ မည္ေသာ ငရဲသို႔ ေရာက္ရ၏၊

''ပြဲအလယ္ သဘင္အလယ္၌ မွန္မမွန္အားျဖင့္ လူအေပါင္းကုိ ရႊင္ပ် ေမြ႕ေလ်ာ္ေစေသာ ကေခ်သည္သည္ ခႏၶာပ်က္ေႂကြ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ပဟာသမည္ေသာ နတ္တို႔၏ အသင္းဝင္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္၏'' ဟု ထုိသူအား အယူျဖစ္ခဲ့မူ ထုိသူ၏ အယူသည္ မွားေသာ အယူသာ ျဖစ္၏၊ ဇာတ္ဆရာႀကီး မွားေသာ အယူ႐ိွေသာ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါအား ငရဲတိရစၧာန္ဟူေသာ လားရာ 'ဂတိ' ႏွစ္ပါးတို႔တြင္ တစ္ပါးပါး ေသာ လားရာ 'ဂတိ'ကုိ ငါ ေဟာ၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။


ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ္ တာလပုဋဇာတ္ဆရာႀကီးသည္ ငုိေလ၏၊ မ်က္ရည္က်၏။

''ဇာတ္ဆရာႀကီး မသင့္ေလ်ာ္၊ ဤစကားကုိ ရပ္ေလာ့၊ ငါ့ကုိ မေမးပါလင့္'' ဟု သင့္ကုိ ငါ ေျပာ၍ မရခဲ့ေပ။ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရား ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ စကားကုိ တပည့္ေတာ္ ရည္ရြယ္ၿပီး ငုိသည္ မဟုတ္ပါ၊ အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား ပြဲအလယ္သဘင္ အလယ္၌ မွန္မမွန္အားျဖင့္ လူအေပါင္းကုိ ရႊင္ပ်ေမြ႕ေလ်ာ္ ေစေသာ ကေခ်သည္သည္ ခႏၶာပ်က္ေႂကြ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ပဟာသ မည္ေသာ နတ္တို႔၏ အသင္းဝင္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရ၏ ဟု ေရွးဆရာ့ဆရာ ကေခ်သည္တို႔သည္ တပည့္ေတာ္ကုိ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာကပင္ ေကာက္က်စ္ လွည့္ပတ္ ျဖားေယာင္းအပ္ပါ၏။

အသွ်င္ဘုရား တရားေတာ္သည္ အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ႐ိွပါေပစြ၊ အသွ်င္ဘုရား တရားေတာ္သည္ အလြန္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ႐ိွပါေပစြ။ အသွ်င္ဘုရား ဥပမာအားျဖင့္ ေမွာက္ထားအပ္ေသာ ဝတၴဳကုိ လွန္ျပဘိသကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း၊ ဖံုးလႊမ္း ထားအပ္ေသာ ဝတၴဳကုိ ဖြင့္ျပဘိသကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း၊ မ်က္စိလည္ေသာ သူအား လမ္းမွန္ကုိ ေျပာၾကားသကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း၊ 'မ်က္စိအျမင္ ႐ိွသူတို႔သည္
အဆင္းတို႔ကုိ ျမင္ၾကလိမ့္မည္' ဟု အမုိက္ေမွာင္၌ ဆီမီးတန္ေဆာင္ကုိ ေဆာင္ျပသကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း ဤအတူသာလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ တရားေတာ္ကုိ ျပေတာ္မူ ပါေပ၏၊

အသွ်င္ဘုရား ထုိအကြၽႏု္ပ္သည္...

ျမတ္စြာဘုရားကုိ ကုိးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊
တရားေတာ္ကုိလည္း ကုိးကြယ္ရာ ဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊
ရဟန္းသံဃာေတာ္ကုိလည္း ကုိးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊

အသွ်င္ဘုရား တပည့္ေတာ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အထံ၌ ရွင္အျဖစ္ကုိ ရလုိပါ၏၊ ပၪၥင္းအျဖစ္ကုိ ရလုိပါ၏ဟု ေလွ်ာက္၏။ တာလပုဋ ဇာတ္ဆရာႀကီးသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အထံ၌ ရွင္အျဖစ္ကုိ ရ၏၊ ပၪၥင္းအျဖစ္ကုိ ရ၏၊ အသွ်င္ တာလပုဋသည္ ပၪၥင္း ျဖစ္၍ မၾကာျမင့္မီ။ပ။ ရဟႏၲာတို႔တြင္ တစ္ပါး အပါအဝင္ ျဖစ္ေလ၏။ 354

၂ - တာလပုဋသုတ္၊ ဂါမဏိသံယုတ္၊ သဠာယတနဝဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။ေဘး...

အာဒီနဝဉာဏ္ အက်ယ္ျပျခင္း- မွ...

ေဘးဟု ထင္ျမင္လာေသာပညာသည္ အဘယ္သို႔လွ်င္ အာဒီနဝဉာဏ္မည္သနည္း။


ျဖစ္ေပၚျခင္းသည္ ေဘးမည္၏ဟု ေဘးဟု ထင္ရာ၌ (ျဖစ္ေသာ) ပညာသည္ အာဒီနဝဉာဏ္မည္၏။
ျဖစ္ပြားျခင္းသည္ -ပ-
သခၤါရနိမိတ္သည္ -ပ-
ေနာင္ပဋိသေႏၶ၏အၾကာင္းျဖစ္ေသာ အားထုတ္ျခင္းသည္ -ပ-
တစ္ဖန္ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ျခင္းသည္ -ပ-
ဂတိသည္ -ပ-
ခႏၶာတို႔၏ ျဖစ္ျခင္းသည္ -ပ-
မဟဂၢဳတ္ဝိပါက္၏ ျဖစ္ျခင္းသည္ -ပ-
ပဋိသေႏၶေနျခင္းသည္ -ပ-
အိုျခင္းသည္ -ပ-
နာျခင္းသည္ -ပ-
ေသျခင္းသည္ -ပ-
စိုးရိမ္ျခင္းသည္ -ပ-
ငိုေႂကြး ျမည္တမ္းျခင္းသည္ -ပ-
ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္းသည္ -ပ-

၈ - အာဒီနဝဉာဏ္ အက်ယ္ျပျခင္း-မွ၊ မဟာဝဂ္၊ ပဋိသမၻိဒါမဂ္ပါဠိေတာ္။ 53

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Thursday, August 27, 2009

အာမဂႏၶသုတ္ - (စိမ္းေစာ္နံ၊ စိမ္းညႇီနံ႔၊ အညႇီအေဟာက္)

အာမဂႏၶသုတ္ - (စိမ္းေစာ္နံ၊ စိမ္းညႇီနံ႔၊ အညႇီအေဟာက္)

တရားသျဖင့္ ရအပ္ေသာ ျမက္သီးစပါး ေဆာင္းေမခါးပြင့္သဏၭာန္ အႏွံရွိေသာ စပါး အေလ့က်ေပါက္ေသာ ပဲေနာက္တို႔ကို လည္းေကာင္း၊ သစ္ရြက္စိမ္းကို လည္းေကာင္း၊ သစ္ျမစ္သစ္ဥကို လည္းေကာင္း၊ သစ္သီးဝလံကို လည္းေကာင္း စားသံုးၾကကုန္ေသာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ ကာမကို အလိုရွိျခင္း ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခြၽတ္ယြင္းေသာ စကားကို မဆိုၾကကုန္။ 1-242

ကႆပႏြယ္ဖြား ျမတ္စြာဘုရား ေကာင္းစြာ ျပဳစီရင္ၿပီး ေကာင္းစြာ ခ်က္ျပဳတ္ ၿပီးဆံုးၿပီးေသာ သူတစ္ပါးတို႔ ေပးလွဴအပ္ေသာ မြန္ျမတ္ေသာ ငါးအမဲ ဟင္းလ်ာကိုလည္း စား, သေလးထမင္းကိုလည္း စားေသာ သင္သည္ အညႇီ အေဟာက္ကို စားသည္ မည္၏။ 2-243

ျဗဟၼာမင္း၏ အေဆြျဖစ္ေတာ္မူေသာ ကႆပျမတ္စြာဘုရား အညႇီအေဟာက္ သည္ ငါ့အား မအပ္ဟု အသွ်င္ဘုရားဆိုသည္ မဟုတ္ပါေလာ၊ သို႔ပါလ်က္ ေကာင္းစြာ စီရင္ထားသည့္ ငွက္သားတို႔ႏွင့္ တကြ သေလးထမင္းကို စားဘိ၏၊ ကႆပျမတ္စြာဘုရား အသွ်င္ဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေမးပါ၏၊ အသွ်င္ ဘုရားေျပာေသာ အညႇီအေဟာက္ဟူသည္ အဘယ္မွ် အျပားရွိပါသနည္း။ 3-244

တိႆရေသ့ သူ႕အသက္ကို သတ္ျခင္း ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းဆဲျခင္း လက္ေျခ စသည္ကို ျဖတ္ျခင္း ေႏွာင္ဖြဲ႕ျခင္း ခိုးယူျခင္း မမွန္ဆိုျခင္း စဥ္းလဲျခင္း လွည့္ပတ္ျခင္း အက်ဳိးမရွိေသာ က်မ္းဂန္တို႔ကို သင္ယူျခင္း သူတစ္ပါး သားမယားကို ေပါင္းေဖာ္မွီဝဲျခင္း ဤသည္ကား အညႇီအေဟာက္တည္း၊ အသားတည္းဟူေသာ ေဘာဇဥ္သည္ အညႇီအေဟာက္ မဟုတ္။ 4-245

ဤေလာက၌ အၾကင္သူတို႔သည္ ကာမတို႔၌ မေစာင့္စည္းကုန္၊ ရသာ႐ံုတို႔၌ မက္ေမာကုန္၏၊ မစင္ၾကယ္ေသာ မိစၧာဇီဝ အျဖစ္ကို မွီကုန္၏၊ နတၴိကဝါဒ အယူရွိကုန္၏၊ မညီၫြတ္ေသာ ကာယကံမႈစသည္ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ သိေစႏိုင္ခဲ ကုန္၏၊ ထုိသူတို႔၏ ဤကာမတို႔၌ မေစာင့္စည္းမႈစသည္ပင္ အညႇီအေဟာက္ တည္း၊ အသားတည္းဟူေသာ ေဘာဇဥ္သည္ အညႇီအေဟာက္ မဟုတ္။ 5-246

အၾကင္သူတို႔သည္ ေခါင္းပါးေသာ အတၱကိလမထအက်င့္ ရွိကုန္၏၊ ၾကမ္းတမ္း ကုန္၏၊ သူတစ္ပါး၏ ေက်ာက္ကုန္းသားကို စားသကဲ့သို႔ ေရွ႕တြင္ ခ်ီးမြမ္း၍ မ်က္ကြယ္၌ ကဲ့ရဲ႕ကုန္၏၊ အေဆြခင္ပြန္းတို႔ကုိ ျပစ္မွားကုန္၏၊ သနားျခင္း ကင္းကုန္၏၊ အလြန္မာန္လမူကုန္၏၊ မေပးတတ္ေသာ အေလ့ရွိကုန္၏၊ တစ္စံု တစ္ေယာက္အား အနည္းငယ္ မွ်ေသာ္လည္း မေပးလွဴကုန္၊ ထုိသူတို႔၏ ဤ အတၱကိလမထ စသည္ပင္ အညႇီအေဟာက္တည္း၊ အသားတည္းဟူေသာ ေဘာဇဥ္သည္ အညႇီ အေဟာက္ မဟုတ္။ 6-247

အမ်က္ထြက္ျခင္း မာန္ယစ္ျခင္း ခက္ထန္ျခင္း ဆန္႔က်င္ဘက္ ျပဳလုပ္ျခင္း လွည့္ပတ္ျခင္း ျငဴစူျခင္း ဝါႂကြား ပလႊား၍ ေျပာဆိုျခင္း အလြန္မာန္မူျခင္း သူယုတ္မာတို႔ႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံျခင္း ဤသည္ပင္ အညႇီအေဟာက္တည္း၊ အသားတည္းဟူေသာ ေဘာဇဥ္သည္ အညႇီအေဟာက္ မဟုတ္။ 7-248

ဤေလာက၌ အၾကင္လူယုတ္မာတို႔သည္ မေကာင္းေသာ အေလ့ရွိကုန္၏၊ ေႂကြးၿမီကို ယူ၍ မေပးဆပ္ ဖ်က္ဆီးတတ္သည့္ျပင္ ကုန္းေခ်ာတတ္ကုန္၏၊ ဤေလာက၌ တံစိုးစားကာ ေကာက္က်စ္ စဥ္းလဲသျဖင့္ တရားစီရင္တတ္ ကုန္၏၊ သီလရွိေယာင္ အတုေဆာင္တတ္ကုန္၏၊ အမိ အဖစသည္ အေပၚ၌ ၾကမ္းေသာ အမႈကို ျပဳကုန္၏၊ ထုိသူတို႔၏ မေကာင္းေသာ အေလ့စသည္ပင္ အညႇီအေဟာက္
တည္း၊ အသား တည္းဟူေသာ ေဘာဇဥ္သည္ အညႇီအေဟာက္ မဟုတ္။ 8-249

ဤေလာက၌ အၾကင္သူတို႔သည္ သတၱဝါတို႔၌ သတ္ျဖတ္မႈတို႔မွ မေစာင့္စည္းကုန္၊
သူတစ္ပါးတို႔၏ ဥစၥာကိုယူ၍ ညႇဥ္းဆဲရန္ လုံ႔လျပဳကုန္၏၊ သီလ မရွိကုန္၊ ၾကမ္းတမ္းေသာ အမႈရွိကုန္၏၊ ၾကမ္းေသာ စကားရွိကုန္၏၊ ႐ုိေသျခင္း ကင္းကုန္၏၊ ထုိသူတို႔၏ မေစာင့္စည္းျခင္း စသည္ပင္ အညႇီအေဟာက္တည္း၊ အသားတည္းဟူေသာ ေဘာဇဥ္သည္ အညႇီ အေဟာက္ မဟုတ္။ 9-250

အၾကင္သူတို႔သည္ ဤသတၱဝါတို႔၌ မက္ေမာကုန္၏၊ မုန္းတီး ဆန္႔က်င္ကုန္၏၊ ျပစ္မွား လြန္က်ဴးျခင္းသို႔ လ်င္စြာ က်ေရာက္တတ္ကုန္၏၊ အကုသုိလ္ျပဳရန္ အျမဲမျပတ္ လုံ႔လျပဳကုန္သည္ျဖစ္၍ တမလြန္ဘဝ၌ အမိုက္သို႔ သြားကုန္၏၊ ငရဲ၌ ဦးေခါင္း ေစာက္ထုိးက်ကုန္၏၊ ထုိသူတို႔၏ ဤမက္ေမာမႈ စသည္ပင္ အညႇီ အေဟာက္တည္း၊ အသားတည္းဟူေသာ ေဘာဇဥ္သည္ အညႇီအေဟာက္ မဟုတ္။ 10-251

ငါး အမဲတို႔ကို မစားေသာအျဖစ္သည္ လည္းေကာင္း၊ အဝတ္မဝတ္ျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊ ဦးျပည္းျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊ ဆံက်စ္ျမဴမႈန္ အညစ္အေၾကး သည္ လည္းေကာင္း၊ ရေသ့ ပရိကၡရာ သစ္နက္ေရတို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ မီးကို ပူေဇာ္ျခင္း မီးကို လုပ္ေကြၽးျခင္းတို႔သည္ လည္းေကာင္း ယံုမွားျခင္းမွ မကူး ေျမာက္ေသးေသာ သတၱဝါတို႔ကို မစင္ၾကယ္ေစႏိုင္ကုန္၊ ေလာက၌ အၾကင္သို႔ သေဘာရွိကုန္ေသာ မေသရန္ ေတာင့္တလ်က္ ကိုယ္ကို မ်ားစြာ ပူပန္ ေစတတ္ေသာ အက်င့္တို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ေဗဒင္တို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ဟံုးပူေဇာ္ေသာ အက်င့္တို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ယစ္ပူေဇာ္ျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊ ေႏြဥတု၌ အပူခံျခင္းစေသာ ဥတုကို မွီဝဲျခင္းတို႔သည္ လည္းေကာင္း ယံုမွားျခင္းမွ မကူးေျမာက္ေသးေသာ သတၱဝါကို မစင္ၾကယ္ေစ ႏိုင္ကုန္။ 11-252

အၾကင္သူသည္ ထုိဣေႁႏၵေျခာက္ပါးတို႔၌ လံုျခံဳသည္ျဖစ္၍ ဤဣေႁႏၵတို႔ကို ထင္ရွားသည္တို႔ကို ျပဳလ်က္ က်င့္၏၊ သစၥာေလးပါးတရား၌ တည္၏၊ ေျဖာင့္မတ္ ေသာသူ ႏူးညံ့ေသာ သူ၏ အျဖစ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၏၊ ရာဂစေသာ ကပ္ၿငိျခင္းကို လြန္ေျမာက္၏၊ ဆင္းရဲအားလံုးကို ပယ္၏၊ ထုိသူသည္ ခိုင္ျမဲေသာ ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ ျဖစ္၍ ျမင္အပ္ ၾကားအပ္ေသာ အာ႐ံုတို႔၌ ကိေလသာတို႔ျဖင့္ မလိမ္းက်ံ ေတာ့ေပ။ 12-253

ဤသို႔ ကႆပျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤအနက္သေဘာကို အထပ္ထပ္ ေဟာေတာ္မူ၏၊ ေဗဒင္ တစ္ဖက္ကမ္း ေရာက္ေသာ တိႆရေသ့သည္လည္း ထုိအနက္ကို သိ၏၊ ကိေလသာ အညႇီအေဟာက္ ကင္းေတာ္မူေသာ တဏွာဒိ႒ိကို မွီေတာ္မမူေသာ သူတစ္ပါးတို႔သည္ အယူအားျဖင့္ မဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ ကႆပ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဆန္းၾကယ္ေသာ ဂါထာတို႔ျဖင့္ ေဟာေတာ္မူ၏။ 13-254

ထုိတိႆရေသ့သည္ ကႆပျမတ္စြာဘုရား၏ ေကာင္းစြာ ေဟာေတာ္မူအပ္ ေသာ ကိေလသာ အညႇီ အေဟာက္ ကင္းေသာ ဝဋ္ဆင္းရဲ အားလံုးကို ပယ္ေဖ်ာက္ႏိုင္ေသာ တရားေတာ္ကို ၾကားနာရ၍ ႏွိမ့္ခ်ေသာ စိတ္ရွိလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား ရွိခိုးကာ ထုိအရပ္၌ပင္လွ်င္ ရဟန္း အျဖစ္ကို ၾကားေလွ်ာက္၏။ 14-255

၂ - အာမဂႏၶသုတ္၊ စူဠဝဂ္၊ သုတၱနိပါတ္ပါဠိေတာ္၊ ခုဒၵကနိကာယ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Wednesday, August 26, 2009

စကားသာ က်က္စားရာ ရွိသူတို႔သည္...

သဓာယမာနသုတ္

အကြၽႏ္ုပ္သည္ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္...
အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေကာသလတုိင္းတို႔၌
မ်ားစြာေသာ ရဟန္း အေပါင္းႏွင့္အတူ ေဒသစာရီ လွည့္လည္ေတာ္မူ၏။

ထုိအခါ မ်ားစြာေသာ လုလင္တို႔သည္
ျမတ္စြာဘုရား၏ မနီးမေဝး၌
ျပက္ရယ္ ေျပာဆိုျခင္း သေဘာရွိကုန္လ်က္ ျဖတ္သန္း သြားၾကကုန္၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္
မနီးမေဝး၌ ျပက္ရယ္ ေျပာဆိုေသာ သေဘာရွိသည္ ျဖစ္၍
ျဖတ္သန္းသြားၾကကုန္ေသာ မ်ားစြာေသာ လုလင္တို႔ကို ျမင္သည္သာတည္း။

ထုိအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္...
ဤအေၾကာင္းအရာကို သိေတာ္မူ၍ ထုိသိေသာ အခ်ိန္၌...

သတိလြတ္ကုန္ေသာ
ပညာရွိေယာင္ေဆာင္ကုန္ေသာ
စကားသာ က်က္စားရာ ရွိသူတို႔သည္
အလိုရွိသမွ် ခံတြင္းဟ၍ ေျပာဆိုတတ္ကုန္၏၊

အရွက္မရွိျခင္း
မိမိကိုယ္ကို ပညာရွိဟု ထင္မွတ္မႈကို ေဆာင္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ
သတိကင္းလြတ္မႈ စသည္ကိုမူ ထုိသူတို႔ မသိၾကေလကုန္ ဟု
ဤဥဒါန္းကို က်ဴးရင့္ေတာ္မူ၏။

၉ - သဓာယမာနသုတ္၊ ေသာဏဝဂ္၊ ဥဒါန္းပါဠိေတာ္၊ ခုဒၵကနိကာယ္။ 49

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

၀စီကံေၾကာင့္ ငရဲမွာ ႏွစ္ေပါင္းေသာင္းခ်ီ...

ဝစီကံတစ္ခုသည္ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းလွေပသည္...
သုပၸဗုဒၶကု႒ိသုတ္ မွ...

ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ျမတ္စြာဘုရားကို...
အသွ်င္ဘုရား သုပၸဗုဒၶကလူႏူသည္ လူတကာတို႔ထက္ ဆင္းရဲရျခင္း အထီးက်န္ ရျခင္း ခ်ဳိ႕တဲ့ရျခင္း အေၾကာင္းကား အဘယ္ပါနည္း။ အေထာက္အပံ့ကား အဘယ္ပါနည္း ဟု ေလွ်ာက္၏။

ရဟန္းတို႔ ေရွး၌ ျဖစ္ဖူးသည္ကား သုပၸဗုဒၶလူႏူသည္ ဤရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္၌ပင္ သူေဌးသား ျဖစ္ဖူး၏။ ထိုသူေဌးသားသည္ ဥယ်ာဥ္သို႔ ထြက္လတ္ေသာ္ (ရာဇၿဂိဳဟ္) ၿမိဳ႕သို႔ ဆြမ္းခံဝင္ေသာ တဂၢရသိခီ ပေစၥကဗုဒၶါကို ျမင္၍ ...

ဤသူသည္ အဘယ္သူနည္း?
လူႏူသည္ လူႏူအဝတ္ျဖင့္ လွည့္လည္၏ ဟု

ၾကံစည္ၿပီးလွ်င္ တံေတြးေထြးကာ အ႐ိုအေသ မျပဳဘဲ ဖဲသြား၏။ ထိုသူေဌးသား သည္ ထိုကံ၏ အက်ဳိးေၾကာင့္ အႏွစ္အရာ အႏွစ္အေထာင္ အႏွစ္အေသာင္း တို႔ပတ္လံုး ငရဲ၌ က်ေရာက္၏။ ထိုကံ၏ အက်ဳိးႂကြင္းေၾကာင့္ ပင္လွ်င္ ဤ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္၌ လူတကာတို႔ထက္ ဆင္းရဲေသာ အထီးက်န္ေသာ ခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ လူႏူျဖစ္၏။

ထိုလူႏူသည္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားအပ္ေသာ သုတ္အဘိဓမၼာ ဝိနည္းကို မွီျငမ္းျပဳ၍ ယံုၾကည္မႈ 'သဒၶါ' ကို ေဆာက္တည္၏။ ေစာင့္ထိန္းမႈ 'သီလ' ကို ေဆာက္တည္၏။ အၾကားအျမင္ 'သုတ' ကို ေဆာက္တည္၏။ စြန္႔ၾကဲမႈ 'စာဂ' ကို ေဆာက္တည္၏။ ပညာကို ေဆာက္တည္၏။ ထိုလူႏူသည္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားအပ္ေသာ သုတ္အဘိဓမၼာ ဝိနည္းကို မွီျငမ္း ျပဳ၍ယံုၾကည္မႈ 'သဒၶါ' ကို ေဆာက္တည္ေသာေၾကာင့္ ေစာင့္ထိန္း မႈ 'သီလ' ကို အၾကားအျမင္ 'သုတ' ကို စြန္႔ၾကဲမႈ 'စာဂ' ကို ပညာကို ေဆာက္တည္ေသာေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ေကာင္းေသာ လားရာျဖစ္ေသာ တာဝတႎသာနတ္တို႔၏ အေပါင္းအေဖာ္ျဖစ္ေသာ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္၏။

ထိုသုပၸဗုဒၶလူႏူသည္ ထိုတာဝတႎသာနတ္ျပည္၌ အဆင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အျခံအရံျဖင့္ လည္းေကာင္း တစ္ပါးေသာ နတ္တို႔ထက္ လြန္၍ တင့္တယ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္
ဤအေၾကာင္းအရာကို သိေတာ္မူ၍ ထိုသိေသာ အခ်ိန္၌-

''မ်က္စိအျမင္ ရွိသူသည္ လုံ႔လဝီရိယ ရွိလတ္ေသာ္ မညီၫြတ္ေသာ အရပ္တို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္သကဲ့သို႔ ဤအတူ သတၱေလာက၌ ပညာရွိေသာ သူသည္ မေကာင္းမႈတို႔ကို ၾကဥ္ေရွာင္ရာ၏''ဟု ဤဥဒါန္းကို က်ဴးရင့္ေတာ္မူ၏။ 43

၃ - သုပၸဗုဒၶကု႒ိသုတ္ မွ၊ ေသာဏဝဂ္၊ ဥဒါန္းပါဠိေတာ္၊ ခုဒၵကနိကာယ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Tuesday, August 25, 2009

အခ်ဳိ႕ေသာ မိန္းမသည္လည္း ျမတ္၏...


*** မလႅိကာသုတ္
သာဝတိၴနိဒါန္း။
ထုိအခါ၌ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ရွိခုိးလ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထုိင္ေန၏၊ ထုိအခါ၌ တစ္ေယာက္ေသာ ေယာက်္ားသည္ ပေသနဒီေကာသလမင္းထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ပေသနဒီေကာသလမင္းႀကီး၏ နားရင္းသို႔ ကပ္၍ အရွင္မင္းႀကီး ''မလႅိကာ မိဖုရားသည္ သမီးေတာ္ကုိ ဖြားျမင္ပါ၏'' ဟု ၾကားေလွ်ာက္၏၊


ဤသို႔ ၾကားေလွ်ာက္သည္ ရွိေသာ္
ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ ႏွလံုးမသာယာ ျဖစ္၏။


ထုိအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပေသနဒီေကာသလမင္း ႏွလံုးမသာယာသည္၏ အျဖစ္ကုိသိ၍ ထုိအခ်ိန္၌ ဤဂါထာတို႔ကုိ ရြတ္ဆုိေတာ္မူ၏-

လူတို႔ကုိ အစုိးရေသာမင္း သမီးေတာ္ကုိ ေကြၽးေမြးသုတ္သင္ေလာ့၊ ပညာရွိေသာ, အက်င့္ သီလရွိေသာ, ေယာကၡမကုိ နတ္ကဲ့သို႔ ႐ုိေသေသာ, လင္ကုိ လုပ္ေကြၽးေသာ, အခ်ဳိ႕ေသာ မိန္းမသည္လည္း ျမတ္၏။

အရပ္မ်က္ႏွာတို႔၏ အရွင္ျဖစ္ေသာမင္း ထုိမိန္မအား အၾကင္သားေယာက်္ားကုိ ေမြးဖြား၏၊ ထုိသို႔သေဘာရွိေသာ မိန္မေကာင္း၏ သားသည္ ရဲရင့္၏၊ တုိင္းျပည္ကုိ လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ ဆံုးမႏုိင္၏ ဟု ရြတ္ဆုိေတာ္မူ၏။ 127

၆ - မလႅိကာသုတ္၊ ဒုတိယဝဂ္၊ သဂါထာဝဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။


ႀကီးပြားေၾကာင္းႏွင့္ ပ်က္စီးေၾကာင္း...

ဒီဃဇာဏုသုတ္

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေကာဠိယၿမဳိ႕ ကကၠရပတၱမည္ေသာ ေကာဠိယမင္းတို႔၏ နိဂံုး၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ဒီဃဇာဏု မည္ေသာ ေကာဠိယမင္းသားသည္ ျမတ္စြာဘုရား အထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား-

''အသွ်င္ဘုရား ကာမဂုဏ္ ခံစားကုန္ေသာ လူျဖစ္ေသာ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ သားမယားတို႔ျဖင့္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အိမ္၌ ေနရပါကုန္၏၊ ကာသိတိုင္းျဖစ္ စႏၵကူးကုိ သံုးေဆာင္ ခံစားကုန္၏၊ ပန္း နံ႔သာ နံ႔သာေပ်ာင္းကုိ ပန္ဆင္ လိမ္းက်ံကုန္၏၊ ေရႊေငြကုိ သာယာကုန္၏။ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔အား မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ အစီးအပြါး အလို႔ငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ တမလြန္ဘဝ၌ အစီးအပြါး အလို႔ငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ႏိုင္ရာေသာ တရားကုိ ေဟာေတာ္မူပါ'' ဟု ေလွ်ာက္၏။

ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား
ဤတရားေလးမ်ဳိးတို႔သည္ အမ်ဳိးေကာင္းသားအား မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌
အစီးအပြါး အလို႔ငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ကုန္၏။

အဘယ္ေလးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ -

၁... ထႂကြလုံ႔လႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ 'ဥ႒ာနသမၸဒါ'၊
၂... ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ 'အာရကၡသမၸဒါ'၊
၃... မိတ္ေဆြေကာင္းရွိမႈ 'ကလ်ာဏမိတၱတာ'၊
၄... မွ်တစြာ အသက္ေမြးမႈ 'သမဇီဝိတာ'တို႔တည္း။

၁... ထႂကြလုံ႔လႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ 'ဥ႒ာနသမၸဒါ'...
ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ထႂကြလုံ႔လႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ 'ဥ႒ာနသမၸဒါ' ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤေလာက၌ အမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ အသက္ေမြးေၾကာင္း အလုပ္ျဖစ္ေသာ လယ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ကုန္သြယ္ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ႏြားေက်ာင္းျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ေလးသမားအတတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ မင္းလုလင္ အလုပ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ အျခားအတတ္ပညာ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ျဖစ္ေစ အသက္ေမြးမႈျပဳ၏၊ ထိုအလုပ္၌ ကြၽမ္းက်င္၏၊ ပ်င္းရိမႈမရွိ၊ (ထိုလုပ္ငန္း၌) အေၾကာင္းကုိ စံုစမ္းတတ္ေသာ ပညာႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ျပဳလုပ္ရန္လည္း စြမ္းႏိုင္၏၊ စီမံရန္လည္း စြမ္းႏိုင္၏၊ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤသည္ကုိ ထႂကြလုံ႔လႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ'ဥ႒ာနသမၸဒါ' ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

၂... ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ 'အာရကၡသမၸဒါ'...
ဗ်ဂၣပဇၨ အမ်ဳိးသား ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ 'အာရကၡသမၸဒါ' ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤေလာက၌ အမ်ဳိးေကာင္းသားအား ထႂကြ လုံ႔လေၾကာင့္ ရအပ္ကုန္ေသာ လက္႐ံုးအားကုိး ဆည္းပူးအပ္ကုန္ေသာ ေခြၽးဒီးဒီးက် ျပဳအပ္ကုန္ေသာ တရားႏွင့္ ေလ်ာ္ကုန္ေသာ တရားသျဖင့္ ရအပ္ကုန္ေသာ စည္းစိမ္ (ဥစၥာ)တို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ထိုစည္းစိမ္ (ဥစၥာ)တို႔ကုိ ''အဘယ္သို႔လွ်င္ ငါ၏ ဤစည္းစိမ္ ဥစၥာတို႔ကုိ မင္း (အစိုးရ)တို႔ မေဆာင္ယူႏိုင္ ကုန္ရာသနည္း၊ ခိုးသူတို႔ မေဆာင္ယူႏိုင္ကုန္ရာသနည္း၊ မီးမေလာင္ႏုိင္ရာ သနည္း၊ ေရမေမ်ာႏိုင္ရာသနည္း၊ မခ်စ္မႏွစ္ သက္သူ (အေမြခံဆိုး)တို႔ မေဆာင္ယူႏိုင္ ကုန္ရာသနည္း'' ဟု ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း လံုျခံဳေစျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေစ၏။ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤသည္ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ 'အာရကၡသမၸဒါ' ဟု ဆိုအပ္၏။

၃... မိတ္ေဆြေကာင္းရွိမႈ 'ကလ်ာဏမိတၱတာ'...
ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား မိတ္ေဆြေကာင္းရွိမႈ 'ကလ်ာဏမိတၱတာ' ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ဗ်ဂၣပဇၨ အမ်ဳိးသား ဤေလာက၌ အမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ အၾကင္ ရြာ၌ျဖစ္ေစ နိဂံုး၌ျဖစ္ေစ ေန၏၊ ထိုရြာ နိဂံုး၌ ရွိေသာ ငယ္ေသာ္လည္း ႀကီးျမင့္ေသာ ကုိယ္က်င့္ရွိကုန္ေသာ ႀကီး၍လည္း ႀကီးျမင့္ေသာ ကုိယ္က်င့္ရွိကုန္ သဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္ သီလႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္ စြန္႔ၾကဲျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္ ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္ ေသာ သူႂကြယ္္တို႔ႏွင့္ျဖစ္ေစ သူႂကြယ္္သားတို႔ႏွင့္ျဖစ္ေစ အတူေန၏၊ အတူေျပာဆို၏၊ အတူ ေဆြးေႏြး၏၊ ယင္းသဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စံုသူတို႔၏ သဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စံုမႈကုိ အတုလုိက္၍ က်င့္၏၊ ယင္းသီလႏွင့္ ျပည့္စံုသူတို႔၏ သီလႏွင့္ ျပည့္စံုမႈကုိ အတုလုိက္၍ က်င့္၏၊ ယင္းစြန္႔ၾကဲျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုသူတို႔၏ စြန္႔ၾကဲျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုမႈကုိ အတုလုိက္၍ က်င့္၏၊ ယင္းပညာႏွင့္ ျပည့္စံုသူတို႔၏ ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုမႈကုိ အတုလုိက္၍ က်င့္၏။ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤသည္ကုိ မိတ္ေဆြေကာင္းရွိမႈ 'ကလ်ာဏ မိတၱတာ' ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

၄... မွ်တစြာ အသက္ေမြးမႈ 'သမဇီဝိတာ'...
ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား မွ်တစြာ အသက္ေမြးမႈ 'သမဇီဝိတာ' ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ဗ်ဂၣပဇၨ အမ်ဳိးသား ဤေလာက၌ အမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔၏ တိုးပြါးမႈ (ဝင္ေငြ)ကုိ လည္းေကာင္း၊ ဆုတ္ယုတ္မႈ (ထြက္ေငြ) ကုိ လည္းေကာင္း သိ၍ ''ဤသုို႔ သံုးစြဲေသာ္ ငါ၏ တိုးပြါးမႈ (ဝင္ေငြ) သည္ ဆုတ္ယုတ္မႈ (ထြက္ေငြ) ထက္ မ်ားလိမ့္မည္၊ ငါ၏ ဆုတ္ယုတ္မႈ (ထြက္ေငြ) သည္ တိုးပြါးမႈ (ဝင္ေငြ) ထက္ မ်ားလိမ့္မည္ မဟုတ္'' ဟု မမ်ားလြန္း မနည္းလြန္း မွ်တစြာ အသက္ေမြးမႈကုိ ျပဳ၏။ ဗ်ဂၣပဇၨ အမ်ဳိးသား ဥပမာေသာ္ကား ရာဇူကုိင္သမားသည္ လည္းေကာင္း၊ ရာဇူကုိင္၏ တပည့္သည္ လည္းေကာင္း ရာဇူ (ခ်ိန္ခြင္)ကုိ ေျမႇာက္၍ ဤမွ်ေလာက္ျဖင့္ ''ေအာက္သို႔ နိမ့္၏၊ ဤမွ်ေလာက္ျဖင့္ အထက္သို႔ ျမင့္၏'' ဟု သိသကဲ့သို႔၊ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤအတူသာလွ်င္ အမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔၏ တိုးပြါးမႈ (ဝင္ေငြ) ကုိ လည္းေကာင္း၊ ဆုတ္ယုတ္မႈ (ထြက္ေငြ) ကုိ လည္းေကာင္းသိ၍ ''ဤသုို႔ သံုးစြဲေသာ္ ငါ၏ တိုးပြါးမႈ (ဝင္ေငြ)သည္ ဆုတ္ယုတ္မႈ (ထြက္ေငြ)ထက္ မ်ားလိမ့္မည္၊ ငါ၏ဆုတ္ယုတ္မႈ (ထြက္ေငြ) သည္ တိုးပြါးမႈ (ဝင္ေငြ) ထက္ မ်ားလိမ့္မည္ မဟုတ္'' ဟု မမ်ားလြန္း မနည္းလြန္း မွ်တစြာ အသက္ေမြးမႈကုိ ျပဳ၏။ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤအမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ တိုးပြါးမႈ (ဝင္ေငြ)နည္းသည္ ျဖစ္ပါလ်က္ အထက္တန္းက်ေသာ အသက္ေမြးျခင္းကုိ အကယ္၍ ျပဳပါမူ ထိုသူအား ''ဤအမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ သဖန္းသီးကုိ စားသူကဲ့သုိ႔ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ကုိ သံုးေဆာင္စားေသာက္၏'' ဟု ဆိုဖြယ္ရာတို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤအမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ တိုးပြါးမႈ (ဝင္ေငြ) မ်ားသည္ ျဖစ္လ်က္ ၿငဳိျငင္ဆင္းရဲေသာ အသက္ေမြးျခင္းကုိ အကယ္၍ ျပဳပါမူ ထိုသူအား ဤအမ်ဳိးသားသည္ ''အႀကီးအကဲ မရွိေသာ (အားထားရာမဲ့) ေသျခင္းကဲ့သို႔ ေသရလိမ့္မည္'' ဟု ဆိုဖြယ္ရာတို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား အမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔၏ တိုးပြါးမႈ (ဝင္ေငြ) ကုိ လည္းေကာင္း၊ ဆုတ္ယုတ္မႈ (ထြက္ေငြ) ကုိ လည္းေကာင္း သိ၍ ''ဤသုို႔ သံုးစြဲေသာ္ ငါ၏ တိုးပြါးမႈ (ဝင္ေငြ)သည္ ဆုတ္ယုတ္မႈ (ထြက္ေငြ)ထက္ မ်ားလိမ့္မည္၊ ငါ၏ ဆုတ္ယုတ္မႈ (ထြက္ေငြ)သည္ တိုးပြါးမႈ (ဝင္ေငြ)ထက္ မ်ားလိမ့္မည္ မဟုတ္'' ဟု မမ်ားလြန္း မနည္းလြန္း မွ်တစြာ အသက္ေမြးမႈကုိ ျပဳ၏။ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤသည္ကုိ မွ်တစြာ အသက္ေမြးမႈ 'သမဇီဝိတာ' ဟု ဆိုအပ္၏။


ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား...
ဤသို႔လွ်င္ ျဖစ္ေပၚလာကုန္ေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔၏ ပ်က္စီးေၾကာင္းတို႔သည္...

၁... မိန္းမ လုိက္စားမႈ...
၂... ေသေသာက္ၾကဴးမႈ...
၃... အေလာင္းအစားၾကဴးမႈ...
၄... ယုတ္မာေသာ အေဆြခင္ပြန္း ခ်စ္ကြၽမ္းဝင္သူရွိမႈဟု ေလးမ်ဳိးတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။

ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဥပမာေသာ္ကား ႀကီးစြာေသာ တစ္ဖက္ဆည္ ကန္၌ ေရဝင္ေပါက္ ေလးခု ေရထြက္ေပါက္ ေလးခုတို႔ ရွိၾကကုန္ရာ ေယာက်္ားသည္ ထိုတစ္ဖက္ဆည္ကန္၏ ေရဝင္ေပါက္တို႔ကုိ ပိတ္ရာ၏၊ ေရထြက္ေပါက္တို႔ကုိ ဖြင့္ရာ၏၊ မုိးသည္လည္း ေကာင္းစြာ မရြာသြန္းရာ၊ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤသို႔ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ထိုတစ္ဖက္ ဆည္ကန္ႀကီးသည္ ယုတ္ေလ်ာ့မည္သာ ဧကန္ ျဖစ္လိမ့္မည္၊ တိုးပြါးမည္ကား မဟုတ္ေတာ့ေပ၊ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤ အတူသာလွ်င္ ဤသို႔ ျဖစ္ေပၚလာကုန္ေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔၏ ပ်က္စီးေၾကာင္း တို႔သည္ မိန္းမ လုိက္စားမႈ၊ ေသေသာက္ၾကဴးမႈ၊ အေလာင္းအစားၾကဴးမႈ၊ ယုတ္မာေသာ အေဆြခင္ပြန္း ခ်စ္ကြၽမ္းဝင္သူရွိမႈ ဟု ေလးမ်ဳိးတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။


ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား...
ဤသို႔လွ်င္ ျဖစ္ေပၚလာကုန္ေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔၏ တိုးပြါးေၾကာင္းတို႔သည္...

၁... မိန္းမ မလုိက္စားမႈ...
၂... ေသေသာက္ မၾကဴးမႈ...
၃... အေလာင္းအစား မၾကဴးမႈ...
၄... ေကာင္းေသာ အေဆြခင္ပြန္း ခ်စ္ကြၽမ္းဝင္သူ ရွိမႈ ဟု ေလးမ်ဳိးတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။

ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဥပမာေသာ္ကား ႀကီးစြာေသာ တစ္ဖက္ ဆည္ကန္၌ ေရဝင္ေပါက္ေလးခု ေရထြက္ေပါက္ ေလးခုတို႔ရွိရာ ေယာက်္ားသည္ ထိုေရကန္၏ ေရဝင္ေပါက္တို႔ကုိ ဖြင့္ရာ၏၊ ေရထြက္ေပါက္တို႔ကုိ ပိတ္ရာ၏၊ မိုးသည္လည္း သည္းထန္စြာ ရြာသြန္းရာ၏၊ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤသို႔ ျဖစ္သည္ ရွိေသာ္ ထိုတစ္ဖက္ ဆည္ကန္ႀကီးသည္ တိုးပြါးမည္သာ ဧကန္ ျဖစ္လိမ့္မည္၊ ယုတ္ေလ်ာ့မည္ကား မဟုတ္ေတာ့ေပ၊ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤအတူသာလွ်င္ ဤသို႔ ျဖစ္ေပၚလာကုန္ေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔၏ တိုးပြါးေၾကာင္းတို႔သည္ မိန္းမ မလုိက္စားမႈ၊ ေသေသာက္ မၾကဴးမႈ၊ အေလာင္းအစား မၾကဴးမႈ၊ ေကာင္းေသာ အေဆြခင္ပြန္း ခ်စ္ကြၽမ္းဝင္သူရွိမႈ ဟု ေလးမ်ဳိးတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။


ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤတရားေလးမ်ဳိးတို႔သည္ကား အမ်ဳိးေကာင္းသားအား မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ အစီးအပြါး အလို႔ငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ကုန္၏။ ဗ်ဂၣပဇၨ အမ်ဳိးသား ဤတရားေလးမ်ဳိးတို႔သည္ကား အမ်ဳိးေကာင္းသားအား တမလြန္ဘဝ၌ အစီးအပြါး အလို႔ငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ကုန္၏၊

အဘယ္ေလးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ...

၁... သဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ 'သဒၶါသမၸဒါ'၊
၂... အက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ 'သီလသမၸဒါ'၊
၃... စြန္႔ၾကဲျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ 'စာဂသမၸဒါ'၊
၄... ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ 'ပညာသမၸဒါ'တို႔တည္း။

၁...
ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား သဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စံုမႈဟူသည္ အဘယ္နည္း၊
ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤေလာက၌ အမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ သဒၶါတရားရွိ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္ သဗၺညဳတ ဉာဏ္ကုိ ယံုၾကည္၏၊ ''ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ပူေဇာ္အထူးကုိ ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ လည္း အရဟံ မည္ေတာ္မူ၏။ပ။(ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကို ယံုၾကည့္၏) ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤသည္ကုိ သဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ 'သဒၶါသမၸဒါ' ဟု ဆုိအပ္၏။

၂...
ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသားအက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စံုမႈဟူသည္ အဘယ္နည္း၊
ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤသာသနာေတာ္၌ အမ်ဳိးေကာင္း သားသည္ သူ႔အသက္ သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ပ။ ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့ျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေသအရက္ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤသည္ကုိ အက်င့္ သီလႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ 'သီလသမၸဒါ' ဟု ဆုိအပ္၏။

၃...
ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား စြန္႔ၾကဲျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊
ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤ့သာသနာေတာ္၌ အမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ လြတ္လြတ္ စြန္႔ၾကဲမႈရွိ၏၊ (စြန္႔ၾကဲအံ့ဟု) ေဆးေၾကာအပ္ေသာ လက္ရွိသူ၊ စြန္႔ၾကဲျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္သူ၊ ေတာင္းခံျခင္းငွါ ထိုက္သူ၊ ေပးကမ္း ေဝဖန္ျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္သူ ျဖစ္၍ မစၧရိယတည္း ဟူေသာ အညစ္အေၾကး ကင္းေသာ စိတ္ျဖင့္ အိမ္ကုိ စိုးအုပ္လ်က္ ေန၏။ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤသည္ကုိ စြန္႔ၾကဲျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ 'စာဂသမၸဒါ' ဟု ဆုိအပ္၏။

၄...
ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊
ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤ သာသနာေတာ္၌ အမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ ပညာရွိ၏၊ ႐ုပ္နာမ္ကုိ ေဖာက္ခဲြ၍ သိျမင္ႏိုင္ေသာ၊ ဝဋ္ ဆင္းရဲ၏ ကုန္ရာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ၊ အျဖစ္ အပ်က္ကုိ ထိုးထြင္း၍ သိေသာ၊ ျမတ္ေသာ ပညာႏွင့္ ေကာင္းစြာ ျပည့္စံု၏၊ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤသည္ကုိ ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ 'ပညာသမၸဒါ'ဟု ဆုိအပ္၏။

ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤတရားေလးမ်ဳိးတို႔သည္ကား အမ်ဳိးေကာင္းသားအား တမလြန္ဘဝ၌ အစီးအပြါးအလို႔ငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ကုန္၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အလုပ္လုပ္ရာဌာနတို႔၌ ထႂကြ လုံ႔လရွိလ်က္ မေမ့မေလ်ာ့မူ၍ အထူးစီမံျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ေယာက်္ားသည္ မွ်တစြာ အသက္ေမြးမႈကုိျပဳ၏၊ ဆည္းပူးအပ္ၿပီး ေသာ ဥစၥာကုိ အစဥ္ေစာင့္ေရွာက္၏။ သဒၶါတရားရွိ၏၊ သီလႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ေတာင္းခံသူတို႔၏ စကားကုိ သိတတ္၏၊ မစၧရိယကင္း၏၊ တမလြန္ ဘဝ၌ ခ်မ္းသာေၾကာင္းျဖစ္ေသာ (ကုသိုလ္) လမ္းကုိ အျမဲသုတ္သင္၏။ ဤသို႕လွ်င္ ဤတရား ရွစ္မ်ဳိးတို႔သည္ အိမ္ေထာင္ဝတ္ကုိ ရွာမွီးေလ့ရွိေသာ သဒၶါ တရားႏွင့္ ျပည့္စံုသူအား မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ အစီးအပြါး အလို႔ငွါ လည္းေကာင္း၊ တမလြန္ဘဝ၌ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ လည္းေကာင္း ႏွစ္ပါးစံုေသာ ဘဝ၌ ခ်မ္းသာကုိ ေဆာင္တတ္ကုန္၏ ဟူ၍ အမည္မွန္ရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာၾကား ေတာ္မူအပ္၏၊

ဤသို႔လွ်င္ လူျဖစ္ေသာသူတို႔အား...
စြန္႔ၾကဲမႈစာဂ ထိုမွႂကြင္းေသာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္သည္ တိုးပြါး၏။ 54

၄ - ဒီဃဇာဏုသုတ္၊ ေဂါတမီဝဂ္၊ အ႒ကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

မရွင္းေသးရင္ အက်ယ္ဖတ္ႏိုင္ပါေသးတယ္...

သံဃာညီၫြတ္မႈကို ျပဳေသာေၾကာင့္...သံဃသာမဂၢီသုတ္...

ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထုိက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ တစ္ခုေသာတရားသည္ ေလာက၌ ျဖစ္ေပၚလာသည္ရွိေသာ္ လူအမ်ား အက်ဳိးစီးပြါး ရွိရန္လူအမ်ား ခ်မ္းသာရန္ လူအမ်ား အက်ဳိးရွိရန္ နတ္လူတို႔ အက်ဳိးစီးပြါးရွိရန္ ခ်မ္းသာရန္သာ ျဖစ္၏။

တစ္ခုေသာ တရားဟူသည္ အဘယ္နည္း။
သံဃာညီၫြတ္မႈတည္း။

ရဟန္းတို႔ သံဃာ ညီၫြတ္သည္ရွိေသာ္ သံဃာ ညီၫြတ္ျခင္းေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္း ျငင္းခံုမႈတို႔သည္လည္း မျဖစ္ကုန္။ အခ်င္းခ်င္းၿခိမ္းေျခာက္မႈတို႔သည္လည္း မျဖစ္ကုန္။ အခ်င္းခ်င္း ႐ႈတ္ခ်ပစ္ပယ္မႈတို႔ သည္လည္း မျဖစ္ကုန္။ အခ်င္းခ်င္း ႏွင္ထုတ္စြန္႔လႊတ္မႈတို႔သည္လည္း မျဖစ္ကုန္။ ထုိသံဃာ ညီၫြတ္ရာ၌ မၾကည္ ညိဳေသးေသာ သူတို႔သည္လည္း ၾကည္ညိဳကုန္၏။ ၾကည္ညိဳၿပီးသူတို႔သည္လည္း တုိး၍ ၾကည္ညိဳကုန္၏။
ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။

ထုိသုတ္၌ ဤအနက္ သေဘာကို -
''သံဃာ ညီၫြတ္မႈသည္ လည္းေကာင္း၊ ညီၫြတ္သူတို႔အား ခ်ီးေျမႇာက္မႈသည္ လည္းေကာင္းခ်မ္းသာ၏။ ညီၫြတ္မႈ ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၍ တရား၌ တည္ေသာသူသည္ ေယာဂ ေလးျဖာကုန္ရာ နိဗၺာန္မွ မဆုတ္ယုတ္ႏိုင္၊ သံဃာညီၫြတ္မႈကို ျပဳေသာေၾကာင့္ အာယုကပ္ပတ္လံုး နတ္ျပည္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ရ၏'' ဟု ဤဂါထာ ျဖင့္ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္ သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာ ခဲ့ရပါသည္။ 19

၉ - သံဃသာမဂၢီသုတ္၊ ဒုတိယဝဂ္၊ ဣတိဝုတ္ပါဠိေတာ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Monday, August 24, 2009

ကမၼ႒ာန္း အားထုတ္ေသာ ပုဂၢဳိလ္၏ ျပည့္စံုရမည့္အေၾကာင္း...


ပဓာနိယဂၤသုတ္

ရဟန္းတုိ႔ ကမၼ႒ာန္း အားထုတ္ေသာ ပုဂၢဳိလ္၏ ျပည့္စံုရမည့္အေၾကာင္း အဂၤါတုိ႔သည္ ဤငါးမ်ဳိးတုိ႔တည္း။

အဘယ္ ငါးမ်ဳိး တုိ႔နည္း ဟူမူ -
ရဟန္းတုိ႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ယံုၾကည္မႈ 'သဒၶါတရား' ရွိ၏၊

၁...
ထုိျမတ္စြာဘုရားသည္ ပူေဇာ္အထူးကုိ ခံေတာ္မူထုိက္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ လည္း အရဟံ မည္ေတာ္မူ၏၊

အလံုးစံုေသာ တရားတုိ႔ကုိ ကုိယ္တုိင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ လည္း သမၼာသမၺဳဒၶ မည္ေတာ္မူ၏၊

အသိဉာဏ္ 'ဝိဇၨာ' အက်င့္ 'စရဏ' ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ အေၾကာင္း ေၾကာင့္လည္း ဝိဇၨာစရဏသမၸႏၷ မည္ေတာ္မူ၏၊

ေကာင္းေသာ စကားကုိ ဆုိေတာ္မူတတ္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း သုဂတ မည္ေတာ္မူ၏၊

ေလာကကုိ သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ေလာကဝိဒူ မည္ေတာ္မူ၏၊

ဆံုးမ ထုိက္သူကုိ ဆံုးမတတ္သည့္ အတုမဲ့ပုဂၢဳိလ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္း ေၾကာင့္လည္း အႏုတၱေရာ ပုရိသဒမၼသာရထိ မည္ေတာ္မူ၏၊

နတ္လူတုိ႔၏ ဆရာ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း သတၴာ ေဒဝမႏုႆာနံ မည္ေတာ္မူ၏၊

သစၥာေလးပါးကုိ သိေစေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ဗုဒၶမည္ေတာ္မူ၏၊

ဘုန္းတန္ခုိး ႀကီးေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ဘဂဝါ မည္ေတာ္မူ၏'' ဟု
ျမတ္စြာဘုရား၏ အရဟတၱ မဂ္ဉာဏ္ႏွင့္ သဗၺညဳတဉာဏ္ကုိ ယံုၾကည္၏။


၂...
အနာကင္း၏၊ ေရာဂါကင္း၏၊ မေအးလြန္း မပူလြန္းေသာ အလယ္အလတ္ ျဖစ္၍ ကမၼ႒ာန္း စီးျဖန္းျခင္းငွါ ခ့ံေသာ အစာကုိ အညီအမွ် ေၾကက်က္ေစတတ္သည့္ ဝမ္းမီးႏွင့္ ျပည့္စံု၏။

၃...
စဥ္းလဲမႈ လွည့္ပတ္မႈ မရွိ၊ ဆရာ၌ လည္းေကာင္း၊ ပညာရွိ သီတင္းသံုးေဖာ္တုိ႔၌ လည္းေကာင္း ဟုတ္တုိင္းမွန္စြာ မိမိကုိယ္ကုိ ထင္စြာ ျပဳတတ္၏။

၄...
အကုသုိလ္တရားတုိ႔ကုိ ပယ္ရန္ ကုသုိလ္တရားတုိ႔ကုိ ျပည့္စံုေစရန္ ထက္သန္ ေသာ ဝီရိယရွိသည္ ျဖစ္၍ ေနထုိင္၏၊ အားႏွင့္ျပည့္စံု၏၊ ျမဲျမံေသာ လံု႔လရွိ၏၊ ကုသုိလ္တရားတုိ႔၌ တာဝန္ကုိ ပစ္ခ်ထားျခင္း မရွိ။

၅...
ပညာရွိ၏၊ ျဖစ္မႈ ပ်က္မႈကုိ သိ၍ ကိေလသာတုိ႔ကုိ ေဖာက္ခြဲႏုိင္သည့္ ဆင္းရဲ ကုန္ခန္းရာ (နိဗၺာန္)သုိ႔ ေကာင္းစြာ ေရာက္ေစတတ္ေသာ ျမတ္ေသာ ပညာႏွင့္ ျပည့္စံု၏။

ရဟန္းတုိ႔ (ကမၼ႒ာန္း) အားထုတ္ေသာ ပုဂၢဳိလ္၏ (ျပည့္စံုရမည့္အေၾကာင္း) အဂၤါတုိ႔သည္ ဤငါးမ်ဳိးတုိ႔တည္း ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ 53

၃ - ပဓာနိယဂၤသုတ္၊ နီဝရဏဝဂ္၊ ပဥၥကနိပါတ္၊ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။

ကမၼ႒ာန္း အားထုတ္ေသာ ပုဂၢဳိလ္၏ ျပည့္စံုရမည့္အေၾကာင္း...ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

မိတ္ေဆြေကာင္းတို႔၏ စကား...

ဒုတိယေသခသုတ္...

ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထုိက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ဤမိတ္ေဆြေကာင္းရွိမႈသည္ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ မေရာက္ေသးေသာ အတုမရွိ ျမတ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္ကို ေတာင့္တလ်က္ ေနေသာ ေသကၡရဟန္း၏ အျပင္ဗာဟိရျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းအဂၤါတည္းဟု ႏွလံုးျပဳ၍ ေက်းဇူးမ်ား သကဲ့သို႔ ဤအတူ မိတ္ေဆြေကာင္းရွိမႈမွ တစ္ပါး အျခား ေက်းဇူးမ်ားေသာ တရား တစ္ခုကိုမွ်လည္း ငါဘုရား ျမင္ေတာ္မမူ၊ ရဟန္းတို႔ မိတ္ေဆြေကာင္းရွိေသာ ရဟန္းသည္ အကုသုိလ္ကို ပယ္စြန္႔၍ ကုသုိလ္ကို ပြါးေစႏိုင္၏။
ဤအနက္ သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။

ထုိသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို -

''မိတ္ေဆြေကာင္းရွိသူ အၾကင္ရဟန္းသည္ တုပ္ဝပ္ျခင္း ရွိ၏။ ႐ုိေသျခင္း ရွိ၏။ မိတ္ေဆြေကာင္းတို႔၏ စကားကို လိုက္နာ ျပဳက်င့္၏။ ပညာ အဆင္အျခင္ ရွိ၏။ သတိ အျမဲျပဳ၏။ ထုိရဟန္းသည္ ဝိပႆနာ အစဥ္အားျဖင့္ သံေယာဇဥ္ အားလံုးတို႔၏ ကုန္ရာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ႏိုင္၏'' ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာ ခဲ့ရပါသည္။ 17

၇ - ဒုတိယေသခသုတ္၊ ဒုတိယဝဂ္၊ ဣတိဝုတ္ပါဠိေတာ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Saturday, August 22, 2009

နတ္မ်ားကေတာင္ ကဲ့ရဲ႕ကုန္ၿပီ...


ပါကတိၿႏၵိယသုတ္ - (ဟင္းလင္းေသာဣေႁႏၵရွိသည္)

အခါတစ္ပါး၌ မ်ားစြာကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ေကာသလတုိင္း ေတာအုပ္ တစ္ခု၌ ပ်ံ႕လြင့္ေသာ စိတ္ရွိကုန္သည္ တက္ႂကြေထာင္လႊားကုန္သည္ လွ်ပ္ေပၚကုန္သည္ ႏႈတ္ၾကမ္းကုန္သည္ ဖ႐ုိဖရဲၾကဲေသာ စကားရွိကုန္သည္ သတိလြတ္ကုန္သည္ အဆင္အျခင္ မရွိကုန္သည္ မတည္ၾကည္ကုန္သည္ တုန္လႈပ္ေသာ စိတ္ရွိကုန္သည္ ေပၚလြင္ေသာ ဣေႁႏၵရွိကုန္သည္ျဖစ္၍ ေနကုန္၏၊ ထုိအခါ ထုိေတာအုပ္၌ စုိးအုပ္၍ေနေသာ နတ္သည္ ထုိရဟန္းတို႔အား အစဥ္သနားျခင္းရွိသည္ ျဖစ္၍ အက်ဳိးစီးပြားကုိ လုိေသာေၾကာင့္ ထုိရဟန္းတို႔ကုိ ထိတ္လန္႔ေစလုိရကား ထုိရဟန္းတို႔ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ရဟန္းတို႔ကုိ ဂါထာတို႔ျဖင့္ ရြတ္ဆုိ ေလွ်ာက္ထား၏-

''ေရွးအခါက ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ျဖစ္ကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ခ်မ္းသာစြာ အသက္ေမြးေလ့ရွိကုန္၏၊ တပ္မက္ျခင္း မရွိကုန္သည္ ျဖစ္၍ ဆြမ္းကုိ ရွာမွီးကုန္၏၊ တပ္မက္ျခင္း မရွိကုန္သည္ျဖစ္၍ အိပ္ရာေနရာကုိ ရွာမွီးကုန္၏၊ ထုိရဟန္းတို႔သည္ ေလာက၌ မျမဲျခင္းကုိ သိကုန္၍ ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကုိ ျပဳကုန္၏။ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ 'ရြာ၌ ရြာသူႀကီးတို႔ကဲ့သို႔' မိမိကုိယ္ကုိ မေကာင္းသျဖင့္ အသက္ေမြးျမဴ၍ လြန္စြာ စားကုန္၍ သူတစ္ပါး အိမ္ရာတို႔၌ မိန္းေမာကုန္သည္ ျဖစ္၍ အိပ္ကုန္၏။

သံဃာေတာ္အား လက္အုပ္ခ်ီ၍ အကြၽႏု္ပ္ ေလွ်ာက္ထားလုိပါ၏၊
သူေသေကာင္တို႔ကုိ စြန္႔အပ္ကုန္ သကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ေထာက္တည္ရာ မရွိေသာ ထုိရဟန္းတို႔ကုိ စြန္႔အပ္ကုန္၏။

အၾကင္ ရဟန္းတို႔သည္ ေမ့ေလ်ာ့ကုန္သည္ ျဖစ္၍ ေနကုန္၏၊
ထုိရဟန္းတို႔ကုိ ရည္ၫႊန္း၍ အကြၽႏု္ပ္ ဆုိပါ၏၊

အၾကင္ ရဟန္းတို႔သည္ မေမ့မေလ်ာ့ကုန္သည္ျဖစ္၍ ေနကုန္၏၊
ထုိရဟန္းတို႔အား အကြၽႏု္ပ္သည္ ရွိခုိးပါ၏'' ဟု ေလွ်ာက္၏။

ထုိအခါ ထုိရဟန္းတို႔သည္...
ထုိနတ္ ထိတ္လန္႔ေစအပ္သည္ ျဖစ္၍ ထိတ္လန္႔ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏။ 233

၁၃ - ပါကတိၿႏၵိယသုတ္၊ ဝနသံယုတ္၊ သဂါထာဝဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္။
ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Friday, August 21, 2009

မာတုဂါမသည္ ဤငါးဌာနတို႔ကုိ ရႏုိင္ကုန္၏...

ဌာနသုတ္- (အေၾကာင္း ၊ တည္ရာ၊ အရပ္၊ ရာထူး)

ရဟန္းတို႔...
ေကာင္းမႈကုိ ျပဳခဲ့ဖူးေသာ မာတုဂါမသည္ ဤငါးဌာနတို႔ကုိ ရလြယ္၏။

အဘယ္ ငါးဌာနတို႔နည္း-

၁...
ရဟန္းတို႔ ေကာင္းမႈ ျပဳခဲ့ဖူးေသာ မာတုဂါမသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အမ်ဳိး၌ ျဖစ္လုိ၏ဟူေသာ ဤပဌမဌာနကုိ ရလြယ္၏၊

၂...
ရဟန္းတို႔ ေကာင္းမႈ ျပဳခဲ့ဖူးေသာ မာတုဂါမသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာအမ်ဳိး၌ ျဖစ္၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အမ်ဳိးသို႔ ေရာက္လုိ၏ဟူေသာ ဤဒုတိယဌာနကုိ ရလြယ္၏၊

၃...
ရဟန္းတို႔ ေကာင္းမႈ ျပဳခဲ့ဖူးေသာ မာတုဂါမသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အမ်ဳိး၌ ျဖစ္၍ သင့္ေလ်ာ္ ေသာ အမ်ဳိးသို႔ေရာက္ၿပီးလွ်င္ ရန္သူ (လင္တူမယား) မရွိဘဲ အိမ္၌ ေနလုိ၏ဟူေသာ ဤတတိယဌာနကုိ ရလြယ္၏၊

၄...
ရဟန္းတို႔ေကာင္းမႈ ျပဳခဲ့ ဖူးေသာ မာတုဂါမသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အမ်ဳိး၌ ျဖစ္၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာအမ်ဳိးသို႔ ေရာက္ၿပီးလွ်င္ ရန္သူ (လင္တူမယား) မရွိဘဲ အိမ္၌ ေနရသည္ ျဖစ္၍ သားသမီးရွိသူ ျဖစ္လုိ၏ ဟူေသာ ဤစတုတၴဌာနကုိ ရလြယ္၏၊

၅...
ရဟန္းတို႔ ေကာင္းမႈ ျပဳခဲ့ဖူးေသာ မာတုဂါမသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အမ်ဳိး၌ ျဖစ္၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အမ်ဳိးသို႔ ေရာက္ၿပီးလွ်င္ ရန္သူ(လင္တူမယား) မရွိဘဲ အိမ္၌ ေနရသည္ ျဖစ္၍ သားသမီးရွိသူ ျဖစ္လ်က္ လင္ကုိ လႊမ္းမုိး၍ ျဖစ္လုိ၏ ဟူေသာ ဤပၪၥမဌာနကုိ ရလြယ္၏။

ရဟန္းတို႔ ေကာင္းမႈ ျပဳခဲ့ဖူးေသာ မာတုဂါမသည္ ဤငါးဌာနတို႔ကုိ ရလြယ္၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 311

၈ - ဌာနသုတ္၊ မွ၊ ဗလဝဂ္၊ သဠာယတနဝဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Thursday, August 20, 2009

ထုိေဘးတို႔ကို ပယ္ရန္ အားထုတ္ရမည္...စတုတၳ အနာဂတဘယသုတ္ - အနာဂါတ္ေဘး

ရဟန္းတုိ႔ ဤအနာဂတ္ေဘး ငါးမ်ဳိးတုိ႔သည္ ယခုအခါ မျဖစ္ေပၚေသးကုန္၊ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္ေပၚ ကုန္လိမ့္ဦးမည္၊ ထုိေဘးတုိ႔ကို သင္တုိ႔ သိရမည္၊ သိၿပီး၍လည္း ထုိေဘးတို႔ကို ပယ္ရန္ အားထုတ္ရမည္။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတုိ႔နည္းဟူမူ -

ရဟန္းတုိ႔ အနာဂတ္ကာလ၌ ရဟန္းတုိ႔သည္ သကၤန္း၌ ေကာင္းသည္ကို အလို ရွိၾကကုန္လိမ့္မည္၊ ထုိရဟန္းတုိ႔သည္ သကၤန္း၌ ေကာင္းသည္ကို အလို ရိၾွကကုန္သည္ျဖစ္၍ ပံ့သကူဓူတင္ ေဆာင္ျခင္းကို စြန္႔လႊတ္ၾကကုန္လိမ့္မည္၊ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ေတာေက်ာင္းတုိ႔ကို စြန္႔လႊတ္ၾကကုန္လိမ့္မည္၊ ရြာ နိဂံုး မင္းေနျပည္တုိ႔၌ ဝင္ေရာက္၍ ေနၾကကုန္လိမ့္မည္၊ သကၤန္း ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း မေလ်ာက္ပတ္ေသာ မ်ားလွစြာေသာ မအပ္ေသာ ပစၥည္း ရွာမွီးျခင္းသုိ႔ ေရာက္ၾကကုန္လိမ့္မည္။

ရဟန္းတုိ႔ ဤပဌမ အနာဂတ္ေဘးသည္ ယခုအခါ မျဖစ္ေပၚေသး၊ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္၊ ထုိေဘးကို သင္တုိ႔ သိရမည္၊ သိၿပီး၍လည္း ထုိေဘးကို ပယ္ရန္ အားထုတ္ရမည္။

ရဟန္းတုိ႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား အနာဂတ္ကာလ၌ ရဟန္းတုိ႔သည္ ဆြမ္း၌ ေကာင္းသည္ကို အလိုရွိၾကကုန္လိမ့္မည္၊ ထုိရဟန္းတုိ႔သည္ ဆြမ္း၌ ေကာင္းသည္ကို အလိုရွိၾကကုန္သည္ ျဖစ္၍ ပိ႑ပါတ္ ဓူတင္ေဆာင္ျခင္းကုိ စြန္႔လႊတ္ၾက ကုန္လိမ့္မည္၊ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ေတာေက်ာင္းတုိ႔ကို စြန္႔လႊတ္ၾက ကုန္လိမ့္မည္၊ ရြာ နိဂံုး မင္းေနျပည္တုိ႔၌ ဝင္ေရာက္၍ လွ်ာဖ်ားျဖင့္ ျမတ္ေသာ အရသာတုိ႔ကို ရွာမွီးကုန္လ်က္ ေနၾကကုန္လိမ့္မည္၊ ဆြမ္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း မေလ်ာက္ပတ္ေသာ မ်ားလွစြာေသာ မအပ္ေသာ ပစၥည္း ရွာမွီးျခင္းသုိ႔ ေရာက္ၾကကုန္လိမ့္မည္။

ရဟန္းတုိ႔ ဤဒုတိယ အနာဂတ္ေဘးသည္ ယခုအခါ မျဖစ္ေပၚေသး၊ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္၊ ထုိေဘးကို သင္တုိ႔ သိရမည္၊ သိၿပီး၍လည္း ထုိေဘးကို ပယ္ရန္ အားထုတ္ရမည္။

ရဟန္းတုိ႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား အနာဂတ္ကာလ၌ ရဟန္းတုိ႔သည္ ေက်ာင္း၌ ေကာင္းသည္ကို အလို ရွိၾကကုန္လိမ့္မည္၊ ထုိရဟန္းတုိ႔သည္ ေက်ာင္း၌ ေကာင္းသည္ကို အလိုရွိၾကကုန္သည္ ျဖစ္၍ (သစ္ပင္ရင္း၌ေနျခင္း ဟု ဆိုအပ္ေသာ) ႐ုကၡမူဓူတင္ ေဆာင္ျခင္းကုိ စြန္႔လႊတ္ၾက ကုန္လိမ့္မည္၊ အစြန္အဖ်ား က်ေသာ ေတာေက်ာင္းတုိ႔ကို စြန္႔လႊတ္ၾက ကုန္လိမ့္မည္၊ ရြာ နိဂံုး မင္းေနျပည္တုိ႔၌ ဝင္ေရာက္၍ ေနၾကကုန္လိမ့္မည္၊ ေက်ာင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း မေလ်ာက္ပတ္ေသာ မ်ားလွစြာေသာ မအပ္ေသာ ပစၥည္း ရွာမွီးျခင္းသုိ႔ ေရာက္ၾကကုန္လိမ့္မည္။

ရဟန္းတုိ႔ ဤတတိယ အနာဂတ္ေဘးသည္ ယခုအခါ မျဖစ္ေပၚေသး၊ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္၊ ထုိေဘးကို သင္တုိ႔ သိရမည္၊ သိၿပီး၍လည္း ထုိေဘးကို ပယ္ရန္ အားထုတ္ရမည္။

ရဟန္းတုိ႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား အနာဂတ္ကာလ၌ ရဟန္းတုိ႔သည္ ဘိကၡဳနီ သိကၡမာန္ သာမေဏတု႔ိႏွင့္ ေရာေႏွာ၍ ေနၾကကုန္လိမ့္မည္၊ ရဟန္းတုိ႔ ဘိကၡဳနီ သိကၡမာန္ သာမေဏတု႔ိႏွင့္ ေရာေႏွာ၍ ေနသည္ရွိေသာ္ ''မေမြ႕ေလ်ာ္သည္ ျဖစ္၍လည္း ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ၾကကုန္လိမ့္မည္၊ ညစ္ႏြမ္းေသာ အာပတ္တစ္ခုခုသုိ႔မူလည္း ေရာက္ၾကကုန္လိမ့္မည္ သိကၡာခ် ၍မူလည္း လူထြက္ၾကကုန္ လိမ့္မည္'' ဟူေသာ အက်ဳိးကို (မခြၽတ္ရလိမ့္မည္ဟု) ေမွ်ာ္လင့္အပ္၏။

ရဟန္းတုိ႔ ဤစတုတၴ အနာဂတ္ေဘးသည္ ယခုအခါ မျဖစ္ေပၚေသး၊ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္၊ ထုိေဘးကို သင္တုိ႔ သိရမည္၊ သိၿပီး၍လည္း ထုိေဘးကို ပယ္ရန္ အားထုတ္ရမည္။

ရဟန္းတုိ႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား အနာဂတ္ကာလ၌ ရဟန္းတုိ႔သည္ အရံေစာင့္, သာမေဏတု႔ိႏွင့္ ေရာေႏွာ၍ ေနၾကကုန္လိမ့္မည္၊ ရဟန္းတုိ႔ အရံေစာင့္ သာမေဏတု႔ိႏွင့္ ေရာေႏွာ၍ ေနသည္ရွိေသာ္ ''မ်ားစြာေသာ သိုမွီး သံုးေဆာင္ျခင္းကို လံု႔လျပဳ၍ ေနၾကကုန္လိမ့္မည္၊ ေျမႀကီး၌ လည္းေကာင္း၊ စိမ္းေသာ သစ္ပင္စု၌ လည္းေကာင္း ႐ုန္႔ရင္း သိသာေသာ နိမိတ္အမွတ္ကိုလည္း ျပၾကကုန္လိမ့္မည္'' ဟူေသာ အက်ဳိးကို (မခြၽတ္ရလိမ့္မည္ဟု) ေမွ်ာ္လင့္အပ္၏။

ရဟန္းတုိ႔ ဤပၪၥမ အနာဂတ္ေဘးသည္ ယခုအခါ မျဖစ္ေပၚေသး၊ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္၊ ထုိေဘးကို သင္တုိ႔ သိရမည္၊ သိၿပီး၍လည္း ထုိေဘးကို ပယ္ရန္ အားထုတ္ရမည္။

ရဟန္းတုိ႔ ဤအနာဂတ္ ေဘးငါးမ်ဳိးတုိ႔သည္ ယခုအခါ မျဖစ္ေပၚေသးကုန္၊ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္ေပၚကုန္လိမ့္မည္၊ ထုိေဘးတုိ႔ကို သင္တုိ႔ သိရမည္၊ သိၿပီး၍လည္း ထုိေဘးတို႔ကို ပယ္ရန္ အားထုတ္ရမည္ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ 80

၁ဝ - စတုတၴ အနာဂတဘယသုတ္၊ ေယာဓာဇီဝဝဂ္၊ ပဥၥကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

သင္တို႔အား မဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္း တရား...


ပဌမ သတၱကသုတ္

အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။
အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂဳိဟ္ျပည္ ဂိဇၩကုဋ္ေတာင္၌ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကုိ-

''ရဟန္းတို႔ သင္တို႔အား မဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္း 'အပရိဟာနိယ' တရားခုနစ္ပါးတို႔ကုိ ငါ ေဟာအံ့၊ ထိုတရားကုိ နာၾကကုန္လာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုး သြင္းၾကကုန္ေလာ့ ေဟာေပအံ့'' ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ''ေကာင္းပါၿပီ အသွ်င္ဘုရား'' ဟု ထိုရဟန္း တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကား ေလွ်ာက္ထားကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကုိ ေဟာေတာ္မူ၏-

ရဟန္းတို႔ မဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္း 'အပရိဟာနိယ' တရားခုနစ္ပါးတို႔ဟူသည္ အဘယ္တို႔နည္း ဟူမူ-

၁...
ရဟန္းတို႔ ရဟန္းတို႔သည္ မျပတ္ စည္းေဝးေနၾက အႀကိမ္မ်ားစြာ စည္းေဝး ေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို႔အား ႀကီးပြါးရန္သာ ရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ ကား မရွိေပ။

၂...
ရဟန္းတို႔ ရဟန္းတို႔သည္ အညီအၫြတ္ စည္းေဝးၾက အညီအၫြတ္ အစည္း အေဝးမွ ထၾကကုန္လ်က္ သံဃာ ကိစၥတို႔ကုိ အညီအၫြတ္ ေဆာင္ရြက္ ေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို႔အား ႀကီးပြါးရန္သာ ရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ ကား မရွိေပ။

၃...
ရဟန္းတို႔ ရဟန္းတို႔သည္ မပညတ္ေသးေသာ အရာကုိ မပညတ္ၾကကုန္မူ၍ ပညတ္ၿပီးေသာ အရာကုိ မပယ္ဖ်က္ၾကကုန္ဘဲ ပညတ္ထားသမွ်ေသာ သိကၡာပုဒ္တို႔ကုိ ေကာင္းစြာ ေဆာက္တည္၍ က်င့္ေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို႔အား ႀကီးပြါးရန္သာ ရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကား မရွိေပ။

၄...
ရဟန္းတို႔ ရဟန္းတို႔သည္ ရဟန္းဝါ ရင့္ကုန္ေသာ ရဟန္းသက္ရွည္ ကုန္ေသာ သံဃာ့ဦးစီး ျဖစ္ကုန္ေသာ မေထရ္ႀကီး ရဟန္းတို႔ကုိ အ႐ိုအေသျပဳကုန္ အေလးျပဳကုန္ ျမတ္ႏိုးကုန္ ပူေဇာ္ ကုန္လ်က္ ထိုမေထရ္ႀကီး ရဟန္းတို႔၏ စကားကုိလည္း နာယူသင့္သည္ ဟု ထင္မွတ္၍ ေနၾက သမွ် ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို႔အား ႀကီးပြါးရန္သာ ရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကား မရွိေပ။

၅...
ရဟန္းတို႔ ရဟန္းတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ တစ္ဖန္ ဘဝသစ္ကုိ ေပးတတ္ေသာ တဏွာ၏ အလုိသို႔ မလုိက္ၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို႔အား ႀကီးပြါးရန္သာ ရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကား မရွိေပ။

၆...
ရဟန္းတို႔ ရဟန္းတို႔သည္ ေတာေက်ာင္းတို႔၌ လုိလားေသာ စိတ္ရွိေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို႔အား ႀကီးပြါးရန္သာ ရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကား မရွိေပ။

၇...
ရဟန္းတို႔ ရဟန္းတို႔သည္ ''အဘယ္သို႔လွ်င္ မလာေရာက္ကုန္ ေသးေသာ သီလကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည့္ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔သည္ လာေရာက္ၾကပါ ကုန္အံ့နည္း၊ လာေရာက္ကုန္ ၿပီး ေသာသီလကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည့္ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔သည္ ခ်မ္းသာစြာ ေနရပါကုန္အံ့နည္း'' ဟု ကုိယ္စီ ကုိယ္င သတိျပဳ ေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို႔အား ႀကီးပြါးရန္သာ ရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကား မရွိေပ။

ရဟန္းတို႔ ဤမဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္း 'အပရိဟာနိယ' တရားခုနစ္ပါးတို႔သည္ ရဟန္းတို႔၌ တည္၍ ရဟန္းတို႔သည္လည္း ဤမဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္း 'အပရိဟာနိယ' တရားခုနစ္ပါးတို႔ကုိ က်င့္သံုးေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို႔အား ႀကီးပြါးရန္သာ ရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကား မရွိေပ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 23

၃ - ပဌမ သတၱကသုတ္၊ ဝဇၨိသတၱကဝဂ္၊ သတၱကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။

ဒုတိယ သတၱကသုတ္ --->


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Wednesday, August 19, 2009

မေကာင္းေသာအက်င့္၏ အက်ဳိးတရားမ်ား...

ဒုစၥရိတဝိပါကသုတ္
(ဒုစၥရိတ=မေကာင္းေသာအက်င့္၊ ဝိပါက=အက်ဳိး)


သူ၏ အသက္ကုိ သတ္ျခင္းေၾကာင့္...
ရဟန္းတို႔ ... မွီဝဲအပ္ ပြါးမ်ားအပ္ အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳအပ္ေသာ သူ၏ အသက္ကုိ သတ္ျခင္းသည္ ငရဲ၌ျဖစ္ေစတတ္၏၊ တိရစၧာန္မ်ဳိး၌ ျဖစ္ေစတတ္၏၊ ၿပိတၱာဘံု၌ ျဖစ္ေစတတ္၏၊ သူ၏ အသက္ကုိသတ္ျခင္း၏ အေပါ့ဆံုး အက်ဳိးသည္ လူျဖစ္ေသာ သူအား အသက္တိုျခင္းကုိ ျဖစ္ေစတတ္၏။


ပိုင္ရွင္မေပးေသာ သူဥစၥာကုိ ခိုးယူျခင္းေၾကာင့္...
ရဟန္းတို႔... မွီဝဲအပ္ ပြါးမ်ားအပ္ အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳအပ္ေသာ ပိုင္ရွင္ မေပးေသာ သူတစ္ပါး ဥစၥာကုိ ခိုးယူျခင္းသည္ငရဲ၌ ျဖစ္ေစတတ္၏၊ တိရစၧာန္မ်ဳိး၌ ျဖစ္ေစတတ္၏၊ ၿပိတၱာဘံု၌ ျဖစ္ေစတတ္၏၊ ပိုင္ရွင္ မေပးေသာသူတစ္ပါး ဥစၥာကုိ ခိုးယူျခင္း၏ အေပါ့ဆံုး အက်ဳိးသည္ လူျဖစ္ေသာ သူအား စည္းစိမ္ဥစၥာ ပ်က္စီးျခင္းကုိ ျဖစ္ေစတတ္၏။


ကာမဂုဏ္တို႔၌ မွားယြင္းစြာ က်င့္ျခင္းေၾကာင့္...
ရဟန္းတို႔ ... မွီဝဲအပ္ ပြါးမ်ားအပ္ အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳအပ္ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔၌ မွားယြင္းေသာ အားျဖင့္ က်င့္ျခင္းသည္ ငရဲ၌ ျဖစ္ေစတတ္၏၊ တိရစၧာန္မ်ဳိး၌ ျဖစ္ေစတတ္၏၊ ၿပိတၱာဘံု၌ ျဖစ္ေစတတ္၏၊ သူ႔သား အိမ္ရာ ဟူေသာ ကာမဂုဏ္ တို႔၌ မွားယြင္းေသာအားျဖင့္ က်င့္ျခင္း၏ အေပါ့ဆံုး အက်ဳိးသည္ လူျဖစ္ေသာ သူအား ရန္သူတို႔ႏွင့္တကြ ရန္ျဖစ္ေစတတ္၏။


မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားကုိ ေျပာဆိုျခင္းေၾကာင့္...
ရဟန္းတို႔ ... မွီဝဲအပ္ပြါးမ်ားအပ္ အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳအပ္ေသာ မဟုတ္မမွန္ စကားကုိ ေျပာျခင္းသည္ ငရဲ၌ျဖစ္ေစတတ္၏၊ တိရစၧာန္မ်ဳိး၌ျဖစ္ေစတတ္၏၊ ၿပိတၱာဘံု၌ ျဖစ္ေစတတ္၏၊ မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားကုိ ေျပာျခင္း၏ အေပါ့ဆံုး အက်ဳိးသည္ လူျဖစ္ေသာသူအား မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားျဖင့္ စြပ္စဲြခံရျခင္းကုိ ျဖစ္ေစတတ္၏။


ကုန္းတိုက္ စကားကုိ ေျပာဆိုျခင္းေၾကာင့္...
ရဟန္းတို႔ ... မွီဝဲအပ္ ပြါးမ်ားအပ္ အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳအပ္ေသာ ကုန္းတိုက္ စကားေျပာျခင္းသည္ ငရဲ၌ ျဖစ္ေစတတ္၏၊ တိရစၧာန္မ်ဳိး၌ ျဖစ္ေစတတ္၏၊ ၿပိတၱာဘံု၌ ျဖစ္ေစတတ္၏၊ ကုန္းတိုက္စကား ေျပာၾကားျခင္း၏ အေပါ့ဆံုး အက်ဳိးသည္ လူျဖစ္ေသာသူအား အေဆြခင္ပြန္းတို႔ႏွင့္ ကဲြျပားျခင္းကုိ ျဖစ္ေစတတ္၏။


ၾကမ္းတမ္းေသာ စကားကုိ ေျပာဆိုျခင္းေၾကာင့္...
ရဟန္းတို႔ ... မွီဝဲအပ္ ပြါးမ်ားအပ္ အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳအပ္ေသာ ၾကမ္းတမ္းေသာ စကားကုိ ေျပာဆိုျခင္းသည္ ငရဲ၌ ျဖစ္ေစတတ္၏၊ တိရစၧာန္မ်ဳိး၌ ျဖစ္ေစတတ္၏၊ ၿပိတၱာဘံု၌ ျဖစ္ေစတတ္၏၊ ၾကမ္းတမ္းေသာစကားကုိ ေျပာဆိုျခင္း၏ အေပါ့ဆံုး အက်ဳိးသည္ လူျဖစ္ေသာ သူအား မႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ အသံကုိ ျဖစ္ေစတတ္၏။


သိမ္ဖ်င္းေသာ စကားကို ေျပာဆိုျခင္းေၾကာင့္...
ရဟန္းတို႔ ... မွီဝဲအပ္ ပြါးမ်ားအပ္ အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳအပ္ေသာ သိမ္ဖ်င္းေသာ စကားကုိ ေျပာျခင္းသည္ ငရဲ၌ ျဖစ္ေစတတ္၏၊ တိရစၧာန္မ်ဳိး၌ ျဖစ္ေစတတ္၏၊ ၿပိတၱာဘံု၌ ျဖစ္ေစတတ္၏၊ သိမ္ဖ်င္းေသာ စကားကုိ ေျပာဆိုျခင္း၏ အေပါ့ဆံုး အက်ဳိးသည္ လူျဖစ္ေသာ သူအား သူတစ္ပါးတို႔ မနာယူအပ္ေသာ စကားရွိသည္ကုိ ျဖစ္ေစ တတ္၏။


ေသအရက္ကုိ ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္...
ရဟန္းတို႔ ... မွီဝဲအပ္ ပြါးမ်ားအပ္ အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳအပ္ေသာ ေသအရက္ကုိ ေသာက္ျခင္းသည္ ငရဲ၌ ျဖစ္ေစတတ္၏၊ တိရစၧာန္မ်ဳိး၌ ျဖစ္ေစတတ္၏၊ ၿပိတၱာဘံု၌ ျဖစ္ေစတတ္၏၊ ေသအရက္ကုိ ေသာက္ျခင္း၏ အေပါ့ဆံုး အက်ဳိးသည္ လူျဖစ္ေသာ သူအား ႐ူးသြပ္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေစတတ္၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 40

၁ဝ - ဒုစၥရိတဝိပါကသုတ္၊ ဒါနဝဂ္၊ အ႒ကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။


အဘိဓမၼာ သၿဂၤဳိဟ္ ၉-ပိုင္း သံခိပ္လကၤာ...

စာအုပ္မ်က္ႏွာဖံုး
အဘိဓမၼာ သၿဂၤဳိဟ္ ၉-ပိုင္း သံခိပ္လကၤာ


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Tuesday, August 18, 2009

သူေတာ္ေကာင္း ျဖစ္ေပၚသည္ရွိေသာ္...


သပၸဳရိသသုတ္ - (သူေတာ္ေကာင္း)သူေတာ္ေကာင္းသည္...

ရဟန္းတို႔ သူေတာ္ေကာင္းသည္ အမ်ဳိး၌ ျဖစ္ေပၚလာသည္ ရွိေသာ္ မ်ားစြာေသာ လူအေပါင္း၏ အက်ဳိးစီးပြါး ခ်မ္းသာျခင္း အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ အမိအဖတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြါး ခ်မ္းသာျခင္း အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ သားမယား၏ အက်ဳိးစီးပြါး ခ်မ္းသာျခင္း အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ ကြၽန္အမႈလုပ္ ေယာက်္ားတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြါး ခ်မ္းသာျခင္း အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ အေဆြခင္ပြန္း ခ်စ္ကြၽမ္းဝင္သူတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြါး ခ်မ္းသာျခင္း အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ ေရွးက ေသလြန္ၿပီးေသာ အေဆြအမ်ဳိးတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြါး ခ်မ္းသာျခင္း အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ မင္း၏ အက်ဳိးစီးပြါး ခ်မ္းသာျခင္း အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ နတ္တို႔၏ အက်ဳိးစီးပြါး ခ်မ္းသာျခင္း အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ သမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြါး ခ်မ္းသာျခင္း အလို႔ငွါ ျဖစ္၏။


မိုးရြာျခင္းသည္...

ရဟန္းတို႔ အလံုးစံုေသာ ေကာက္ စပါးတို႔ကုိ ျပည့္စံုေစတတ္ေသာ ရြာသြန္းေသာ မုိးႀကီးသည္ မ်ားစြာေသာ လူအေပါင္း၏ အက်ဳိးစီးပြါး ခ်မ္းသာျခင္း အလို႔ငွါ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ သူေတာ္ေကာင္းသည္ အမ်ဳိး၌ ျဖစ္ေပၚ လာသည္ ရွိေသာ္ မ်ားစြာေသာ လူအေပါင္း၏ အက်ဳိးစီးပြါး ခ်မ္းသာျခင္း အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ အမိအဖတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြါး ခ်မ္းသာျခင္း အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ သားမယား၏ အက်ဳိးစီးပြါး ခ်မ္းသာျခင္း အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ ကြၽန္အမႈလုပ္ ေယာက်္ားတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြါး ခ်မ္းသာျခင္း အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ အေဆြခင္ပြန္း ခ်စ္ကြၽမ္းဝင္သူတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြါး ခ်မ္းသာျခင္း အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ ေရွးက ေသလြန္ၿပီးေသာ အေဆြအမ်ဳိးတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြါး ခ်မ္းသာျခင္း အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ မင္း၏ အက်ဳိးစီးပြါး ခ်မ္းသာျခင္း အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ နတ္တို႔၏ အက်ဳိးစီးပြါး ခ်မ္းသာျခင္း အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ သမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြါး ခ်မ္းသာျခင္း အလို႔ငွါျဖစ္၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။


ပညာရွိပုဂၢိဳလ္သည္...

အိမ္၌ေနေသာ ပညာရွိပုဂၢိဳလ္သည္ စင္စစ္အားျဖင့္ မ်ားစြာေသာ လူတို႔၏ အက်ဳိးငွါ ျဖစ္၏။ ေန႔ညဥ့္တို႔ပတ္လံုး ပ်င္းရိျခင္း မရွိေသာ ပညာရွိသည္ ေရွးဦးစြာ အမိအဖတို႔အား ေရွး၌ ျပဳဖူးေသာ ေက်းဇူးကုိ အဖန္တလဲလဲ ေအာက္ေမ့သည္ ျဖစ္၍ အေၾကာင္း အားေလ်ာ္စြာ ပူေဇာ္၏၊ အိမ္ရာ မေထာင္ဘဲ ရဟန္းျပဳေသာ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကိုိ က်င့္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ကုိ အ႐ိုအေသျပဳ၏။ သက္ဝင္ ယံုၾကည္ေသာ သဒၶါတရားရွိေသာ သီလကုိ ခ်စ္သူသည္ တရားတို႔ကုိ သိ၍ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကုိ ပူေဇာ္၏၊ မင္း၏ အစီးအပြါးကုိ ေဆာင္၏၊ နတ္တို႔၏ အစီးအပြါးကုိ ေဆာင္၏၊ အေဆြအမ်ဳိး မိတ္ေဆြတို႔၏ အစီးအပြါးကုိ ေဆာင္၏။ သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ ေကာင္းစြာ တည္ေသာ ထိုသူသည္ အလံုးစံုေသာ သူတို႔၏ အစီးအပြါးကုိ ေဆာင္၏၊ ထိုသူသည္ ဝန္တိုမႈ 'မစၧရိယ' အညစ္အေၾကးကုိ ပယ္ေဖ်ာက္၍ ေအးၿငိမ္းေသာ ေလာကသို႔ ေရာက္ရ၏။ 38

၈ - သပၸဳရိသသုတ္၊ ဒါနဝဂ္၊ အ႒ကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

သံဃိက လာဘ္ကို ပုဂၢိဳလ္အား ၫြတ္ေစျငားအံ့၊...

ပရိဏာမနသိကၡာပုဒ္

ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၴိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူေသာအခါ သာဝတၳိျပည္ ၌ မထင္ရွားေသာ အသင္းတစ္ခုသည္ သံဃာအား -

''ဆြမ္းေကြၽးၿပီးလွ်င္ သကၤန္းကို လွဴအံ့'' ဟု သကၤန္းႏွင့္တကြ ဆြမ္းကို စီရင္ထား၏။ ထိုအခါ ဆဗၺဂၢီရဟန္းတို႔သည္ ထိုအသင္းသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ထိုအသင္းကို ''ဒါယကာတို႔ ဤ သကၤန္းတို႔ကို ဤရဟန္းတို႔အား ေပးလွဴကုန္ ေလာ့'' ဟု ဆိုကုန္၏။

အသွ်င္ဘုရားတို႔ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ မေပးမလွဴႏိုင္ၾကပါ၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ သံဃာအား ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း သကၤန္းႏွင့္တကြ ဆြမ္းကို ဝတ္တည္ၾကပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။

ဒါယကာတို႔ သံဃာအား အလွဴရွင္တို႔သည္ ေပါမ်ားပါကုန္၏၊ သံဃာအား လွဴအပ္ေသာ ဆြမ္းတို႔သည္ ေပါမ်ားပါကုန္၏၊ ဤရဟန္းတို႔သည္ကား သင္တို႔ ကိုသာ အမွီျပဳ၍ သင္တို႔ကို ေမွ်ာ္ျမင္ကုန္၍ ဤအရပ္၌ ေနၾကပါသည္၊ ဤ ရဟန္းတို႔အား သင္တို႔သည္ အကယ္၍ မလွဴကုန္အံ့၊ ထိုသို႔မလွဴကုန္သည္ ရွိေသာ္ ဤရဟန္းတို႔အား အဘယ္သူသည္ လွဴေတာ့အံ့နည္း၊ ဒါယကာတို႔ ဤရဟန္းတို႔အား ဤသကၤန္းတို႔ကို ေပးလွဴကုန္ေလာ့ဟု ေျပာဆိုကုန္၏။
ထိုအခါ ထိုအသင္းသည္ ဆဗၺဂၢီရဟန္းတို႔က အတင္းအၾကပ္ေျပာဆိုအပ္သျဖင့္ စီရင္တိုင္းေသာ သကၤန္းကို ဆဗၺဂၢီရဟန္းတို႔အား ေပးလွဴၿပီးေနာက္ သံဃာေတာ္ ကို ဆြမ္းျဖင့္ လုပ္ေကြၽး၏။

အၾကင္ရဟန္းတို႔သည္ ''သံဃာအား သကၤန္းႏွင့္တကြ ဆြမ္းကို စီရင္သည္ဟု သိကုန္၏၊ ဆဗၺဂၢီရဟန္းတို႔အား လွဴအပ္ၿပီ'' ဟုကား မသိကုန္၊ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ''ဒါယကာတို႔ သံဃာအား သကၤန္းကို လွဴကုန္ေလာ့'' ဟု ဆိုကုန္၏။

''အသွ်င္ဘုရားတို႔ မရွိေတာ့ပါ၊ စီရင္တိုင္းေသာ သကၤန္းကို အသွ်င္ဆဗၺဂၢီရဟန္း တို႔သည္ အသွ်င္ဆဗၺဂၢီရဟန္းတို႔အား ၫြတ္ေစၾကပါသည္''ဟု ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။

အလိုနည္းေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ''အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆဗၺဂၢီရဟန္းတို႔သည္ သိလ်က္ သံဃာသို႔ ၫြတ္ၿပီးေသာ သံဃိကလာဘ္ကို ပုဂၢိဳလ္အား ၫြတ္ေစကုန္ဘိသနည္း'' ဟု ကဲ့ရဲ႕ကုန္၏၊ ႐ႈတ္ခ်ကုန္၏၊ အျပစ္ျပ ေျပာဆိုၾကကုန္၏။ပ။

''ရဟန္းတို႔ သင္တို႔သည္ သိလ်က္ သံဃာသို႔ ၫြတ္ၿပီးေသာ သံဃိကလာဘ္ကို ပုဂၢိဳလ္အား ၫြတ္ေစၾကကုန္၏ ဟူသည္ မွန္သေလာ''ဟု စိစစ္ေမးျမန္းေတာ္မူ၏။
မွန္ပါသည္ ျမတ္စြာဘုရားဟု ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကဲ့ရဲ႕ေတာ္မူ၏။ပ။ ((မဂ္ဖိုလ္မွ)) အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေသာ ေယာက်္ားတို႔ သင္တို႔သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ သိလ်က္ သံဃာသို႔ ၫြတ္ၿပီးေသာ သံဃိကလာဘ္ကို ပုဂၢိဳလ္အား ၫြတ္ေစကုန္ဘိသနည္း။ (မဂ္ဖိုလ္မွ) အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေသာ ေယာက်္ားတို႔ ဤ (သင္တို႔ ျပဳမိေသာ အမႈ) သည္ မၾကည္ညိဳေသးေသာ သူတို႔အား ၾကည္ညိဳေစျခင္းငွါလည္းေကာင္း။ပ။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ဤသိကၡာပုဒ္ေတာ္ကို ျပၾကကုန္ေလာ့။ 489

''အၾကင္ရဟန္းသည္ သိလ်က္ သံဃာသို႔ ၫြတ္ၿပီးေသာ သံဃိက လာဘ္ကို ပုဂၢိဳလ္အား ၫြတ္ေစျငားအံ့၊ (ထိုရဟန္းအား) ပါစိတ္အာပတ္ သင့္၏'' ဤသို႔ (ျပၾကကုန္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၁၂ - ပရိဏာမနသိကၡာပုဒ္၊ ၈-သဟဓမၼိကဝဂ္၊ ဘိကၡဳပါစိတ္၊ ပါစိတ္ပါဠိေတာ္။ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

ခႏၶာပ်က္ေႂကြ ေသသည္မွေနာက္...

အႏု႐ုဒၶသုတ္ မွ

အႏု႐ုဒၶါ တရားရွစ္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ မာတုဂါမသည္ ခႏၶာပ်က္ေႂကြ ေသသည္မွေနာက္၌ မနာပကာယိကာမည္ေသာ နတ္တို႔၏ အေပါင္းအေဖာ္ အျဖစ္သို႔ ကပ္ေရာက္ရာ၏။

အဘယ္ရွစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ -

၁...
အႏု႐ုဒၶါ ဤေလာက၌ မာတုဂါမသည္ အက်ဳိးကုိ လုိလားကုန္ေသာ၊ အစီးအပြါးကုိ ရွာမွီးကုန္ေသာ၊ အစဥ္ သနား ေစာင့္ေရွာက္တတ္ကုန္ေသာ အမိအဖတို႔က အစဥ္သနား ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ေပးစားထိမ္းျမားလုိက္ေသာ လင္ေယာက္်ား၏ ေရွးဦးစြာ (အိပ္ရာမွ) ထေလ့ရွိ၏၊ ေနာက္မွ အိပ္ေလ့ရွိ၏၊ အဘယ္ကုိ ျပဳရပါအံ့နည္း ဟု နာခံေလ့ရွိ၏၊ ႏွစ္ၿခဳိက္ဖြယ္ကုိ ျပဳက်င့္ေလ့ရွိ၏၊ ခ်င္ခင္ဖြယ္ကုိ ဆုိေလ့ရွိ၏။

၂...
မိမိ၏ ခင္ပြန္းသည္လင္က ''အမိ အဖ ရဟန္း ပုဏၰားတို႔'' ဟူ၍ အေလးအျမတ္ ျပဳအပ္ေသာသူတို႔ကုိ အ႐ုိအေသျပဳ၏၊ အေလးအျမတ္ျပဳ၏၊ ျမတ္ႏုိး၏၊ ပူေဇာ္၏၊ အိမ္သို႔ ေရာက္လာကုန္ေသာ သူတို႔ကုိလည္း ေနရာ ထုိင္ခင္းေပးျခင္း ေသာက္ေရ တည္ျခင္းျဖင့္ ပူေဇာ္၏။

၃...
''သုိးေမြး (ျပဳျပင္ လုပ္ကုိင္ရန္) အလုပ္၊ ဝါခ်ည္ (ျပဳျပင္ လုပ္ကုိင္ရန္) အလုပ္'' ဟူ၍ လင္၏ အိမ္တြင္းမႈတို႔၌ လိမၼာ၏၊ မပ်င္းမရိတတ္၊ ထုိအိမ္တြင္းမႈ လုပ္ငန္း၌ အေၾကာင္း ဥပါယ္ျဖစ္ေသာ စံုစမ္းမႈ ပညာႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ျပဳလုပ္ရန္ စြမ္းႏုိင္၏၊ စီမံရန္ စြမ္းႏုိင္၏။

၄...
လင္ေယာက္်ား၏ အိမ္တြင္းသား ျဖစ္ကုန္ေသာ ''ကြၽန္ အေစခံ အမႈလုပ္ျဖစ္သည့္ အတြင္းလူတို႔၏ ျပဳလုပ္သည္ကုိလည္း ျပဳလုပ္ေသာအားျဖင့္ သိ၏၊ မျပဳလုပ္သည္ ကုိလည္း မျပဳလုပ္ေသာအားျဖင့္ သိ၏၊ ဖ်ားနာသူတို႔ အားရွိသည္ မရွိသည္ကုိ လည္း သိ၏၊ ထုိအတြင္းလူအေပါင္းအား ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္တို႔ကုိ အသီးအသီး မိမိတို႔၏ အဖို႔အားျဖင့္ ေဝဖန္၏။

၅...
လင္ေယာက္်ား ေဆာင္ခဲ့ေသာ ဥစၥာ စပါး ေရႊ ေငြတို႔ကုိ ေစာင့္ေရွာက္၏၊ လံုျခံဳေစ၏၊ ထုိပစၥည္း ဥစၥာတို႔ အေပၚ၌ အေပ်ာ္ မၾကဴးတတ္သူ၊ မခုိးဝွက္တတ္သူ၊ အရက္ေသစာ မေသာက္စားတတ္သူ၊ မဖ်က္ဆီးတတ္သူ ျဖစ္၏။

၆...
ဘုရားကုိ ကုိးကြယ္ေသာ၊ တရားကုိ ကုိးကြယ္ေသာ၊ သံဃာကုိ ကုိးကြယ္ေသာ ဥပါသိကာမ ျဖစ္၏။

၇...
သီလရွိ၏။ သူ႕အသက္သတ္ျခင္း၊ သူ႕ဥစၥာခုိးျခင္း၊ ကာမဂုဏ္တို႔၌ မွားယြင္းေသာ အားျဖင့္ က်င့္ျခင္း၊ မဟုတ္မမွန္ ေျပာျခင္း၊ ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့ျခင္း၏ အေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ ေသအရက္ကုိ ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။

၈...
စြန္႔ၾကဲျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ လြတ္လြတ္ စြန္႔ၾကဲျခင္းရွိသည္, (စြန္႔ၾကဲအံ့) ဟု ေဆးေၾကာအပ္ေသာ လက္ရွိသည္, စြန္႔ၾကဲျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္သည္, ေတာင္းခံျခင္း ငွါ ထုိက္သည္, ေပးကမ္း ေဝဖန္ျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္သည္ ျဖစ္၍၊ မစၧရိယတည္း ဟူေသာ အညစ္အေၾကး ကင္းေသာစိတ္ျဖင့္ အိမ္ကုိ စုိးအုပ္၍ေန၏။

အႏု႐ုဒၶါ ဤတရားရွစ္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ မာတုဂါမသည္ ခႏၶာပ်က္ေႂကြ ေသသည္မွေနာက္၌ မနာပကာယိကာမည္ေသာ နတ္တို႔၏ အေပါင္းအေဖာ္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အၾကင္ လင္ေယာက္်ားသည္ အျမဲမျပတ္ လြန္စြာ အားထုတ္အပ္ေသာ ဝီရိယႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ေၾကာင့္ၾကစုိက္လ်က္ ထုိမိမိသားမယားကုိ လုပ္ေကြၽးေမြးျမဴ၏၊ ပညာရွိေသာ မိန္းမေကာင္းသည္ အလံုးစံု အလုိရွိရာကုိ ေပးတတ္ေသာ (မိမိကုိ)ေစာင့္ေရွာက္ ေမြးျမဴတတ္ေသာ ထုိလင္ေယာက္်ားကုိ မထီမဲ့ျမင္ မျပဳ၊ ျငဴစူေစာင္းေျမာင္း မေကာင္းေသာ စကားျဖင့္လည္း လင္ေယာက္်ားကုိ မျခဳတ္ျခယ္၊ လင္ေယာက္်ား အ႐ုိအေသ ျပဳအပ္သူ အားလံုးတို႔ကုိလည္း ျမတ္ႏုိးပူေဇာ္၏။ အၾကင္ မိန္းမသည္ ထႂကြ လုံ႔လရွိ၍ မပ်င္းရိတတ္၊ ေက်းကြၽန္ အေစခံ အေျခြအရံတို႔ကုိလည္း အထုိက္အေလ်ာက္ ခ်ီးေျမႇာက္ ေထာက္ပံ့တတ္၏၊ လင္၏ ႏွစ္လုိဖြယ္ကုိလည္း ျပဳက်င့္တတ္၏၊ လင္သား စုေဆာင္းေပးအပ္ေသာ ဥစၥာကုိလည္း ေကာင္းစြာ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္၏။ လင္၏ အလုိသို႔ လုိက္လ်က္ ဤသို႔ ဆုိအပ္ခဲ့ၿပီးေသာအတုိင္း ျပဳက်င့္ေသာ ထုိမိန္းမသည္ မနာပကာယိကာမည္ေသာ နတ္တို႔ ျဖစ္ရာဘံုသို႔ ကပ္ေရာက္ရ၏။

၆ - အႏု႐ုဒၶသုတ္ မွ၊ ဥေပါသထဝဂ္၊ အ႒ကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Monday, August 17, 2009

ဥပုသ္သီလသည္ အက်ဳိးႀကီး၏...

သံခိတၱဴေပါသထသုတ္

အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္ -
အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာ ဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကုိ ''ရဟန္းတို႔'' ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ''အသွ်င္ဘုရား'' ဟု ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကား ေလွ်ာက္ထားကုန္၏၊ ျမတ္စြာ ဘုရားသည္ ဤစကားကုိ မိန္႔ေတာ္မူ၏ -


ရဟန္းတို႔ အဂၤါရွစ္မ်ဳိးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ က်င့္သံုးအပ္ေသာ ဥပုသ္သည္ အက်ဳိးႀကီး၏၊ အာနိသင္ႀကီး၏၊ တန္ခိုးႀကီး၏၊ ႀကီးေသာ ပ်ံ႕ႏွံ႕ျခင္းရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔ က်င့္သံုးအပ္ေသာ အဂၤါရွစ္မ်ဳိးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဥပုသ္သည္ အက်ဳိးႀကီးသနည္း၊ အာနိသင္ႀကီးသနည္း၊ တန္ခိုးႀကီးသနည္း၊ ႀကီးေသာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္း ရွိသနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အရိယာတပည့္သည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏။

ရဟႏၲာတို႔သည္ အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ကုန္၏...
''ရဟႏၲာတို႔သည္ အသက္ထက္ဆံုး အသက္သတ္ျခင္းကုိ ပယ္၍ အသက္သတ္ ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ကုန္၏၊ တုတ္ကုိခ်ထားၿပီး ျဖစ္ကုန္၏၊ လက္နက္ကုိ ခ်ထားၿပီး ျဖစ္ကုန္၏၊ ရွက္တတ္ကုန္၏၊ သနား တတ္ကုန္၏၊ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတို႔၏ အစီးအပြါးကုိ လုိလားလ်က္ ေနကုန္၏၊ ငါသည္လည္း ဤတစ္ညဥ့္ႏွင့္ တစ္ေန႔ပတ္လံုး အသက္ သတ္ျခင္းကုိ ပယ္၍ အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္သူ တုတ္ကုိ ခ်ထားသူ လက္နက္ကုိ ခ်ထားသူ ရွက္ျခင္းရွိသူ သနားျခင္းသို႔ ေရာက္သူ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတို႔၏ အစီးအပြါးကုိ လုိလားသူ ျဖစ္၍ ေနပါအံ့၊ ဤအေၾကာင္းအဂၤါျဖင့္လည္း ရဟႏၲာတို႔ကုိ အတုလုိက္၍ ျပဳပါအံ့၊ ငါ့အား ဥပုသ္ က်င့္သံုးအပ္သည္လည္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္'' ဟု (ဆင္ျခင္၏)၊ ဤပဌမအဂၤါႏွင့္ ျပည့္စံု၏။


ရဟႏၲာတို႔သည္ မေပးသည္ကုိ ယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ကုန္၏...
''ရဟႏၲာတို႔သည္ အသက္ထက္ဆံုး မေပးသည္ကုိ ယူျခင္းကုိ ပယ္၍ မေပးသည္ကုိ ယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ကုန္၏၊ ေပးသည္ကုိသာ ယူကုန္၏၊ ေပးသည္ကုိသာ အလုိရွိကုန္၏၊ မခုိးမဝွက္ စင္ၾကယ္ေသာ ကုိယ္ျဖင့္ ေနကုန္၏၊ ငါသည္လည္း ဤတစ္ညဥ့္ႏွင့္ တစ္ေန႔ပတ္လံုး မေပးသည္ကုိ ယူျခင္းကုိပယ္၍ မေပးသည္ကုိ ယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္လ်က္ ေပးသည္ကုိသာ ယူေလ့ရွိသည္ ေပးသည္ကုိသာ အလုိရွိသည္ ျဖစ္၍ မခုိးမဝွက္ စင္ၾကယ္ေသာ ကုိယ္ျဖင့္ ေနပါအံ့၊ ဤအေၾကာင္း အဂၤါျဖင့္လည္း ရဟႏၲာတို႔ကုိ အတုလုိက္၍ ျပဳပါအံ့၊ ငါ့အား ဥပုသ္ က်င့္သံုးအပ္သည္လည္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္'' ဟု (ဆင္ျခင္၏)၊ ဤဒုတိယအဂၤါႏွင့္ ျပည့္စံု၏။


ရဟႏၲာတို႔သည္ မျမတ္ေသာ အက်င့္မွ ေရွာင္ၾကဥ္ကုန္၏...
''ရဟႏၲာတို႔သည္ အသက္ထက္ဆံုး မျမတ္ေသာ အက်င့္ကုိုိ ပယ္၍ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကုိ က်င့္ကုန္၏၊ (မျမတ္ေသာ အက်င့္မွ) ေဝးစြာ ေရွာင္ၾကဥ္ကုန္၏၊ ရြာသူတို႔၏ အေလ့ျဖစ္ေသာ ေမထုန္အက်င့္မွ ေရွာင္ၾကဥ္ကုန္၏၊ ငါသည္လည္း ဤတစ္ညဥ့္ႏွင့္ တစ္ေန႔ပတ္လံုး မျမတ္ေသာ အက်င့္ကုိ ပယ္၍ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကုိ က်င့္ေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ (မျမတ္ေသာအက်င့္မွ) ေဝးစြာ ေရွာင္ၾကဥ္လ်က္ ရြာသူတို႔၏ အေလ့ျဖစ္ေသာ ေမထုန္အက်င့္မွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါအံ့၊ ဤအေၾကာင္း အဂၤါျဖင့္လည္း ရဟႏၲာတို႔ကုိ အတု လုိက္၍ ျပဳပါအံ့၊ ငါ့အား ဥပုသ္ က်င့္သံုးအပ္သည္လည္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္'' ဟု (ဆင္ျခင္၏)၊ ဤတတိယအဂၤါႏွင့္ ျပည့္စံု၏။


ရဟႏၲာတို႔သည္ မဟုတ္မမွန္ ေျပာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ကုန္၏...
''ရဟႏၲာတို႔သည္ အသက္ထက္ဆံုး မဟုတ္မမွန္ ေျပာျခင္းကုိ ပယ္၍ မဟုတ္မမွန္ ေျပာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ကုန္၏၊ အမွန္ကုိသာ ဆုိေလ့ ရွိကုန္၏၊ မွန္ေသာ စကားခ်င္း ဆက္စပ္ေစကုန္၏၊ တည္ေသာ စကား ရွိကုန္၏၊ ယံုၾကည္ထုိက္ေသာ စကား ရွိကုန္၏၊ ေလာကကုိ လွည့္စားတတ္သူ မဟုတ္ကုန္၊ ငါသည္လည္း ဤ တစ္ညဥ့္ႏွင့္ တစ္ေန႔ပတ္လံုး မဟုတ္မမွန္ ေျပာျခင္းကုိ ပယ္၍ မဟုတ္မမွန္ ေျပာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္လ်က္ အမွန္ကုိသာဆုိသူ မွန္ေသာ စကားခ်င္း ဆက္စပ္ ေစသူ တည္ေသာ စကားရွိသူ ယံုၾကည္ထုိက္ေသာ စကား ရွိသူျဖစ္၍ ေလာကကုိ မလွည့္စားပဲ (ေနပါအံ့)၊ ဤအေၾကာင္း အဂၤါျဖင့္လည္း ရဟႏၲာတို႔ကုိ အတုလုိက္၍ ျပဳပါအံ့၊ ငါ့အား ဥပုသ္က်င့္သံုး အပ္သည္လည္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္'' ဟု (ဆင္ျခင္၏)၊ ဤစတုတၳအဂၤါႏွင့္ ျပည့္စံု၏။


ရဟႏၲာတို႔သည္ ေသအရက္ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ကုန္၏...
''ရဟႏၲာတို႔သည္ အသက္ထက္ဆံုး ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့ျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေသအရက္ ေသာက္ျခင္းကုိ ပယ္၍ ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့ျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေသအရက္ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ကုန္၏၊ ငါသည္လည္း ဤတစ္ညဥ့္ႏွင့္ တစ္ေန႔ပတ္လံုး ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့ျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေသအရက္ ေသာက္ျခင္းကုိ ပယ္၍ ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့ျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေသအရက္ကုိ ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါအံ့၊ ဤအေၾကာင္းအဂၤါျဖင့္လည္း ရဟႏၲာတို႔ကုိ အတုလုိက္၍ ျပဳပါအံ့၊ ငါ့အား ဥပုသ္ က်င့္သံုးျခင္းသည္လည္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္'' ဟု (ဆင္ျခင္၏)၊ ဤပၪၥမအဂၤါႏွင့္ ျပည့္စံု၏။


ရဟႏၲာတို႔သည္ ေနလြဲေသာအခါ၌ စားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ကုန္၏...
''ရဟႏၲာတို႔သည္ အသက္ထက္ဆံုး တစ္ထပ္သာ စားကုန္၏၊ ညစာစားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ကုန္၏၊ ေနလြဲေသာအခါ၌ စားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ကုန္၏၊ ငါသည္လည္း ဤတစ္ညဥ့္ႏွင့္ တစ္ေန႔ပတ္လံုး တစ္ထပ္သာ စားပါအံ့၊ ညစာ စားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါအံ့၊ ေနလြဲေသာအခါ၌ စားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါအံ့၊ ဤအေၾကာင္း အဂၤါျဖင့္လည္း ရဟႏၲာတို႔ကုိ အတုလုိက္၍ ျပဳပါအံ့၊ ငါ့အား ဥပုသ္ က်င့္သံုးျခင္း သည္လည္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္'' ဟု (ဆင္ျခင္၏)၊ ဤဆ႒အဂၤါႏွင့္ ျပည့္စံု၏။


ရဟႏၲာတို႔သည္ ပြဲၾကည့္ျခင္း ပန္းပန္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ကုန္၏...
''ရဟႏၲာတို႔သည္ အသက္ထက္ဆံုး ကျခင္း သီျခင္း တီးမႈတ္ျခင္း (သူေတာ္ ေကာင္းတရား၏) ဆူးေျငာင့္ျဖစ္ေသာ ပြဲၾကည့္ျခင္း ပန္းပန္ျခင္း နံ႔သာမႈန္႔ျခယ္ျခင္း နံ႔သာေပ်ာင္း လိမ္းျခင္းကုိ ပယ္၍ ကျခင္း သီျခင္း တီးမႈတ္ျခင္း (သူေတာ္ေကာင္း တရား၏) ဆူးေျငာင့္ ျဖစ္ေသာ ပြဲၾကည့္ျခင္း ပန္းပန္ျခင္း နံ႔သာမႈန္႔ျခယ္ျခင္း နံ႔သာေပ်ာင္းလိမ္းျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ကုန္၏၊ ငါသည္လည္း ဤတစ္ညဥ့္ႏွင့္ တစ္ေန႔ပတ္လံုး ကျခင္း သီျခင္း တီးမႈတ္ျခင္း (သူေတာ္ေကာင္းတရား၏) ဆူးေျငာင့္ျဖစ္ေသာ ပြဲၾကည့္ျခင္း ပန္းပန္ျခင္း နံ႔သာမႈန္႔ျခယ္ျခင္း နံ႔သာေပ်ာင္း လိမ္းျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါအံ့၊ ဤအေၾကာင္းအဂၤါျဖင့္လည္း ရဟႏၲာတို႔ကုိ အတုလုိက္၍ ျပဳပါအံ့၊ ငါ့အား ဥပုသ္ က်င့္သံုးျခင္းသည္လည္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္'' ဟု (ဆင္ျခင္၏)၊ ဤသတၱမအဂၤါႏွင့္ ျပည့္စံု၏။


ရဟႏၲာတို႔သည္ မျမတ္ေသာ အက်င့္မွ ေရွာင္ၾကဥ္ကုန္၏...
''ရဟႏၲာတို႔သည္ အသက္ထက္ဆံုး ျမင့္ေသာ ေနရာ ျမတ္ေသာ ေနရာ၌ ေနျခင္းကုိ ပယ္၍ ျမင့္ေသာ ေနရာ ျမတ္ေသာ ေနရာ၌ ေနျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ကုန္၏၊ ေညာင္ေစာင္းငယ္၌ျဖစ္ေစ ျမက္အခင္း၌ျဖစ္ေစ နိမ့္ေသာ ေနရာ၌ ေနကုန္၏၊ ငါသည္လည္း ဤတစ္ညဥ့္ႏွင့္ တစ္ေန႔ပတ္လံုး ျမင့္ေသာ ေနရာ ျမတ္ေသာ ေနရာ၌ ေနျခင္းကုိပယ္၍ ျမင့္ေသာ ေနရာ ျမတ္ေသာ ေနရာ၌ ေနျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္လ်က္ ေညာင္ေစာင္းငယ္၌ျဖစ္ေစ ျမက္အခင္း၌ျဖစ္ေစ နိမ့္ေသာ ေနရာ၌ ေနပါအံ့၊ ဤအေၾကာင္းအဂၤါျဖင့္လည္း
ရဟႏၲာတို႔ကုိ အတုလုိက္၍ ျပဳပါအံ့၊ ငါ့အား ဥပုသ္ က်င့္သံုးျခင္းသည္လည္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္'' ဟု (ဆင္ျခင္၏)၊ ဤအ႒မအဂၤါႏွင့္ျပည့္စံု၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ က်င့္သံုးအပ္ေသာ အဂၤါရွစ္မ်ဳိးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဥပုသ္သည္ အက်ဳိးႀကီး၏၊ အာနိသင္ႀကီး၏၊ တန္ခုိးႀကီး၏၊ ႀကီးေသာ ပ်ံ႕ႏွံ႕ျခင္းရွိ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ 41

၁ - သံခိတၱဴေပါသထသုတ္၊ ဥေပါသထဝဂ္၊ အ႒ကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

ငါသည္ အလွဴေပးျခင္းမွ ေနာက္မဆုတ္...


စႏၵကုမာရစရိယ - (စႏၵကုမာရမင္းသား အက်င့္)

ေနာက္တစ္မ်ဳိးေသာ္ကား အၾကင္အခါ၌ ငါသည္ ပုပၹဝတီၿမဳိ႕၌ ဧကရာဇ္မင္း၏သား စႏၵ(ကုမာရ) အမည္ရွိေသာ မင္းသား ျဖစ္၏။ 24

ထိုအခါ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေသာ ငါသည္ ယဇ္တြင္းမွ ထြက္ေျမာက္ လတ္ေသာ္ ထိတ္လန္႔ျခင္းကုိ ျဖစ္ေစ၍ အလွဴႀကီးကိုိ ျဖစ္ေစခဲ့၏။46

ငါသည္ အလွဴခံတို႔ကုိ မလွဴရဘဲ ငါးညဥ့္, ေျခာက္ညဥ့္တို႔ပတ္လံုးေသာ္လည္း ေသာက္ဖြယ္ကုိလည္း မေသာက္၊ ခဲဖြယ္ကုိလည္း မခဲ၊ စားဖြယ္ကုိလည္း မစား။ 47

ဥပမာေသာ္ကား ကုန္သည္မည္သည္ ေရာင္းအပ္ေသာ ဘ႑ာ စုေဆာင္းျခင္းကုိ ျပဳ၍ အၾကင္ အရပ္၌ အျမတ္ရျခင္း မ်ား၏၊ ထိုအရပ္သို႔ ေရာင္းအပ္ေသာ ဘ႑ာကုိ ေဆာင္သကဲ့သို႔ ထို႔အတူပင္ မိမိစားအပ္ေသာ ထမင္းမွလည္း သူတစ္ပါးတို႔အား လွဴျခင္းသည္ မ်ားေသာ အက်ဳိးရွိ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ သူတစ္ပါးအား ေပးလွဴျခင္းသည္ အရာမကေသာ အဖို႔အစု (အက်ဳိးအာနိသင္) ရွိသည္ ျဖစ္လတၱံ႕။ 48, 49

ငါသည္ ဤအက်ဳိးထူးကုိ သိ၍ ဘဝႀကီးငယ္၌ အလွဴကုိ ေပးလွဴ၏၊ သမၼာသေမၺာဓိဉာဏ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္ျခင္းငွါ ငါသည္ အလွဴေပးျခင္းမွ ေနာက္မဆုတ္။

၇ - စႏၵကုမာရစရိယ၊ အကိတၱိဝဂ္၊ စရိယာပိဋကပါဠိေတာ္။ ခုဒၵကနိကာယ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Sunday, August 16, 2009

အံ့ဖြယ္သရဲ...

အာနႏၵအစၧရိယသုတ္ - (အာနႏၵ=အာနႏၵာမေထရ္) (အစၧရိယ= အံ့ၾသဖြယ္)
(အာနႏၵ=အာနႏၵာမေထရ္၊ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း၊ ႏွစ္သက္ျခင္း၊)


ရဟန္းတို႔...
အာနႏၵာ၌ အံ့ဖြယ္သရဲ မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ကုန္ေသာ
သေဘာတရားတို႔သည္ ဤေလးမ်ဳိး တို႔တည္း။


အဘယ္ေလးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းပရိသတ္သည္ ...
အာနႏၵာကို ဖူးေျမာ္ရန္ အကယ္၍ ခ်ဥ္းကပ္အံ့၊ ထို ပရိသတ္သည္ ဖူးေျမာ္ရသျဖင့္ လည္း ႏွစ္ၿခဳိက္၏၊ ထို ပရိသတ္၌ အာနႏၵာသည္တရားေဟာအံ့၊ ထို ပရိသတ္ သည္ ေဟာေသာ တရားျဖင့္လည္း ႏွစ္ၿခဳိက္၏။ ရဟန္းတို႔ အာနႏၵာသည္တရားကို ႐ုပ္သိမ္း၍ ဆိတ္ဆိတ္ ေနသည့္တိုင္ေအာင္ ရဟန္းပရိသတ္သည္ မေရာင့္ရဲႏိုင္ သည္သာ ျဖစ္၏။


ရဟန္းတို႔ ရဟန္းမိန္းမပရိသတ္သည္ ...
အာနႏၵာကို ဖူးေျမာ္ရန္ အကယ္၍ ခ်ဥ္းကပ္အံ့၊ ထို ပရိသတ္သည္ ဖူးေျမာ္ရသျဖင့္ လည္း ႏွစ္ၿခဳိက္၏၊ ထို ပရိသတ္၌ အာနႏၵာသည္တရားေဟာအံ့၊ ထို ပရိသတ္ သည္ ေဟာေသာ တရားျဖင့္လည္း ႏွစ္ၿခဳိက္၏။ ရဟန္းတို႔ အာနႏၵာသည္တရားကို ႐ုပ္သိမ္း၍ ဆိတ္ဆိတ္ ေနသည့္တိုင္ေအာင္ ရဟန္းမိန္းမပရိသတ္သည္ မေရာင့္ရဲ ႏိုင္သည္သာ ျဖစ္၏။


ရဟန္းတို႔ ဥပါသကာပရိသတ္သည္ ...
အာနႏၵာကို ဖူးေျမာ္ရန္ အကယ္၍ ခ်ဥ္းကပ္အံ့၊ ထို ပရိသတ္သည္ ဖူးေျမာ္ရသျဖင့္ လည္း ႏွစ္ၿခဳိက္၏၊ ထို ပရိသတ္၌ အာနႏၵာသည္တရားေဟာအံ့၊ ထို ပရိသတ္ သည္ ေဟာေသာ တရားျဖင့္လည္း ႏွစ္ၿခဳိက္၏။ ရဟန္းတို႔ အာနႏၵာသည္တရားကို ႐ုပ္သိမ္း၍ ဆိတ္ဆိတ္ ေနသည့္တိုင္ေအာင္ ဥပါသကာပရိသတ္သည္ မေရာင့္ရဲ ႏိုင္သည္သာ ျဖစ္၏။


ရဟန္းတို႔ ဥပါသိကာမပရိသတ္သည္ ...
အာနႏၵာကို ဖူးေျမာ္ရန္ အကယ္၍ ခ်ဥ္းကပ္အံ့၊ ထို ပရိသတ္သည္ ဖူးေျမာ္ရသျဖင့္ လည္း ႏွစ္ၿခဳိက္၏၊ ထို ပရိသတ္၌ အာနႏၵာသည္တရားေဟာအံ့၊ ထို ပရိသတ္ သည္ ေဟာေသာ တရားျဖင့္လည္း ႏွစ္ၿခဳိက္၏။ ရဟန္းတို႔ အာနႏၵာသည္တရားကို ႐ုပ္သိမ္း၍ ဆိတ္ဆိတ္ ေနသည့္တိုင္ေအာင္ ဥပါသိကာမပရိသတ္သည္ မေရာင့္ရဲ ႏိုင္သည္သာ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ အာနႏၵာ၌ အံ့ဖြယ္သရဲ မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ကုန္ေသာ သေဘာတရားတို႔သည္ ဤေလးမ်ဳိးတို႔တည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 129

၉ - အာနႏၵအစၧရိယသုတ္၊ ဘယဝဝဂ္၊ စတုကၠနိပါတ္၊ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

ေစာင့္စည္း စြန္႔ပယ္ ပြါးမ်ား ေစာင့္ေရွာက္သူ၏ အားထုတ္ျခင္း...

သံဝရသုတ္ - (ေစာင့္စည္းျခင္း၊ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း)

ရဟန္းတို႔ အားထုတ္ျခင္း တို႔သည္ ဤေလးမ်ဳိး တို႔တည္း။

အဘယ္ ေလးမ်ဳိးတို႔နည္း ဟူမူ-

၁... (စကၡဳေႁႏၵစသည္ကို) ေစာင့္စည္းသူ၏ အားထုတ္ျခင္း၊
၂... (ကာမဝိတက္စသည္တို႔ကို) စြန္႔ပယ္သူ၏ အားထုတ္ျခင္း၊
၃... (ေဗာဇၩင္ကို) ပြါးမ်ားေသာသူ၏ အားထုတ္ျခင္း၊
၄... (သမာဓိနိမိတ္ကို) ေစာင့္ေရွာက္သူ၏ အားထုတ္ျခင္းတို႔တည္း။

၁...
ရဟန္းတို႔ ေစာင့္စည္းသူ၏ အားထုတ္ျခင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း။

ရဟန္းတို႔...
ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ မ်က္စိျဖင့္ ႐ူပါ႐ံုကို ျမင္ေသာ္ (ေယာက်္ား မိန္းမဟူေသာ) သဏၭာန္ နိမိတ္ကို စဲြယူေလ့မရွိ၊ (လက္ေျခစေသာ အဂၤါ ၿပဳံးဟန္ ရယ္ဟန္ စေသာ အမူအရာ) အမွတ္ လကၡဏာကို စဲြယူေလ့မရွိ၊ (အကယ္၍) စကၡဳေႁႏၵကို မေစာင့္စည္းဘဲ ေနလွ်င္ စကၡဳေႁႏၵကို မေစာင့္စည္းျခင္း ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မက္ေမာျခင္း 'အဘိဇၩာ'၊ ႏွလံုးမသာျခင္း 'ေဒါမနႆ' ဟူေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ထို (မေစာင့္စည္း) သူကို လိုက္၍ ႏွိပ္စက္ကုန္ရာ၏၊ (ထို႔ေၾကာင့္ ရဟန္းသည္) ထို စကၡဳေႁႏၵကို ေစာင့္စည္းျခင္းငွါ က်င့္၏၊ စကၡဳေႁႏၵကို ေစာင့္စည္း၏၊ စကၡဳေႁႏၵ၌ ေစာင့္စည္းျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

နားျဖင့္ သဒၵါ႐ံုကို ၾကားေသာ္။ ပ ။
ႏွာေခါင္းျဖင့္ ဂႏၶာ႐ံုကို နမ္းေသာ္။ ပ ။
လွ်ာျဖင့္ ရသာ႐ံုကို လ်က္ေသာ္။ ပ ။
ကိုယ္ျဖင့္ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုကို ေတြ႕ထိေသာ္။ စိတ္ျဖင့္ ဓမၼာ႐ံုကို သိေသာ္ (ေယာက်္ားမိန္းမဟူေသာ) သဏၭာန္နိမိတ္ကို စဲြယူေလ့မရွိ။ (လက္ေျခ စေသာ အဂၤါ ၿပဳံးဟန္ ရယ္ဟန္စေသာ အမူအရာ) အမွတ္လကၡဏာကို စဲြယူေလ့ မရွိ၊ (အကယ္၍) မနိေႁႏၵကို မေစာင့္စည္းဘဲေနလွ်င္ မနိေႁႏၵကို မေစာင့္စည္းျခင္း ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မက္ေမာျခင္း 'အဘိဇၩာ'၊ ႏွလံုးမသာျခင္း 'ေဒါမနႆ' ဟူေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ထို (မေစာင့္စည္း) သူကို လိုက္၍ ႏွိပ္စက္ကုန္ရာ၏၊ (ထို႔ေၾကာင့္ ရဟန္းသည္) မနိေႁႏၵကိုို ေစာင့္စည္းျခင္းငွါ က်င့္၏၊ မနိေႁႏၵကို ေစာင့္စည္း၏၊ မနိေႁႏၵ၌ ေစာင့္စည္းျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို ေစာင့္စည္းသူ၏ အားထုတ္ျခင္းဟု ဆိုအပ္၏။

၂...
ရဟန္းတို႔ စြန္႔ပယ္သူ၏ အားထုတ္ျခင္း ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊

ရဟန္းတို႔...
ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကာမဂုဏ္ကို ၾကံျခင္း 'ကာမဝိတက္' ကို လက္မခံ၊ ပယ္စြန္႔၏၊ ပယ္ေဖ်ာက္၏၊ ကင္းျပတ္သည္ကို ျပဳ၏၊ မရွိျခင္းသို႔ ေရာက္ေစ၏။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပ်က္စီးေစရန္ ၾကံျခင္း 'ဗ်ာပါဒဝိတက္' ကို။ပ။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ညႇဥ္းဆဲရန္ ၾကံျခင္း 'ဝိဟႎ သာဝိတက္' ကို။ပ။ ျဖစ္တိုင္း ျဖစ္တိုင္းကုန္ေသာ အကုသိုလ္တရား ယုတ္တို႔ကို လက္မခံ၊ ပယ္စြန္႔၏၊ ပယ္ေဖ်ာက္၏၊ ကင္းျပတ္သည္ကို ျပဳ၏၊ မရွိျခင္းသို႔ ေရာက္ေစ၏၊ ဤသည္ကို စြန္႔ပယ္သူ၏ အားထုတ္ျခင္းဟု ဆိုအပ္၏။

၃...
ရဟန္းတို႔ ပြါးမ်ားေသာသူ၏ အားထုတ္ျခင္း ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊

ရဟန္းတို႔ ...
ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္း၌ မွီေသာ, စဲြမက္မႈကင္းျခင္း၌ မွီေသာ, ခ်ဳပ္ျခင္း၌ မွီေသာ, (ကိေလသာ) ပယ္စြန္႔မႈ 'ပရိစၥာဂ ေဝါသဂၢ', နိဗၺာန္သို႔ ေျပးဝင္မႈ 'ပကၡႏၵန ေဝါသဂၢ'ကို ရင့္က်က္ေစတတ္ေသာ သစၥာေလးပါးကို သိေၾကာင္း (ေအာက္ေမ့မႈ) သတိသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ား၏။ ဓမၼဝိစယ သေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ား၏။ ဝီရိယသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ား၏။ ပီတိသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ား၏။ ပႆဒၶိ သေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ား၏။ သမာဓိသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ား၏။ ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္း၌ မွီေသာ, စဲြမက္မႈကင္းျခင္း၌ မွီေသာ, ခ်ဳပ္ျခင္း၌ မွီေသာ, (ကိေလသာ) ပယ္စြန္႔မႈ 'ပရိစၥာဂေဝါသဂၢ', နိဗၺာန္သို႔ ေျပးဝင္မႈ 'ပကၡႏၵနေဝါသဂၢ' ကို ရင့္က်က္ေစတတ္ေသာ သစၥာေလးပါးကို သိေၾကာင္း (လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ) ဥေပကၡာ သေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ား၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို ပြါးမ်ားေသာ သူ၏ အားထုတ္ျခင္း ဟု ဆိုအပ္၏။

၄...
ရဟန္းတို႔ ေစာင့္ေရွာက္သူ၏ အားထုတ္ျခင္း ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊

ရဟန္းတို႔ ...
ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ျဖစ္ေပၚေသာ အ႒ိကသညာ ပုဠဳဝကသညာ ဝိနီလကသညာ ဝိစၧိဒၵကသညာ ဥဒၶဳမာတကသညာ ဟူေသာ ေကာင္းျမတ္ေသာ သမာဓိနိမိတ္ကို ေစာင့္ေရွာက္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို ေစာင့္ေရွာက္သူ၏ အားထုတ္ျခင္းဟု ဆိုအပ္၏။ ရဟန္းတို႔ အားထုတ္ျခင္းတို႔သည္ ဤေလးမ်ဳိး တို႔တည္း ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

(စကၡဳစေသာဣေႁႏၵကို) ေစာင့္စည္းျခင္း၊
(ကာမဝိတက္စသည္ကို) ပယ္ျခင္း၊
(ေဗာဇၩင္တရားကို) ပြါးမ်ားျခင္း၊
(သမာဓိနိမိတ္ကို) ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ဤ အားထုတ္ျခင္းေလးမ်ဳိးတို႔ကို ေနမင္း၏အေဆြ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား သည္ ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ကုန္၏၊

ဤ သာသနာေတာ္၌ ကိေလသာကို (ကင္းကြာရန္) ျပင္းစြာ အားထုတ္ေသာ ရဟန္းသည္ ယင္းအားထုတ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ဒုကၡကုန္ရာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ႏိုင္ေပ သတည္း။ 14

၄ - သံဝရသုတ္၊ စရဝဂ္၊ စတုကၠနိပါတ္၊ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

ပ်က္စီးျခင္းငွါ အေၾကာင္း ရွစ္မ်ဳိး...ကုလသုတ္- (အိမ္၊ အမ်ဳိး၊ ျမတ္ေသာအမ်ဳိး၊ မိဘအိမ္၊ အလုပ္အေကြ်း)

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းသံဃာႏွင့္အတူ ေကာသလ တိုင္းတို႔၌ ေဒသစာရီ လွည့္လည္ေတာ္မူေသာ္ နာဠႏၵၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ေတာ္မူ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုနာဠႏၵၿမိဳ႕ဝယ္ ပါဝါရိက သူေဌး၏ သရက္ဥယ်ာဥ္၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ နာဠႏၵၿမိဳ႕သည္ အစာေခါင္းပါး၏၊ အသက္ေမြးရန္ ခဲယဥ္း၏၊ ေဖြးေဖြးျဖဴေသာ အ႐ိုးရွိ၏၊ စာေရးတံ လက္မွတ္ျဖင့္ အသက္ေမြးရ၏၊ ထိုအခါ နိဂဏၭနာဋပုတၱသည္ မ်ားစြာေသာ နိဂဏၭပရိသတ္ႏွင့္အတူ နာဠႏၵၿမိဳ႕၌ ေန၏၊ ထိုအခါ နိဂဏၭ၏ တပည့္ အသိဗႏၶက၏သား ရြာသူႀကီးသည္ နိဂဏၭနာဋပုတၱထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေန၏၊ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ အသိဗႏၶက၏သား ရြာသူႀကီးအား နိဂဏၭနာဋပုတၱသည္ ''ရြာသူႀကီး လာေလာ့၊ ရဟန္းေဂါတမကို ဝါဒတင္ေခ်ေလာ့၊ ဤသို႔ ဝါဒတင္ေသာ္ အသိဗႏၶက၏သား ရြာသူႀကီးသည္ ဤသို႔ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႀကီးေသာ ရဟန္း ေဂါတမကို ဝါဒတင္ႏိုင္၏ဟု သင္၏ ေကာင္းေသာ ေက်ာ္ေစာသံသည္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ သြားလတၱံ႔'' ဟူေသာ စကားကို ေျပာဆို၏။

အသွ်င္ ဤသို႔ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႀကီးေသာ ရဟန္းေဂါတမကို အကြၽႏု္ပ္သည္ အဘယ္သို႔ ဝါဒတင္ရပါအံ့နည္း။

ရြာသူႀကီး လာေလာ့၊ သင္သည္ ရဟန္းေဂါတမထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ''အသွ်င္ ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အမ်ဳိးသားတို႔အား အစဥ္ သနားျခင္းကို ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေလာ၊ အစဥ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေလာ၊ အစဥ္ငဲ့ၫွာျခင္းကို ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေလာ'' ဟု ဤသို႔ ဆိုေလာ့၊ ရြာသူႀကီး ရဟန္းေဂါတမသည္ ဤသို႔ အေမးခံရေသာ္ ''ရြာသူႀကီး မွန္၏၊ ငါဘုရားသည္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အမ်ဳိးသားတို႔အား အစဥ္သနားျခင္းကို ခ်ီးမြမ္း၏၊ အစဥ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို ခ်ီးမြမ္း၏၊ အစဥ္ငဲ့ၫွာျခင္းကို ခ်ီးမြမ္း၏'' ဟူ၍ ေျဖခဲ့မူ ''အသွ်င္ဘုရား ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းသံဃာႏွင့္ အတူ အစာေခါင္းပါး ေသာ အသက္ေမြးရန္ ခဲယဥ္းေသာ ေဖြးေဖြးျဖဴသည့္ အ႐ိုးရွိေသာ စာေရးတံလက္မွတ္ျဖင့္ အသက္ေမြးရေသာ အရပ္သို႔ ေဒသစာရီ လွည့္လည္ပါသနည္း၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အမ်ဳိးတို႔၏ ျပတ္ျခင္းငွါ က်င့္ပါသေလာ၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အမ်ဳိးတို႔၏ အက်ဳိးမဲ့ေအာင္ က်င့္ပါသေလာ၊ ျမတ္စြာ ဘုရားသည္ အမ်ဳိးတို႔၏ ပ်က္စီးေအာင္ က်င့္ပါသေလာ'' ဟု ထိုရဟန္းေဂါတမကို ဤသို႔ ဆိုေလေလာ့။
ရြာသူႀကီး ရဟန္းေဂါတမသည္ အစြန္း ႏွစ္ဖက္ရွိေသာ ျပႆနာ အေမးခံရေသာ္ ေထြးအံျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္လတၱံ႕၊ မ်ဳိျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္လတၱံ႕။

အသွ်င္ ေကာင္းပါၿပီဟု အသိဗႏၶက၏ သား ရြာသူႀကီးသည္ နိဂဏၭနာဋပုတၱ၏ စကားကို ဝန္ခံ၍ ေနရာမွထကာ ရွိခိုးလ်က္ အ႐ိုအေသ ျပဳၿပီးေနာက္ ျမတ္စြာ ဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနကာ ''အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အမ်ဳိးသားတို႔အား အစဥ္ သနားျခင္း ကို ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေလာ၊ အစဥ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို ခ်ီးမြမ္းေတာ္ မူသည္ မဟုတ္ေလာ၊ အစဥ္ငဲ့ၫွာျခင္းကို ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေလာ'' ဟူေသာ ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏။

''ရြာသူႀကီး မွန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အမ်ဳိးသားတို႔အား အစဥ္သနားျခင္းကို ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူ၏၊ အစဥ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူ၏၊ အစဥ္ငဲ့ၫွာျခင္းကို ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူ၏''။

အသွ်င္ဘုရား သို႔ျဖစ္လွ်င္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းသံဃာႏွင့္အတူ အစာေခါင္းပါးေသာ အသက္ေမြးရန္ ခဲယဥ္းေသာ ေဖြးေဖြးျဖဴသည့္အ႐ိုးရွိေသာ စာေရးတံလက္မွတ္ျဖင့္ အသက္ေမြးရေသာ အရပ္သို႔ ေဒသစာရီ လွည့္လည္ ပါသနည္း၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အမ်ဳိးတို႔၏ ျပတ္ျခင္းငွါ က်င့္ပါသေလာ၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အမ်ဳိးတို႔၏ အက်ဳိးမဲ့ျခင္းငွါ က်င့္ပါသေလာ၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အမ်ဳိးတို႔၏ ပ်က္စီးျခင္းငွါ က်င့္ပါသေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။


ရြာသူႀကီး ဤကမၻာမွ (ေနာက္)ကိုးဆယ့္ တစ္ကမၻာတို႔ တိုင္ေအာင္ ငါ ေအာက္ေမ့သည္ရွိေသာ္ ခ်က္ၿပီးဆြမ္းကို ေလာင္း႐ံုမွ်ျဖင့္ ပ်က္စီးဖူးေသာ အမ်ဳိးသား တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် ငါ သိျမင္ေတာ္မမူ၊ စင္စစ္ေသာ္ကား ႂကြယ္ဝကုန္ေသာ မ်ားေသာ ဥစၥာရွိကုန္ေသာ မ်ားေသာ ေရႊေငြရွိကုန္ေသာ မ်ားေသာ အသံုးအေဆာင္ရွိကုန္ေသာ မ်ားေသာ ဥစၥာစပါးရွိကုန္ေသာ အမ်ဳိးသား အားလံုးတို႔ သည္ ေပးလွဴျခင္းေၾကာင့္လည္း ႀကီးပြားကုန္၏၊ မွန္ကန္မႈ သစၥာေၾကာင့္လည္း ႀကီးပြားကုန္၏၊ အက်င့္သီလေၾကာင့္လည္း ႀကီးပြားကုန္၏။

ရြာသူႀကီး
အမ်ဳိးတို႔၏ ပ်က္စီးျခင္းငွါ အေၾကာင္း အေထာက္အပံ႕တို႔သည္ ရွစ္မ်ဳိးတို႔တည္း။

၁...
အမ်ဳိးတို႔သည္ မင္းေၾကာင့္လည္း ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏၊

၂...
ခိုးသားဓါးျပေၾကာင့္လည္း ပ်က္စီး ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏၊

၃...
မီးေၾကာင့္လည္း ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏၊

၄...
ေရေၾကာင့္လည္း ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏၊

၅...
ျမႇဳပ္ထားေသာ ဥစၥာသည္လည္း တည္ရာမွ ေရြ႕၏၊

၆...
အားထုတ္မႈ မေကာင္းသျဖင့္လည္း လုပ္ငန္းတို႔ ပ်က္စီးကုန္၏၊

၇...
အမ်ဳိး၌လည္း ထိုစည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ကို ၾကဲျဖန္႔မႈတ္လႊင့္ ဖ်က္စီးတတ္သူ
'အမ်ဳိးမီးခဲ' သည္လည္း ျဖစ္ေပၚလာ၏၊

၈...
ရွစ္ခုေျမာက္ အေၾကာင္းကား မျမဲျခင္းသာလွ်င္ တည္း။

ရြာသူႀကီး
အမ်ဳိးတို႔၏ ပ်က္စီးရန္ အေၾကာင္း အေထာက္အပံ့တို႔သည္ ဤရွစ္မ်ဳိးတို႔တည္း။

ရြာသူႀကီး ဤရွစ္မ်ဳိးေသာ အေၾကာင္း အေထာက္အပံ့မ်ား ရွိပါကုန္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ''အမ်ဳိးတို႔၏ ျပတ္ျခင္းငွါ က်င့္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အမ်ဳိးတို႔၏ အက်ဳိးမဲ့ျခင္းငွါ က်င့္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အမ်ဳိးတို႔၏ ပ်က္စီးျခင္းငွါ က်င့္၏'' ဟု ငါဘုရားအား ဆိုေသာ သူသည္ ထိုစကားကို မပယ္လွ်င္ ထိုစိတ္ကို မပယ္လွ်င္ ထိုအယူကို မစြန္႔လွ်င္ ေဆာင္ယူခဲ့ေသာ ဝန္ထုပ္ကို ပစ္ခ်လိုက္ သကဲ့သို႔ ဤအတူ ငရဲ၌ က်ရ၏။
ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ္ အသိဗႏၶက၏ သား ရြာသူႀကီးသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား...

အသွ်င္ဘုရား (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါေပစြ၊
အသွ်င္ဘုရား (တရားေတာ္သည္) အလြန္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါေပစြ၊
ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ယေန႔မွစ၍ အသက္ထက္ဆံုး (ရတနာသုံးပါးကုိ) ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ေသာ ဥပါသကာ ဟု မွတ္ေတာ္မူပါ'' ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ 361


၉ - ကုလသုတ္၊ ဂါမဏိသံယုတ္၊ သဠာယတနဝဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။


ျပန္ၿပီး...

မာတုဂါမသည္ ဤငါးဌာနတို႔ကုိ ရႏုိင္ခဲကုန္၏...

ဌာနသုတ္- (အေၾကာင္း ၊ တည္ရာ၊ အရပ္၊ ရာထူး)

ရဟန္းတို႔
ေကာင္းမႈကုိ မျပဳခဲ့ဖူးေသာ မာတုဂါမသည္ ဤငါးဌာနတို႔ကုိ ရႏုိင္ခဲကုန္၏။

အဘယ္ငါးဌာနတို႔နည္း-

၁...
ရဟန္းတို႔ ေကာင္းမႈ မျပဳခဲ့ဖူးေသာ မာတုဂါမသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အမ်ဳိး၌ ျဖစ္လုိ၏ ဟူေသာ ဤပဌမဌာနကုိ ရႏုိင္ခဲ၏၊

၂...
ရဟန္းတို႔ ေကာင္းမႈ မျပဳခဲ့ဖူးေသာ မာတုဂါမသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အမ်ဳိး၌ ျဖစ္၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အမ်ဳိးသို႔ ေရာက္လုိ၏ ဟူေသာ ဤဒုတိယဌာနကုိ ရႏုိင္ခဲ၏၊

၃...
ရဟန္းတို႔ ေကာင္းမႈ မျပဳခဲ့ဖူးေသာ မာတုဂါမသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အမ်ဳိး၌ ျဖစ္၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အမ်ဳိးသို႔ ေရာက္ၿပီးလွ်င္ရန္သူ (လင္တူမယား) မရွိဘဲ အိမ္၌ ေနလုိ၏ဟူေသာ ဤတတိယဌာနကုိ ရႏုိင္ခဲ၏၊

၄...
ရဟန္းတို႔ ေကာင္းမႈ မျပဳခဲ့ဖူးေသာ မာတုဂါမသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အမ်ဳိး၌ ျဖစ္၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အမ်ဳိးသို႔ ေရာက္ၿပီးလွ်င္ရန္သူ (လင္တူမယား) မရွိဘဲ အိမ္၌ ေနရသည္ျဖစ္၍ သားသမီး ရွိသူ ျဖစ္လုိ၏ဟူေသာ ဤစတုတၴဌာနကုိ ရႏုိင္ခဲ၏၊

၅...
ရဟန္းတို႔ ေကာင္းမႈ မျပဳခဲ့ဖူးေသာ မာတုဂါမသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အမ်ဳိး၌ ျဖစ္၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အမ်ဳိးသို႔ ေရာက္ၿပီးလွ်င္ ရန္သူ (လင္တူမယား) မရွိဘဲ အိမ္၌ ေနရသည္ ျဖစ္၍ သားသမီး ရွိသူျဖစ္လ်က္ လင္ကုိ လႊမ္းမုိး၍ ျဖစ္လုိ၏ဟူေသာ ဤပၪၥမဌာနကုိ ရႏုိင္ခဲ၏။

ရဟန္းတို႔ ေကာင္းမႈ မျပဳခဲ့ဖူး ေသာ မာတုဂါမသည္ ဤငါးဌာနကုိ ရႏုိင္ခဲ၏။311

၈ - ဌာနသုတ္၊ မွ၊ ဗလဝဂ္၊ သဠာယတနဝဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Saturday, August 15, 2009

ဒါရွိတယ္ဆိုၿပီး ဒီလိုမလုပ္နဲ႔...


ေဒဝဒတ္အေၾကာင္း...

ထုိအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အႏုပိယနိဂံုး၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေတာ္မူသေရြ႕ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူၿပီးလွ်င္ အစဥ္အတုိင္း ေဒသစာရီ လွည့္လည္ ေတာ္မူလတ္ေသာ္ ေကာသမၺီျပည္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူ၍ ထုိေကာသမၺီျပည္ ေဃာသိတာ႐ံုေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူ၏။ ထုိအခါ ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ကပ္၍ တစ္ေယာက္ထီးတည္း ကိန္းေအာင္းေသာ ေဒဝဒတ္အား-

''ငါ့အား မ်ားေသာ လာဘ္သပ္ပကာကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္မည့္ အဘယ္သို႔ေသာ သူကုိ ငါသည္ ၾကည္ညိဳေစရအံ့နည္း'' ဟု အၾကံျဖစ္၏၊

ထုိေနာက္ ေဒဝဒတ္အား-
''ဤအဇာတသတ္ မင္းသားသည္ ငယ္လည္း ငယ္၏၊ ေနာင္လည္း ေကာင္းစား လတၱံ ့၊ ငါ့အားမ်ားစြာေသာ လာဘ္သပ္ပကာကုိ ျဖစ္ေစမည့္ ယင္းအဇာတသတ္ မင္းသားကုိ ၾကည္ညိဳေစရမူ ေကာင္းေလစြ'' ဟု အၾကံ ျဖစ္ျပန္၏။

ထုိေနာက္ ေဒဝဒတ္သည္ ေက်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာကုိ သိမ္းဆည္းၿပီးလွ်င္ သပိတ္ သကၤန္းကုိ ယူ၍ အစဥ္အတုိင္း ဖဲခြာသြားသည္ ရွိေသာ္ ရာဇၿဂဳိဟ္ျပည္သို႔ ေရာက္၏။ ထုိအခါ ေဒဝဒတ္သည္ မိမိအသြင္ကုိ ေဖ်ာက္ၿပီးလွ်င္ သူငယ္ အသြင္ ဖန္ဆင္းလ်က္ ခါး၌ ေႁမြကုိ ပတ္၍ အဇာတသတ္ မင္းသား၏ ရင္ခြင္၌ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚလာ၏။

ထုိအခါ အဇာတသတ္ မင္းသားသည္ ေၾကာက္၏၊ ထိတ္၏၊ ရြံရွာ၏၊ တုန္လႈပ္၏။
ထုိအခါ ေဒဝဒတ္သည္ အဇာတသတ္ မင္းသားအား-

''မင္းသား သင္သည္ ကြၽႏု္ပ္ကုိ ေၾကာက္သေလာ'' ဟု ေမး၏။
''မွန္ပါ ေၾကာက္ပါ၏၊ သင္ အဘယ္သူနည္း'' ဟု (ျပန္၍ ေမး၏)။
''ငါ ေဒဝဒတ္တည္း'' ဟု (ဆုိ၏)။
''အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္ဘုရားသည္ အသွ်င္ေဒဝဒတ္ျဖစ္မူ မိမိ အသြင္ျဖင့္ သာလွ်င္ ထင္ရွားျဖစ္ပါေလာ့'' ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ထုိအခါ ေဒဝဒတ္သည္ သူငယ္အသြင္ကုိ ေဖ်ာက္ၿပီးလွ်င္ ဒုကုဋ္ သပိတ္သကၤန္း ကုိ ေဆာင္လ်က္ အဇာတသတ္မင္းသား၏ ေရွ႕၌ ရပ္၏။ ထုိအခါ အဇာတသတ္ မင္းသားသည္ ေဒဝဒတ္အား ဤတန္ခုိးျပာဋိဟာအားျဖင့္ အလြန္ ၾကည္ညိဳသည္ ျဖစ္၍ ရထား ငါးရာတို႔ျဖင့္ ည နံနက္ ဆည္းကပ္၏၊ ဆြမ္းအုပ္ငါးရာတို႔ကုိလည္း ပို႔ေစ၏။

ထုိအခါ လာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာျဖင့္ ႏွိပ္စက္ လႊမ္းမုိးထားေသာ စိတ္ရွိေသာ ေဒဝဒတ္အား ''ငါသည္ ရဟန္းသံဃာကုိ ေဆာင္အံ့'' ဟူေသာ အလုိဆႏၵသည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏။ ထုိစိတ္ ျဖစ္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပဳိင္နက္ ေဒဝဒတ္သည္ ထုိတန္ခုိးမွ ေလွ်ာေလ၏။

ထုိအခါ အသွ်င္မဟာေမာဂၢလႅာန္၏ အလုပ္အေကြၽးျဖစ္ေသာ ကကုဓမည္ေသာ ေကာဠိယ မင္းသားသည္ ယခုပင္ စုေတ၍ တစ္ခုေသာ စိတ္ျဖင့္ ၿပီးေသာ ကုိယ္သို႔ 'နတ္ျပည္သို႔' ေရာက္၏။ ထုိကကုဓ နတ္သားအား မဂဓတုိင္း ဂါမေခတ္ ႏွစ္ခု သံုးခုေလာက္ မွ်ေသာ ခႏၶာကုိယ္ကုိ ရ၏၊ ထုိကကုဓနတ္သားသည္ ထုိခႏၶာကုိယ္ကုိ ရျခင္းျဖင့္ မိမိကုိ လည္းေကာင္း၊ သူတစ္ပါးကုိ လည္းေကာင္း မႏွိပ္စက္ေစ၊ ထုိအခါ ကကုဓ နတ္သားသည္ အသွ်င္ မဟာေမာဂၢလႅာန္ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေနာက္ ရွိခုိး၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ္တည္ကာ''

အသွ်င္ဘုရား လာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာျဖင့္ ႏွိပ္စက္ လႊမ္းမုိးထားေသာ စိတ္ရွိေသာ ေဒဝဒတ္အား 'ငါသည္ ရဟန္းသံဃာကုိ ေဆာင္အံ့' ဟူေသာ အလုိဆႏၵသည္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါၿပီ၊ အသွ်င္ဘုရား ထုိစိတ္ ျဖစ္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပဳိင္နက္ ေဒဝဒတ္သည္ ထုိတန္ခုိးမွ ေလွ်ာခဲ့ပါၿပီ'' ဟု ေလွ်ာက္၏။ ေလွ်ာက္ၿပီးေနာက္ အသွ်င္ မဟာေမာဂၢလႅာန္ကုိ ရွိခုိးၿပီးလွ်င္ အ႐ုိအေသျပဳကာ ထုိေနရာ၌ပင္ ကြယ္ေပ်ာက္ေလ၏။

ထုိအခါ အသွ်င္မဟာေမာဂၢလႅာန္သည္
ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေနာက္ ရွိခုိး၍ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထုိင္ကာ-

''အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္၏ အလုပ္အေကြၽးျဖစ္ေသာ ကကုဓမည္ေသာ ေကာဠိယ မင္းသားသည္ ယခုပင္ စုေတလ်က္ တစ္ခုေသာ စိတ္ျဖင့္ ၿပီးေသာ ကုိယ္သို႔ 'နတ္ျပည္သို႔' ေရာက္ပါ၏၊ ထုိ နတ္သားအား မဂဓတုိင္း ဂါမေခတ္ ႏွစ္ခု သံုးခု ေလာက္ႀကီးေသာ ခႏၶာကုိယ္ကုိ ရပါ၏၊ ထုိ နတ္သားသည္ ထုိခႏၶာကုိယ္ကုိ ရျခင္းျဖင့္ မိမိကုိ လည္းေကာင္း၊ သူတစ္ပါးကုိ လည္းေကာင္း မႏွိပ္ စက္ေစပါ။ အသွ်င္ဘုရား ထုိအခါ ကကုဓ နတ္သားသည္ အကြၽႏု္ပ္ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေနာက္ အကြၽႏု္ပ္ကုိ ရွိခုိးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ္ပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ္ၿပီးေသာ ကကုဓ နတ္သားသည္ အကြၽႏု္ပ္အား-

''အသွ်င္ဘုရား လာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာျဖင့္ ႏွိပ္စက္ လႊမ္းမုိးထားေသာ စိတ္ရွိေသာ ေဒဝဒတ္အား 'ငါသည္ ရဟန္းသံဃာကုိ ေဆာင္အံ့' ဟူေသာ အလုိဆႏၵ ျဖစ္ေပၚလာ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ထုိစိတ္ ျဖစ္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပဳိင္နက္ ေဒဝဒတ္သည္ ထုိတန္ခုိးမွ ေလွ်ာခဲ့ၿပီ'' ဟု ေလွ်ာက္ပါသည္။ ဤစကားကုိ ေလွ်ာက္ၿပီးေနာက္ အကြၽႏု္ပ္ကုိ ရွိခုိးၿပီးလွ်င္ အ႐ုိအေသျပဳကာ ထုိေနရာ၌ပင္ ကြယ္ခဲ့ပါ၏'' ဟု ေလွ်ာက္၏။

ေမာဂၢလႅာန္ သင္၏ စိတ္ျဖင့္ ကကုဓနတ္သားစိတ္ကုိ ပုိင္းျခား၍ သိသေလာ၊ ကကုဓနတ္သား ေျပာသမွ်စကား အလံုးစံုသည္ ေျပာဆုိတုိင္းပင္ ျဖစ္သေလာ၊ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ မျဖစ္သေလာ ဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္၏ စိတ္ျဖင့္လည္း ကကုဓ နတ္သားစိတ္ကုိ ပုိင္းျခား၍ သိပါ၏၊ ကကုဓနတ္သား ေျပာသမွ်စကား အလံုးစံုသည္ ေျပာဆုိတုိင္းပင္ ျဖစ္ပါ၏၊ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ မျဖစ္ပါဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ေမာဂၢလႅာန္ ဤစကားကုိ ေစာင့္စည္းေလာ့။
ေမာဂၢလႅာန္ ဤစကားကုိ ေစာင့္စည္းေလာ့။

ယခုအခါ ထုိ (မဂ္ဖုိလ္မွ) အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေသာ ေယာက္်ားသည္ မိမိကုိယ္ကုိ ကုိယ္တုိင္ပင္ ထင္ရွားျပဳလိမ့္မည္။ 333

ေဒဝဒတ္အေၾကာင္း၊ ပဌမအခန္း၊ သံဃေဘဒကကၡႏၶက၊ စူဠဝဂ္ပါဠိေတာ္။ ၀ိနယ။
ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။