ေနာင္တခ်ိန္ လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ၾကပါေစရန္ တရားပံုမ်ား၏ comment တြင္ တရားစာမ်ားပါ ထဲ့ေပးထားပါသည္။


သူေတာ္ေကာင္းတရားမ်ား လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဤအ၀ိုင္းေလးမ်ား အတြင္းမွာ တရားစာမ်ား တရားပံုမ်ားကို သြပ္သြင္းထားပါတယ္ သင္တို႔ စိတ္တိုင္းၾက ကူးယူျဖတ္ေတာက္ လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။


Saturday, October 31, 2009

ေရအိုင္ႏွင့္တူေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလးေယာက္...


စတုကၠပုဂၢလပညတ္- မွ၊

ေရအိုင္ႏွင့္တူေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလးေယာက္...

ထုိမာတိကာပုဒ္၌ ေရအိုင္ႏွင့္တူေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလးေယာက္တို႔သည္ အဘယ္တို႔ နည္း၊ တိမ္လ်က္ နက္ေယာင္ရွိေသာ ေရအိုင္၊ နက္လ်က္ တိမ္ေယာင္ရွိေသာ ေရအိုင္၊ တိမ္လည္းတိမ္၍ တိမ္ေယာင္လည္း ရွိေသာ ေရအိုင္၊ နက္လည္းနက္၍ နက္ေယာင္လည္းရွိေသာ ေရအိုင္ဟူ၍ ေရအုိင္တို႔သည္ ေလးမ်ိဳးရွိကုန္၏၊

ဤအတူပင္လွ်င္
ေရအုိင္ႏွင့္တူေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလးေယာက္တို႔သည္
ေလာက၌ ထင္ရွား ရွိကုန္၏၊

ေလးေယာက္တို႔ဟူသည္ အဘယ္တို႔နည္း၊

၁... တိမ္လ်က္ နက္ေယာင္ရွိေသာ ေရအိုင္ႏွင့္တူေသာ ပုဂၢိဳလ္၊
၂... နက္လ်က္ တိမ္ေယာင္ရွိေသာ ေရအိုင္ႏွင့္တူေသာ ပုဂၢိဳလ္၊
၃... တိမ္လည္းတိမ္၍ တိမ္ေယာင္လည္း ရွိေသာ ေရအိုင္ႏွင့္တူေသာ ပုဂၢိဳလ္၊
၄... နက္လည္းနက္၍ နက္ေယာင္လည္းရွိေသာ ေရအိုင္ႏွင့္တူေသာ ပုဂၢိဳလ္၊
ဟူ၍ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ေလးေယာက္တို႔တည္း။

၁... တိမ္လ်က္ နက္ေယာင္ရွိေသာ ေရအိုင္ႏွင့္တူေသာ ပုဂၢိဳလ္၊
အဘယ္သို႔လွ်င္ ပုဂၢိဳလ္သည္ တိမ္လ်က္ နက္ေယာင္ရွိေသာ ေရအိုင္ႏွင့္တူ သနည္း၊ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ ေရွ႕သို႔တက္ျခင္း၊ ေနာက္သို႔ဆုတ္ ျခင္း၊ တူ႐ူၾကည့္ျခင္း၊ တေစာင္းၾကည့္ျခင္း၊ ေကြးျခင္း၊ ဆန္႔ျခင္း၊ ဒုကုဋ္ သပိတ္ သကၤန္း ဝတ္႐ံု ယူေဆာင္ျခင္းသည္ ၾကည္ညိဳဖြယ္ရွိ၏၊ ထုိၾကည္ညိဳဖြယ္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ''ဤေလာဘၾကဥ္ေသာ ခႏၶာငါးပါးသည္ကား ဆင္းရဲတည္း'' ဟူ၍ ဟုတ္မွန္ေသာအတုိင္း မသိ။ပ။ ''ဤမဂၢင္ရွစ္ပါးသည္ကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္တည္း'' ဟူ၍ ဟုတ္မွန္ေသာအတုိင္း မသိ၊ ဤသို႔ ၾကည္ညိဳဖြယ္ရွိလ်က္ အမွန္တရားကို မသိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ တိမ္လ်က္ နက္ေယာင္ရွိေသာ ေရအိုင္ႏွင့္ တူ၏၊ ထုိေရအုိင္သည္ တိမ္လ်က္ နက္ေယာင္ ရွိသကဲ့သို႔ ဤသို႔ ၾကည္ညိဳဖြယ္ရွိလ်က္ အမွန္တရားကို မသိေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ထုိေရအုိင္ႏွင့္ တူ၏ဟူ၍ မွတ္အပ္၏။

၂... နက္လ်က္ တိမ္ေယာင္ရွိေသာ ေရအိုင္ႏွင့္တူေသာ ပုဂၢိဳလ္၊
အဘယ္သို႔လွ်င္ ပုဂၢိဳလ္သည္ နက္လ်က္ တိမ္ေယာင္ရွိေသာ ေရအိုင္ႏွင့္ တူသနည္း၊ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ ေရွ႕သို႔တက္ျခင္း၊ ေနာက္သို႔ ဆုတ္ျခင္း၊ တူ႐ူၾကည့္ျခင္း၊ တေစာင္းၾကည့္ျခင္း၊ ေကြးျခင္း၊ ဆန္႔ျခင္း၊ ဒုကုဋ္ သပိတ္သကၤန္း ဝတ္႐ံုယူေဆာင္ျခင္းသည္ ၾကည္ညိဳဖြယ္ မရွိ၊ ထုိၾကည္ညိဳဖြယ္ မရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ''ဤေလာဘၾကဥ္ေသာ ခႏၶာငါးပါးသည္ကား ဆင္းရဲတည္း'' ဟူ၍ ဟုတ္မွန္ေသာ အတုိင္း သိ၏။ပ။ ''ဤမဂၢင္ရွစ္ပါးသည္ကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္)သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္တည္း'' ဟူ၍ ဟုတ္မွန္ေသာအတုိင္း သိ၏၊ ဤသို႔ ၾကည္ညိဳဖြယ္ မရွိဘဲလ်က္ အမွန္တရားကို သိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ နက္လ်က္ တိမ္ေယာင္ရွိေသာ ေရအိုင္ႏွင့္ တူ၏၊ ထုိေရအုိင္သည္ နက္လ်က္ တိမ္ေယာင္ ရွိသကဲ့သို႔ ဤသို႔ ၾကည္ညိဳဖြယ္ မရွိဘဲလ်က္ အမွန္တရားကို သိေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ထုိေရအုိင္ႏွင့္ တူ၏
ဟူ၍ မွတ္အပ္၏။

၃... တိမ္လည္းတိမ္၍ တိမ္ေယာင္လည္း ရွိေသာ ေရအိုင္ႏွင့္တူေသာ ပုဂၢိဳလ္၊
အဘယ္သို႔လွ်င္ ပုဂၢိဳလ္သည္ တိမ္လည္းတိမ္၍ တိမ္ေယာင္လည္းရွိေသာ ေရအိုင္ႏွင့္ တူသနည္း၊ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ ေရွ႕သို႔တက္ျခင္း၊ ေနာက္သို႔ဆုတ္ျခင္း၊ တူ႐ူၾကည့္ျခင္း၊ တေစာင္း ၾကည့္ျခင္း၊ ေကြးျခင္း၊ ဆန္႔ျခင္း၊ ဒုကုဋ္သပိတ္သကၤန္း ဝတ္႐ံု ယူေဆာင္ျခင္းသည္ ၾကည္ညိဳဖြယ္လည္း မရွိ၊ ထုိၾကည္ညိဳဖြယ္ မရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ''ဤေလာဘၾကဥ္ေသာ ခႏၶာငါးပါးသည္ ကား ဆင္းရဲတည္း'' ဟူ၍ ဟုတ္မွန္ေသာအတုိင္း မသိ။ပ။ ''ဤမဂၢင္ရွစ္ပါးသည္ ကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္)သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္တည္း'' ဟူ၍ ဟုတ္မွန္ေသာအတုိင္း မသိ၊ ဤသို႔ ၾကည္ညိဳဖြယ္လည္း မရွိ, အမွန္တရားကို လည္း မသိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ တိမ္လည္းတိမ္၍ တိမ္ေယာင္လည္းရွိေသာ ေရအိုင္ႏွင့္ တူ၏၊ ထုိေရအုိင္သည္ တိမ္လည္းတိမ္၍ တိမ္ေယာင္လည္း ရွိသကဲ့သို႔ ဤသို႔ ၾကည္ညိဳဖြယ္လည္း မရွိ, အမွန္ တရားကိုလည္း မသိေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ထုိေရအုိင္ႏွင့္ တူ၏ဟူ၍ မွတ္ အပ္၏။ (၃)

၄... နက္လည္းနက္၍ နက္ေယာင္လည္းရွိေသာ ေရအိုင္ႏွင့္တူေသာ ပုဂၢိဳလ္၊
အဘယ္သို႔လွ်င္ ပုဂၢိဳလ္သည္ နက္လည္းနက္၍ နက္ေယာင္လည္းရွိေသာ ေရအိုင္ႏွင့္ တူသနည္း၊ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ ေရွ႕သို႔တက္ျခင္း၊ ေနာက္သို႔ဆုတ္ျခင္း၊ တူ႐ႈ ၾကည့္ျခင္း၊ တေစာင္း ၾကည့္ျခင္း၊ ေကြးျခင္း၊ ဆန္႔ျခင္း၊ ဒုကုဋ္သပိတ္သကၤန္း ဝတ္႐ံုယူေဆာင္ျခင္းသည္ ၾကည္ညိဳဖြယ္လည္း ရွိ၏၊ ထုိၾကည္ညိဳဖြယ္ ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ''ဤေလာဘၾကဥ္ေသာ ခႏၶာငါးပါးသည္ ကား ဆင္းရဲတည္း'' ဟူ၍ ဟုတ္မွန္ေသာအတုိင္း သိ၏။ပ။ ''ဤမဂၢင္ရွစ္ပါးသည္ ကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္)သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္တည္း'' ဟူ၍ ဟုတ္မွန္ ေသာအတုိင္း သိ၏၊ ဤသို႔ ၾကည္ညိဳဖြယ္လည္း ရွိ၍ အမွန္တရားကိုလည္း သိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ နက္လည္းနက္၍ နက္ေယာင္လည္းရွိေသာ ေရအိုင္ႏွင့္ တူ၏၊ ထုိေရအုိင္သည္ နက္လည္းနက္၍ နက္ေယာင္လည္း ရွိသကဲ့သို႔ ဤသို႔ ၾကည္ညိဳဖြယ္လည္း ရွိ၍ အမွန္ တရားကိုလည္း သိေသာ ပုဂၢိဳလ္ကိုထုိေရအုိင္ႏွင့္ တူ၏ဟူ၍ မွတ္အပ္၏။ (၄)

ေလာက၌ ထင္ရွားရွိေသာ ေရအုိင္ႏွင့္တူေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလးေယာက္တို႔သည္ ဤသည္တို႔ေပတည္း။ 161

၄ - စတုကၠပုဂၢလပညတ္၊ မွ၊ နိေဒၵသ၊ ပုဂၢလပညတ္ပါဠိေတာ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Thursday, October 29, 2009

ေသမင္း မျမင္ရာ နိဗၺာန္သို႔ ...

စူဠပႏၴကသုတ္...

အကြၽႏ္ုပ္သည္ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-
အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၴိျပည္ အနာထပိဏ္ သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထုိအခါ အသွ်င္ စူဠပႏၳကသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ မနီးမေဝး၌ သတိကို ေရွး႐ႈထင္ေစၿပီးလွ်င္ ကိုယ္ကို ေျဖာင့္မတ္စြာ ထား၍ ထက္ဝယ္ဖြဲ႔ေခြ ထုိင္ေန၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ မနီးမေဝး၌ သတိကို ေရွး႐ႈထင္ေစၿပီးလွ်င္ကိုယ္ကို ေျဖာင့္မတ္စြာထား၍ ထက္ဝယ္ဖြဲ႔ေခြ ထုိင္ေနေသာ အသွ်င္စူဠပႏၳကကို ျမင္ေတာ္မူ၏။ ထုိအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤအေၾကာင္းအရာကို သိေတာ္မူ၍ ထုိသိေသာ အခ်ိန္၌-

''ေကာင္းစြာ ထားအပ္ေသာကိုယ္ ေကာင္းစြာ ထားအပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ရပ္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ထုိင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ထုိမွတစ္ပါး ေလ်ာင္းေသာ္ လည္းေကာင္း ဤသို႔ သတိကို ေကာင္းစြာထားေသာ ရဟန္းသည္ ေရွ႕ေနာက္ျဖစ္ေသာ အက်ဳိးထူးကို ရရာ၏။ ေရွ႕ေနာက္ျဖစ္ေသာ အက်ဳိးထူးကို ရေသာေၾကာင့္ ေသမင္း မျမင္ရာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ႏိုင္ရာ၏'' ဟု ဤဥဒါန္းကို က်ဴးရင့္ေတာ္မူ၏။ 50

၁ဝ - စူဠပႏၳကသုတ္၊ ေသာဏဝဂ္၊ ဥဒါန္းပါဠိေတာ္၊ ခုဒၵကနိကာယ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

ငါတု႔ိသည္ ႐ုိေသမႈ အေလးျပဳမႈရေအာင္ လုပ္ၾကကုန္အံ့...


ပိ႑ပါတိကသုတ္

အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-
အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္ သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထုိအခါ ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ ဆြမ္းခံရြာမွ ဖဲၾကကုန္၍ ေရခံတက္ပင္ေရာက္ရာ ကေရရိ- (ေရခံတက္ပင္) တန္ေဆာင္းဝန္း၌ စုေဝးထုိင္ေနၾကကုန္ေသာ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းတ႔ိုအား ဤၾကားညႇပ္စကားသည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏။


ငါ့သွ်င္တို႔ ဆြမ္းခံလွည့္လည္ေသာ
ပိ႑ပါတ္ဓုတင္ေဆာင္ ရဟန္းသည္ ရံဖန္ရံခါ
ႏွစ္သက္ဖြယ္ ႐ူပါ႐ံုတို႔ကို မ်က္စိ ျဖင့္ ျမင္ရ၏။
ႏွစ္သက္ဖြယ္ အသံတို႔ကုိ နားျဖင့္ ၾကားရ၏။
ႏွစ္သက္ဖြယ္ အနံ႔တို႔ကုိ ႏွာေခါင္းျဖင့္ နမ္းရ၏။
ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရသာ႐ံုတို႔ကုိ လွ်ာျဖင့္လ်က္ရ၏။
ႏွစ္သက္ဖြယ္ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုတို႔ကုိ ကိုယ္ျဖင့္ ေတြ႕ထိရ၏။


ငါ့သွ်င္တို႔ ပိ႑ပါတ္ဓုတင္ေဆာင္ ရဟန္းသည္ ႐ုိေသမႈ အေလးျပဳမႈ ျမတ္ႏိုးမႈ ပူေဇာ္မႈ တုပ္ဝပ္မႈကို ခံယူကာ ဆြမ္းခံလွည့္လည္၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ယခု ငါတို႔ သည္လည္း ပိ႑ပါတ္ဓုတင္ ေဆာင္ၾကကုန္အံ့၊ ငါတို႔သည္လည္း ရံဖန္ရံခါ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ႐ူပါ႐ံုတို႔ကို မ်က္စိျဖင့္ ျမင္ရကုန္ အံ့၊ ႏွစ္သက္ဖြယ္ အသံတို႔ကုိ နားျဖင့္ ၾကားရကုန္အံ့၊ ႏွစ္သက္ဖြယ္ အနံ႔တို႔ကုိ ႏွာေခါင္းျဖင့္ နမ္းရကုန္အံ့၊ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရသာ႐ံုတို႔ကုိ လွ်ာျဖင့္ လ်က္ရကုန္အံ့၊ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုတို႔ကုိကိုယ္ျဖင့္ ေတြ႕ထိရကုန္အံ့၊ ငါတို႔သည္လည္း ႐ုိေသမႈ အေလးျပဳမႈ ျမတ္ႏိုးမႈ ပူေဇာ္မႈ တုပ္ဝပ္မႈကို ခံယူၾကကာ ဆြမ္းခံလွည့္လည္ၾကကုန္အံ့ဟု ထုိရဟန္းတို႔၏ ဤၾကားညႇပ္ စကားသည္ မၿပီးျပတ္ေသး။

ထုိအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ညေနခ်မ္းအခါ တစ္ပါးတည္း ကိန္းေအာင္းေနရာမွ ထ၍ ေရခံတက္ပင္ ေရာက္ရာ ကေရရိတန္ေဆာင္းဝန္းသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လ်က္ ခင္းထားေသာ ေနရာ၌ ထုိင္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ရဟန္းတို႔ကို ''ရဟန္းတို႔ ယခုအခါ အဘယ္စကားျဖင့္ စုေဝးေနထုိင္ၾက ကုန္သနည္း။ သင္တို႔၏ မၿပီးျပတ္ေသးေသာ ၾကားညႇပ္စကားသည္ အဘယ္နည္း'' ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ဘုရား ဤအရပ္၌ ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ ဆြမ္းခံရြာမွ ဖဲၾကကုန္၍ ေရခံတက္ပင္ ေရာက္ရာ ကေရရိတန္ေဆာင္း ဝန္း၌ စုေဝး ထုိင္ေနၾကကုန္ေသာ တပည့္ေတာ္တို႔အား ဤၾကားညႇပ္ စကားသည္ ျဖစ္ပါ၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဆြမ္းခံလွည့္လည္ ေသာ ပိ႑ပါတ္ဓုတင္ေဆာင္ ရဟန္းသည္ ရံဖန္ရံခါ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ႐ူပါ႐ံုတို႔ကို မ်က္စိျဖင့္ ျမင္ရ၏။ ႏွစ္သက္ဖြယ္ အသံတို႔ကုိ နားျဖင့္ ၾကားရ၏။ ႏွစ္သက္ဖြယ္ အနံ႔တို႔ကုိ ႏွာေခါင္းျဖင့္ နမ္းရ၏။ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရသာ႐ံုတို႔ကုိ လွ်ာျဖင့္လ်က္ ရ၏။ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုတို႔ကုိ ကိုယ္ျဖင့္ ေတြ႕ထရိ ၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ပိ႑ပါတ္ဓုတင္ေဆာင္ ရဟန္းသည္ ႐ုိေသမႈ အေလးျပဳမႈ ျမတ္ႏိုးမႈ ပူေဇာ္မႈ တုပ္ဝပ္မႈကို ခံယူကာ ဆြမ္းခံလွည့္လည္၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ယခု ငါတို႔သည္လည္း ပိ႑ပါတ္ ဓုတင္ ေဆာင္ၾကကုန္အံ့၊ ငါတို႔သည္လည္း ရံဖန္ရံခါ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ႐ူပါ႐ံုတို႔ကို မ်က္စိျဖင့္ ျမင္ရကုန္အံ့၊ ႏွစ္သက္ဖြယ္ အသံတို႔ကုိ နားျဖင့္ ၾကားရကုန္အံ့၊ ႏွစ္သက္ဖြယ္ အနံ႔တို႔ကုိ ႏွာေခါင္းျဖင့္ နမ္းရကုန္အံ့၊ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရသာ႐ံုတို႔ကုိ လွ်ာျဖင့္လ်က္ ရကုန္အံ့၊ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုတို႔ကုိ ကိုယ္ျဖင့္ ေတြ႕ထိရကုန္အံ့၊ ငါတု႔ိသည္လည္း ႐ုိေသမႈ အေလးျပဳမႈ ျမတ္ႏိုးမႈ ပူေဇာ္မႈ တုပ္ဝပ္မႈကို ခံယူၾကကာ ဆြမ္းခံ လွည့္လည္ၾကကုန္အံ့။

အသွ်င္ဘုရား ဤစကားသည္ တပည့္ေတာ္တို႔၏ မၿပီးျပတ္ေသးေသာ ၾကားညႇပ္ စကားပါတည္း။ ထုိအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ႂကြေရာက္လာပါ၏ဟု ေလွ်ာက္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ...
ယံုၾကည္မႈ သဒၶါတရားျဖင့္ လူ႕ေဘာင္မွ ထြက္၍ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳ ၾကေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔အား ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ စကားကို ေျပာဆိုျခင္းသည္ မေလ်ာက္ပတ္။

ရဟန္းတို႔ ...
စုေဝးေနထုိင္ၾကကုန္ေသာ သင္တို႔အား တရားႏွင့္စပ္ေသာ စကားကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျမတ္ေသာ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းကိုေသာ္ လည္းေကာင္း ဤႏွစ္ပါး ကိုသာ ျပဳသင့္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ထုိအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤအေၾကာင္းအရာကို သိေတာ္မူ၍ ထုိ သိေသာအခ်ိန္၌- ''ရဟန္းသည္ မ်က္ေမွာက္ မ်က္ကြယ္၌ ခ်ီးမြမ္းေက်ာ္ေစာသံကို မွီသူ အကယ္၍ မျဖစ္ခဲ့မူ ပိ႑ပါတ္ဓုတင္ကို ေဆာင္ကာ မိမိကိုယ္ကို ေမြးျမဴေသာ သူတစ္ပါးတို႔ ေမြးျမဴမႈကို မခံမူ၍ တာဒိဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းအား နတ္တို႔ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးကုန္၏'' ဟု ဤဥဒါန္းကို က်ဴးရင့္ေတာ္မူ၏။ 28

၈ - ပိ႑ပါတိကသုတ္၊ နႏၵဝဂ္၊ ဥဒါန္းပါဠိေတာ္၊ ခုဒၵကနိကာယ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

သရက္သီးမွည့္ကို ေပးလွဴ၍...

အမၺဝနေပတဝတၳဳ - (အမၺဝန=သရက္ေတာ)


လူ႔ဘဝ၌ က်န္ရစ္သူသမီးက
သရက္သီးမွည့္ ေရခ်မ္းႏွင့္ ယာဂုကုိ ေပးလွဴ၍ အမွ်ေဝေသာေၾကာင့္
ေရကန္ သရက္ဥယ်ာဥ္တို႔ျဖင့္ ခ်မ္းသာခြင့္ရေသာ ၿပိတၱာ။


သင္၏ ဤေရကန္သည္ အလြန္ ႏွလံုးေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိ၍ ညီၫြတ္ေသာ အျပင္လည္း ရွိေပ၏၊ ေကာင္းေသာ ဆိပ္ကမ္းလည္း ရွိ၏၊ မ်ားေသာ ေရလည္း ရွိ၏၊ ေကာင္းစြာ ပြင့္ေသာ ပန္းလည္း ရွိ၏၊ ပ်ားပိတုန္း အေပါင္းတို႔ျဖင့္ ႁပြမ္း၏၊ သင္သည္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ ဤေရကန္ကို အဘယ္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ရအပ္သနည္း။ 796

နတ္သား သင္၏ ဤသရက္ဥယ်ာဥ္သည္ အလြန္ ႏွလံုးေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိ၏၊ ဥတု သံုးပါးလံုး ခ်မ္းသာကို ရြက္ေဆာင္လ်က္ အသီးတို႔ကို ေဆာင္၏၊ အခါခပ္သိမ္း ပြင့္၏၊ ပ်ားပိတုန္း အေပါင္းတို႔ျဖင့္ ႁပြမ္း၏၊ ဤဗိမာန္ကို သင္သည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ရအပ္သနည္းဟု ကုန္သည္မ်ားကေမး၏။ 797

ကုန္သည္တို႔ အကြၽႏု္ပ္၏ သမီးသည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ရည္၍ သရက္သီးမွည့္ကို လည္းေကာင္း၊ ေရကို လည္းေကာင္း၊ ယာဂုကို လည္းေကာင္း ေပးလွဴ၏၊ သမီး၏ ထုိေပးလွဴေသာ အလွဴေၾကာင့္ ဤသရက္ ဥယ်ာဥ္၌ သရက္သီးမွည့္ကို လည္းေကာင္း၊ ဤေရကန္၌ ေရကို လည္းေကာင္း ဤဗိမာန္ ပေဒသာပင္ စသည္တို႔၌ ႏွလံုးေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိ၍ ခ်မ္းေအးေသာ အရိပ္ကို အကြၽႏု္ပ္ ရပါ၏ဟု ၿပိတၱာက ေျပာဆို၏။ 798

အလွဴေပးျခင္း၏ လည္းေကာင္း၊ ဣေႁႏၵကို ဆံုးမျခင္း၏ လည္းေကာင္း၊ သီလ ေစာင့္ထိန္းျခင္း၏ လည္းေကာင္း အက်ဳိးကို ကုသုိလ္ကံသည္ ဤသို႔ပင္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ခံစားအပ္ေသာ အက်ဳိးရွိ၏ဟု ၾကည့္႐ႈၾကကုန္ေလာ့၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ေရွးက အရွင္သခင္တို႔ အိမ္၌ ကြၽန္မ ျဖစ္ၿပီး၍ ယခုအခါ အိမ္ကို အစိုးရေသာ ေခြၽးမ ျဖစ္ပါ၏ဟု ၿပိတၱာ၏ သမီးက ရြတ္ဆို၏။ 799

၁၂ - အမၺဝနေပတဝတၴဳ၊ မဟာဝဂ္၊ ေပတဝတၳဳပါဠိေတာ္။ ခုဒၵကနိကာယ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Wednesday, October 28, 2009

႐ုိေသမႈ ရွိေသာ ထုိရဟန္းသည္...

ဒုတိယ အဂါရဝသုတ္ မွ...

ရဟန္းတုိ႔ ႐ုိေသမႈ တုပ္ဝပ္မႈ တူေသာ အသက္ေမြးမႈ ရွိေသာ ထုိရဟန္းသည္ သီတင္းသံုးေဖာ္တုိ႔၌ ျမတ္ေသာ က်င့္ဝတ္တရားကုိ ျဖည့္က်င့္လိမ့္မည္ ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းမ်ဳိးသည္ ရွိႏုိင္၏။

ျမတ္ေသာ က်င့္ဝတ္တရားကုိ ျဖည့္က်င့္လတ္ေသာ္ က်င့္ဆဲ 'ေသကၡ' ပုဂၢဳိလ္တုိ႔၏ ဥစၥာျဖစ္ေသာ တရားကုိ ျဖည့္က်င့္လိမ့္မည္ ဟူေသာ ဤ အေၾကာင္းမ်ဳိးသည္ ရွိႏုိင္၏။

က်င့္ဆဲ 'ေသကၡ' ပုဂၢဳိလ္တုိ႔၏ ဥစၥာျဖစ္ေသာ တရားကုိ ျဖည့္က်င့္လတ္ေသာ္ သီလအစုကုိ ျဖည့္က်င့္လိမ့္မည္ ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းမ်ဳိးသည္ ရွိႏုိင္၏။

သီလအစုကုိ ျဖည့္က်င့္လတ္ေသာ္ သမာဓိအစုကုိ ျဖည့္က်င့္လိမ့္မည္ ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းမ်ဳိးသည္ ရွိႏုိင္၏။

သမာဓိအစုကုိ ျဖည့္က်င့္လတ္ေသာ္ ပညာအစုကုိ ျဖည့္က်င့္လိမ့္မည္ ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းမ်ဳိးသည္ ရွိႏုိင္၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ 22

၂ - ဒုတိယ အဂါရဝသုတ္၊ မွ ၊ပဥၥဂႋကဝဂ္၊ ပဥၥကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Tuesday, October 27, 2009

ကမၻာသည္ အဘယ္မွ်ေလာက္ ရွည္ပါသနည္း...

ပဗၺတသုတ္ - (ေတာင္)

သာဝတၴိျပည္၌ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူ၏၊
ထိုအခါ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာ ဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားအား...

''အသွ်င္ဘုရား ကမၻာသည္ အဘယ္မွ်ေလာက္ ရွည္ပါသနည္း'' ဟု ေလွ်ာက္၏။

ရဟန္း ကမၻာသည္ ရွည္လ်ားလွ၏၊ ထိုကမၻာကို ''ဤမွ်ေသာ ႏွစ္တို႔'' ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ''ဤမွ်ေသာ ႏွစ္အရာတို႔'' ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ''ဤမွ်ေသာ ႏွစ္အေထာင္တို႔'' ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ''ဤမွ်ေသာ ႏွစ္အသိန္းတို႔'' ဟူ၍ လည္းေကာင္း ေရတြက္ျခင္းငွါ မလြယ္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ဘုရား ဥပမာကို ျပဳျခင္းငွါ တတ္ေကာင္းပါ၏ေလာဟု ေလွ်ာက္ျပန္၏။ ''ရဟန္း တတ္ေကာင္း၏'' ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ရဟန္း ဥပမာေသာ္ကား မကြဲမျပတ္ေသာ အေခါင္းမရွိေသာ တစ္ခဲနက္ျဖစ္ေသာ ေက်ာက္ေတာင္ႀကီးသည္ အလ်ားအားျဖင့္ တစ္ယူဇနာ အနံအားျဖင့္ တစ္ယူဇနာ အေစာက္အားျဖင့္ တစ္ယူဇနာ ရွိ၏၊ ထို ေက်ာက္ေတာင္ႀကီးကို ေယာက်္ားသည္ အႏွစ္တစ္ရာ အႏွစ္တစ္ရာ လြန္ေသာအခါ၌ ကာသိတိုင္းျဖစ္ အဝတ္ျဖင့္ တစ္ႀကိမ္တစ္ႀကိမ္သာ ပြတ္တိုက္ရာ၏၊ ရဟန္း ထိုေက်ာက္ေတာင္ႀကီးသည္ ဤလုံ႔လျဖင့္ လ်င္စြာသာလွ်င္ ကုန္ျခင္းဆံုးျခင္းသို႔ ေရာက္ရာ၏၊ ကမၻာသည္ ကုန္ျခင္းဆံုးျခင္းသို႔ မေရာက္ရာ။

ရဟန္း ကမၻာသည္ ဤသို႔ ရွည္လွစြာ၏၊ ရဟန္း ဤသို႔ ရွည္လ်ားလွေသာ ကမၻာတို႔၏ ''တစ္ခုေသာကမၻာ'' ဟူ၍ မေျပာဆိုအပ္၊ ''ကမၻာတစ္ရာ'' ဟူ၍ မေျပာဆိုအပ္၊ ''ကမၻာတစ္ေထာင္'' ဟူ၍ မေျပာဆိုအပ္၊ ''ကမၻာတစ္သိန္း'' ဟူ၍ မေျပာဆိုအပ္။

ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း-
ရဟန္း ဤသံသရာ၏အစကို မသိႏိုင္၊ ေရွ႕အစြန္းသည္။ပ။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ အလံုးစံုေသာ သခၤါရတို႔၌ ၿငီးေငြ႕ျခင္းငွါ သင့္လွသည္ သာလွ်င္တည္း၊ တပ္ျခင္း ကင္းျခင္းငွါ သင့္လွသည္သာလွ်င္တည္း၊ လြတ္ေျမာက္ျခင္းငွါ သင့္လွသည္ သာလွ်င္တည္းဟု ေဟာေတာ္မူ၏။ 128

၅ - ပဗၺတသုတ္၊ ပဌမဝဂ္၊ နိဒါနဝဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီးေသာ ကမၻာအေရအတြက္ကို ေရတြက္ျခင္းငွါ မရႏိုင္...

သာဝကသုတ္


သာဝတၴိျပည္၌ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူ၏၊
ထိုအခါ၌ မ်ားစြာကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးလွ်င္။ပ။ ျမတ္စြာဘုရားအား ''အသွ်င္ဘုရား ေရွး၌ ေက်ာ္လြန္ကုန္ၿပီးေသာ ကမၻာတို႔သည္ အဘယ္မွ်ေလာက္ မ်ားပါကုန္သနည္း''ဟု ေလွ်ာက္၏။ ရဟန္းတို႔ ေရွး၌ ေက်ာ္လြန္ကုန္ၿပီးေသာ ကမၻာတို႔သည္ မ်ားလွကုန္၏၊ ထိုလြန္ကုန္ၿပီးေသာ ကမၻာတို႔ကို ''ဤမွ်ေသာ ကမၻာတို႔'' ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ''ဤမွ်ေသာ ကမၻာအရာတို႔''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ''ဤမွ် ေသာ ကမၻာအေထာင္တို႔'' ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ''ဤမွ်ေသာ ကမၻာအသိန္း'' တို႔ ဟူ၍ လည္းေကာင္း ေရတြက္ ျခင္းငွါ မလြယ္ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ဘုရား ဥပမာကို ျပဳျခင္းငွါ တတ္ေကာင္းပါ၏ေလာဟု ေလွ်ာက္ျပန္၏။ ''ရဟန္းတို႔ တတ္ေကာင္း၏'' ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အႏွစ္ တစ္ရာ အသက္တမ္းရွိသည္ ျဖစ္၍ အႏွစ္တစ္ရာ အသက္ရွည္ကုန္ေသာ တပည့္ 'သာဝက' ေလးေယာက္တို႔သည္ ေန႔တိုင္း ေန႔တိုင္း ကမၻာကပ္ေပါင္းတစ္သိန္း ကမၻာကပ္ေပါင္း တစ္သိန္းကို ေအာက္ေမ့ကုန္ရာ၏၊ ထိုသို႔ ေအာက္ေမ့စဥ္ အႏွစ္တစ္ရာ အသက္တမ္း ရွိသည္ျဖစ္၍ အႏွစ္တစ္ရာ အသက္ရွည္ကုန္ေသာ ဤတပည့္ 'သာဝက' ေလးေယာက္တို႔သည္ အႏွစ္တစ္ရာ ကို လြန္ေသာအခါ၌ ေသျခင္းကို ျပဳကုန္ရာ၏၊ ရဟန္းတို႔ ထိုတပည့္ 'သာဝက' ေလးေယာက္တို႔သည္ ကမၻာတို႔ကို ကုန္ေအာင္ မေအာင့္ေမ့ႏိုင္သည္သာတည္း။

ရဟန္းတို႔ ေရွး၌ ေက်ာ္လြန္ကုန္ၿပီးေသာ ကမၻာတို႔သည္ ဤသို႔ မ်ားလွကုန္၏၊ ထိုကမၻာတို႔ကို ''ဤမွ်ေသာ ကမၻာတို႔'' ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ''ဤမွ်ေသာ ကမၻာ အရာတို႔''ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ''ဤမွ်ေသာ ကမၻာအေထာင္တို႔'' ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ''ဤမွ်ေသာ ကမၻာအသိန္းတို႔'' ဟူ၍ လည္းေကာင္း ေရတြက္ျခင္းငွါ မလြယ္ကုန္။

ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း-
ရဟန္းတို႔ ဤသံသရာ၏ အစကို မသိႏိုင္။ပ။
လြတ္ေျမာက္ျခင္းငွါ သင့္လွသည္သာလွ်င္တည္း ဟု ေဟာေတာ္မူ၏။ 130

၇ - သာဝကသုတ္၊ ပဌမဝဂ္၊ နိဒါနဝဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Monday, October 26, 2009

တရားေလးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသူသည္...

နိရယသုတ္ - (ခ်မ္းသာကင္းေသာ)

ရဟန္းတို႔ တရားေလးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသူသည္ ေဆာင္ယူ၍ ခ်ထားအပ္သကဲ့သို႔ ဤအတူ ငရဲသို႔ က်ေရာက္ရ၏။

အဘယ္ေလးမ်ဳိး တို႔နည္းဟူမူ-

၁... သူ႔အသက္ကို သတ္ေလ့ရွိ၏၊
၂... မေပးသည္ကိုယူေလ့ရွိ၏၊
၃... ကာမဂုဏ္တို႔၌ မွားေသာအားျဖင့္ က်င့္ေလ့ရွိ၏၊
၄... မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားကို ေျပာေလ့ရွိ၏၊

ရဟန္းတို႔ ဤတရားေလးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သူသည္ ေဆာင္ယူ၍ ခ်ထားအပ္သကဲ့သို႔ ဤအတူ ငရဲသို႔ က်ေရာက္ရ၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

သူ႕အသက္သတ္ျခင္းကို လည္းေကာင္း၊ မေပးသည္ကို ယူျခင္းကို လည္းေကာင္း၊ မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားကို ဆိုျခင္းကို လည္းေကာင္း၊ သူတစ္ပါးသားမယား၌ သြားလာျခင္းကို လည္းေကာင္း ပညာရွိတို႔သည္ မခ်ီးမြမ္းကုန္ ဟု ဆိုအပ္ သတည္း။ 64

၄ - နိရယသုတ္၊ ပတၱကမၼဝဂ္၊ စတုကၠနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

ေဘာဇဥ္ကို ေပးလွဴေသာ အရိယာတပည့္သည္...

သုဒတၱသုတ္ -(အနာထပိဏ္သူေဌးအမည္)

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ အနာထပိဏ္သူေဌးအား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဒါယကာ ေဘာဇဥ္ကို ေပးလွဴေသာ အရိယာတပည့္သည္ အလွဴခံပုဂၢဳိလ္တို႔အား ေလးမ်ဳိးေသာ အရာတို႔ကို ေပးလွဴသည္ မည္၏။

အဘယ္ေလးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ...

၁... အသက္ကို ေပးလွဴသည္ မည္၏၊
၂... အဆင္း ကို ေပးလွဴသည္ မည္၏၊
၃... ခ်မ္းသာကို ေပးလွဴသည္ မည္၏၊
၄... ခြန္အားကို ေပးလွဴသည္ မည္၏။

အသက္ကို ေပးလွဴသည္မည္ျခင္းေၾကာင့္ နတ္သက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူသက္ ေသာ္လည္းေကာင္းရွည္ရန္ ျဖစ္၏၊ အဆင္းကို ေပးလွဴသည္ မည္ျခင္းေၾကာင့္။ ခ်မ္းသာကို ေပးလွဴသည္ မည္ျခင္းေၾကာင့္။ ခြန္အားကို ေပးလွဴသည္ မည္ျခင္း ေၾကာင့္ နတ္ခြန္အားေသာ္ လည္းေကာင္း၊ လူခြန္အားေသာ္ လည္းေကာင္း ႀကီးရန္ ျဖစ္၏။

ဒါယကာ ေဘာဇဥ္ကို ေပးလွဴေသာ အရိယာတပည့္သည္ အလွဴခံ ပုဂၢိဳလ္တို႔အား ဤေလးမ်ဳိးေသာ အရာတို႔ကို ေပးလွဴသည္ မည္၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

အၾကင္သူသည္ (ကိုယ္ ႏႈတ္ ႏွလံုးကို) ေစာင့္စည္းတတ္ကုန္ေသာ သူတစ္ပါးတို႔ ေပးလွဴသည္ကိုသာ စားရကုန္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔အား သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခါကာလ၌ ႐ိုေသစြာ ေဘာဇဥ္ကို ေပးလွဴ၏၊ ထိုသူသည္ အသက္ကို လည္းေကာင္း၊ အဆင္းကို လည္းေကာင္း၊ ခ်မ္းသာကိုလည္းေကာင္း၊ ခြန္အားကို လည္းေကာင္း ဤေလးမ်ိဳးေသာ အရာတို႔ကို ေပးလွဴသည္ မည္၏။ အသက္ အဆင္း ခ်မ္းသာ ခြန္အားကို ေပးလွဴတတ္သူသည္ အၾကင္ အၾကင္ ဘံုဌာန၌ ျဖစ္၏၊ ထို ထို ျဖစ္ေလရာရာ ဘံုဌာန၌ အသက္ရွည္ျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊ အၿခံအရံမ်ား ျခင္းသည္ လည္းေကာင္း ျဖစ္ရေလသတည္း။ 58

၈ - သုဒတၱသုတ္၊ ပုညာဘိသႏၵဝဂ္၊ စတုကၠနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Sunday, October 25, 2009

လက္ေခ်ာင္းထုိးသျဖင့္...အဂုၤလိပေတာဒကသိကၡာပုဒ္

ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၴိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသုံးေနေတာ္မူေသာအခါ ဆဗၺဂၢီ ရဟန္းတို႔သည္ သတၱရသဝဂၢီဂုိဏ္းသား ရဟန္းကုိ လက္ေခ်ာင္းထုိးသျဖင့္ 'ကလိထုိးသျဖင့္' ရယ္ရႊင္ေစကုန္၏၊ ထုိရဟန္းသည္ ပင္ပန္းသည္ျဖစ္၍ ထြက္သက္ ဝင္သက္ ျပတ္ေသာေၾကာင့္ ေသေလ၏၊

အလုိနည္းေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ''အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆဗၺဂၢီရဟန္းတို႔သည္ ရဟန္းကုိ လက္ေခ်ာင္းထုိးသျဖင့္ 'ကလိထုိးသျဖင့္' ရယ္ရႊင္ေစကုန္ဘိ သနည္း''ဟု ကဲ့ရဲ႕ကုန္၏၊ ႐ႈတ္ခ်ကုန္၏၊ အျပစ္ျပ ေျပာဆုိၾကကုန္၏။ပ။

''ရဟန္းတို႔ သင္တို႔သည္ ရဟန္းကုိ လက္ေခ်ာင္းထုိးသျဖင့္ 'ကလိထုိးသျဖင့္' ရယ္ရႊင္ေစကုန္၏ ဟူသည္ မွန္သေလာ'' ဟု စိစစ္ ေမးျမန္းေတာ္မူ၏။
မွန္ပါသည္ ျမတ္စြာဘုရားဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။
ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကဲ့ရဲ႕ေတာ္မူ၏။ပ။ (မဂ္ဖုိလ္မွ) အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေသာ ေယာက်္ားတို႔ သင္တို႔သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ရဟန္းကုိ လက္ေခ်ာင္းထုိးသျဖင့္ 'ကလိထုိးသျဖင့္' ရယ္ရႊင္ ေစကုန္ဘိသနည္း။ (မဂ္ဖုိလ္မွ) အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေသာ ေယာက်္ားတို႔ ဤ (သင္တို႔ျပဳမိေသာအမႈ)သည္ မၾကည္ညိဳေသးေသာ သူတို႔အား ၾကည္ညိဳေစျခင္းငွါ လည္းေကာင္း။ပ။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ဤသိကၡာပုဒ္ေတာ္ကုိ ျပၾကကုန္ေလာ့။ 300

''လက္ေခ်ာင္းထုိး 'ကလိထုိး' ျခင္းေၾကာင့္ ပါစိတ္အာပတ္ သင့္၏'' ဤသို႔ ျပၾကကုန္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 331

၂ - အဂုၤလိပေတာဒကသိကၡာပုဒ္၊
၆ - သုရာပါနဝဂ္၊ ဘိကၡဳပါစိတ္အခန္း၊ ပါစိတ္ပါဠိေတာ္။ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Saturday, October 24, 2009

သိေစအပ္ေသာ အစီအရင္...
သိေစအပ္ေသာ အစီအရင္...


စုႏၵ ညီၫြတ္ကုန္ေသာ အခ်င္းခ်င္း ဝမ္းေျမာက္ကုန္ေသာ မျငင္းခံုၾကကုန္ေသာ အက်င့္သိကၡာကုိ လုိလားကုန္ေသာ သင္ခ်စ္သားတို႔တြင္ သီတင္းသံုးေဖာ္တစ္ဦး သည္ သံဃာ့ အလယ္၌ အကယ္၍ တရားေဟာျငားအံ့၊ ထုိေဟာရာ၌ ''ဤအသွ်င္သည္ အနက္ကုိလည္း မွားယြင္းစြာယူ၏၊ သဒၵါကုိလည္း မွားယြင္းစြာ တင္ျပ၏''ဟု သင္တို႔အား အထင္အျမင္ ျဖစ္ရာ၏၊ ယင္းသို႔ျဖစ္ေသာ္ ထုိ အသွ်င္၏ စကားကုိ ႏွစ္သက္လက္ခံျခင္းလည္း မျပဳအပ္၊ ကဲ့ရဲ႕ျငင္းပယ္ျခင္းလည္း မျပဳအပ္၊


''ငါ့သွ်င္ ဤအနက္၏ သဒၵါတို႔သည္ ဤသဒၵါတို႔ ျဖစ္ကုန္သေလာ၊ ထုိသဒၵါတို႔ ျဖစ္ကုန္သေလာ၊ အဘယ္ သဒၵါတို႔သည္ သာလြန္၍ သင့္ျမတ္ကုန္သနည္း၊ ဤသဒၵါတို႔၏ အနက္သည္ ဤအနက္ျဖစ္သေလာ၊ ထုိအနက္ ျဖစ္သေလာ၊ အဘယ္ အနက္သည္ သာလြန္၍ သင့္ျမတ္ပါသနည္း''ဟု ဆုိအပ္၏။


ထုိအသွ်င္သည္ ''ငါ့သွ်င္တို႔ ဤအနက္၏ သဒၵါတို႔တြင္ ဤသဒၵါတို႔သာလွ်င္ သာလြန္၍ သင့္ျမတ္ကုန္၏၊ ဤသဒၵါတို႔ကုိပင္ ငါဆုိအပ္၏၊ ဤသဒၵါတို႔၏ အနက္တြင္ ဤအနက္သည္သာလွ်င္ သာလြန္၍ သင့္ျမတ္၏၊၊ ဤအနက္ကုိပင္ ငါဆုိအပ္၏''ဟု အကယ္၍ ဆုိျငားအံ့၊ ထုိ အသွ်င္ကုိ ျမႇင့္တင္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းလည္း မျပဳအပ္၊ ႏွိမ့္ခ်ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းလည္း မျပဳအပ္၊ ျမႇင့္တင္ခ်ီးမြမ္းျခင္း ႏွိမ့္ခ်ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း မျပဳမူ၍ ထုိအနက္ကုိလည္းေကာင္း၊ ထုိသဒၵါတို႔ကုိ လည္းေကာင္း စူးစမ္းဆင္ျခင္ရန္ ထုိ အသွ်င္ကုိပင္ ေကာင္းစြာ သိေစအပ္၏။ 178


စုႏၵ တစ္ပါးေသာ သီးတင္းသံုးေဖာ္သည္လည္း သံဃာ့ အလယ္၌ အကယ္၍ တရား ေဟာျငားအံ့၊ ထုိတရားေဟာရာ၌ ''ဤအသွ်င္သည္ အနက္ကုိ မွားယြင္းစြာ ယူ၏၊ သဒၵါတို႔ကုိကားဟုတ္ မွန္စြာ တင္ျပ၏'' ဟု သင္တို႔အား အထင္အျမင္ ျဖစ္ရာ၏၊ ယင္းသို႔ ျဖစ္ေသာ္ ထုိအသွ်င္၏ စကားကုိ ႏွစ္သက္ လက္ခံျခင္းလည္း မျပဳအပ္၊ ကဲ့ရဲ႕ျငင္းပယ္ျခင္းလည္း မျပဳအပ္၊ ႏွစ္သက္လက္ခံျခင္း ကဲ့ရဲ႕ျခင္းကုိ မျပဳမူ၍ ထုိအသွ်င္ကုိ ''ငါ့သွ်င္ ဤသဒၵါတို႔၏ အနက္သည္ ဤအနက္ ျဖစ္သေလာ၊ ထုိအနက္ ျဖစ္သေလာ၊ အဘယ္အနက္သည္ သာလြန္၍ သင့္ျမတ္သနည္း'' ဟု ဆုိအပ္၏။


ထုိ အသွ်င္သည္ ''ငါ့သွ်င္တို႔ ထုိသဒၵါတို႔၏ အနက္တို႔တြင္ ဤအနက္သည္ သာလွ်င္ သာလြန္၍ သင့္ျမတ္၏'' ဟု အကယ္၍ ဆုိျငားအံ့၊ ထုိ အသွ်င္ကုိ ျမႇင့္တင္ခ်ီးမြမ္းျခင္းလည္း မျပဳအပ္၊ ႏွိမ့္ခ်ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းလည္း မျပဳအပ္၊ ျမႇင့္တင္ခ်ီးမြမ္းျခင္း ႏွိမ့္ခ်ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း မျပဳမူ၍ ထုိအနက္ကုိသာလွ်င္ စူးစမ္း ဆင္ျခင္ရန္ ထုိ အသွ်င္ကုိပင္ ေကာင္းစြာ သိေစအပ္၏။ 179


စုႏၵ တစ္ပါးေသာ သီးတင္းသံုးေဖာ္ ပုဂၢဳိလ္သည္လည္း သံဃာ့ အလယ္၌ အကယ္၍ တရားေဟာျငားအံ့၊ ထုိေဟာရာ၌ ''ဤအသွ်င္သည္ အနက္ကုိသာလွ်င္ ဟုတ္မွန္စြာ ယူ၏၊ သဒၵါတို႔ကုိကား မွားယြင္းစြာ တင္ျပ၏'' ဟု သင္တို႔အား အထင္အျမင္ ျဖစ္ရာ၏၊ ယင္းသို႔ျဖစ္ေသာ္ ထုိ အသွ်င္၏ စကားကုိ ႏွစ္သက္လက္ခံျခင္းလည္း မျပဳအပ္၊ ကဲ့ရဲ႕ျငင္းပယ္ျခင္းလည္း မျပဳအပ္၊ ႏွစ္သက္ လက္ခံျခင္း ကဲ့ရဲ႕ျငင္းပယ္ျခင္း မျပဳမူ၍ ထုိအသွ်င္ကုိ '' ငါ့သွ်င္ ဤအနက္၏ သဒၵါတို႔သည္ ဤသဒၵါတို႔ ျဖစ္ကုန္ သေလာ၊ ထုိသဒၵါတို႔ ျဖစ္ကုန္သေလာ၊ အဘယ္သဒၵါတို႔သည္ သာလြန္ သင့္ျမတ္ကုန္သနည္း''ဟု ဆုိအပ္၏၊ ထုိ အသွ်င္ သည္ ''ငါ့သွ်င္တို႔ ဤအနက္၏ သဒၵါတို႔တြင္ ဤသဒၵါတို႔သည္ သာလြန္၍ သင့္ျမတ္ ကုန္၏'' ဟု ဆုိျငားအံ့၊ ထုိ (အသွ်င္) ကုိ ျမႇင့္တင္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းလည္း မျပဳအပ္၊ ႏွိမ့္ခ် ၿခိမ္းေျခာက္ ျခင္းလည္း မျပဳအပ္၊ ျမႇင့္တင္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း ႏွိမ့္ခ်ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း မျပဳမူ၍ ထုိသဒၵါ တို႔ကုိ သာလွ်င္ စူးစမ္းအင္ျခင္ရန္ ထုိ (အသွ်င္)ကုိပင္ ေကာင္းစြာ သိေစအပ္၏။ 180


စုႏၵ တစ္ပါးေသာ သီတင္းသံုးေဖာ္သည္လည္း သံဃာ့ (အလယ္) ၌ အကယ္၍ တရား ေဟာျငားအံ့၊ ထုိတရားေဟာရာ၌ ''ဤအသွ်င္သည္ အနက္ကုိလည္း ဟုတ္မွန္စြာ ယူ၏၊ သဒၵါတို႔ကုိလည္း ဟုတ္မွန္စြာ တင္ျပ၏'' ဟု သင္တို႔အား အထင္အျမင္ ျဖစ္ရာ၏၊ ထုိသို႔ ျဖစ္ေသာ္ ထုိ (အသွ်င္)၏ စကားကုိ ''ေကာင္း၏'' ဟု ႏွစ္သက္ လက္ခံအပ္၏၊ ဝမ္းေျမာက္ႏုေမာ္ သာဓုေခၚအပ္၏၊ ထုိ (ပုဂၢဳိလ္)၏ စကားကုိ ႏွစ္သက္လက္ခံကာ ဝမ္းေျမာက္ႏုေမာ္ သာဓုေခၚၿပီးေသာ္ ထုိ (အသွ်င္) ကုိ ''ငါ့သွ်င္ ငါတို႔သည္ အရေတာ္ ေလစြ၊ ငါ့သွ်င္ ငါတို႔သည္ ေကာင္းစြာ ရအပ္ေလစြ၊ အၾကင္ငါတို႔သည္ ဤသို႔ အနက္ကုိ တတ္သိေသာ ဤသို႔ သဒၵါကုိ တတ္သိေသာ ထုိသို႔သေဘာ ရွိေသာ သီတင္းသုံးေဖာ္ အသွ်င္ျမတ္ကုိ ျမင္ၾကရကုန္၏'' ဟု ဆုိအပ္၏။


သိေစအပ္ေသာ အစီအရင္၊ ပါသာဒိကသုတ္၊ ပါထိကဝဂ္၊ ဒီဃနိကာယ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။


စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္ နိဗၺာန္သို႔ မေရာက္ေသးသမွ်...


ဥပညာသသုတ္ - (အနီး၌ခ်ထားျခင္း၊ စကားဦး)

ရဟန္းတို႔ စ်ာန္ၾသဘာသ နိမိတ္မွ်ေလာက္ေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔၌ မေရာင့္ရဲ ျခင္းႏွင့္ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္ သဗၺညဳတဉာဏ္ နိဗၺာန္ေရာက္ေအာင္ အားထုတ္ လုံ႔လျပဳရာ၌ မဆုတ္နစ္ျခင္း ဟူေသာ ဤတရားႏွစ္မ်ိဳးတို႔၏ ဂုဏ္ကို ငါသည္ ကပ္ေရာက္၍သိၿပီ။ ရဟန္းတို႔ ငါသည္ ''ခႏၶာကိုယ္၌ အေရ အေၾကာ အ႐ိုးသာ ႂကြင္းလိုလွ်င္ ႂကြင္းေစေတာ့ အသား အေသြးသည္ ခန္းေျခာက္လိုလွ်င္ ခန္းေျခာက္ေစေတာ့၊ ေယာက်္ားတို႔၏ စြမ္းအား ေယာက်္ားတို႔၏ လုံ႔လ ေယာက်္ားတို႔၏ ဥႆာဟျဖင့္ ေရာက္အပ္ေသာ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္ သဗၺညဳတဉာဏ္ နိဗၺာန္သို႔ မေရာက္ေသးသမွ် အားထုတ္အပ္ေသာ ဝီရိယ၏ ဆုတ္နစ္ျခင္းသည္ မျဖစ္လတၱံ႔'' ဟု ဆုတ္နစ္ျခင္း မရွိမူ၍ အားထုတ္၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုငါသည္ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္ သဗၺညဳတဉာဏ္ကို မေမ့မေလ်ာ့ အားထုတ္ျခင္းျဖင့္ ေရာက္အပ္ၿပီ၊ အတုမရွိေသာ ေယာဂတရားတို႔၏ ကုန္ရာ ျဖစ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္ နိဗၺာန္ကို မေမ့မေလ်ာ့ အားထုတ္ျခင္းျဖင့္ ေရာက္အပ္ၿပီ။ ရဟန္းတို႔ သင္တို႔သည္လည္း ''ခႏၶာကိုယ္၌ အေရအေၾကာ အ႐ိုးသာ ႂကြင္းလိုလွ်င္ ႂကြင္းေစေတာ့၊ အသား အေသြးသည္ ခန္းေျခာက္လိုလွ်င္ ခန္းေျခာက္ေတာ့ ေယာက်္ားတို႔၏ လုံ႔လ ေယာက်္ားတို႔၏ ဥႆာဟျဖင့္ ေရာက္အပ္ေသာ စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္ နိဗၺာန္သို႔ မေရာက္ေသးသမွ် အားထုတ္ၾက ကုန္ေလာ့။

ရဟန္းတို႔ သင္တို႔သည္ လူ႔ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ေကာင္းစြာ ဝင္ေရာက္ေသာ အမ်ိဳးသားတို႔ လိုလားအပ္ေသာ အက်င့္ျမတ္၏ အဆုံးျဖစ္ေသာ အတုမရွိေသာ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ မၾကာမီ ယခုဘဝ၌ပင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေနရကုန္လတၱံ႕။ ရဟန္းတို႔ ထို႔ေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္၌ ''အေရ အေၾကာ အ႐ိုးသာ ႂကြင္းေစေတာ့၊ အသား အေသြးသည္ ခန္းေျခာက္ ေစေတာ့၊ ေယာက်္ားတို႔၏ စြမ္းအား ေယာက်္ားတို႔၏ လုံ႔လ ေယာက်္ားတို႔၏ ဥႆာဟျဖင့္ ေရာက္အပ္ေသာ စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္ နိဗၺာန္သို႔ မေရာက္ေသးသမွ် အားထုတ္ျခင္း ဝီရိယ၏ ဆုတ္နစ္ျခင္းသည္ မျဖစ္လတၱံ႕'' ဟု က်င့္ရမည္။ ရဟန္းတို႔ သင္တို႔သည္ ဤသို႔သာလွ်င္ က်င့္ရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 5

၅ - ဥပညာသသုတ္၊ ကမၼကရဏဝဂ္၊ ဒုကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Thursday, October 22, 2009

ကိစၥလည္းနည္း ရလည္းရလြယ္ေသာပစၥည္း...

သုလဘသုတ္ - (ရလြယ္သည္)

ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏၊ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ကိစၥလည္းနည္းကုန္ ရလည္းရလြယ္ကုန္ အျပစ္လည္းကင္းကုန္ေသာ ထိုအရာဝတၴဳတို႔သည္ ဤေလးမ်ဳိးတို႔ တည္း၊ အဘယ္ေလးမ်ဳိးတို႔နည္း-

ရဟန္းတို႔
သကၤန္းတို႔တြင္ ပံ့သကူ သကၤန္းသည္ ကိစၥလည္း နည္း၏၊ ရလည္းရလြယ္၏၊ ထိုပံ့သကူသကၤန္းသည္ အျပစ္လည္း မရွိ၊

ရဟန္းတို႔
ေဘာဇဥ္တို႔တြင္ သလံုးျမင္းေခါင္းျဖင့္ ရင္းႏွီး၍ ရအပ္ေသာ ဆြမ္းသည္ ကိစၥလည္း နည္း၏၊ ရလည္းရလြယ္၏၊ ထိုဆြမ္းသည္ အျပစ္လည္း မရွိ၊

ရဟန္းတို႔
ေက်ာင္းတို႔တြင္ သစ္ပင္ရင္းဟူေသာ ေက်ာင္းသည္ ကိစၥလည္း နည္း၏၊ ရလည္းရလြယ္၏၊ ထိုေက်ာင္းသည္ အျပစ္လည္း မရွိ၊

ရဟန္းတို႔
ေဆးတို႔တြင္ ႏြားက်င္ငယ္ျဖင့္ ထံုအပ္ေသာ ေဆးသည္ ကိစၥလည္း နည္း၏၊ ရလည္းရလြယ္၏၊ ထိုေဆးသည္ အျပစ္လည္းမရွိ၊

ရဟန္းတို႔ ကိစၥလည္းနည္း ရလည္းရလြယ္ အျပစ္လည္း မရွိကုန္ေသာ ထို အရာဝတၴဳတို႔သည္ ဤေလးမ်ဳိးတို႔တည္း၊

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ ကိစၥနည္းသျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ရလြယ္သျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အျပစ္မရွိသျဖင့္ လည္းေကာင္း အၾကင္ ေရာင့္ရဲ၏၊ ထိုရဟန္း၏ ဤေရာင့္ရဲျခင္းကို သီလ သံဝရစသည္တို႔တြင္ တစ္ပါး အပါအဝင္ျဖစ္၍ အရိယမဂ္၏ အေၾကာင္း အဂၤါဟု ငါဆို၏၊ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏၊

ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို-
''အျပစ္မရွိသျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ကိစၥနည္းသျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ရလြယ္သျဖင့္ လည္းေကာင္း ေရာင့္ရဲေသာ ရဟန္းအား ေက်ာင္း သကၤန္း အေဖ်ာ္ေဘာဇဥ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ စိတ္ပင္ပန္းမႈ မျဖစ္၊ အရပ္မ်က္ႏွာကို မညႇဥ္းဆဲ။ အရိယမဂ္ အားေလ်ာ္ကုန္ေသာ အၾကင္တရားတို႔ကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္ မူအပ္ကုန္၏၊ ထိုတရားတို႔ကို မေမ့မေလ်ာ့ က်င့္ေသာ ေရာင့္ရဲလြယ္ေသာ ထိုရဟန္းသည္ သိမ္းက်ဳံးယူႏိုင္၏'' ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။ ဤအနက္ သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

၂ - သုလဘသုတ္၊ စတုကၠနိပါတ္၊ ဣတိဝုတ္ပါဠိေတာ္။ 111


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Wednesday, October 21, 2009

သာမာဝတီ ဥပါသိကာမတို႔၏ လားရာဂတိကား အဘယ္ပါနည္း...

ဥေတနသုတ္

အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေကာသမၺီျပည္ ေဃာသိတာ႐ံု ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူ၏။ ထုိအခါ ဥေတနမင္းသည္ ဥယ်ာဥ္သို႔ ထြက္သြားစဥ္ နန္းေတာ္ကို မီးေလာင္၏။ သာမာဝတီ အမွဴးရွိေသာ မိန္းမငါးရာတို႔သည္လည္း ေသၾကကုန္၏။

ထုိအခါ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းတို႔သည္ နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္ သကၤန္းကို ယူေဆာင္လ်က္ ေကာသမၺီျပည္သို႔ ဆြမ္းခံဝင္ကုန္၏။ ေကာသမၺီျပည္၌ ဆြမ္းခံ လွည့္လည္ၿပီး၍ ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ ဆြမ္းခံရြာမွ ဖဲၾကကုန္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားကို ''အသွ်င္ဘုရား ယေန႔ ဥေတနမင္း ဥယ်ာဥ္သို႔ ထြက္သြားစဥ္ နန္းေတာ္ကို မီးေလာင္ပါ၏။ သာမာဝတီ အမွဴးရွိေသာ မိန္းမငါးရာတို႔သည္လည္း ေသၾကကုန္၏။ အသွ်င္ဘုရား ထုိဥပါသိ ကာမတို႔၏ လားရာဂတိကား အဘယ္ပါနည္း။ တမလြန္ဘဝကား အဘယ္ပါနည္း'' ဟု ေလွ်ာက္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤဥပါသိကာမအေပါင္းတို႔တြင္... ေသာတာပန္ ဥပါသိကာမတို႔သည္ ရွိကုန္၏။ သကဒါဂါမ္ဥပါသိကာမတို႔သည္ ရွိကုန္၏။ အနာဂါမ္ ဥပါသိကာမတို႔ သည္ ရွိကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ အလံုးစံုေသာ ဥပါသိကာမတို႔သည္ အက်ဳိးမဲ့ မဟုတ္ကုန္မူ၍ ေသၾကရကုန္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ထုိအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္
ဤအေၾကာင္းအရာကို သိေတာ္မူ၍ ထုိသိေသာ အခ်ိန္၌ -

''ေလာကသည္ ေမာဟျဖင့္ ဖြဲ႕ယွက္ ဖံုးလႊမ္းရကား အေၾကာင္းႏွင့္ ျပည့္စံုသကဲ့သို႔ ထင္ရ၏။ ဥပဓိတို႔ျဖင့္ အဖြဲ႕ခံရေသာ သူမိုက္သည္ အဝိဇၨာဟူေသာ အမိုက္တုိက္ျဖင့္ ျခံရံအပ္ရကား ျမဲသကဲ့သို႔ ထင္ရ၏။ အနိစၥစသည္တို႔၏ အစြမ္းျဖင့္ ႐ႈသူ မဂ္ပညာျဖင့္ ျမင္သူအား ရာဂစေသာ ေၾကာင့္ၾကမႈ မရွိႏိုင္ ေတာ့ေခ်'' ဟု ဤဥဒါန္းကို က်ဴးရင့္ေတာ္မူ၏။ 70

၁ဝ - ဥေတနသုတ္၊ စူဠဝဂ္၊ ဥဒါန္းပါဠိေတာ္၊ ခုဒၵကနိကာယ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

မျမဲဟု အဖန္ဖန္႐ႈေသာဉာဏ္သည္...

မျမဲဟု အဖန္ဖန္႐ႈေသာဉာဏ္သည္ သံုးပါးေသာ ဥပါဒါန္တို႔မွ လြတ္၏။

၁... ဒိ႒ဳပါဒါန္၊
၂... သီလဗၺတုပါဒါန္၊
၃... အတၱဝါဒုပါဒါန္မွ လြတ္၏။


ဆင္းရဲဟု အဖန္ဖန္႐ႈေသာဉာဏ္သည္ တစ္ပါးေသာ ဥပါဒါန္မွ လြတ္၏။

၁... ကာမုပါဒါန္မွ လြတ္၏။


အႏွစ္မရွိ အလိုသို႔ မလိုက္ဟု အဖန္ဖန္႐ႈေသာဉာဏ္သည္ သံုးပါးေသာ ဥပါဒါန္တို႔မွ လြတ္၏။

၁... ဒိ႒ဳပါဒါန္၊
၂... သီလဗၺတုပါဒါန္၊
၃... အတၱဝါဒုပါဒါန္မွ လြတ္၏။


ၿငီးေငြ႕ဖြယ္ဟု အဖန္ဖန္႐ႈေသာဉာဏ္သည္ တစ္ပါးေသာ ဥပါဒါန္မွ လြတ္၏။

၁... ကာမုပါဒါန္မွ လြတ္၏။


တပ္မက္မႈကင္းရာ နိဗၺာန္ကို အဖန္ဖန္႐ႈေသာဉာဏ္သည္ တစ္ပါးေသာ ဥပါဒါန္မွ လြတ္၏။

၁... ကာမုပါဒါန္မွ လြတ္၏။


ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ နိဗၺာန္ကို အဖန္ဖန္႐ႈေသာဉာဏ္သည္ ေလးပါးေသာ ဥပါဒါန္တို႔မွ လြတ္၏။

၁... ကာမုပါဒါန္၊
၂... ဒိ႒ဳပါဒါန္၊
၃... သီလဗၺတုပါဒါန္၊
၄... အတၱဝါဒုပါဒါန္မွ လြတ္၏။


တစ္ဖန္ စြန္႔လႊတ္ျခင္းကို အဖန္ဖန္႐ႈေသာဉာဏ္သည္ ေလးပါးေသာ ဥပါဒါန္တို႔မွ လြတ္၏။

၁... ကာမုပါဒါန္၊
၂... ဒိ႒ဳပါဒါန္၊
၃... သီလဗၺတုပါဒါန္၊
၄... အတၱဝါဒုပါဒါန္မွ လြတ္၏။


အနိမိတၱကို အဖန္ဖန္ ႐ႈေသာဉာဏ္သည္ သံုးပါးေသာ ဥပါဒါန္တို႔မွ လြတ္၏။

၁... ဒိ႒ဳပါဒါန္၊
၂... သီလဗၺတုပါဒါန္၊
၃... အတၱဝါဒုပါဒါန္မွ လြတ္၏။


အပၸဏိဟိတကုိ အဖန္ဖန္႐ႈေသာဉာဏ္သည္ တစ္ပါးေသာ ဥပါဒါန္မွ လြတ္၏။

၁... ကာမုပါဒါန္မွ လြတ္၏။


ဆိတ္သုဥ္းျခင္းကို အဖန္ဖန္႐ႈေသာဉာဏ္သည္ သံုးပါးေသာ ဥပါဒါန္တို႔မွ လြတ္၏။

၁... ဒိ႒ဳပါဒါန္၊
၂... သီလဗၺတုပါဒါန္၊
၃... အတၱဝါဒုပါဒါန္မွ လြတ္၏။


၁... မျမဲဟု အဖန္ဖန္ ႐ႈေသာဉာဏ္၊
၂... အႏွစ္မရွိ အလိုသို႔ မလုိက္ဟု အဖန္ဖန္႐ႈေသာဉာဏ္၊
၃... အနိမိတၱကို အဖန္ဖန္ ႐ႈေသာဉာဏ္၊
၄... ဆိတ္သုဥ္းျခင္းကုိ အဖန္ဖန္႐ႈေသာဉာဏ္၊
ဤဉာဏ္ေလးပါးတို႔သည္ ဒိ႒ဳပါဒါန္၊ သီလဗၺတုပါဒါန္၊ အတၱဝါဒုပါဒါန္ဟူေသာ ဥပါဒါန္သံုးပါးတို႔မွ လြတ္ကုန္၏။

၁... ဆင္းရဲဟု အဖန္ဖန္႐ႈေသာဉာဏ္၊
၂...ၿငီးေငြ႕ဖြယ္ဟု အဖန္ဖန္႐ႈေသာဉာဏ္၊
၃... တပ္မက္မႈကင္းရာ နိဗၺာန္ကုိ အဖန္ဖန္႐ႈေသာဉာဏ္၊
၄... အပၸဏိဟိတကို အဖန္ဖန္႐ႈေသာဉာဏ္၊
ဤဉာဏ္ေလးပါးတို႔သည္ ကာမုပါဒါန္ ဟူေသာ တစ္ပါးေသာ ဥပါဒါန္မွ လြတ္ကုန္၏။

၁... ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ နိဗၺာန္ကုိ အဖန္ဖန္႐ႈေသာဉာဏ္၊
၂... တစ္ဖန္စြန္႔လႊတ္ျခင္းကို အဖန္ဖန္႐ႈေသာဉာဏ္
ဟူေသာ ဤဉာဏ္ႏွစ္ပါးတို႔သည္ ကာမုပါဒါန္၊ ဒိ႒ဳပါဒါန္၊ သီလဗၺတုပါဒါန္၊ အတၱဝါဒုပါဒါန္ဟူေသာ ဥပါဒါန္ေလးမ်ဳိးတို႔မွ လြတ္ကုန္၏။ ဤကား အႏုပါဒါစိတၱႆဝိေမာကၡတည္း။ 68

မဟာဝဂ္၊ မွ၊ ပဋိသမ႓ိဒါမဂ္ပါဠိေတာ္။ ခုဒၵကနိကာယ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Tuesday, October 20, 2009

ေၾကးျပားေပၚမွ အနတၱလကၡဏ တရားေတာ္...

ေၾကးျပားေပၚမွ အနတၱလကၡဏသုတ္တရားေတာ္...


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္သည္။

အဂၤါရွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာဥပုသ္ကို ေဆာက္တည္ရာ၏...

စတုမဟာရာဇသုတ္

ရဟန္းတို႔...
လဆန္းပကၡ လဆုတ္ပကၡ၏ ရွစ္ရက္ေျမာက္ေန႔၌
နတ္မင္းႀကီး ေလးေယာက္တို႔၏ အလုပ္အေကြၽးနတ္တို႔သည္
ဤေလာကကို လွည့္လည္စံုစမ္းကုန္၏

လူ႕ျပည္ တို႔၌ မ်ားစြာ ကုန္ေသာ လူတို႔သည္
အမိ၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ က်င့္ဝတ္ကို က်င့္ၾက ပါကုန္၏ေလာ၊
အဖ၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ က်င့္ဝတ္ကို ျပဳက်င့္ၾကပါကုန္၏ေလာ၊
သမဏ၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ က်င့္ဝတ္ကို ျပဳက်င့္ၾကပါကုန္၏ေလာ၊
ျဗာဟၼဏတို႔၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ က်င့္ဝတ္ကို ျပဳက်င့္ၾကပါ ကုန္၏ေလာ၊
အမ်ဳိးထဲ၌ ႀကီးေသာသူ စသည္တို႔ကို ႐ိုေသစြာ ျပဳက်င့္ ၾကပါကုန္၏ေလာ၊
ဥပုသ္သီတင္းကို က်င့္သံုးၾကပါကုန္၏ေလာ၊
အႀကဳိအပိုႏွင့္တကြ ဥပုသ္သီတင္းကို က်င့္သံုးၾကပါကုန္၏ေလာ၊
ေကာင္းမႈတို႔ကို ျပဳၾကပါကုန္၏ေလာ ဟု လွည့္လည္ စံုစမ္းကုန္၏။


ရဟန္းတို႔ ...
လဆုတ္ပကၡ၏ တစ္ဆယ့္ေလး ရက္ေျမာက္ လကြယ္ေန႔၌
နတ္မင္းႀကီး ေလးေယာက္တို႔၏သားတို႔သည္
ဤေလာကကို လွည့္လည္ စံုစမ္းကုန္၏

လူ႕ျပည္တို႔၌ မ်ားစြာကုန္ေသာ လူတို႔သည္
အမိ၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ က်င့္ဝတ္ကို ျပဳက်င့္ၾကပါကုန္၏ေလာ၊ ပ။
ေကာင္းမႈကို ျပဳၾကပါကုန္၏ေလာ ဟု လွည့္လည္ စံုစမ္းကုန္၏။

ရဟန္းတို႔...
လဆန္းတစ္ဆယ့္ငါးရက္ေျမာက္ ဥပုသ္ေန႔၌
နတ္မင္းႀကီး ေလးေယာက္တို႔သည္ ကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္
ဤေလာကကို လွည့္လည္စံုစမ္းကုန္၏

လူ႕ျပည္တို႔၌ မ်ားစြာကုန္ေသာ လူတို႔သည္
အမိ၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ က်င့္ဝတ္ကို ျပဳက်င့္ၾကပါကုန္၏ေလာ၊ ပ။
ေကာင္းမႈကို ျပဳၾကပါကုန္၏ေလာ ဟု လွည့္လည္ စံုစမ္းကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ လူ႕ျပည္တို႔ဝယ္...
အမိ၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ က်င့္ဝတ္ကို ျပဳက်င့္ကုန္ေသာ၊
အဖ၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ က်င့္ဝတ္ကို ျပဳက်င့္ကုန္ေသာ၊
သမဏ၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ က်င့္ဝတ္ကို ျပဳက်င့္ ကုန္ေသာ၊
ျဗာဟၼဏတို႔၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ က်င့္ဝတ္ကို ျပဳက်င့္ကုန္ေသာ၊
အမ်ဳိးထဲ၌ ႀကီးေသာသူ စသည္တို႔ကို ႐ိုေသစြာ က်င့္ကုန္ေသာ၊
အႀကဳိအပိုႏွင့္တကြ ဥပုသ္သီတင္းကို က်င့္သံုးကုန္ေသာ၊
ေကာင္းမႈကို ျပဳလုပ္ေသာ လူတို႔သည္ အကယ္၍ နည္းပါးကုန္ျငားအံ့၊

ရဟန္းတို႔ နတ္မင္းႀကီး ေလးေယာက္တို႔သည္ ထို အေၾကာင္းကို သုဓမၼာ နတ္သဘင္၌ အညီအၫြတ္ စည္းေဝးထိုင္ေနကုန္ေသာ တာဝတႎသာနတ္တို႔အား ေျပာၾကားကုန္၏

အသွ်င္နတ္မင္းတို႔ လူ႕ျပည္၌ အနည္းငယ္ေသာ လူတို႔သည္သာလွ်င္...

အမိ၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ က်င့္ဝတ္ကို ျပဳက်င့္ကုန္၏၊
အဖ၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ က်င့္ဝတ္ကို ျပဳက်င့္ကုန္၏၊
သမဏ၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ က်င့္ဝတ္ကို ျပဳက်င့္ကုန္၏၊
ျဗာဟၼဏတို႔၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ က်င့္ဝတ္ကို ျပဳက်င့္ကုန္၏၊
အမ်ဳိးထဲ၌ ႀကီးေသာသူ စသည္တို႔ကို ႐ိုေသစြာ ျပဳက်င့္ၾကကုန္၏၊
ဥပုသ္သီတင္းကို က်င့္သံုးကုန္၏၊
အႀကဳိအပိုႏွင့္တကြ ဥပုသ္သီတင္းကို က်င့္သံုးကုန္၏၊
ေကာင္းမႈကို ျပဳလုပ္ကုန္၏ ဟု ေျပာၾကားကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ၌ ''အခ်င္းတို႔ နတ္ျပည္ တို႔သည္ ဆုတ္ယုတ္ကုန္လိမ့္တကား၊ အပါယ္ေလးဘံုတို႔သည္ စည္ကားကုန္လိမ့္တကား''ဟု တာဝတႎသာနတ္တို႔သည္ ႏွလံုးမသာ ျဖစ္ၾကကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ လူ႕ျပည္တို႔ဝယ္...
အမိ၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ က်င့္ဝတ္ကို ျပဳက်င့္ကုန္ေသာ၊
အဖ၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ က်င့္ဝတ္ကို ျပဳက်င့္ကုန္ေသာ၊
သမဏ၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ က်င့္ဝတ္ကို ျပဳက်င့္ ကုန္ေသာ၊
ျဗာဟၼဏတို႔၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ က်င့္ဝတ္ကို ျပဳက်င့္ကုန္ေသာ၊
အမ်ဳိးထဲ၌ ႀကီးေသာသူ စသည္တို႔ကို ႐ိုေသစြာ က်င့္ကုန္ေသာ၊
အႀကဳိအပိုႏွင့္တကြ ဥပုသ္သီတင္းကို က်င့္သံုးကုန္ေသာ၊
ေကာင္းမႈကို ျပဳလုပ္ကုန္ေသာ လူတို႔သည္ အကယ္၍ မ်ားကုန္ျငားအံ့၊ ရဟန္းတို႔ နတ္မင္းႀကီး ေလးေယာက္တို႔သည္ ထိုအေၾကာင္းကို သုဓမၼာနတ္သဘင္၌ အညီ အၫြတ္ စည္းေဝး ထိုင္ေနကုန္ေသာ တာဝတႎသာနတ္တို႔အား ေျပာၾကားကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ၌ ''အခ်င္းတို႔ နတ္ျပည္တို႔သည္ စည္ကားၾက ကုန္လိမ့္တကား အပါယ္ေလးဘံုတို႔သည္ ဆုတ္ယုတ္ကုန္လိမ့္ တကား'' ဟု တာဝတႎသာနတ္တို႔ သည္ ဝမ္းေျမာက္ၾကကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ေရွးအခါက နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္းသည္ တာဝတႎ သာနတ္တို႔ကို သိေစလိုသည္ျဖစ္၍ ထို အခ်ိန္၌ ဤဂါထာကို ရြတ္ဆိုေလ၏- ''အၾကင္သူသည္ ငါႏွင့္တူသူ ျဖစ္ရာ၏၊ ထိုသူသည္ လဆန္းပကၡ လဆုတ္ပကၡ၏ တစ္ဆယ့္ ေလးရက္ေျမာက္ တစ္ဆယ့္ငါးရက္ ေျမာက္ေန႔တို႔၌ လည္းေကာင္း၊ လဆန္း ပကၡလဆုတ္ပကၡ၏ ရွစ္ရက္ေျမာက္ေန႔တို႔၌လည္းေကာင္း၊ အလြတ္ရက္ရွည္ေန႔ တို႔၌ လည္းေကာင္း အဂၤါ ရွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဥပုသ္ကို က်င့္သံုး ေဆာက္ တည္ရာ၏'' ဟု ရြတ္ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္းသည္ ထို ဂါထာကို မေကာင္းေသာအားျဖင့္ သီဆိုအပ္၏၊ ေကာင္းေသာအားျဖင့္ သီဆိုအပ္သည္ မဟုတ္ေပ။ မွားေသာအား ျဖင့္ ရြတ္ဆို အပ္၏၊ မွန္ေသာအားျဖင့္ ရြတ္ဆိုအပ္သည္ မဟုတ္ေပ။ ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္းသည္ ရာဂ ေဒါသ ေမာဟ မကင္းေသးေသာေၾကာင့္ ေပတည္း။

ရဟန္းတို႔ အၾကင္ ရဟန္းသည္ အာသေဝါကုန္ၿပီးသူ မဂ္အက်င့္ကို က်င့္သံုးၿပီးသူ မဂ္ကိစၥကို ျပဳၿပီးသူ ခႏၶာဝန္ကို ခ်ၿပီးသူ မိမိ အက်ဳိး အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္ၿပီးသူ ဘဝသံေယာဇဥ္ကုန္ၿပီးသူ ေကာင္းစြာ သိ၍ လြတ္ေျမာက္ၿပီးသူ ရဟႏၲာ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုရဟန္းအားသာ ဤဂါထာကို ရြတ္ဆိုျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္၏- ''အၾကင္သူသည္ ငါႏွင့္တူသူ ျဖစ္ရာ၏၊ ထိုသူသည္ လဆန္းပကၡ လဆုတ္ပကၡ၏ တစ္ဆယ့္ေလးရက္ေျမာက္ တစ္ဆယ့္ငါးရက္ေျမာက္ေန႔တို႔၌ လည္းေကာင္း၊ လဆန္း ပကၡလဆုတ္ပကၡ၏ ရွစ္ရက္ေျမာက္ေန႔တို႔၌ လည္းေကာင္း၊ အလြတ္ ရက္ရွည္ေန႔တို႔၌ လည္းေကာင္း အဂၤါရွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဥပုသ္ကို က်င့္သံုး ေဆာက္တည္ရာ၏'' ဟု ရြတ္ဆိုျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္၏။

ထိုသို႔ သင့္ေလ်ာ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ထိုရဟန္းသည္ ရာဂ ေဒါသ ေမာဟ ကင္းၿပီးေသာေၾကာင့္တည္း။ ရဟန္းတို႔ ေရွးအခါက နတ္တို႔အရွင္ သိၾကားမင္းသည္ တာဝတႎသာနတ္တို႔ကို သိေစလိုသည္ျဖစ္၍ ထို အခ်ိန္၌ ဤဂါထာကို ရြတ္ဆိုေလ၏၊-

''အၾကင္သူသည္ ငါႏွင့္တူသူ ျဖစ္ရာ၏၊ ထိုသူသည္ လဆန္းပကၡ လဆုတ္ပကၡ၏ တစ္ဆယ့္ေလးရက္ေျမာက္ တစ္ဆယ့္ငါးရက္ေျမာက္ေန႔တို႔၌ လည္းေကာင္း၊ လဆန္း ပကၡလဆုတ္ပကၡ၏ ရွစ္ရက္ေျမာက္ေန႔တို႔၌ လည္းေကာင္း၊ အလြတ္ရက္ ရွည္ေန႔တို႔၌ လည္းေကာင္း အဂၤါရွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဥပုသ္ကို က်င့္သံုး ေဆာက္တည္ရာ၏'' ဟု ရြတ္ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္းသည္ ထို ဂါထာကို မေကာင္းေသာအားျဖင့္ သီဆို အပ္၏၊ ေကာင္းေသာအားျဖင့္ သီဆိုအပ္သည္ မဟုတ္ေပ။ မွားေသာအားျဖင့္ ရြတ္ဆိုအပ္၏၊ မွန္ေသာအားျဖင့္ ရြတ္ဆိုအပ္သည္ မဟုတ္ေပ။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္႕ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္းသည္ ပဋိသေႏၶေနျခင္း အိုျခင္း ေသျခင္း စိုးရိမ္ျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔မွ မကင္းလြတ္ေသးေသာ ေၾကာင့္ ဆင္းရဲမွ မလြတ္ဟု ငါဆို၏။

ရဟန္းတို႔ အၾကင္ ရဟန္းသည္ အာသေဝါကုန္ၿပီးသူ မဂ္အက်င့္ကို က်င့္သံုးၿပီးသူ မဂ္ကိစၥကို ျပဳၿပီးသူ ခႏၶာဝန္ကို ခ်ၿပီးသူ မိမိအက်ဳိး အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္ၿပီးသူ ဘဝ သံေယာဇဥ္ ကုန္ၿပီးသူ ေကာင္းစြာ သိ၍ လြတ္ေျမာက္ၿပီးသူ ရဟႏၲာျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုရဟန္းအားသာ ဤဂါထာကို ရြတ္ဆိုျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္၏ ''အၾကင္သူသည္ ငါႏွင့္တူသူ ျဖစ္ရာ၏၊ ထိုသူသည္ လဆန္းပကၡ လဆုတ္ပကၡ၏ တစ္ဆယ့္ေလးရက္ေျမာက္ တစ္ဆယ့္ငါးရက္ေျမာက္ေန႔တို႔၌ လည္းေကာင္း၊ လဆန္းပကၡ လဆုတ္ပကၡ၏ ရွစ္ရက္ေျမာက္ေန႔တို႔၌ လည္းေကာင္း၊ အလြတ္ ရက္ရွည္ေန႔တို႔၌ လည္းေကာင္း အဂၤါရွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဥပုသ္ကို က်င့္သံုး ေဆာက္တည္ ရာ၏'' ဟု ရြတ္ဆိုျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္၏။

ထိုသို႔ သင့္ေလ်ာ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း...
ရဟန္းတို႔ အၾကင္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ထိုရဟန္းသည္ ပဋိသေႏၶေနျခင္း အိုျခင္း ေသျခင္း စိုးရိမ္ျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္း ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္းတို႔မွ ကင္းလြတ္ၿပီးေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲမွ လြတ္၏ဟု ငါဆို၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 38

၈ - စတုမဟာရာဇသုတ္၊ ေဒဝဒူတသုတ္၊ တိကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Monday, October 19, 2009

ဤတရားငါးမ်ဳိးတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ္ လက္အုပ္ခ်ီျခင္းငွါ ခံထုိက္၏...

သီလသုတ္

ရဟန္းတုိ႔ တရားငါးမ်ဳိးတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ (အရပ္ေဝးမွ) ေဆာင္လာ၍ေသာ္လည္း ေပးလွဴ ပူေဇာ္အပ္ေသာ အလွဴကုိ ခံထုိက္၏၊ ဧည့္သည္တုိ႔ အလုိ႔ငွါ စီမံထားေသာ ဝတၴဳကုိ ခံထုိက္၏၊ တမလြန္အတြက္ ရည္ေမွ်ာ္ေသာ အလွဴကုိ ခံထုိက္၏၊ လက္အုပ္ခ်ီျခင္းငွါ ခံထုိက္၏၊ သတၱဝါ အေပါင္း၏ ေကာင္းမႈျပဳရန္ အျမတ္ဆံုး လယ္ေျမျဖစ္၏။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတုိ႔နည္းဟူမူ -
ရဟန္းတုိ႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္

ေစာင့္ထိန္းမႈ 'သီလ' ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊
တည္ၾကည္မႈ 'သမာဓိ' ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊
သိမႈ 'ပညာ' ႏွင့္ ျပည့္စံု၏။
ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္မႈ အရဟတၱဖုိလ္ ႏွင့္ ျပည့္စံု၏။
အရဟတၱဖုိလ္ကုိ သိေသာ ဉာဏ္အျမင္ 'ပစၥေဝကၡဏာဉာဏ္' ႏွင့္ ျပည့္စံု၏။

ရဟန္းတုိ႔ ဤတရားငါးမ်ဳိးတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ အရပ္ေဝးမွ ေဆာင္လာ၍ ေသာ္လည္း ေပးလွဴ ပူေဇာ္အပ္ေသာ အလွဴကုိ ခံထုိက္၏၊ ဧည့္သည္တုိ႔ အလုိ႔ငွါ စီမံထားေသာ ဝတၴဳကုိ ခံထုိက္၏၊ တမလြန္ အတြက္ ရည္ေမွ်ာ္ေသာ အလွဴကုိ ခံထုိက္၏၊ လက္အုပ္ခ်ီျခင္းငွါ ခံထုိက္၏၊ သတၱဝါ အေပါင္း၏ ေကာင္းမႈျပဳရန္ အျမတ္ဆံုး လယ္ေျမျဖစ္၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 107

၇ - သီလသုတ္၊ ဖာသုဝိဟာရဝဂ္၊ ပဥၥကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Sunday, October 18, 2009

ကာမကို မွီဝဲမႈတို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း...

ကာမူပပတၱိသုတ္...

ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏၊ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- ရဟန္းတို႔ ကာမကို မွီဝဲမႈတို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း၊

အဘယ္သံုးပါးတို႔နည္း-

၁...
အျမဲထင္ရွားရွိေသာ ကာမကို မွီဝဲသူတို႔ လည္းေကာင္း၊

၂...
ကိုယ္တိုင္ ဖန္ဆင္း၍ ေမြ႔ေလ်ာ္တတ္သူ နိမၼာနရတိနတ္တို႔ လည္းေကာင္း၊

၃...
သူတစ္ပါးတို႔ ဖန္ဆင္းေသာ ကာမ၌ မိမိအလိုသို႔ လိုက္ေစေသာ ပရနိမၼိတ ဝသဝတၱီနတ္တို႔ လည္းေကာင္းတို႔တည္း၊

ရဟန္းတို႔ ကာမကို မွီဝဲမႈတို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း၊ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏၊

ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို -
''အၾကင္ ပရနိမၼိတဝသဝတၱီနတ္တို႔သည္ သူတစ္ပါး ဖန္ဆင္းေသာ ကာမ၌ မိမိ အလိုသို႔ လိုက္ေစကုန္၏၊ အၾကင္ နိမၼာနရတိနတ္တို႔သည္ ကိုယ္တိုင္ဖန္ဆင္း၍ ေမြ႕ေလ်ာ္တတ္ကုန္၏၊ ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ နတ္တို႔မွ တစ္ပါးကုန္ေသာ အၾကင္လူ အစရွိေသာ ကာမ ခံစားသူတို႔သည္ အျမဲထင္ရွားရွိေသာ ကာမကို မွီဝဲကုန္၏၊ ထိုသတၱဝါအားလံုးတို႔သည္ ဤဘဝ တစ္ပါးေသာဘဝဟု ဆိုအပ္ေသာ သံသရာ ကို မလြန္ႏိုင္ကုန္။

ပညာရွိသည္ ကာမ ခံစားသူတို႔၌ ျဖစ္ေသာ ထိုအျပစ္မ်ဳိးကို သိ၍ နတ္၌ ျဖစ္ေသာ ကာမလူ၌ျဖစ္ေသာ ကာမအားလံုးတို႔ကို စြန္႔ပစ္ရာ၏။

ပညာရွိတို႔သည္ ခ်စ္အပ္ေသာ သေဘာရွိေသာ ႐ူပါ႐ံုစသည္တို႔၌ သုခေဝဒနာကို သာယာမႈျဖင့္ တပ္မက္ေသာ လူသာမန္တို႔ လြန္ေျမာက္ႏိုင္ခဲသည့္ တဏွာ အလ်ဥ္ကို အရဟတၱမဂ္ျဖင့္ ျဖတ္၍ အႂကြင္းမဲ့ ၿငိမ္းေအးၾကကုန္ၿပီ၊ အႂကြင္းမဲ့ ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ၾကကုန္ၿပီ။ အရိယသစၥာတရားကို သိျမင္ကုန္ေသာ မဂ္ပညာျဖင့္ သံသရာအဆံုးသို႔ ေရာက္ကုန္ေသာ ပညာရွိတို႔သည္ (ကုသိုလ္ ခႏၶာစသည္ကို) ေကာင္းစြာသိ၍ ဇာတိကုန္ရာ နိဗၺာန္ကို ထူးေသာ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္ျဖင့္ သိေသာေၾကာင့္ တစ္ဖန္ ဘဝသစ္သို႔ မေရာက္ၾကရကုန္'' ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း-
ျမတ္စြာဘုရားေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။ 95

၆ - ကာမူပပတၱိသုတ္၊ ပဥၥမဝဂ္၊ ဣတိဝုတ္ပါဠိေတာ္။ ခုဒၵကနိကာယ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Friday, October 16, 2009

လာေလာ့ လူထြက္၍ စည္းစိမ္တို႔ကုိ သံုးေဆာင္ခံစားပါေလာ့ဟု ဆိုခဲ့ေသာ္...

သလဠာဂါရသုတ္

အခါတစ္ပါး၌ အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါသည္ သာဝတၴိျပည္ ထင္ရွဴးပင္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူ၏၊ ထုိအခါ အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါသည္ ရဟန္းတ႔ုိကုိ ေခၚေတာ္မူ၏။ပ။

ငါ့သွ်င္တို႔ လူအေပါင္းသည္ အေရွ႕သို႔ ၫြတ္ကုိင္း႐ႈိင္းေသာ ဂဂၤါျမစ္ကုိ အေနာက္သို႔ ၫြတ္ကုိင္း႐ႈိင္းေအာင္ ျပဳကုန္အံ့ဟု ေပါက္တူး ျခင္းေတာင္းကုိ ယူလ်က္ လာရာ၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ထုိအရာကုိ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ကုန္သနည္း၊ ထုိလူအေပါင္းသည္ ဂဂၤါျမစ္ကုိ အေနာက္သို႔ ၫြတ္ကုိင္း ႐ႈိင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္အံ့ေလာဟု ေမးေလ၏။

ငါ့သွ်င္ မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါ။

ထုိမျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊
ငါ့သွ်င္ ဂဂၤါျမစ္သည္ အေရွ႕သို႔ ၫြတ္ကုိင္း႐ႈိင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ မလြယ္ပါ။
ျပဳလုပ္သမွ် ကာလပတ္လံုး လူအေပါင္းအား ပင္ပန္းဆင္းရဲျခင္း ျဖစ္ရာ၏။
ငါ့သွ်င္တို႔ ဤအတူပင္ သတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔ကုိ ပြါးမ်ားေသာ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ေသာ ရဟန္းကုိ မင္းတို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ မင္းအမတ္ႀကီးတို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ မိတ္ေဆြတို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ခင္ပြန္းတို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ေဆြမ်ဳိးတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ သားခ်င္းတို႔သည္ လည္းေကာင္း ''အေမာင္ ေယာက်္ား လာေလာ့၊ ဤဖန္ရည္ဆုိးထားေသာ သကၤန္းကုိ ဝတ္ျခင္းျဖင့္ အဘယ္အက်ဳိး ႐ိွအံ့နည္း၊ ေခါင္းတံုးရိတ္လ်က္ ခြက္လက္စြဲကာ လွည့္လည္ ျခင္းျဖင့္ အဘယ္အက်ဳိး႐ိွအံ့နည္း၊ လာေလာ့ လူထြက္၍ သံုးေဆာင္ခံစားဖြယ္ စည္းစိမ္တို႔ကုိ သံုးေဆာင္ခံစားပါေလာ့၊ ေကာင္းမႈတို႔ကုိလည္း ျပဳလုပ္ပါေလာ့'' ဟု စည္းစိမ္တို႔ျဖင့္ ေရွး႐ႈေဆာင္၍ ဖိတ္ၾကားကုန္ျငားအံ့။

ငါ့သွ်င္တို႔ သတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔ကုိ ပြါးမ်ားၿပီးေသာ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ၿပီး ေသာ ထုိရဟန္းသည္ သိကၡာခ်၍ လူထြက္အံ့ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းသည္ မ႐ိွ။ ထုိသို႔ မ႐ိွျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ စိတ္သည္ ရွည္ၾကာေသာ ကာလပတ္လံုး (ကိေလသာမွ) ဆိတ္ျခင္း၌ ၫြတ္ကုိင္း႐ႈိင္း၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ လူထြက္လိမ့္မည္ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းသည္ မ႐ိွႏုိင္။ ငါ့သွ်င္တို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ သတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔ကုိ ပြါးမ်ားသနည္း၊ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ သနည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ႐ုပ္အေပါင္း၌ ႐ုပ္အေပါင္းကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈေလ့ ႐ိွသည္ျဖစ္၍ ေန၏၊ ေဝဒနာတို႔၌။ပ။ စိတ္၌။ပ။ ျပင္းစြာ အားထုတ္သည္ ျဖစ္၍ ဆင္ျခင္ဉာဏ္႐ိွသည္ ျဖစ္၍ သတိ႐ိွသည္ ျဖစ္၍ ေလာက၌ အဘိဇၩာေဒါမနႆကုိ ပယ္ေဖ်ာက္လ်က္ သေဘာတရားတို႔၌ သေဘာတရား တို႔ကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈေလ့ ႐ိွသည္ျဖစ္၍ ေန၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ သတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔ကုိ ပြါးမ်ား၏၊ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္၏ဟု မိန္႔ဆုိ၏။ 906

၈ - သလဠာဂါရသုတ္၊ ရေဟာဂတဝဂ္၊ မဟာဝဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

ဘုရားရွင္တို႔မည္သည္ တဏွာျဖင့္ လႊမ္းမိုး၍ ၿပီးဆံုးေစျခင္းသည္ မရွိ...

ကာဠကာရာမသုတ္
(ကာဠက=မည္းနက္ေသာ။ အာရာမ=ႏွလံုးေမြ႔ေလ်ာ္ဖြယ္ရာ၊ ျခံ)

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာေကတၿမဳိ႕ ကာဠကသူေဌး၏ အရံ၌ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို ''ရဟန္းတို႔'' ဟု မိန္ေတာ္မူ၏။ ရဟန္းတို႔သည္ ''အသွ်င္ဘုရား'' ဟု ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားၾကကုန္၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-

ရဟန္းတို႔ နတ္ မာရ္နတ္ ျဗဟၼာတို႔ႏွင့္ တကြေသာ နတ္ေလာကႏွင့္ သမဏ ျဗာဟၼဏ မင္းမ်ား လူမ်ားႏွင့္ တကြေသာ လူ႕ေလာကသည္ ျမင္အပ္ ၾကားအပ္ ေတြ႕အပ္ သိအပ္ ရအပ္ ရွာမွီးအပ္ စိတ္ျဖင့္အဖန္ဖန္ က်က္စားအပ္ေသာ အာ႐ံုအလံုးစံုကို ငါသိ၏။

ရဟန္းတို႔ နတ္ မာရ္နတ္ ျဗဟၼာတို႔ႏွင့္ တကြေသာ နတ္ေလာကႏွင့္ သမဏ ျဗာဟၼဏ မင္းမ်ား လူမ်ားႏွင့္ တကြေသာ လူ႕ေလာကသည္ ျမင္အပ္ ၾကားအပ္ ေတြ႕အပ္ သိအပ္ ရအပ္ ရွာမွီးအပ္ စိတ္ျဖင့္ အဖန္ဖန္ က်က္စားအပ္ေသာ အာ႐ံုအလံုးစံုကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိၿပီးၿပီ၊ ထို အာ႐ံုအလံုးစံုကို ျမတ္စြာဘုရား သည္ ထင္စြာသိအပ္ၿပီးၿပီ၊ ထို အာ႐ံုအလံုးစံုသို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တဏွာ ဒိ႒ိတို႔ျဖင့္ ကပ္ေရာက္ေတာ္မမူ။

ရဟန္းတို႔ နတ္ မာရ္နတ္ ျဗဟၼာတို႔ႏွင့္ တကြေသာ နတ္ေလာကႏွင့္ သမဏ ျဗာဟၼဏ မင္းမ်ား လူမ်ားႏွင့္ တကြေသာ လူ႕ေလာကသည္ ျမင္အပ္ ၾကားအပ္ ေတြ႕အပ္ သိအပ္ ရအပ္ ရွာမွီးအပ္ စိတ္ျဖင့္ အဖန္ဖန္ က်က္စားအပ္ေသာ အာ႐ံုအလံုးစံုကို ငါမသိဟု ဆိုျငားအံ့၊
ငါ၏ စကားသည္ အမွားျဖစ္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔။ပ။
ထို အာ႐ံုအားလံုးကို ငါသိလည္း သိ၏၊
ငါသိလည္း မသိဟု ဆိုျငားအံ့၊
ငါ၏ ထိုစကားသည္ ထို႔အတူသာ (အမွား) ျဖစ္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔။ပ။
ထို အာ႐ံုအားလံုးကို ငါသိသည္ မဟုတ္၊
မသိသည္လည္း မဟုတ္ဟု ဆိုျငားအံ့၊
ငါ၏ ထို စကားသည္ အျပစ္ ျဖစ္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားသည္
ျမင္ရမည္ကို ျမင္၍ ျမင္ၿပီးသည္ကို (တဏွာ မာနဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) မေအာက္ေမ့၊
မျမင္ရေသးသည္ကို (တဏွာ မာန ဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) မေအာက္ေမ့၊
ျမင္ေနသည္ကို (တဏွာ မာန ဒိ႒ိတို႔ ျဖင့္) မေအာက္ေမ့၊
ျမင္တတ္သူကို (တဏွာ မာန ဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) မေအာက္ေမ့။

ၾကားရမည့္အရာကိုၾကား၍ ၾကားၿပီးသည္ကို(တဏွာမာနဒိ႒ိတို႔ျဖင့္)မေအာက္ေမ့၊
မၾကားရေသးသည္ကို (တဏွာ မာန ဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) မေအာက္ေမ့၊
ၾကားေနသည္ကို (တဏွာ မာန ဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) မေအာက္ေမ့၊
ၾကားတတ္သူကို (တဏွာ မာန ဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) မေအာက္ေမ့၊

ေတြ႕ရမည့္အရာကိုေတြ႕၍ ေတြ႕ၿပီးသည္ကို(တဏွာမာနဒိ႒ိတို႔ျဖင့္)မေအာက္ေမ့၊
မေတြ႕ရေသးသည္ကို (တဏွာ မာန ဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) မေအာက္ေမ့၊
ေတြ႕ေနသည္ကို (တဏွာ မာန ဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) မေအာက္ေမ့၊
ေတြ႕တတ္သူကို (တဏွာ မာန ဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) မေအာက္ေမ့။


သိရမည့္ အရာကို သိ၍ သိၿပီးသည္ကို (တဏွာ မာန ဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) မေအာက္ေမ့၊
မသိရေသးသည္ကို (တဏွာ မာန ဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) မေအာက္ေမ့၊
သိေနသည္ကို (တဏွာ မာန ဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) မေအာက္ေမ့၊
သိတတ္သူကို (တဏွာ မာန ဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) မေအာက္ေမ့။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ျမင္အပ္ ၾကားအပ္ ေတြ႕အပ္ သိအပ္ေသာ အ႐ုံတရားတို႔၌ (ေကာင္း, ဆိုးႏွစ္ခု) ထပ္တူ ႐ႈေတာ္မူတတ္သည္ ျဖစ္၍သာလွ်င္ တာဒီ မည္ေတာ္မူ၏၊

ထိုျမတ္စြာဘုရား တည္းဟူေသာ တာဒီ ပုဂၢဳိလ္မွ တစ္ပါး အျခား ထို႔ထက္ သာလြန္ေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာ တာဒီပုဂၢဳိလ္ မ႐ိွဟု ငါဆို၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အၾကင္သူတို႔သည္ သူတစ္ပါးတို႔ ျမင္အပ္ ၾကားအပ္ ေတြ႕အပ္ေသာ အာ႐ံု အလံုးစံုကို အမွန္ဟု ေအာက္ေမ့၍ (တဏွာျဖင့္) လႊမ္းမိုးၿပီးဆံုးေစအပ္၏၊ မိမိ ကိုယ္တိုင္ ေစာင့္စည္း၏ဟုဆိုေသာ ထို (မိစၧာအယူရွိ) သူတို႔၌ တာဒီဂုဏ္ မရွိ၊ ထို (မိစၧာအယူရွိ) သူတို႔၏ မွန္ေသာ စကားကိုလည္းေကာင္း၊ ခြၽတ္ယြင္းေသာ စကားကိုလည္းေကာင္း အမြန္အျမတ္ျပဳ၍ စိတ္၌ မထားရာ။ ထို မိစၧာဒိ႒ိ တည္းဟူေသာ ေျငာင့္ကိုလည္း ေရွးဦးကပင္ျမင္၍ အၾကင္ (ေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္ပါး ေသာ မိစၧာ) အယူ၌ သတၱဝါအေပါင္းသည္ လႊမ္းမိုး ၿပီးဆံုး ေစ၏၊ ကပ္ၿငိ၏၊ ထို (ေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္ပါးေသာ မိစၧာ) အယူကို ငါသည္သိ၏၊ ျမင္၏၊ (ထို သတၱဝါအေပါင္းသည္ တဏွာျဖင့္ လႊမ္းမိုး၍ ၿပီးဆံုးေစအပ္သကဲ့သို႔) ထို႔အတူ ျမတ္စြာဘုရားတို႔အား (တဏွာျဖင့္) လႊမ္းမိုး၍ ၿပီးဆံုးေစျခင္းသည္ မရွိ။ 24

၄ - ကာဠကာရာမသုတ္၊ ဥ႐ုေဝလဝဂ္၊ စတုကၠနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Thursday, October 15, 2009

သိဂၤါလ...ရဟန္းတို႔ လာဘ္ပူေဇာ္သကာ အေက်ာ္အေစာသည္ ခက္ထန္၏...

သိဂၤါလသုတ္

သာဝတၳိနိဒါန္း...

ရဟန္းတို႔ လာဘ္ပူေဇာ္သကာ အေက်ာ္အေစာသည္ ခက္ထန္၏။ပ။
ရျခင္း၏ အႏၲရာယ္ကို ျပဳတတ္၏၊ ရဟန္းတို႔ ညဥ့္၏ မိုးေသာက္ခ်ိန္၌ ညည္းညဴေသာ ေျမေခြးအို၏အသံကို ၾကားဖူးၾကကုန္၏ေလာ၊ အသွ်င္ဘုရား ၾကားဖူးပါကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုေျမေခြးအိုသည္ ဥကၠ႑ကအမည္ ရွိေသာ ဝဲနာေရာဂါျဖင့္ ေတြ႕ထိအပ္သည္ျဖစ္၍ တြင္းသို႔ ေရာက္ေသာ္လည္း မေမြ႕ေလ်ာ္၊ သစ္ပင္းရင္းသို႔ ေရာက္ေသာ္လည္း မေမြ႕ေလ်ာ္၊ လြင္တီးေခါင္သို႔ ေရာက္ေသာ္ လည္း မေမြ႕ေလ်ာ္၊ သြားေလရာရာ ရပ္ေလ ရာရာ ထိုင္ေလရာရာ အိပ္ေလရာရာ အရပ္တိုင္း၌ ဆင္းရဲျခင္း ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ရ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းသည္ လာဘ္ပူေဇာ္သကာ အေက်ာ္အေစာ ႏွိပ္စက္အပ္သည္ သိမ္းက်ဳံးယူငင္အပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္ရကား ဆိတ္ၿငိမ္ရာအရပ္သို႔ ေရာက္ေသာ္လည္း မေမြ႕ေလ်ာ္၊ သစ္ပင္းရင္းသို႔ ေရာက္ေသာ္လည္း မေမြ႕ေလ်ာ္၊ လြင္တီးေခါင္သို႔ ေရာက္ေသာ္ လည္း မေမြ႕ေလ်ာ္၊ သြားေလရာရာ ရပ္ေလရာရာ ထိုင္ေလရာရာ အိပ္ေလရာရာ အရပ္တိုင္း၌ အက်ဳိးမဲ့ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ရ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ လာဘ္ပူေဇာ္သကာ အေက်ာ္အေစာသည္ ခက္ထန္၏။ပ။
ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ သင္တို႔ က်င့္ရမည္ ဟု ေဟာေတာ္မူ၏။ 164

၈ - သိဂၤါလသုတ္၊ ပဌမဝဂ္၊ နိဒါနဝဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္။ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Wednesday, October 14, 2009

ရွာမွီးျခင္းတရားသံုးပါး...
ဒုတိယဧသနာသုတ္ -
(ဧသနာ= ရွာမွီးျခင္း)


ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။
ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- ရဟန္းတို႔ ရွာမွီးျခင္းတို႔သည္ ဤ သံုးပါးတို႔တည္း။အဘယ္သံုးပါးတို႔နည္း-

၁... ကာမကို ရွာမွီးျခင္း၊
၂... ဘဝကို ရွာမွီးျခင္း၊
၃... အက်င့္ျမတ္ကို ရွာမွီးျခင္းတို႔တည္း။
ရဟန္းတို႔ ရွာမွီးျခင္းတို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း။

ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။

ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို -

''အက်င့္ျမတ္ကို ရွာမွီးျခင္းႏွင့္တကြ ကာမကို ရွာမွီးျခင္း ဘဝကို ရွာမွီးျခင္းဟု ရွာမွီးျခင္း သံုးပါးတို႔တည္း။ ဤသည္သာမွန္၏ဟု အမွား သံုးသပ္ျခင္းသည္ ဒိ႒ိလွ်င္ အေၾကာင္းရွိ၏။ (ကိေလသာ) အဆင့္ဆင့္ တိုးပြါး၏။ ရာဂအားလံုးတို႔မွ ကင္းေသာ တဏွာကုန္ရာ အရဟတၱဖိုလ္ 'ဝိမုတၱိ' ရွိေသာ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္ ရွာမွီးျခင္းတို႔ကို စြန္႔လႊတ္၏။ ဒိ႒ိဟူေသာ တည္ရာ အေၾကာင္းတို႔ကို ပယ္ႏုတ္၏။

ရဟန္းသည္ ရွာမွီးျခင္းတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အလိုအာသာမရွိသူ သို႔ေလာ သို႔ေလာ ေတြးေတာမႈ မရွိသူျဖစ္၏'' ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။55

၆ - ဒုတိယဧသနာသုတ္၊ ပဌမဝဂ္၊ ဣတိဝုတ္ပါဠိေတာ္၊ ခုဒၵကနိကာယ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

ပဌမသီလသုတ္...

ပဌမသီလသုတ္


ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။
ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထုိက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ တရားႏွစ္ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္
ဝန္ထုပ္ကို ေဆာင္ယူ၍ ခ်ထားသကဲ့သို႔ ဤအတူ ငရဲသို႔ က်ေရာက္ရ၏။

အဘယ္ႏွစ္ပါးတို႔ႏွင့္နည္း...
၁... ယုတ္ညံ့ေသာ သီလႏွင့္ လည္းေကာင္း
၂... ယုတ္ညံ့ေသာ အယူႏွင့္ လည္းေကာင္းတည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤတရားႏွစ္ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဝန္ထုပ္ကို ေဆာင္ယူ၍ ခ်ထားသကဲ့သို႔ ဤအတူ ငရဲသို႔ က်ေရာက္ရ၏။ ဤအနက္ သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။

ထုိသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို အၾကင္သူသည္ ...
၁... ယုတ္ညံ့ေသာ သီလႏွင့္ လည္းေကာင္း၊
၂... ယုတ္ညံ့ေသာ အယူႏွင့္ လည္းေကာင္း ဤတရားႏွစ္ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၏။
ပညာမဲ့ေသာ ထုိသူသည္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီးေသာအခါ ငရဲသို႔ က်ေရာက္ ရ၏ ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း..
ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။ 32

၅ - ပဌမသီလသုတ္၊ ပဌမဝဂ္၊ ဣတိဝုတ္ပါဠိေတာ္၊ ခုဒၵကနိကာယ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။