ေနာင္တခ်ိန္ လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ၾကပါေစရန္ တရားပံုမ်ား၏ comment တြင္ တရားစာမ်ားပါ ထဲ့ေပးထားပါသည္။


သူေတာ္ေကာင္းတရားမ်ား လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဤအ၀ိုင္းေလးမ်ား အတြင္းမွာ တရားစာမ်ား တရားပံုမ်ားကို သြပ္သြင္းထားပါတယ္ သင္တို႔ စိတ္တိုင္းၾက ကူးယူျဖတ္ေတာက္ လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။


Sunday, January 31, 2010

ပဌမစ်ာန္၏ ပယ္ေသာအဂၤါ ျပည့္စံုေသာအဂၤါ...

မဟာေဝဒလႅသုတ္

"ပဌမစ်ာန္၏ ပယ္ေသာအဂၤါ ျပည့္စံုေသာအဂၤါ"

ငါ့သွ်င္ ပဌမစ်ာန္သည္ အဘယ္မွ်ေသာ အဂၤါတို႔ကုိ ပယ္၍ အဘယ္မွ်ေသာ အဂၤါတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု သနည္းဟု ေလွ်ာက္၏။

ငါ့သွ်င္ ပဌမစ်ာန္သည္ ငါးပါးေသာ အဂၤါတို႔ကုိ ပယ္၍ ငါးပါးေသာ အဂၤါတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ ငါ့သွ်င္ ဤသာသနာေတာ္၌ ပဌမစ်ာန္ကုိ ဝင္စားေသာ ရဟန္းသည္ လုိခ်င္ တပ္မက္မႈ 'ကာမစၧႏၵ' ကုိ ပယ္၏၊

ပယ္ေသာတရားမ်ား...

ဖ်က္ဆီးလုိမႈ 'ဗ်ာပါဒ' ကုိ ပယ္၏၊
ထုိင္းမႈိင္းမႈ 'ထိနမိဒၶ' ကုိ ပယ္၏၊
ပ်ံ႕လြင့္မႈ ေနာင္တ ပူပန္မႈ 'ဥဒၥစၥကုကၠဳစၥ'ကုိ ပယ္၏၊
ေတြးေတာ ယံုမွားမႈ 'ဝိစိကိစၧာ'ကုိ ပယ္၏။

ျပည့္စံုေသာတရားမ်ား...

ၾကံစည္မႈ 'ဝိတက္'၊
သံုးသပ္ ဆင္ျခင္မႈ 'ဝိစာရ'၊
ႏွစ္သိမ့္မႈ 'ပီတိ'၊
ခ်မ္းသာမႈ 'သုခ'၊
စိတ္ တည္ၾကည္မႈ 'စိေတၱကဂၢတာ' ျဖစ္၏။

ငါ့သ်င္ ပဌမစ်ာန္သည္ ဤသို႔ ငါးပါးေသာ အဂၤါတို႔ကုိ ပယ္၍ ငါးပါးေသာ အဂၤါတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၏ ဟု (မိန္႔ဆုိ၏)။

၃ - မဟာေဝဒလႅသုတ္၊ မွ ၊ စူဠယမက၀ဂ္၊ မူလပဏၰာသပါဠိေတာ္။
ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

ပဌမစ်ာန္အဂၤါ...

မဟာေဝဒလႅသုတ္

"ပဌမစ်ာန္အဂၤါ"

ငါ့သွ်င္ ပဌမစ်ာန္သည္ အဂၤါ အဘယ္ မွ်ရွိသနည္း ဟု ေလွ်ာက္၏။
ငါ့သွ်င္ ပဌမစ်ာန္သည္ အဂၤါ ငါးပါးရွိ၏။ ငါ့သွ်င္ ဤသာသနာေတာ္၌ ပဌမစ်ာန္ကုိ ဝင္စားေသာ ရဟန္းအား ၾကံစည္မႈ 'ဝိတက္' သည္ လည္းေကာင္း၊ သံုးသပ္ ဆင္ျခင္မႈ 'ဝိစာရ'သည္ လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္သိမ့္မႈ (ပီတိ)သည္ လည္းေကာင္း၊ ခ်မ္းသာမႈ 'သုခ'သည္ လည္းေကာင္း၊ စိတ္တည္ၾကည္မႈ 'စိေတၱကဂၢတာ'သည္ လည္းေကာင္း ျဖစ္၏။ ငါ့သွ်င္ ပဌမစ်ာန္သည္ ဤသို႔ အဂၤါ ငါးပါးရွိ၏ ဟု မိန္႔ဆုိ၏။

၃ - မဟာေဝဒလႅသုတ္၊ မွ ၊ စူဠယမက၀ဂ္၊ မူလပဏၰာသပါဠိေတာ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

ပဌမစ်ာန္ဟူသည္...

မဟာေဝဒလႅသုတ္

"ပဌမစ်ာန္ဟူသည္"

ငါ့သွ်င္ ပဌမစ်ာန္သည္ အဘယ္နည္းဟု ေလွ်ာက္၏။

ငါ့သွ်င္ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ကာမဂုဏ္တို႔မွ ကင္းဆိတ္၍ သာလွ်င္ အကုသုိလ္တရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍ သာလွ်င္ ၾကံစည္ျခင္း 'ဝိတက္'ႏွင့္ တကြ ျဖစ္ေသာ၊ သံုးသပ္ ဆင္ျခင္ျခင္း 'ဝိစာရ'ႏွင့္တကြ ျဖစ္ေသာ၊ နီဝရဏ ကင္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း 'ပီတိ' ခ်မ္းသာျခင္း 'သုခ' ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ငါ့သွ်င္ ဤသည္ကုိ ပဌမစ်ာန္ဟု ဆုိရ၏ ဟု မိန္႔ဆုိ၏။

၃ - မဟာေဝဒလႅသုတ္၊ မွ ၊ စူဠယမက၀ဂ္၊ မူလပဏၰာသပါဠိေတာ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

ဘ၀သစ္ျဖစ္ေပၚမႈႏွင့္ မျဖစ္ေပၚမႈ..

မဟာေဝဒလႅသုတ္

"ဘ၀သစ္ျဖစ္ေပၚမႈႏွင့္ မျဖစ္ေပၚမႈ"

ငါ့သွ်င္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေနာင္အခါ တစ္ဖန္ ဘဝသစ္ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚရသနည္း ဟု ေလွ်ာက္၏။

ငါ့သွ်င္ မသိမႈ အပိတ္အဆီး 'အဝိဇၨာနီဝရဏ' ႏွင့္ တပ္မက္မႈ အေႏွာင္အဖြဲ႕ 'တဏွာ သံေယာဇဥ္' ရွိကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔အား ထုိထုိ အာ႐ံု၌ အလြန္ ႏွစ္သက္မႈေၾကာင့္ ေနာင္အခါ၌ တစ္ဖန္ ဘဝသစ္ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚရ၏ ဟု မိန္႔ဆုိ၏။

ငါ့သွ်င္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေနာင္အခါ၌ တစ္ဖန္ ဘဝသစ္ ထင္ရွား မျဖစ္ေပၚရ သနည္း ဟု ေလွ်ာက္၏။

ငါ့သွ်င္ မသိမႈ 'အဝိဇၨာ' ကင္းျခင္း, သိမႈ 'ဝိဇၨာ' ျဖစ္ေပၚျခင္းႏွင့္ တပ္မက္မႈ 'တဏွာ' ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေနာင္အခါ၌ တစ္ဖန္ ဘဝသစ္ ထင္ရွား မျဖစ္ေပၚရေပဟု မိန္႔ဆုိ၏။

၃ - မဟာေဝဒလႅသုတ္၊ မွ ၊ စူဠယမက၀ဂ္၊ မူလပဏၰာသပါဠိေတာ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

ဘဝဆိုသည္...

မဟာေဝဒလႅသုတ္

"ဘဝဆိုသည္"

ငါ့သွ်င္ ဘဝတို႔သည္ အဘယ္တို႔နည္း ဟု ေလွ်ာက္၏။

ငါ့သွ်င္ ဘဝတို႔သည္ ကာမဘဝ၊ ႐ူပဘဝ၊ အ႐ူပဘဝ၊ ဤသံုးပါးတို႔တည္း ဟု မိန္႔ဆုိ၏။

၃ - မဟာေဝဒလႅသုတ္၊ မွ ၊ စူဠယမက၀ဂ္၊ မူလပဏၰာသပါဠိေတာ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Saturday, January 30, 2010

'သမၼာဒိ႒ိ' ျဖစ္ရန္ အေၾကာင္းတို႔ကား အဘယ္တို႔နည္း...

မဟာေဝဒလႅသုတ္

"'သမၼာဒိ႒ိ' ျဖစ္ရန္ အေၾကာင္းတို႔ကား အဘယ္တို႔နည္း"

ငါ့သွ်င္ မွန္ေသာ အယူ 'သမၼာဒိ႒ိ' ျဖစ္ရန္ အေၾကာင္းတို႔ကား အဘယ္တို႔နည္း ဟု ေလွ်ာက္၏။

ငါ့သွ်င္ မွန္ေသာ အယူ 'သမၼာဒိ႒ိ' ျဖစ္ရန္ အေၾကာင္းတို႔ကား သူတစ္ပါး တရားသံႏွင့္ အသင့္အားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းျခင္း ဤႏွစ္ပါးတို႔တည္း။ ငါ့သွ်င္ မွန္ေသာ အယူ 'သမၼာဒိ႒ိ' ျဖစ္ရန္ အေၾကာင္းတို႔ကား ဤႏွစ္ပါးတို႔တည္း ဟု မိန္႔ဆုိ၏။

ငါ့သွ်င္ အဘယ္အေၾကာင္း (အဂၤါ)တို႔၏ အေထာက္အပံ့ကုိ ရေသာ မွန္ေသာ အယူ 'သမၼာဒိ႒ိ'သည္ လြတ္ေျမာက္ေသာ 'အရဟတၱဖုိလ္'စိတ္ အက်ဳိးလည္း ရွိ၍ လြတ္ေျမာက္ေသာ 'အရဟတၱဖုိလ္'စိတ္ အက်ဳိး အာနိသင္လည္း ရွိသနည္း၊ လြတ္ေျမာက္ေသာ 'အရဟတၱဖုိလ္' ပညာ အက်ဳိးလည္း ရွိ၍ လြတ္ေျမာက္ေသာ 'အရဟတၱဖုိလ္' ပညာ အက်ဳိး အာနိသင္လည္း ရွိသနည္း ဟု ေလွ်ာက္၏။

ငါ့သွ်င္ ငါးပါးေသာ အေၾကာင္း (အဂၤါ)တို႔၏ အေထာက္အပံ့ကုိ ရေသာ မွန္ေသာ အယူ 'သမၼာဒိ႒ိ' သည္ လြတ္ေျမာက္ေသာ 'အရဟတၱဖိုလ္' စိတ္ အက်ဳိးလည္း ရွိ၍ လြတ္ေျမာက္ေသာ 'အရဟတၱဖိုလ္' စိတ္ အက်ဳိး အာနိသင္လည္း ရွိ၏၊ လြတ္ေျမာက္ေသာ 'အရဟတၱဖုိလ္' ပညာ အက်ဳိးလည္း ရွိ၍ လြတ္ေျမာက္ေသာ 'အရဟတၱ ဖုိလ္' ပညာ အက်ဳိး အာနိသင္လည္း ရွိ၏။ ငါ့သွ်င္ ဤသာသနာေတာ္၌ မွန္ေသာ အယူ 'သမၼာဒိ႒ိ' သည္ ေစာင့္စည္းမႈ 'သီလ' အေထာက္ အပံ့ကုိလည္း ရ၏၊ တရားကုိ ၾကားနာမႈ အေထာက္အပံ့ ကုိလည္း ရ၏၊ ကမၼ႒ာန္း ေဆြးေႏြးမႈ အေထာက္အပံ့ကုိလည္း ရ၏၊ စ်ာန္ သမာပတ္ 'သမထ' အေထာက္အပံ့ကုိလည္း ရ၏၊ အထူးထူး ႐ႈမႈ 'ဝိပႆနာ' အေထာက္အပံ့ကုိလည္း ရ၏။ ငါ့သွ်င္ ဤ ငါးပါးေသာ အေၾကာင္း (အဂၤါ)တို႔၏ အေထာက္အပံ့ကုိ ရေသာ မွန္ေသာ အယူ 'သမၼာဒိ႒ိ'သည္ လြတ္ေျမာက္ေသာ 'အရဟတၱဖိုလ္' စိတ္ အက်ဳိးလည္း ရွိ၍ လြတ္ေျမာက္ေသာ 'အရဟတၱဖိုလ္' စိတ္အက်ဳိး အာနိသင္လည္း ရွိ၏။ လြတ္ေျမာက္ေသာ 'အရဟတၱဖုိလ္' ပညာ အက်ဳိးလည္း ရွိ၍ လြတ္ေျမာက္ေသာ 'အရဟတၱဖိုလ္' ပညာအက်ဳိး အာနိသင္လည္း ရွိ၏ ဟု မိန္႔ဆုိ၏။

၃ - မဟာေဝဒလႅသုတ္၊ မွ ၊ စူဠယမက၀ဂ္၊ မူလပဏၰာသပါဠိေတာ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

စတုတၴစ်ာန္ စိတ္ျဖင့္ အဘယ္တို႔ကုိ သိသင့္ သနည္း...

မဟာေဝဒလႅသုတ္

"စတုတၴစ်ာန္ စိတ္ျဖင့္ အဘယ္တို႔ကုိ သိသင့္ သနည္း"

ငါ့သွ်င္ ဣေႁႏၵ ငါးပါးတို႔မွ လြတ္ေသာ စင္ၾကယ္ေသာ အထူးသိမႈ စတုတၴစ်ာန္ စိတ္ျဖင့္ အဘယ္တို႔ကုိ သိသင့္ သနည္း ဟု ေလွ်ာက္၏။

ငါ့သွ်င္ ဣေႁႏၵ ငါးပါးတို႔မွ လြတ္ေသာ စင္ၾကယ္ေသာ အထူးသိမႈ စတုတၴစ်ာန္ စိတ္ျဖင့္ ''ေကာင္းကင္သည္ အဆံုးမရွိ'' ဟု အာကာသာနၪၥာယတနသမာပတ္ကုိ သိသင့္၏၊ ''ဝိညာဏ္သည္ အဆံုးမရွိ'' ဟု ဝိညာဏၪၥာ ယတနသမာပတ္ကုိ သိသင့္၏၊ ''တစ္စံု တစ္ရာမွ် မရွိ'' ဟု အာကိၪၥ ညာယတနသမာပတ္ကုိ သိသင့္၏ ဟု မိန္႔ဆုိ၏။

ငါ့သွ်င္ သိသင့္ေသာ တရားကုိ အဘယ္ျဖင့္ အမ်ားအားျဖင့္ သိတတ္သနည္း ဟု ေလွ်ာက္၏။

ငါ့သွ်င္ သိသင့္ေသာ တရားကုိ ပညာမ်က္စိျဖင့္ အမ်ားအားျဖင့္ သိတတ္၏ ဟု မိန္႔ဆိုိ၏။

ငါ့သွ်င္ ပညာသည္ အဘယ္ အက်ဳိးရွိသနည္းဟု ေလွ်ာက္၏။

ငါ့သွ်င္ ပညာသည္ အထူးသိျခင္း အက်ဳိးရွိ၏၊ ပုိင္းျခား၍ သိျခင္း အက်ဳိးရွိ၏၊ ပယ္စြန္႔ျခင္း အက်ဳိးရွိ၏ ဟု မိန္႔ဆုိ၏။

၃ - မဟာေဝဒလႅသုတ္၊ မွ ၊ စူဠယမက၀ဂ္၊ မူလပဏၰာသပါဠိေတာ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Friday, January 29, 2010

ေဝဒနာ သညာ ဝိညာဏ္၊ တို႔သည္...

မဟာေဝဒလႅသုတ္

''ေဝဒနာ သညာ ဝိညာဏ္၊ တို႔သည္
ေရာေႏွာကုန္ သေလာ၊ မေရာေႏွာကုန္ သေလာ''

ငါ့သွ်င္ ခံစားမႈ 'ေဝဒနာ'၊ မွတ္သားမႈ 'သညာ'ႏွင့္ အထူးသိမႈ 'ဝိညာဏ္'၊ ဤတရားတို႔သည္ ေရာေႏွာကုန္ သေလာ၊ သို႔မဟုတ္ မေရာေႏွာကုန္ သေလာ၊ ဤတရားတို႔ကုိ အသီးအသီး ျပဳ၍ ျခားနားခ်က္ကုိ ပညတ္ရန္ ရႏုိင္ပါ သေလာ ဟု ေလွ်ာက္၏။

ငါ့သွ်င္ ခံစားမႈ 'ေဝဒနာ'၊ မွတ္သားမႈ 'သညာ'ႏွင့္ အထူးသိမႈ 'ဝိညာဏ္'၊ ဤတရားတို႔သည္ ေရာေႏွာကုန္၏၊ မေရာေႏွာသည္ မဟုတ္ကုန္၊ ဤတရားတို႔ကုိ အသီးအသီး ျပဳ၍ ျခားနားခ်က္ကုိ ပညတ္ရန္ မရႏုိင္ေပ။ ငါ့သွ်င္ အာ႐ံုကုိပင္ ခံစား၏၊ ခံစားေသာ အာ႐ံုကုိပင္ မွတ္သား၏၊ မွတ္သားေသာ အာ႐ံုကုိပင္ အထူး သိတတ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤတရားတို႔သည္ ေရာေႏွာ ကုန္၏၊ မေရာေႏွာသည္ မဟုတ္ကုန္၊ ဤတရားတို႔ကုိ အသီးအသီး ျပဳ၍ ျခားနားခ်က္ကုိ ပညတ္ရန္ မရႏိုင္ေပ ဟု မိန္႔ဆုိ၏။

၃ - မဟာေဝဒလႅသုတ္၊ မွ ၊ စူဠယမက၀ဂ္၊ မူူလပဏၰာသပါဠိေတာ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

သညာ...

မဟာေဝဒလႅသုတ္

''သညာ''

ငါ့သွ်င္ ''သညာ သညာ'' ဟု ဆုိရ၏၊ ငါ့သွ်င္ အဘယ္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ''သညာ'' ဟု ဆုိရသနည္း ဟု ေလွ်ာက္၏။
ငါ့သွ်င္ ''မွတ္သားတတ္ မွတ္သားတတ္'' ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ''သညာ'' ဟု ဆုိရ၏။ အဘယ္ကုိ မွတ္သား တတ္သနည္း။ ညိဳေသာ အရာကုိလည္း မွတ္သား တတ္၏၊ ေရႊေသာ အရာကုိလည္း မွတ္သား တတ္၏၊ နီေသာ အရာကုိလည္း မွတ္သား တတ္၏။ ျဖဴေသာ အရာကုိလည္း မွတ္သား တတ္၏။ ငါ့သွ်င္ ''မွတ္သားတတ္ မွတ္သားတတ္'' ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ''သညာ'' ဟု ဆုိရ၏ဟု မိန္႔ဆုိ၏။

၃ - မဟာေဝဒလႅသုတ္၊ မွ ၊ စူဠယမက၀ဂ္၊ မူူလပဏၰာသပါဠိေတာ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

ေဝဒနာ...

မဟာေဝဒလႅသုတ္

''ေဝဒနာ''

၄၅ဝ။ ငါ့သွ်င္ ''ေဝဒနာ ေဝဒနာ'' ဟု ဆုိရ၏၊ ငါ့သွ်င္ အဘယ္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ''ေဝဒနာ'' ဟု ဆုိရသနည္း ဟု ေလွ်ာက္၏။

ငါ့သွ်င္ ''ခံစားတတ္, ခံစားတတ္'' ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ''ေဝဒနာ'' ဟု ဆုိရ၏။ အဘယ္ကုိ ခံစားတတ္ သနည္း။ ခ်မ္းသာကုိလည္း ခံစား တတ္၏၊ ဆင္းရဲကုိလည္း ခံစားတတ္၏၊ ဆင္းရဲမဟုတ္ ခ်မ္းသာ မဟုတ္သည္ကုိလည္း ခံစား တတ္၏။ ငါ့သွ်င္ ''ခံစားတတ္ ခံစားတတ္'' ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ''ေဝဒနာ'' ဟု ဆုိရ၏ ဟု မိန္႔ဆုိ၏။

၃ - မဟာေဝဒလႅသုတ္၊ မွ ၊ စူဠယမက၀ဂ္၊ မူလပဏၰာသပါဠိေတာ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

ပညာႏွင့္ ၀ိညာဏ္ ေရာသေလာ မေရာသေလာ...

မဟာေဝဒလႅသုတ္

"ပညာႏွင့္ ၀ိညာဏ္ ေရာသေလာ မေရာသေလာ..."

ငါ့သွ်င္ အမ်ားအားျဖင့္ သိမႈ 'ပညာ' အထူးသိမႈ 'ဝိညာဏ္' ဤတရားတို႔သည္ ေရာေႏွာၾကကုန္သေလာ၊ သို႔မဟုတ္ မေရာေႏွာၾက ကုန္သေလာ၊ ဤတရားတို႔ကုိ အသီးအသီး ျပဳ၍ ျခားနားခ်က္ကုိ ပညတ္ရန္ ရႏုိင္ပါ သေလာ ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ငါ့သွ်င္ အမ်ားအားျဖင့္ သိမူ 'ပညာ' အထူးသိမႈ 'ဝိညာဏ္' ဤတရားတို႔သည္ ေရာေႏွာၾက ကုန္၏၊ မေရာေႏွာသည္ မဟုတ္ကုန္၊ ဤတရားတို႔ကုိ အသီးအသီး ျပဳ၍ ျခားနားခ်က္ကုိ ပညတ္ရန္ မရႏုိင္ေပ ငါ့သွ်င္ အမ်ားအားျဖင့္ သိေသာ အရာကုိပင္ အထူးသိ၏။ အထူး သိေသာ အရာကုိပင္ အမ်ားအားျဖင့္ သိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤတရားတို႔သည္ ေရာေႏွာၾက ကုန္၏၊ မေရာေႏွာသည္ မဟုတ္ကုန္၊ ဤတရားတို႔ကုိ အသီးအသီး ျပဳ၍ ျခားနားခ်က္ကုိ ပညတ္ရန္ မရႏုိင္ေပ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ငါ့သွ်င္ ေရာေႏွာကုန္ေသာ, မေရာေႏွာသည္ မဟုတ္ကုန္ေသာ အမ်ားအားျဖင့္ သိမႈ 'ပညာ'ႏွင့္ အထူးသိမႈ 'ဝိညာဏ္' ဤတရားတို႔၏ ျခားနားမႈကား အဘယ္နည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ငါ့သွ်င္ ေရာေႏွာ ကုန္ေသာ, မေရာေႏွာသည္ မဟုတ္ကုန္ေသာ အမ်ားအားျဖင့္ သိမႈ 'ပညာ'ႏွင့္ အထူးသိမႈ 'ဝိညာဏ္'တို႔တြင္ ပညာကုိ ပြားမ်ား ရ၏၊ ဝိညာဏ္ကုိ ပုိင္းျခား၍ သိရ၏၊ ဤသည္ကား ထုိတရားတို႔၏ ျခားနားခ်က္ ေပတည္း ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၃ - မဟာေဝဒလႅသုတ္၊ မွ ၊ စူဠယမက၀ဂ္၊ မူလပဏၰာသပါဠိေတာ္။ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

ဝိညာဏ္...

မဟာေဝဒလႅသုတ္

''ဝိညာဏ္"

''ငါ့သွ်င္ ''ဝိညာဏ္ ဝိညာဏ္'' ဟု ဆုိရ၏၊ ငါ့သွ်င္ အဘယ္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ''ဝိညာဏ္'' ဟု ဆုိရ သနည္း ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ငါ့သွ်င္ ''အထူး သိတတ္, အထူး သိတတ္'' ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ''ဝိညာဏ္'' ဟု ဆုိရ၏။

အဘယ္သို႔ အထူး သိတတ္ သနည္း။ ခ်မ္းသာ ဟုလည္း အထူး သိတတ္၏၊ ဆင္းရဲ ဟုလည္း အထူး သိတတ္၏၊ ဆင္းရဲ မဟုတ္ ခ်မ္းသာ မဟုတ္ ဟုလည္း အထူး သိတတ္၏။ ငါ့သွ်င္ ''အထူးသိတတ္, အထူး သိတတ္'' ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ''ဝိညာဏ္'' ဟု ဆုိရ၏ ဟု (မိန္႔ဆုိ၏)။

၃ - မဟာေဝဒလႅသုတ္၊ မွ ၊ စူဠယမက၀ဂ္၊ မူလပဏၰာသပါဠိေတာ္။ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

ပညာရွိသူ...

မဟာေဝဒလႅသုတ္

"ပညာရွိသူ"

''ငါ့သွ်င္ ပညာရွိသူ, ပညာရွိသူ ဟု ဆုိရ၏၊ ငါ့သွ်င္ အဘယ္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ 'ပညာရွိသူ'ဟု ဆုိရ သနည္း'' ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

''ငါ့သွ်င္ ''အမ်ားအားျဖင့္ သိတတ္, အမ်ားအားျဖင့္ သိတတ္'' ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ''ပညာရွိသူ'' ဟု ဆုိရ၏။

အဘယ္သို႔လွ်င္ အမ်ားအားျဖင့္ သိတတ္သနည္း။ ဤကား ဆင္းရဲတည္း ဟု အမ်ားအားျဖင့္ သိတတ္၏၊ ဤကား ဆင္းရဲ ျဖစ္ေၾကာင္းတည္း ဟု အမ်ားအားျဖင့္ သိတတ္၏၊ ဤကား ဆင္းရဲ ခ်ဳပ္ရာတည္း ဟု အမ်ားအားျဖင့္ သိတတ္၏၊ ဤကား ဆင္းရဲ ခ်ဳပ္ရာသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္တည္း ဟု အမ်ားအားျဖင့္ သိတတ္၏။ ငါ့သွ်င္ (ဤသို႔လွ်င္) '' အမ်ားအားျဖင့္ သိတတ္, အမ်ားအားျဖင့္ သိတတ္''ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ''ပညာရွိသူ'' ဟု ဆုိရ၏ ဟု (မိန္႔ဆုိ၏)။

၃ - မဟာေဝဒလႅသုတ္၊ မွ ၊ စူဠယမက၀ဂ္၊ မူလပဏၰာသပါဠိေတာ္။
ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

ပညာမဲ့သူ

မဟာေဝဒလႅသုတ္

အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၴိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူ၏။ ထုိအခါ အသွ်င္မဟာေကာ႒ိကသည္ ညေနခ်မ္းအခ်ိန္ ကိန္းေအာင္ ရာမွ ထ၍ အသွ်င္သာရိပုၾတာထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ အသွ်င္သာရိပုၾတာႏွင့္ အတူ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကုိ ေျပာဆုိၿပီး ဆံုးေစလ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထုိင္ၿပီးေသာ္-

"ပညာမဲ့သူ"

''ငါ့သွ်င္ ပညာမဲ့သူ ပညာမဲ့သူ ဟု ဆုိ၏၊ ငါ့သွ်င္ အဘယ္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ''ပညာမဲ့သူ'' ဟု ဆုိရသနည္း'' ဟု ေလွ်ာက္၏။

ငါ့သွ်င္ ''အမ်ားအားျဖင့္ မသိတတ္, အမ်ားအားျဖင့္ မသိတတ္'' ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ''ပညာမဲ့သူ'' ဟု ဆုိရ၏။

အဘယ္သို႔လွ်င္ အမ်ားအားျဖင့္ မသိတတ္သနည္း။ ဤကား ဆင္းရဲတည္းဟု အမ်ားအားျဖင့္ မသိတတ္၊ ဤကား ဆင္းရဲ ျဖစ္ေၾကာင္းတည္းဟု အမ်ားအားျဖင့္ မသိတတ္၊ ဤကား ဆင္းရဲ ခ်ဳပ္ရာတည္း ဟု အျပားအားျဖင့္ မသိတတ္၊ ဤကား ဆင္းရဲ ခ်ဳပ္ရာသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္တည္း ဟု အမ်ားအားျဖင့္ မသိတတ္။ ငါ့သွ်င္ (ဤသို႔လွ်င္) '' အမ်ားအားျဖင့္ မသိတတ္, အမ်ားအားျဖင့္ မသိတတ္'' ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ''ပညာမဲ့သူ'' ဟု ဆုိရ၏ ဟု (မိန္႔ဆုိ၏)။

၃ - မဟာေဝဒလႅသုတ္၊ မွ ၊ စူဠယမက၀ဂ္၊ မူလပဏၰာသပါဠိေတာ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Thursday, January 28, 2010

ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္း...

ဖာသုဝိဟာရသုတ္

ရဟန္းတုိ႔ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းတုိ႔သည္ ဤငါးမ်ဳိးတုိ႔တည္း၊

ရဟန္းတုိ႔ ဤသာသနာေတာ္၌...

၁...
ရဟန္း၏ ေမတၱာ ကာယကံသည္ မ်က္ေမွာက္၌ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မ်က္ကြယ္၌ေသာ္ လည္းေကာင္း သီတင္းသံုးေဖာ္တုိ႔၌ ေရွး႐ႈတည္၏။

၂...
ရဟန္း၏ ေမတၱာ ဝစီကံသည္ မ်က္ေမွာက္၌ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မ်က္ကြယ္၌ေသာ္ လည္းေကာင္း သီတင္းသံုးေဖာ္တုိ႔၌ ေရွး႐ႈတည္၏။

၃...
ရဟန္း၏ ေမတၱာ မေနာကံသည္ မ်က္ေမွာက္၌ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မ်က္ကြယ္၌ေသာ္လည္းေကာင္း သီတင္းသံုးေဖာ္တုိ႔၌ ေရွး႐ႈတည္၏။

၄...
မက်ဳိး မေပါက္ မေျပာက္ မက်ားကုန္ေသာ၊ တဏွာကြၽန္ အျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ကုန္ေသာ၊ ပညာရွိတုိ႔ ခ်ီးမြမ္းအပ္ကုန္ေသာ၊ မွားေသာအားျဖင့္ မသံုးသပ္အပ္ကုန္ေသာ၊ တည္ၾကည္ျခင္း 'သမာဓိ' ကုိ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ သေဘာ ရွိကုန္ေသာ သီလတုိ႔ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္၌ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မ်က္ကြယ္၌ေသာ္ လည္းေကာင္း သီတင္းသံုးေဖာ္တုိ႔ႏွင့္ သီလတူသည္၏ အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္လ်က္ေန၏။

၅...
ျဖဴစင္ေသာ၊ ဝဋ္ဆင္းရဲမွ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ၊ ထုိအယူကုိ ျပဳက်င့္သူအား ေကာင္းစြာ ဝဋ္ဆင္းရဲ ကုန္ရန္ ထုတ္ေဆာင္တတ္ေသာ သေဘာရွိသည့္ မွန္ကန္ေသာ အယူ 'သမၼာဒိ႒ိ' ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္၌ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မ်က္ကြယ္၌ေသာ္ လည္းေကာင္း သီတင္းသံုးေဖာ္တုိ႔ႏွင့္အယူ 'ဒိ႒ိ'
တူမွ်သည့္ အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္လ်က္ေန၏။ 105

ရဟန္းတုိ႔ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းတုိ႔သည္ ဤငါးမ်ဳိးတုိ႔တည္း ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၅ - ဖာသုဝိဟာရသုတ္၊ ဖာသု၀ိဟာရ၀ဂ္၊ ပဥၥကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Monday, January 25, 2010

ဧကန္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း မဟုတ္ေသာ တရားမ်ား...

ေပါ႒ပါဒသုတ္

ဧကန္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း မဟုတ္ေသာ တရားမ်ား...

ေပါ႒ပါဒ ေလာကသည္ ျမဲ၏ ဟူသည္ကုိလည္း ဧကန္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း မဟုတ္ေသာတရား ဟု ငါသည္ ေဟာၾကားေဖာ္ျပ၏၊ ေပါ႒ပါဒ ေလာကသည္ မျမဲ ဟူသည္ကုိလည္း ဧကန္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း မဟုတ္ေသာ တရားဟု ငါသည္ ေဟာၾကားေဖာ္ျပ၏၊ ေပါ႒ပါဒ ေလာကသည္ အဆံုးရွိ၏ ဟူသည္ကုိလည္း။ပ။ ေပါ႒ပါဒ ေလာကသည္ အဆံုးမရွိ ဟူသည္ကုိလည္း။ ေပါ႒ပါဒ ထုိ(ကုိယ္) သည္ပင္ အသက္၊ ထုိ (အသက္) သည္ပင္ ကုိယ္ဟူသည္ကုိလည္း။ ေပါ႒ပါဒ အသက္သည့္ တျခား၊ ကုိယ္သည္ တျခား ဟူသည္ကုိလည္း။ ေပါ႒ပါဒ သတၱဝါသည္ ေသၿပီးသည့္ ေနာက္၌ရွိ၏ ဟူသည္ ကုိလည္း။ ေပါ႒ပါဒ သတၱဝါသည္ ေသၿပီးသည့္ ေနာက္၌ မရွိဟူသည္ကုိလည္း။ ေပါ႒ပါဒ သတၱဝါသည္ ေသၿပီးသည့္ ေနာက္၌ ရွိလည္းရွိ မရွိလည္း မရွိ ဟူသည္ကုိလည္း။ ေပါ႒ပါဒ သတၱဝါသည္ ေသၿပီးသည့္ ေနာက္၌ ရွိသည္လည္း မဟုတ္ မရွိသည္လည္းမဟုတ္ ဟူသည္ကုိလည္း ဧကန္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း)မဟုတ္ေသာ တရားဟု ငါသည္ ေဟာၾကားေဖာ္ျပ၏။

ေပါ႒ပါဒ အဘယ္ေၾကာင့္ ထုိတရားတုိ႔ကုိ ဧကန္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း မဟုတ္ေသာတရားတုိ႔ဟု ငါသည္ ေဟာၾကားေဖာ္ျပသနည္း။

ထုိ တရားတုိ႔သည္...

အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ မစပ္ကုန္၊
ေလာကုတၱရာ တရားႏွင့္ မစပ္ကုန္၊
အက်င့္ျမတ္၏ အစမွ်ပင္ မဟုတ္ကုန္၊
ၿငီးေငြ ႔ရန္အလုိ႔ငွါ မျဖစ္ကုန္၊
တပ္မက္ျခင္း ကင္းရန္အလုိ႔ငွါ မျဖစ္ကုန္၊
ဝဋ္ဆင္းရဲ ခ်ဳပ္ရန္အလို႔ငွါ မျဖစ္ကုန္၊
ကိေလသာ ၿငိမ္းရန္အလုိ႔ငွါ မျဖစ္ကုန္၊
ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိရန္ အလုိ႔ငွါ မျဖစ္ကုန္၊
သစၥာေလးပါးကုိ သိရန္အလုိ႔ငွါ မျဖစ္ကုန္၊
နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ အလုိ႔ငွါ မျဖစ္ကုန္၊
ထို႔ေၾကာင့္ ထုိတရားတုိ႔ကုိ ဧကန္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း မဟုတ္ေသာ တရားတုိ႔ ဟု ငါသည္ ေဟာၾကား ေဖာ္ျပေပ၏။

ေပါ႒ပါဒသုတ္၊ သီလကၡန္ပါဠိေတာ္၊ ဒီဃနိကာယ္။ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

အမိအဖျပုစုသူကို သူေတာ္ေကာင္းတို႔ ခ်ီးမြမ္း၏...

ျဗဟၼ (ျမတ္ေသာအက်င့္)

ရဟန္းတို႔ မိမိအိမ္၌ အမိအဖတို႔ကို ပူေဇာ္ေသာ အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီးတို႔သည္ ျဗဟၼာ ရွိသည္ မည္ကုန္၏၊ ရဟန္းတို႔ မိမိအိမ္၌ အမိအဖတို႔ကို ပူေဇာ္ေသာ အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီးတို႔သည္ လက္ဦးဆရာ ရွိသည္မည္ကုန္၏၊ ရဟန္းတို႔ မိမိအိမ္၌ အမိအဖတို႔ကို ပူေဇာ္ေသာ အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီးတို႔သည္ အိမ္ဦးနတ္ရွိသည္ မည္ကုန္၏၊ ရဟန္းတို႔ မိမိအိမ္၌ အမိအဖတို႔ကို ပူေဇာ္ေသာ အမ်ဳိးသားအမ်ဳိးသမီးတို႔သည္ အေဝးမွ ေဆာင္အပ္ေသာ အလွဴကို ခံထိုက္ေသာ အလွဴခံရွိသည္ မည္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔...
''ျဗဟၼာ'' ဟူေသာ ဤအမည္သည္ အမိအဖတို႔၏ အမည္တည္း၊
''လက္ဦးဆရာ'' ဟူေသာ ဤအမည္သည္ အမိအဖတို႔၏ အမည္တည္း၊
''အိမ္ဦးနတ္'' ဟူေသာ ဤအမည္သည္ အမိအဖတို႔၏ အမည္တည္း၊
''အေဝးမွ ေဆာင္၍ လွဴအပ္ေသာ အလွဴခံ''ဟူေသာ အမည္သည္ အမိအဖတို႔၏ အမည္တည္း။

ထိုသို႔ အမည္ရျခင္းသည္ အဘယ္ ေၾကာင့္နည္းဟူမူ-

ရဟန္းတို႔ အမိအဖတို႔သည္ သားသမီးတို႔အား မ်ားေသာ ေက်းဇူး ရွိကုန္၏၊ အသက္ကိုေစာင့္ေရွာက္ တတ္ကုန္၏၊ ေကြၽးေမြး တတ္ကုန္၏၊ ဤေလာကကို ၫႊန္းျပတတ္ ကုန္၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

အမိအဖတို႔ကို သားသမီးတို႔၏ 'ျဗဟၼာ' ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ 'လက္ဦးဆရာ' ဟူ၍ လည္းေကာင္းဆိုထိုက္ကုန္၏၊ 'အေဝးမွ ေဆာင္၍ လွဴအပ္ေသာ အလွဴခံတို႔' ဟု ဆိုထိုက္ကုန္၏၊ အမိအဖတို႔သည္ သားသမီးတို႔အား အစဥ္သနားတတ္ ကုန္၏။ ထို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ ပညာရွိသားသမီးသည္ ထို အမိအဖတို႔ကို ရွိလည္း ခိုးရာ၏၊ ထမင္းဟင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ထို႔ျပင္ အေဖ်ာ္ ယမကာျဖင့္ လည္းေကာင္း၊အဝတ္ အ႐ံုျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အိပ္ရာ ေနရာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အေမႊး နံ႔သာ လိမ္းက်ံ ေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေရခ်ဳိးေပးျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေျခေဆးေပးျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း အ႐ိုအေသ ျပဳလ်က္ ပူေဇာ္ရာ၏။ အမိအဖတို႔၌ ထိုသို႔ လုပ္ေကြၽးေမြးျမဴျခင္းေၾကာင့္ ထို သားသမီးကို ယခုဘဝ၌ပင္ ပညာရွိတို႔သည္ ခ်ီးမြမ္းၾကကုန္၏၊ ထို သားသမီးသည္ တမလြန္ဘဝ၌လည္း နတ္ျပည္၌ ေမြ႕ေလွ်ာ္ရေလ သတည္း။ 63

၃ - ျဗဟၼသုတ္၊ ပတၱကမၼ၀ဂ္၊ စတုကၠနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Sunday, January 24, 2010

စေမၸယ်နဂါးမင္းအက်င့္...

စေမၸယ်နာဂစရိယ၊ (စေမၸယ်နဂါးမင္းအက်င့္)


ငါသည္ တန္ခုိးႀကီးေသာ စေမၸယ်နဂါးမင္း ျဖစ္၏၊
ထုိအခါ၌လည္း တရားကုိ ေစာင့္သူ၊ သီလအက်င့္ႏွင့္ ျပည့္စံုသူ ျဖစ္ခဲ့၏။

ထုိအခါ၌လည္း ကုသုိလ္တရားကုိ က်င့္ေလ့ရွိေသာ ဥပုသ္က်င့္သံုးေသာ ငါ့ကုိ ေႁမြဖမ္းသမားသည္ ဖမ္းယူ၍ နန္းေတာ္တံခါး၌ ကစားေစ၏၊

ထုိေႁမြဖမ္းသမားသည္ အညဳိ, အေရႊ, အနီဟူေသာ အၾကင္ အၾကင္အဆင္းကုိ ၾကံစည္၏၊ ငါသည္ ထုိေႁမြဖမ္းသမား၏ စိတ္သို႔ အစဥ္လုိက္လ်က္ ၾကံစည္ေသာ အဆင္းႏွင့္တူေသာ အဆင္းရွိသည္ ျဖစ္၏။

ငါသည္ ကုန္းကုိ ေရျဖစ္ေအာင္ ျပဳႏုိင္၏၊ ေရကုိလည္း ကုန္းျဖစ္ေအာင္ ျပဳႏုိင္၏၊ အကယ္၍ ငါသည္ ထုိေႁမြဖမ္းသမားအား အမ်က္ထြက္ျငားအံ့၊ တစ္ခဏျဖင့္ ျပာျဖစ္ေအာင္ ျပဳႏုိင္၏။

ငါသည္ အကယ္၍ စိတ္အလုိ လုိက္သည္ ျဖစ္အံ့၊ သီလမွ ဆုတ္ယုတ္ေတာ့အံ့၊ သီလမွ ဆုတ္ယုတ္သူအား ျမတ္ေသာ အက်ဳိးသည္ မၿပီးစီးႏုိင္ေခ်။

အကယ္၍ပင္ ဤကုိယ္သည္ ပ်က္စီးပါေစ၊ ဤေနရာ၌ပင္ ဖ႐ုိဖရဲ ၾကဲမူလည္း ၾကဲပါေစ၊ 'ဖြဲျပာ ကဲ့သို႔' ဖ႐ုိဖရဲ ၾကဲေသာ္လည္း ငါသည္ သီလကုိမူ မဖ်က္ဆီးလုိ။ ။
20-25
၃ - စေမၸယ်နာဂစရိယ၊ ဟတၳိနာဂ၀ဂ္၊ စရိယာပိဋကပါဠိေတာ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

၀က္မ်က္ႏွာ

သူကရမုခေပတ


ကိုယ္ျဖင့္ ေစာင့္စည္း၍
ႏႈတ္ျဖင့္ မေစာင့္စည္းခဲ့ေသာေၾကာင့္
ကြယ္လြန္ေသာအခါ ေရႊအဆင္းႏွင့္တူေသာ ကိုယ္
ဝက္မ်က္ႏွာျဖင့္တူေသာ မ်က္ႏွာျဖင့္ ျပိတၱာျဖစ္ရသူ

သင္၏ ကိုယ္သည္ အလံုးစံု ေရႊအဆင္းရွိသည္ျဖစ္၍ အရပ္မ်က္ႏွာ အားလံုးတို႔၌ ထြန္းလင္းေတာက္ပ၏၊ သင္၏ မ်က္ႏွာသည္ကား ဝက္မ်က္ႏွာႏွင့္ တူ၏၊ သင္သည္ ေရွးဘဝက အဘယ္ကံကို ျပဳခဲ့ဖူးသနည္းဟု အသွ်င္နာရဒက ေမး၏။

အသွ်င္နာရဒ ေရွးဘဝက အကြၽႏု္ပ္သည္ ကိုယ္ျဖင့္ ေစာင့္စည္းသူ ျဖစ္ခဲ့ပါ၏၊ ႏႈတ္ျဖင့္မူကား မေစာင့္စည္းခဲ့ပါ၊ ထို႔ေၾကာင့္ အကြၽႏု္ပ္၏ အဆင္းသည္ အရွင္ဘုရား ျမင္ရသည့္အတိုင္း ကိုယ္မွာ ေရႊအဆင္း မ်က္ႏွာကား ဝက္မ်က္ႏွာႏွင့္တူေသာ အဆင္းသဏၭာန္ ရွိပါ၏။

အသွ်င္နာရဒ ထို႔ေၾကာင့္ အကြၽႏု္ပ္သည္ အရွင့္အား ေျပာဆိုလိုပါ၏၊ ဤအျဖစ္သနစ္ကို အရွင္ဘုရား ကိုယ္တိုင္ ျမင္ရပါၿပီ၊ ႏႈတ္ျဖင့္ မေကာင္းမႈကို မျပဳပါလင့္၊ ဝက္မ်က္ႏွာႏွင့္တူသူ မျဖစ္ပါေစလင့္ဟု ၿပိတၱာက ေျဖဆို၏။

၂ - သူကရမုခေပတဝတၴဳ၊ ဥရဂ၀ဂ္၊ ေပတ၀တၳဳပါဠိေတာ္။
ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Friday, January 22, 2010

ဤလူတို႔သည္ အလြန္ ေကာင္းၾကေပစြတကား...

ပုဏၰသုတ္


အသွ်င္ပုဏၰသည္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ္
ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္ထား၏

အသွ်င္ဘုရား ေတာင္းပန္ပါ၏၊
ျမတ္စြာဘုရားထံမွ တပည့္ေတာ္အား အက်ဥ္းအားျဖင့္ တရားကို ေဟာေတာ္ မူပါေလာ့၊ တပည့္ေတာ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ယင္းတရားေတာ္ ကို နာၾကားၿပီးလွ်င္ တစ္ေယာက္တည္း ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ကပ္လ်က္ မေမ့မေလ်ာ့ လုံ႔လရွိသည္ ျဖစ္၍ နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္ရွိလ်က္ ေနလိုပါ၏ ဟု ေလွ်ာက္၏။

ပုဏၰ အလိုရွိအပ္ ႏွစ္သက္အပ္ စိတ္ႏွလံုးကို ပြါးေစတတ္ကုန္ေသာ ခ်စ္ခင္ဖြယ္ သေဘာ ရွိကုန္ေသာ ကာမႏွင့္ စပ္ယွဥ္ကုန္ေသာ စြဲမက္အပ္ကုန္ေသာ မ်က္စိျဖင့္ သိအပ္ေသာ အဆင္းတို႔သည္ ရွိကုန္၏။ ပုဏၰ ထိုအဆင္းကို ရဟန္းသည္ အလြန္ႏွစ္သက္ခဲ့မူ စြဲလမ္းခဲ့မူ လႊမ္းမိုး၍ တည္ခဲ့မူ ထိုအဆင္းကို အလြန္ ႏွစ္သက္ေသာ စြဲလမ္းေသာ လႊမ္းမိုး၍ တည္ေသာ ထိုရဟန္းအား ႏွစ္သက္မႈ 'တဏွာ' သည္ ျဖစ္၏၊ ႏွစ္သက္မႈ 'တဏွာ' ျဖစ္ေပၚျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲ ျဖစ္ေပၚ၏ဟု ငါဘုရားေဟာ၏။ပ။

ပုဏၰ လွ်ာျဖင့္ သိအပ္ေသာ အရသာတို႔သည္ ရွိကုန္၏။ပ။ ပုဏၰ အလိုရွိအပ္ ႏွစ္သက္အပ္ စိတ္ႏွလံုးကို ပြါးေစတတ္ကုန္ေသာ ခ်စ္ခင္ဖြယ္ သေဘာရွိကုန္ေသာ ကာမႏွင့္ စပ္ယွဥ္ကုန္ေသာ စြဲမက္ အပ္ကုန္ေသာ စိတ္ျဖင့္ သိအပ္ေသာ သေဘာတရားတို႔သည္ ရွိကုန္၏။ ပုဏၰ ထိုသေဘာ တရားတို႔ကို ရဟန္းသည္ အလြန္ႏွစ္သက္ခဲ့မူ စြဲလမ္းခဲ့မူ လႊမ္းမိုး၍ တည္ခဲ့မူ ထိုသေဘာတရားကို အလြန္ ႏွစ္သက္ေသာ စြဲလမ္းေသာ လႊမ္းမိုး၍ တည္ေသာ ထိုရဟန္းအား ႏွစ္သက္မႈ 'တဏွာ'သည္ ျဖစ္၏၊ ႏွစ္သက္မႈ'တဏွာ' ျဖစ္ေပၚျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲ ျဖစ္ေပၚ၏ဟု ငါ ေဟာ၏။ ပုဏၰ အလိုရွိအပ္ ႏွစ္သက္အပ္ စိတ္ႏွလံုးကို ပြါးေစတတ္ကုန္ေသာ ခ်စ္ခင္ဖြယ္ သေဘာ ရွိကုန္ေသာ ကာမႏွင့္ စပ္ယွဥ္ကုန္ေသာ စြဲမက္အပ္ကုန္ေသာ မ်က္စိျဖင့္ သိအပ္ေသာ အဆင္းတို႔သည္ ရွိကုန္၏။ ပုဏၰ ထိုအဆင္းကို ရဟန္းသည္ မႏွစ္သက္ခဲ့မူ မစြဲလမ္းခဲ့မူ လႊမ္းမိုး၍ မတည္ခဲ့မူ ထိုအဆင္းကို မႏွစ္သက္ေသာ မစြဲလမ္းေသာ လႊမ္းမိုး၍ မတည္ေသာ ထိုရဟန္းအား ႏွစ္သက္မႈ 'တဏွာ' ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၏၊ ႏွစ္သက္မႈ 'တဏွာ' ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၏ဟု ငါ ေဟာ၏။ပ။

ပုဏၰ အလိုရွိအပ္ ႏွစ္သက္အပ္ စိတ္ႏွလံုးကို ပြါးေစတတ္ကုန္ေသာ ခ်စ္ခင္ဖြယ္ သေဘာရွိကုန္ေသာ ကာမႏွင့္ စပ္ယွသ္ကုန္ေသာ စြဲမက္အပ္ကုန္ေသာ စိတ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ သေဘာတရားတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ပုဏၰ ထိုသေဘာတရားကို ရဟန္းသည္ အလြန္မႏွစ္သက္ခဲ့မူ မစြဲလမ္းခဲ့မူ လႊမ္းမိုး၍ မတည္ခဲ့မူ ထို သေဘာတရားကို အလြန္ မႏွစ္သက္ေသာ မစြဲ လမ္းေသာ လႊမ္းမိုး၍ မတည္ေသာ ထိုရဟန္းအား ႏွစ္သက္မႈ 'တဏွာ' ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၏၊ ႏွစ္သက္မႈ 'တဏွာ' ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၏ ဟု ငါေဟာ၏။


ပုဏၰ ဤအက်ဥ္းျဖစ္ေသာ အဆံုးအမျဖင့္ ငါဘုရား ဆံုးမအပ္ၿပီးေသာ သင္သည္ အဘယ္ဇနပုဒ္၌ ေနမည္နည္း။ အသွ်င္ဘုရား သုနာပရႏၲမည္ေသာ ဇနပုဒ္သည္ ရွိပါ၏၊ ထိုဇနပုဒ္၌ တပည့္ေတာ္ ေနပါမည္ ဟု ေလွ်ာက္၏။

ပုဏၰ သုနာပရႏၲတိုင္းသားျဖစ္ေသာ လူတို႔သည္ ၾကမ္းတမ္းကုန္၏၊ ခက္ထန္ကုန္၏။ ပုဏၰ သုနာပရႏၲတိုင္းသား ျဖစ္ေသာ လူတို႔သည္ သင့္ကို ဆဲေရးၾကကုန္မူ ေရရြတ္ၾကကုန္မူ သင္၏ စိတ္သည္ အဘယ္သို႔ ျဖစ္လိမ့္မည္နည္း ဟု ေမးေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ဘုရား တပည့္ေတာ္အား သုနာပရႏၲတိုင္းသားျဖစ္ေသာ လူတို႔သည္ ဆဲေရးၾကကုန္မူ ေရရြတ္ၾကကုန္မူ တပည့္ေတာ္၏ စိတ္သည္ ဤသို႔ ျဖစ္ပါလတၱံ႕- ''ဤသုနာပရႏၲတိုင္းသားျဖစ္ေသာ လူတို႔သည္ ေကာင္းၾကေပစြ တကား၊ ဤ သုနာပရႏၲတိုင္းသားျဖစ္ေသာ လူတို႔သည္ အလြန္ ေကာင္းၾကေပစြ တကား။ ယင္းသို႔ ေကာင္းၾကေပေသာေၾကာင့္ ငါ့အား ဤလူတို႔သည္ လက္ျဖင့္ ပုတ္ခတ္မႈကို မေပးၾကကုန္ေသး''။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ဤအခါ၌ ဤသို႔ စိတ္ျဖစ္ပါ လတၱံ႕၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ဤအခါ၌ ဤသို႔ စိတ္ျဖစ္ပါ လတၱံ႕ ဟု ေလွ်ာက္၏။


ပုဏၰ သင့္အား သုနာပရႏၲတိုင္းသားျဖစ္ေသာ လူတို႔သည္ လက္ျဖင့္ ပုတ္ခတ္ၾက ကုန္မူ သင္၏ စိတ္သည္ အဘယ္သို႔ ျဖစ္လိမ့္မည္နည္းဟု ေမးေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ဘုရား တပည့္ေတာ္အား သုနာပရႏၲတိုင္းသားျဖစ္ေသာ လူတို႔သည္ လက္ျဖင့္ ပုတ္ခတ္ၾကကုန္မူ တပည့္ေတာ္၏ စိတ္သည္ ဤသို႔ ျဖစ္ပါလတၱံ႕- ''ဤသုနာပရႏၲတိုင္းသားျဖစ္ေသာ လူတို႔သည္ ေကာင္းၾကေပစြတကား၊ ဤသုနာ ပရႏၲ တိုင္းသားျဖစ္ေသာ လူတို႔သည္ အလြန္ ေကာင္းၾကေပစြတကား။ ယင္းသို႔ ေကာင္းၾကေပေသာေၾကာင့္ ငါ့အား ဤလူတို႔ သည္ ခဲျဖင့္ မပစ္ခတ္ၾကကုန္''။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ဤအခါ၌ ဤသို႔ စိတ္ျဖစ္ပါလတၱံ႕၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ဤအခါ၌ ဤသို႔ စိတ္ျဖစ္ပါလတၱံ႕ ဟု ေလွ်ာက္၏။


ပုဏၰ သင့္အား သုနာပရႏၲတိုင္းသားျဖစ္ေသာ လူတို႔သည္ ခဲျဖင့္ ပစ္ခတ္ၾကကုန္မူ သင္၏ စိတ္သည္ အဘယ္သို႔ ျဖစ္လိမ့္မည္နည္းဟု ေမးေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ဘုရား တပည့္ေတာ္အား သုနာပရႏၲတိုင္းသားျဖစ္ေသာ လူတို႔သည္ ခဲျဖင့္ ပစ္ခတ္ၾကကုန္မူ တပည့္ေတာ္၏ စိတ္သည္ ဤသို႔ ျဖစ္ပါလတၱံ႕- ''ဤသုနာပရႏၲ တိုင္းသားျဖစ္ေသာ လူတို႔သည္ ေကာင္းၾကေပစြ တကား၊ ဤသုနာပရႏၲ တိုင္းသားျဖစ္ေသာ လူတို႔သည္ အလြန္ ေကာင္းၾကေပစြတကား။ ယင္းသို႔ ေကာင္းၾကေပေသာေၾကာင့္ ငါ့အား ဤလူတို႔ သည္ တုတ္ျဖင့္ မ႐ိုက္ႏွက္ၾကကုန္''။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ဤအခါ၌ ဤသို႔ စိတ္ျဖစ္ပါလတၱံ႕၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ဤအခါ၌ ဤသို႔ စိတ္ျဖစ္ပါလတၱံ႕ဟု ေလွ်ာက္၏။


ပုဏၰ သင့္အား သုနာပရႏၲတိုင္းသားျဖစ္ေသာ လူတို႔သည္ တုတ္ျဖင့္ ႐ိုက္ႏွက္ၾက ကုန္မူ သင္၏ စိတ္သည္ အဘယ္သို႔ ျဖစ္လိမ့္မည္နည္းဟု ေမးေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ဘုရား တပည့္ေတာ္အား သုနာပရႏၲတိုင္းသားျဖစ္ေသာ လူတို႔သည္ တုတ္ျဖင့္ ႐ိုက္ႏွက္ၾကကုန္မူ တပည့္ေတာ္အား ဤသို႔ စိတ္ျဖစ္ပါလတၱံ႕- ''ဤသုနာပရႏၲတိုင္းသားျဖစ္ေသာ လူတို႔သည္ ေကာင္းၾကေပစြတကား၊ ဤသုနာ ပရႏၲ တိုင္းသား ျဖစ္ေသာ လူတို႔သည္ အလြန္ ေကာင္းၾကေပစြတကား။ ယင္းသို႔ ေကာင္းၾကေပေသာေၾကာင့္ ငါ့အား ဤလူတို႔သည္ ဓားျဖင့္ မခုတ္ၾကကုန္''။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ဤအခါ၌ ဤသို႔ စိတ္ျဖစ္ပါလတၱံ႕၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူ တတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ဤအခါ၌ ဤသို႔ စိတ္ျဖစ္ပါလတၱံ႕ဟု ေလွ်ာက္၏။


ပုဏၰ သင့္အား သုနာပရႏၲတိုင္းသားျဖစ္ေသာ လူတို႔သည္ ဓားျဖင့္ ခုတ္ၾကကုန္မူ သင္၏ စိတ္သည္ အဘယ္သို႔ ျဖစ္လိမ့္မည္နည္းဟု ေမးေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ဘုရား တပည့္ေတာ္အား သုနာပရႏၲတိုင္းသားျဖစ္ေသာ လူတို႔သည္ ဓားျဖင့္ ခုတ္ၾကကုန္မူ တပည့္ေတာ္အား ဤသို႔ စိတ္ျဖစ္ပါလတၱံ႕- ''ဤသုနာပရႏၲ တိုင္းသားျဖစ္ေသာ လူတို႔သည္ ေကာင္းၾကေပစြ တကား၊ ဤသုနာပရႏၲတိုင္းသား ျဖစ္ေသာ လူတို႔သည္ အလြန္ ေကာင္းၾကေပစြတကား။ ယင္းသို႔ ေကာင္းၾက ေပေသာေၾကာင့္ ငါ့အား ဤလူတို႔သည္ ထက္လွစြာေသာ ဓားျဖင့္ အသက္မွ မခ်ၾကကုန္''။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ဤအခါ၌ ဤသို႔ စိတ္ျဖစ္ပါ လတၱံ႕၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ဤအခါ၌ ဤသို႔ စိတ္ျဖစ္ပါလတၱံ႕ ဟု ေလွ်ာက္၏။


ပုဏၰ သင့္အား သုနာပရႏၲတိုင္းသားျဖစ္ေသာ လူတို႔သည္ ထက္လွစြာေသာ ဓားျဖင့္ အသက္မွ ခ်ၾကကုန္မူ သင္၏ စိတ္သည္ အဘယ္သို႔ ျဖစ္လိမ့္မည္နည္း ဟု ေမးေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ဘုရား တပည့္ေတာ္အား သုနာပရႏၲတိုင္းသားျဖစ္ေသာ လူတို႔သည္ ထက္လွစြာေသာဓားျဖင့္ အသက္မွ ခ်ၾကကုန္မူ တပည့္ေတာ္အား ဤသို႔ စိတ္ျဖစ္ပါလတၱံ႕- ''ခႏၶာကိုယ္မွ လည္းေကာင္း အသက္မွ လည္းေကာင္း ၿငီးေငြ႕ကုန္ သည္ ရွက္ႏိုးကုန္သည္ စက္ဆုပ္ကုန္သည္ ျဖစ္၍ အသက္ကို ေဆာင္တတ္ေသာ ဓားလက္နက္ကို ရွာၾကကုန္ေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သာဝကတို႔သည္ ရွိကုန္၏။ ထိုအသက္ကို ေဆာင္တတ္ေသာ ဓားလက္နက္ကို ငါသည္ မရွာေဖြဘဲ သာလွ်င္ ရအပ္၏''။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ဤအခါ၌ ဤသို႔ စိတ္ျဖစ္ပါလတၱံ႕၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ဤအခါ၌ ဤသို႔ စိတ္ျဖစ္ပါလတၱံ႕ဟု ေလွ်ာက္၏။

ပုဏၰ ေကာင္းေပစြ၊ ေကာင္းေပစြ၊ ပုဏၰ သင္သည္ ဤသည္းခံမႈ အေအးဓာတ္ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ ရွိေသာ္ သုနာပရႏၲ ဇနပုဒ္၌ ေနျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္လတၱံ႕၊ ပုဏၰ သင္သည္ ယခု သြားရန္ အခ်ိန္ကို သိ၏၊ သြားရန္မွာ သင္၏ အလိုအတိုင္းပင္ ျဖစ္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။


ထိုအခါ အသွ်င္ပုဏၰသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္ကို အလြန္ႏွစ္သက္ ဝမ္းေျမာက္၍ ေနရာမွထၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုး၍ အ႐ိုအေသ ျပဳလ်က္ အိပ္ရာေနရာကို သိုမွီ သိမ္းဆည္းၿပီးေနာက္ သပိတ္ သကၤန္းကို ယူေဆာင္၍ သုနာပရႏၲဇနပုဒ္သို႔ ေဒသစာရီ ၾကြခ်ီခဲ့၏၊ အစဥ္အတိုင္း ေဒသစာရီ လွည့္လည္ သည္ ရွိေသာ္ သုနာပရႏၲဇနပုဒ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္၏၊ ထိုသုနာပရႏၲဇနပုဒ္၌ အသွ်င္ပုဏၰသည္ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူ၏။

ထို႔ေနာက္ အသွ်င္ပုဏၰသည္ ထိုဝါတြင္း၌ပင္လွ်င္ ဥပါသကာ ငါးရာတို႔အား သရဏဂံု တည္သူ၏ အျဖစ္ကို ေျပာၾကားေစ၏၊ ထိုဝါတြင္း၌ပင္လွ်င္ ဥပါသိကာမ ငါးရာတို႔အား သရဏဂံုတည္သူ၏ အျဖစ္ကို ေျပာၾကား၏။ ထိုဝါတြင္း၌ပင္လွ်င္ ဝိဇၨာသံုးပါးတို႔ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳ၏၊ ထုိဝါတြင္း၌ပင္လွ်င္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳ၏။

ထိုအခါ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္၍။ပ။ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၾကၿပီးေသာ္- ''အသွ်င္ဘုရား ပုဏၰမည္ေသာ အမ်ဳိးသားကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ အက်ဥ္းျဖစ္ေသာ အဆံုးအမျဖင့္ ဆံုးမေတာ္ မူအပ္၏၊ ထိုပုဏၰသည္ ေသဆံုးပါၿပီ။ ထိုပုဏၰ၏ လားရာဂတိကား အဘယ္ပါနည္း၊ တမလြန္ဘဝကား အဘယ္ပါနည္း'' ဟု ေလွ်ာက္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ပုဏၰ အမ်ဳိးသား သည္ ပညာရွိ၏၊ အမွန္ကို ဆိုေလ့ရွိ၏၊ တရားေတာ္အား ေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ကို လည္း က်င့္ေလ့ရွိ၏၊ တရားဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ငါဘုရားကို မပင္ပန္းေစခဲ့။

ရဟန္းတို႔ ပုဏၰ အမ်ဳိးသားသည္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေလၿပီ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 88

၅ - ပုဏၰသုတ္၊ ဆႏၷ၀ဂ္၊ သဠာယတန၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္။အရွင္ပုဏၰ အ႐ွင္ပုဏၰ အရွင္ပုဏၰမေထရ္ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Wednesday, January 20, 2010

သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာ...

သုဒၶိကသုတ္- (သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာ)


ရဟန္းတို႔ အာနာပါနႆတိကုိ ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္သည္ ရွိေသာ္ အက်ဳိးႀကီး၏၊ အာနိသင္ႀကီး၏။ ရဟန္းတို႔ အာနာပါနႆတိကုိ အဘယ္သို႔လွ်င္ ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္သည္ရွိေသာ္ အက်ဳိးႀကီးသနည္း၊ အာနိသင္ ႀကီးသနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ေတာသို႔ သြားေရာက္၍ ျဖစ္ေစ၊ သစ္ပင္ရင္းသို႔ သြားေရာက္၍ ျဖစ္ေစ၊ ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ သြားေရာက္၍ ျဖစ္ေစ တင္ပလႅင္ေခြၿပီးလွ်င္ ကုိယ္ကုိ ေျဖာင့္မတ္စြာထား၍ သတိကုိ (ကမၼ႒ာန္းသို႔) ေရွး႐ႈျဖစ္ေစလ်က္ ထုိင္ေန၏။ ထုိရဟန္းသည္ သတိရွိလ်က္သာလွ်င္ ထြက္သက္ေလကုိ ထုတ္၏၊ သတိရွိလ်က္သာလွ်င္ ဝင္သက္ေလကုိ ရွဴ၏။ပ။ စြန္႔လႊတ္မႈကုိ အဖန္တစ္လဲလဲ ႐ႈလ်က္ ''ထြက္သက္ေလကုိ ထုတ္အ့'ံ' ဟု အားထုတ္၍ က်င့္၏၊ စြန္႔လႊတ္မႈကုိ အဖန္တစ္လဲလဲ ႐ႈလ်က္ ''ဝင္သက္ေလကုိ ရွဴအံ့'' ဟု အားထုတ္၍ က်င့္၏။

ရဟန္းတို႔...
အာနာပါနႆတိကုိ ဤသို႔ ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္သည္ရွိေသာ္ အက်ဳိးႀကီး၏၊ အာနိသင္ႀကီး၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 979

၃ - သုဒၶိကသုတ္၊ ဧကဓမၼ၀ဂ္၊ မဟာ၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္။ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Tuesday, January 19, 2010

အျခံအရံေလးမ်ဳိး...

အသုရသုတ္


ရဟန္းတို႔ ေလာက၌ ဤပုဂၢဳိလ္ေလးမ်ဳိးတို႔သည္ ထင္ရွားရွိကုန္၏၊

အဘယ္ ေလးမ်ဳိး တို႔နည္းဟူမူ-

၁... အသုရာျဖစ္၍ အသုရာအၿခံအရံရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္၊
၂... အသုရာျဖစ္၍ နတ္အၿခံအရံရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္၊
၃... နတ္ျဖစ္၍ အသုရာအၿခံအရံရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္၊
၄... နတ္ျဖစ္၍ နတ္အၿခံအရံရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္တို႔တည္း။

၁...
ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ပုဂၢဳိလ္သည္ အသုရာျဖစ္၍ အသုရာအၿခံအရံရွိသနည္း၊

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ သီလမရွိ၊ ယုတ္ညံ့ေသာ သေဘာရွိ၏၊ ထိုသူ၏ ပရိသတ္သည္လည္း သီလမရွိ၊ ယုတ္ညံ့ေသာ သေဘာရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ပုဂၢဳိလ္သည္ အသုရာျဖစ္၍ အသုရာ အၿခံအရံရွိ၏။

၂...
ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ပုဂၢဳိလ္သည္ အသုရာျဖစ္၍ နတ္အၿခံအရံရွိသနည္း၊

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ သီလ မရွိ၊ ယုတ္ညံ့ေသာ သေဘာရွိ၏၊ ထိုသူ၏ ပရိသတ္သည္ကား သီလရွိ၏၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ သေဘာရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ပုဂၢဳိလ္သည္ အသုရာျဖစ္၍ နတ္အၿခံအရံရွိ၏။

၃...
ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ပုဂၢဳိလ္သည္ နတ္ျဖစ္၍ အသုရာအၿခံအရံရွိသနည္း၊

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ သီလရွိ၏၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ သေဘာရွိ၏။ ထိုသူ၏ ပရိသတ္သည္ကား သီလမရွိ၊ ယုတ္ညံ့ေသာ သေဘာရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ပုဂၢဳိလ္သည္ နတ္ျဖစ္၍ အသုရာ အၿခံအရံရွိ၏။

၄...
ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ပုဂၢဳိလ္သည္ နတ္ျဖစ္၍ နတ္အၿခံအရံရွိသနည္း၊

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ သီလရွိ၏၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ သေဘာရွိ၏။ ထို ပုဂၢဳိလ္၏ ပရိသတ္သည္လည္း သီလ ရွိ၏၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ သေဘာရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ပုဂၢဳိလ္သည္ နတ္ျဖစ္၍ နတ္အၿခံအရံ ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ေလာက၌ ဤပုဂၢဳိလ္ေလးမ်ဳိးးတို႔သည္ ထင္ရွားရွိကုန္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 91

၁ - အသုရသုတ္၊ မသုရ၀ဂ္၊ စတုကၠနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Monday, January 11, 2010

ျမင္းသံုးမ်ဳိး လူသံုးမ်ဳိး...

အႆခဠဳကၤသုတ္

ရဟန္းတို႔ ျမင္းငယ္သံုးမ်ဳိးတို႔ကုိ လည္းေကာင္း၊ ေယာက်္ားငယ္သံုးမ်ဳိးတို႔ကုိ လည္းေကာင္း၊ ျမင္းတို႔၌ လြန္ကဲေသာ ျမင္းသံုးမ်ဳိးတို႔ကုိ လည္းေကာင္း၊ ေယာက်္ားတို႔၌ လြန္ကဲေသာ ေယာက်္ားသံုးမ်ဳိး တို႔ကုိ လည္းေကာင္း၊ အာဇာနည္ျမင္းေကာင္း သံုးမ်ဳိးတို႔ကုိ လည္းေကာင္း၊ အာဇာနည္ေယာက်္ား ေကာင္း သံုးမ်ဳိးတို႔ကို လည္းေကာင္း ေဟာၾကားေပအံ့၊ ထုိတရားကုိ နာၾကကုန္ေလာ့။

ရဟန္းတို႔ ျမင္းငယ္သံုးမ်ဳိးတို႔ ဟူသည္ အဘယ္တို႔နည္း၊

ရဟန္းတို႔
ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ျမင္းငယ္သည္ လ်င္ျမန္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ အဆင္းႏွင့္ မျပည့္စံု၊ အလံုးအရပ္ႏွင့္ မျပည့္စံု။

ရဟန္းတို႔
ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ျမင္းငယ္သည္ကား လ်င္ျမန္ျခင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏၊ အဆင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏၊ အလံုးအရပ္ႏွင့္ကား မျပည့္စံု။

ရဟန္းတို႔
ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ျမင္းငယ္သည္ကား လ်င္ျမန္ျခင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏၊ အဆင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏၊ အလံုးအရပ္ႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသည္တို႔ ကား ျမင္းငယ္သံုးမ်ဳိးတို႔တည္း။


ရဟန္းတို႔ ေယာက်္ားငယ္သံုးမ်ဳိးတို႔ ဟူသည္ အဘယ္တို႔နည္း၊

ရဟန္းတို႔
ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာေယာက်္ားငယ္သည္ လ်င္ျမန္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ အဆင္းႏွင့္ မျပည့္စံု၊ အလံုးအရပ္ႏွင့္ မျပည့္စံု။

ရဟန္းတို႔
ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ေယာက်္ားငယ္သည္ကား လ်င္ျမန္ျခင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏၊ အဆင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏၊ အလံုးအရပ္ႏွင့္ကား မျပည့္စံု။

ရဟန္းတို႔
ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ေယာက်္ားငယ္သည္ကား လ်င္ျမန္ျခင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏၊ အဆင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏၊ အလံုးအရပ္ႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသည္တို႔ကား ေယာက်္ားငယ္သံုးမ်ဳိးတို႔တည္း။


ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ေယာက်္ားငယ္သည္
လ်င္ျမန္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၍ အဆင္းႏွင့္ မျပည့္စံု
အလံုးအရပ္ႏွင့္ မျပည့္စံုသနည္း။

ရဟန္းတို႔
ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ''ဤကား ဒုကၡသစၥာတည္း'' ဟု ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ အျပားအားျဖင့္ သိ၏၊ ''ဤကား ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္း သမုဒယသစၥာတည္း''ဟု ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ အျပားအားျဖင့္ သိ၏၊ ''ဤကား ဒုကၡ၏ ခ်ဳပ္ရာ နိေရာဓသစၥာတည္း'' ဟု ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ အျပားအားျဖင့္ သိ၏၊ ''ဤကား ဒုကၡခ်ဳပ္ရာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ (မဂၢသစၥာ)တည္း'' ဟု ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ အျပားအားျဖင့္ သိ၏။ ဤသို႕ သိျမင္ျခင္းကုိ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ (ဉာဏ္တည္းဟူေသာ) လ်င္ျမန္ျခင္းဟု ငါ ဆို၏။ အခ်င္းခ်င္း ပုိင္းျခားအပ္ေသာ ဓမၼ၌ လည္းေကာင္း၊ အခ်င္းခ်င္း ပုိင္းျခားအပ္ေသာ ဝိနယ၌ လည္းေကာင္း ျပႆနာကုိ ေမးအပ္ေသာ္ တြန္႔ဆုတ္၏၊ မေျဖဆိုႏုိုင္၊ ဤသို႔ မေျဖဆိုႏုိုင္ျခင္းကုိ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ (ဂုဏ္တည္းဟူေသာ) အဆင္းမရွိ ဟု ငါဆို၏။ သကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္း သူနာ၏ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေသာ ေဆး အသံုးအေဆာင္တို႔ကုိ မရ၊ ဤ ပစၥည္းေလးပါး မရျခင္းကုိ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ အလံုးအရပ္မရွိ ဟု ငါဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ေယာက်္ားငယ္သည္ လ်င္ျမန္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ အဆင္းႏွင့္ မျပည့္စံု၊ အလံုးအရပ္ႏွင့္ မျပည့္စံု။ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ေယာက်္ားငယ္သည္
လ်င္ျမန္ျခင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု အဆင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၍
အလံုးအရပ္ႏွင့္ကား မျပည့္စံုသနည္း။

ရဟန္းတို႔
ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ''ဤကား ဒုကၡသစၥာတည္း'' ဟု ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ အျပားအားျဖင့္ သိ၏။ပ။ ''ဤကား ဒုကၡခ်ဳပ္ရာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ (မဂၢသစၥာ)တည္း'' ဟု ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ အျပားအားျဖင့္ သိ၏။ ဤသို႔ သိျခင္းကုိ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ (ဉာဏ္တည္းဟူေသာ) လ်င္ျမန္ျခင္း ဟု ငါဆို၏။ အခ်င္းခ်င္း ပုိင္းျခားအပ္ေသာ ဓမၼ၌ လည္းေကာင္း၊ အခ်င္းခ်င္း ပုိင္းျခားအပ္ေသာ ဝိနယ၌လည္းေကာင္း ျပႆနာကုိ ေမးအပ္ေသာ္ ေျဖဆိုႏုိုင္၏၊ မတြန္႔ဆုတ္၊ ဤသို႔ ေျဖဆိုႏုိုင္ျခင္းကုိ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ (ဂုဏ္တည္းဟူေသာ) အဆင္း ဟု ငါဆို၏။ သကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္း သူနာ၏ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေသာ ေဆး အသံုးအေဆာင္တို႔ကုိကား မရ၊ ဤသို႔ မရျခင္းကုိ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ အလံုးအရပ္မရွိဟု ငါဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ေယာက်္ားငယ္သည္ လ်င္ျမန္ျခင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏၊ အဆင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏၊ အလံုးအရပ္ႏွင့္ကား မျပည့္စံု။


ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ေယာက်္ားငယ္သည္
လ်င္ျမန္ျခင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု အဆင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု
အလံုးအရပ္ႏွင့္လည္း ျပည့္စံုသနည္း။

ရဟန္းတို႔
ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ''ဤကားဒုကၡသစၥာတည္း'' ဟု ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ အျပားအားျဖင့္ သိ၏။ပ။ ''ဤကား ဒုကၡခ်ဳပ္ရာ နိဗၺာန္သို႔ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ (မဂၢသစၥာ)တည္း'' ဟု ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ အျပားအားျဖင့္ သိ၏။ ဤသို႔ သိျခင္းကုိ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ (ဉာဏ္တည္းဟူေသာ) လ်င္ျမန္ျခငး္ ဟု ငါဆို၏။ အခ်င္းခ်င္း ပုိင္းျခားအပ္ေသာ ဓမၼ၌ လည္းေကာင္း၊ အခ်င္းခ်င္း ပုိင္းျခားအပ္ေသာ ဝိနယ၌ လည္းေကာင္း ျပႆနာကုိ ေမးအပ္ေသာ္ ေျဖဆိုႏုိုင္၏၊ မတြန္႔ဆုတ္၊ ဤသို႔ ေျဖဆိုႏုိုင္ျခင္းကုိ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ (ဂုဏ္တည္းဟူေသာ) အဆင္း ဟု ငါဆို၏။ သကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္း သူနာ၏ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေသာ ေဆး အသံုးအေဆာင္တို႔ကုိ ရ၏၊ ဤသို႔ရျခင္းကုိ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ အလံုးအရပ္ ဟု ငါဆို၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ေယာက်္ားငယ္သည္ လ်င္ျမန္ျခင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏၊ အဆင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏၊ အလံုးအရပ္ႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသည္တို႔ကား ေယာက်္ားငယ္သံုးမ်ဳိးတို႔တည္း။


ရဟန္းတို႔ ျမင္းတို႔၌ လြန္ကဲေသာ ျမင္းသံုးမ်ဳိး ဟူသည္ အဘယ္တို႔နည္း။

ရဟန္းတို႔
ဤေလာက၌ ျမင္းတို႔၌ လြန္ကဲေသာ ျမင္းအခ်ဳိ႕သည္။ပ။ လ်င္ျမန္ျခင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏၊ အဆင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏၊ အလံုးအရပ္ႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္တို႔ကား ျမင္းတို႔၌ လြန္ကဲေသာ ျမင္းသံုးမ်ဳိးတို႔တည္း။


ရဟန္းတို႔ ေယာက်္ားတို႔၌ လြန္ကဲေသာ
ေယာက်္ားသံုးမ်ဳိးတို႔ ဟူသည္ အဘယ္တို႔နည္း။

ရဟန္းတို႔
ဤေလာက၌ ေယာက်္ားတို႔၌ လြန္ကဲေသာ ေယာက်္ားအခ်ဳိ႕သည္။ပ။ လ်င္ျမန္ျခင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏၊ အဆင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏၊ အလံုးအရပ္ႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ေယာက်္ားတို႔၌ လြန္ကဲေသာ ေယာက်္ားသည္။ပ။ လ်င္ျမန္ျခင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု အဆင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု အလံုးအရပ္ႏွင့္လည္း ျပည့္စံုသနည္း။

ရဟန္းတို႔
ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းသည္ ေအာက္ပုိင္း သံေယာဇဥ္ငါးမ်ဳိး 'အေႏွာင္အဖဲြ႕'တို႔၏ အၾကြင္းမ့ဲကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ျဗဟၼာ့ဘံု၌ ဥပပါတ္ ပဋိသေႏၶေန၍ ထိုဘံု၌သာလွ်င္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳ၏၊ ထိုျဗဟၼာ႕ဘံုမွ ျပန္လည္ျခင္း သေဘာမရွိ၊ ဤသို႔ သံေယာဇဥ္ 'ေႏွာင္ႀကဳိး' တို႔၏ ကုန္ခန္းျခင္းကုိ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ (ဉာဏ္တည္းဟူေသာ) လ်င္ျမန္ျခင္း ဟု ငါဆို၏။ အခ်င္းခ်င္း ပုိင္းျခားအပ္ေသာ ဓမၼ၌ လည္းေကာင္း၊ အခ်င္းခ်င္း ပုိင္းျခားအပ္ေသာ ဝိနယ၌ လည္းေကာင္း ျပႆနာကုိ ေမးအပ္ေသာ္ ေျဖဆိုႏုိုင္၏၊ မတြန္႔ဆုတ္၊ ဤသို႔ ေျဖဆိုႏုိုင္ျခင္းကုိ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ (ဂုဏ္တည္း ဟူေသာ) အဆင္းဟု ငါဆို၏။ သကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္း သူနာ၏ အေထာက္ အပံ့ျဖစ္ေသာ ေဆး အသံုးအေဆာင္တို႔ကုိ ရ၏၊ ဤသို႔ ရျခင္းကုိ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ အလံုးအရပ္ ဟု ငါဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ေယာက်္ားတို႔၌ လြန္ကဲေသာ ေယာက်္ားသည္ လ်င္ျမန္ျခင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏၊ အဆင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏၊ အလံုးအရပ္ႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏။
ရဟန္းတို႔ ဤသည္တို႔ကား ေယာက်္ားတို႔၌
လြန္ကဲေသာ ေယာက်္ား သံုးမ်ဳိးတို႔တည္း။


ရဟန္းတို႔ အာဇာနည္ျမင္းေကာင္းသံုးမ်ဳိးတို႔ ဟူသည္ အဘယ္တို႔နည္း။

ရဟန္းတို႔
ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ အာဇာနည္ျမင္းေကာင္းသည္။ပ။ လ်င္ျမန္ျခင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏၊ အဆင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏၊ အလံုးအရပ္ႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္တို႔ကား အာဇာနည္ျမင္းေကာင္း သံုးမ်ဳိးတို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ အာဇာနည္ေယာက်္ားေကာင္း သံုးမ်ဳိးတို႔ ဟူသည္ အဘယ္တို႔နည္း။

ရဟန္းတို႔
ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ အာဇာနည္ေယာက်္ားေကာင္းသည္။ပ။ လ်င္ျမန္ျခင္း ႏွင့္ လည္း ျပည့္စံု၏၊ အဆင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏၊ အလံုးအရပ္ႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ အာဇာနည္ေယာက်္ားေကာင္းသည္။ပ။ လ်င္ျမန္ျခင္း ႏွင့္လည္း ျပည့္စံု အဆင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု အလံုးအရပ္ႏွင့္လည္း ျပည့္စံုသနည္း။

ရဟန္းတို႔
ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါ
တရား မရွိေသာ (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) စိတ္ႏွင့္ (အရဟတၱဖိုလ္) ပညာကုိ မ်က္ေမွာက္ ဘဝ၌ပင္ ကုိယ္တိုင္ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳ၍ ျပည့္စံုေစလ်က္ ေန၏၊ ဤသို႔ ျပည့္စံုျခင္းကုိ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ (ဉာဏ္တည္းဟူေသာ) လ်င္ျမန္ျခင္း ဟု ငါဆို၏။ အခ်င္းခ်င္း ပုိင္းျခားအပ္ ေသာ ဓမၼ၌ လည္းေကာင္း၊ အခ်င္းခ်င္း ပုိင္းျခားအပ္ေသာ ဝိနယ၌ လည္းေကာင္း ျပႆနာကုိ ေမးအပ္ေသာ္ ေျဖဆိုႏုိုင္၏၊ မတြန္႔ဆုတ္၊ ဤသို႔ ေျဖဆိုႏုိုင္ျခင္းကုိ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ (ဂုဏ္တည္းဟူေသာ) အဆင္း ဟု ငါဆို၏။ သကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္း သူနာ၏ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေသာ ေဆး အသံုးအေဆာင္တို႔ကုိ ရ၏၊ ဤသို႔ ရျခင္းကုိ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ အလံုးအရပ္ ဟု ငါဆို၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ အာဇာနည္ေယာက်္ား ေကာင္းသည္ လ်င္ျမန္ျခင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏၊ အဆင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏၊ အလံုးအရပ္ႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္တို႔ကား အာဇာနည္ ေယာက်္ားေကာင္း သံုးမ်ဳိးတို႔တည္း ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 22

၂ - အႆခဠဳကၤသုတ္၊ သတၱ၀ါသ၀ဂ္၊ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏ အဆံုးအမေတာ္...

ပိေ႑ာလသုတ္


အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-
အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၴိျပည္ အနာထပိဏ္ သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ အရညကင္ဓုတင္ ပိ႑ပါတ္ဓုတင္ ပံသုကူဓုတင္ တိစီဝရိတ္ဓုတင္ေဆာင္ကာ အလိုနည္းသူ ေရာင့္ရဲ လြယ္သူ ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ကပ္သူ မေရာေႏွာသူ ထက္သန္ ေသာ ဝီရိယရွိသူ ဓုတင္တရားကို ေဟာေျပာ တတ္သူ လြန္ကဲေသာ အရဟတၱဖိုလ္သမာဓိ စိတ္ကို မျပတ္ အားထုတ္သူ အသွ်င္ပိေ႑ာလဘာရဒြါဇသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ မနီးမေဝး၌ ကိုယ္ကို ေျဖာင့္မတ္စြာ ထားလ်က္ ထက္ဝယ္ဖြဲ႕ေခြ ထိုင္ေန၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ အရညကင္ဓုတင္ ပိ႑ပါတ္ဓုတင္ ပံသုကူဓုတင္ တိစီဝရိတ္ဓုတင္ေဆာင္ကာ အလိုနည္းသူ ေရာင့္ရဲလြယ္သူ ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ကပ္သူ မေရာေႏွာသူ ထက္သန္ေသာ ဝီရိယရွိသူ ဓုတင္တရားကို ေဟာေျပာတတ္သူ လြန္ကဲေသာ အရဟတၱဖိုလ္ သမာဓိစိတ္ကို မျပတ္ အားထုတ္သူ အသွ်င္ ပိေ႑ာလဘာရဒြါဇကို မနီးမေဝး၌ ကိုယ္ကို ေျဖာင့္မတ္စြာ ထားလ်က္ ထက္ဝယ္ဖြဲ႕ေခြ ထိုင္ေနသည္ကို ျမင္ေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤအေၾကာင္းအရာကို သိေတာ္မူ၍...
ထိုသိေသာအခ်ိန္၌-

''တစ္စံုတစ္ေယာက္ကိုမွ် ႏႈတ္ျဖင့္ မစြပ္စြဲျခင္း လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ျဖင့္ မညႇဥ္းဆဲျခင္း လည္းေကာင္း၊ ပါတိေမာကၡသီလ၌ ေစာင့္စည္းျခင္း လည္းေကာင္း၊ ေဘာဇဥ္၌ အတိုင္းအရွည္ကို သိျခင္း လည္းေကာင္း၊ ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ ေက်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာ၌ ေနျခင္း လည္းေကာင္း၊ လြန္ကဲေသာ စိတ္၌ အားထုတ္ျခင္း လည္းေကာင္း ဤကား ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏ အဆံုးအမေတာ္တည္း'' ဟု ဤဥဒါန္းကို
က်ဴးရင့္ေတာ္မူ၏။

၆ - ပိေ႑ာလသုတ္၊ ေမဃိယ၀ဂ္၊ ဥဒါန္းပါဠိေတာ္၊ ခုဒၵကနိကာယ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Friday, January 8, 2010

ဆရာသံုးေယာက္...

ဆရာသံုးေယာက္...

၁...
ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ဆရာသည္ ကာမဂုဏ္တရားတို႔ကုိ ပိုင္းျခား၍ သိျခင္းကုိ ပညတ္၏၊ ႐ုပ္တရားတို႔ကုိ ပိုင္းျခား၍ သိျခင္းကုိ မပညတ္၊ ေဝဒနာတရားတို႔ကုိ ပိုင္းျခား၍ သိျခင္းကုိ မပညတ္။

၂...
ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ဆရာသည္ကား ကာမဂုဏ္တရားတို႔ကုိ ပိုင္းျခား၍ သိျခင္းကုိလည္း ပညတ္၏၊ ႐ုပ္တရားတို႔ကုိ ပိုင္းျခား၍ သိျခင္းကိုလည္း ပညတ္၏၊ ေဝဒနာတရားတို႔ကုိ ပိုင္းျခား၍ သိျခင္းကိုကား မပညတ္။

၃...
ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ဆရာသည္ကား ကာမဂုဏ္ တရားတို႔ကုိ ပိုင္းျခား၍ သိျခင္းကုိလည္း ပညတ္၏၊ ႐ုပ္တရားတို႔ကုိ ပိုင္းျခား၍ သိျခင္းကိုလည္း ပညတ္၏၊ ေဝဒနာတရားတို႔ကုိ ပိုင္းျခား၍ သိျခင္းကိုလည္း ပညတ္၏။

၁...
ထိုဆရာသံုးေယာက္တို႔တြင္ အၾကင္ဆရာသည္ ကာမဂုဏ္တရားတို႔ကုိ ပိုင္းျခား၍ သိျခင္းကုိပညတ္၏၊ ႐ုပ္တရားတို႔ကုိ ပိုင္းျခား၍ သိျခင္းကုိ မပညတ္၊ ေဝဒနာတရားတို႔ကုိ ပိုင္းျခား၍ သိျခင္းကုိ မပညတ္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုဆရာကုိ ႐ူပါဝစရသမာပတ္ကုိသာ ရေသာ ဆရာဟူ၍ မွတ္အပ္၏။

၂...
ထိုဆရာ သံုးေယာက္တို႔တြင္ အၾကင္ဆရာသည္ ကာမဂုဏ္ တရားတု႔ိကုိ ပိုင္းျခား၍ သိျခင္းကုိလည္း ပညတ္၏၊ ႐ုပ္တရားတို႔ကုိ ပိုင္းျခား၍ သိျခင္းကုိလည္း ပညတ္၏၊ ေဝဒနာတရားတို႔ကုိ ပိုင္းျခား၍ သိျခင္းကုိကား မပညတ္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုဆရာကုိ အ႐ူပသမာပတ္ကုိသာ ရေသာ ဆရာဟူ၍ မွတ္အပ္၏။

၃...
ထိုဆရာသံုးေယာက္တို႔တြင္ အၾကင္ဆရာသည္ ကာမဂုဏ္တရားတို႔ကုိ ပိုင္းျခား၍ သိျခင္းကုိလည္း ပညတ္၏၊ ႐ုပ္တရားတို႔ကုိ ပိုင္းျခား၍ သိျခင္းကိုလည္း ပညတ္၏၊ ေဝဒနာတရားတို႔ကုိ ပိုင္းျခား၍ သိျခင္းကိုလည္း ပညတ္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုဆရာကုိ အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကုိ အမွန္ ကုိယ္တိုင္ သိစြမ္းေတာ္မူႏိုင္ေသာဆရာဟူ၍ မွတ္အပ္၏၊
သံုးေယာက္ေသာ ဆရာတို႔သည္ကား ဤသည္တို႔ေပတည္း။ 130

၃ - တိကပုဂၢလပညတ္ - မွ၊ ပုဂၢလပညတ္ပါဠိေတာ္။ အဘိဓမၼာပိဋက။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

ေက်ာက္ ေျမ ေရေပၚ၌ ေရးသားေသာ အကၡရာႏွင့္တူေသာသူမ်ား...


ေက်ာက္၌ ေရးထားေသာ အကၡရာႏွင့္တူေသာ
'ပါသာဏေလခူပမ' ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊

ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ မျပတ္ အမ်က္ထြက္၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ ထိုအမ်က္သည္ကား ရွည္ျမင့္စြာေသာ ေန႔ညဥ့္ပတ္လံုး ကိန္း၏၊ ေက်ာက္၌ ေရးထားေသာ အကၡရာသည္ ေလေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ေရေၾကာင့္ လည္းေကာင္း လ်င္စြာ မပ်က္စီးဘဲ ၾကာျမင့္စြာ တည္သကဲ့သို႔၊ ဤအတူပင္လွ်င္ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ မျပတ္ အမ်က္ထြက္၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ ထိုအမ်က္သည္ကား
ရွည္ျမင့္စြာေသာ ေန႔ညဥ့္ပတ္လံုး ကိန္း၏၊ ဤပုဂၢိဳလ္ကုိ ေက်ာက္၌ ေရးထားေသာ အကၡရာႏွင့္တူေသာ 'ပါသာဏေလခူပမ' ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။ 113

ေျမ၌ ေရးထားေသာ အကၡရာႏွင့္တူေသာ
'ပထဝိေလခူပမ' ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊

ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ မျပတ္ အမ်က္ထြက္၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ ထိုအမ်က္သည္ကား ၾကာျမင့္စြာေသာ ေန႔ညဥ့္ပတ္လံုး မကိန္း၊ ေျမႀကီး၌ ေရးထားေသာ အကၡရာသည္ ေလေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ေရေၾကာင့္ လည္းေကာင္း လ်င္စြာ ေက်ပ်က္၍ ၾကာျမင့္စြာ မတည္သကဲ့သို႔၊ ဤအတူပင္လွ်င္ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ မျပတ္ အမ်က္ထြက္၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ ထိုအမ်က္သည္ကား ၾကာျမင့္စြာေသာ ေန႔ညဥ့္ပတ္လံုး မကိန္း၊ ဤပုဂၢိဳလ္ကုိ ေျမ၌ ေရးထားေသာ အကၡရာႏွင့္တူေသာ 'ပထဝိ ေလခူပမ' ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။ 114

ေရ၌ ေရးသားေသာ အကၡရာႏွင့္တူေသာ
'ဥဒကေလခူပမ' ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊

ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ အလြန္ခက္ထန္ေသာ စကားျဖင့္ ေျပာဆိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ စကားျဖင့္ ေျပာဆိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မႏွစ္လုိဖြယ္ေသာ စကားျဖင့္ ေျပာဆိုေသာ္ လည္းေကာင္း ေရာေႏွာသည္သာလွ်င္တည္း၊ ဆက္စပ္သည္သာလွ်င္တည္း၊ ညီၫြတ္သည္သာ လွ်င္တည္း၊ ေရျပင္၌ ေရးသားေသာ အကၡရာသည္ လ်င္စြာ ပ်က္စီး၍ ျမဲျမံစြာ မတည္သကဲ့သို႔၊ ဤအတူပင္လွ်င္ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ အလြန္ခက္ထန္ေသာ စကားျဖင့္ေျပာဆိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ စကားျဖင့္ ေျပာဆိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မႏွစ္လုိဖြယ္ေသာ စကားျဖင့္ေျပာဆိုေသာ္ လည္းေကာင္း ေရာေႏွာသည္သာလွ်င္တည္း၊ ဆက္စပ္သည္သာလွ်င္တည္း၊ ညီၫြတ္သည္သာလွ်င္တည္း၊ ဤပုဂၢိဳလ္ကုိ ေရ၌ ေရးသားေသာ အကၡရာႏွင့္ တူေသာ 'ဥဒကေလခူပမ' ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။ 115

တိကပုဂၢလပညတ္ - မွ၊ ပုဂၢလပညတ္ပါဠိေတာ္။ အဘိဓမၼာပိဋက။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

လွန္၍ ထားေသာ အိုးႏွင့္တူသည့္ ပုဂၢိဳလ္...

တိကပုဂၢလပညတ္ - မွ...


လွန္၍ ထားေသာ အိုးႏွင့္တူသည့္
က်ယ္ျပန္႔ေသာ ပညာရွိေသာ 'ပုထုပည' ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း...

ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ရဟန္းတို႕၏ အထံ၌ တရားနာအံ့ေသာငွါ ေက်ာင္းအရံသို႔ မျပတ္သြား၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္အား ရဟန္းတို႔သည္ အစ၌ ေကာင္းျခင္း ရွိေသာ၊ အလယ္၌ ေကာင္းျခင္းရွိေသာ၊ အဆံုး၌ ေကာင္းျခင္းရွိေသာ၊ အနက္ႏွင့္လည္း ျပည့္စံုေသာ၊ သဒၵါႏွင့္လည္း ျပည့္စံုေသာ၊ အလံုးစံု ျပည့္စံုေသာ တရားကုိေဟာကုန္၏၊ ပြတ္သစ္စခ႐ုသင္းအတူ ျဖဴစင္ေသာ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကုိ ျပကုန္၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ထိုေနရာ၌ ထိုင္ေနလ်က္ ထိုတရားစကား၏ အစကုိ လည္းေကာင္း၊ အလယ္ကုိ လည္းေကာင္း၊ အဆံုးကုိ လည္းေကာင္း ႏွလံုးသြင္း၏၊ ထိုေနရာမွ ထသြားသည္ရွိေသာ္ ထိုတရားစကား၏ အစကုိ လည္းေကာင္း၊ အလယ္ကုိ လည္းေကာင္း၊ အဆံုးကုိ လည္းေကာင္း ႏွလံုးသြင္း၏။

ဥပမာေသာ္ကား...
လွန္၍ ထားေသာ အိုး၌ ေလာင္းထည့္အပ္ေသာ ေရသည္ တည္သကဲ့သို႔ လည္း ေကာင္း၊ မယိုသကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း ဤအတူပင္လွ်င္ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ရဟန္းတို႔၏ အထံ၌ တရားနာအံ့ေသာငွါ ေက်ာင္းအရံသို႔ မျပတ္သြား၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္အား ရဟန္းတို႔သည္ အစ၌ ေကာင္းျခင္းရွိေသာ၊ အလယ္၌ ေကာင္းျခင္းရွိေသာ၊ အဆံုး၌ ေကာင္းျခင္းရွိေသာ၊ အနက္ႏွင့္လည္း ျပည့္စံုေသာ၊ သဒၵါႏွင့္လည္း ျပည့္စံုေသာ၊ အလံုးစံု ျပည့္စံုေသာ တရားကုိ ေဟာကုန္၏၊ ပြတ္သစ္စ ခ႐ုသင္းအတူ ျဖဴစင္ေသာ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကုိ ျပကုန္၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ထိုေနရာ၌ ထိုင္ေနလ်က္ ထိုတရားစကား၏ အစကုိ လည္းေကာင္း၊ အလယ္ကုိ လည္းေကာင္း၊ အဆံုးကုိ လည္းေကာင္း ႏွလံုးသြင္း၏၊ ထိုေနရာမွ ထသြားသည္ရွိေသာ္လည္း ထိုတရားစကား၏ အစကုိ လည္းေကာင္း၊ အလယ္ကုိ လည္းေကာင္း၊ အဆံုးကုိ လည္းေကာင္း ႏွလံုးသြင္း၏၊ ဤပုဂၢိဳလ္ကုိ လွန္၍ ထားေသာအိုးႏွင့္ တူသည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ပညာရွိေသာ 'ပုထုပည' ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။ 109

၃ - တိကပုဂၢလပညတ္ - မွ၊ ပုဂၢလပညတ္ပါဠိေတာ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Monday, January 4, 2010

သူယုတ္နဲ႔ သူေတာ္ေကာင္း...

သပၸဳရိသသုတ္

ရဟန္းတို႔ တရား ေလးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ သူကို သူယုတ္ဟု သိအပ္၏။

အဘယ္ေလးမ်ဳိးတို႔နည္း ဟူမူ-

၁...

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ သူယုတ္သည္ သူတစ္ပါး၏ ေက်းဇူးမဲ့ကို မေမးေသာ္လည္း ထင္စြာ ျပဳ၏၊ ေမးေသာ္ကား အဘယ္ဆိုဖြယ္ရာ ရွိအံ့နည္း၊ ျပႆနာအလို႔ငွါ ေရွး႐ႈေဆာင္၍ ေမးသည္ရွိေသာ္ မယုတ္ေလ်ာ့ေစမူ၍ မဆိုင္းမတြ ျပည့္ျပည့္စံုစံု အက်ယ္တဝင့္ သူတစ္ပါး ေက်းဇူးမဲ့ကို ေျပာဆိုတတ္၏။ ရဟန္းတို႔ ထို အေၾကာင္းသည္ ''ဤအသွ်င္ကား သူယုတ္တည္း'' ဟု သိရမည့္ အေၾကာင္းတည္း။

၂...
ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား သူယုတ္သည္ သူတစ္ပါး၏ ေက်းဇူးကို ေမးေသာ္လည္း ထင္စြာမျပဳ၊ မေမးေသာ္ကား အဘယ္ဆိုဖြယ္ရာ ရွိအံ့နည္း၊ ျပႆနာအလို႔ငွါ ေရွး႐ႈေဆာင္၍ ေမးအပ္သည္ရွိေသာ္ ယုတ္ေလ်ာ့ေစ၍ ဆိုင္းဆိုင္းတြတြ မျပည့္မစံု အက်ယ္မဖြင့္ဘဲ သူတစ္ပါး ေက်းဇူးကို ေျပာဆိုတတ္၏။ ရဟန္းတို႔ ထို အေၾကာင္းသည္ ''ဤအသွ်င္ကား သူယုတ္တည္း'' ဟု သိရမည့္ အေၾကာင္းတည္း။

၃...
ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား သူယုတ္သည္ မိမိ၏ ေက်းဇူးမဲ့ကို ေမးေသာ္လည္း ထင္စြာ မျပဳ၊ မေမးေသာ္ကား အဘယ္ဆိုဖြယ္ရာ ရွိအံ့နည္း၊ ျပႆနာအလို႔ငွါ ေရွး႐ႈေဆာင္၍ ေမးအပ္သည္ရွိေသာ္ ယုတ္ေလ်ာ့ေစ၍ ဆိုင္းဆိုင္းတြတြ မျပည့္မစံု အက်ယ္မဖြင့္ဘဲ မိမိေက်းဇူးမဲ့ကို ေျပာဆိုတတ္၏။ ရဟန္းတို႔ ထို အေၾကာင္းသည္ ''ဤအသွ်င္ကား သူယုတ္တည္း'' ဟု သိရမည့္ အေၾကာင္းတည္း။

၄...
ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား သူယုတ္သည္ မိမိ၏ ေက်းဇူးကို မေမးေသာ္လည္း ထင္စြာ ျပဳ၏၊ ေမးေသာ္ကား အဘယ္ဆိုဖြယ္ရာ ရွိအံ့နည္း၊ ျပႆနာအလို႔ငွါ ေရွး႐ႈေဆာင္၍ ေမးအပ္သည္ရွိေသာ္ မယုတ္ေလ်ာ့ေစမူ၍ မဆိုင္းမတြ ျပည့္ျပည့္စံုစံု အက်ယ္တဝင့္ မိမိေက်းဇူးကို ေျပာဆိုတတ္၏။ ရဟန္းတို႔ ထို အေၾကာင္းသည္ ''ဤအသွ်င္ကား သူယုတ္တည္း'' ဟု သိရမည့္ အေၾကာင္းတည္း၊

ရဟန္းတို႔ဤတရား ေလးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသူကို သူယုတ္ ဟု သိအပ္၏။


ရဟန္းတို႔ ဤတရားေလးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသူကို သူေတာ္ေကာင္းဟု သိအပ္၏။

အဘယ္ ေလးမ်ဳိးတို႔နည္း ဟူမူ-

၁...
ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ သူေတာ္ေကာင္းသည္ သူတစ္ပါး၏ ေက်းဇူးမဲ့ကို ေမးေသာ္လည္း ထင္စြာ မျပဳ။ မေမးေသာ္ကား အဘယ္ဆိုဖြယ္ရာရွိပါအံ့နည္း၊ ျပႆနာအလို႔ငွါ ေရွး႐ႈ ေဆာင္၍ သူတစ္ပါးတို႔ ေမးအပ္သည္ရွိေသာ္ ယုတ္ေလ်ာ့ေစ၍ ဆိုင္းဆိုင္းတြတြ မျပည့္မစံု အက်ယ္မဖြင့္ဘဲ သူတစ္ပါး၏ ေက်းဇူးမဲ့ကို ေျပာဆိုတတ္၏။ ရဟန္းတို႔ ထို အေၾကာင္းသည္ ''ဤအသွ်င္ကား သူေတာ္ေကာင္းတည္း'' ဟု သိရမည့္ အေၾကာင္းတည္း။

၂...
ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား သူေတာ္ေကာင္းသည္ သူတစ္ပါး၏ ေက်းဇူးကို မေမးေသာ္လည္း ထင္စြာ ျပဳ၏၊ ေမးေသာ္ကား အဘယ္ဆိုဖြယ္ရာ ရွိပါအံ့နည္း၊ ျပႆနာအလို႔ငွါ ေရွး႐ႈေဆာင္၍ ေမးအပ္သည္ ရွိေသာ္ မယုတ္ေလ်ာ့ေစမူ၍ မဆိုင္းမတြ ျပည့္ျပည့္စံုစံု အက်ယ္တဝင့္ သူတစ္ပါး၏ေက်းဇူးကို ေျပာဆိုတတ္၏။ ရဟန္းတို႔ ထို အေၾကာင္းသည္ ''ဤအသွ်င္ကား သူေတာ္ေကာင္းတည္း''ဟု သိရမည့္ အေၾကာင္းတည္း။

၃...
ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား သူေတာ္ေကာင္းသည္ မိမိ၏ ေက်းဇူးမဲ့ကို မေမးေသာ္လည္း ထင္စြာျပဳ၏၊ ေမးေသာ္ကား အဘယ္ဆိုဖြယ္ရာ ရွိပါအံ့နည္း၊ ျပႆနာအလို႔ငွါ ေရွး႐ႈေဆာင္၍ သူတစ္ပါးတို႔ ေမးအပ္သည္ရွိေသာ္ မယုတ္ေလ်ာ့ေစမူ၍ မဆိုင္းမတြ ျပည့္ျပည့္စံုစံု အက်ယ္တဝင့္ မိမိေက်းဇူးမဲ့ကို ေျပာဆိုတတ္၏။ ရဟန္းတို႔ ထို အေၾကာင္းသည္ ''ဤအသွ်င္ကား သူေတာ္ေကာင္းတည္း'' ဟု သိရမည့္ အေၾကာင္းတည္း။

၄...
ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား သူေတာ္ေကာင္းသည္ မိမိ၏ ေက်းဇူးကို ေမးေသာ္လည္း ထင္စြာမျပဳ၊ မေမးေသာ္ကား အဘယ္ဆိုဖြယ္ရာ ရွိပါအံ့နည္း၊ ျပႆနာအလို႔ငွါ ေရွး႐ႈေဆာင္၍ ေမးအပ္သည္ရွိေသာ္ ယုတ္ေလ်ာ့ေစ၍ ဆိုင္းဆိုင္းတြတြ မျပည့္မစံု အက်ယ္မဖြင့္ဘဲ မိမိေက်းဇူးကို ေျပာဆိုတတ္၏။ ရဟန္းတို႔ ထို အေၾကာင္းသည္ ''ဤအသွ်င္ကား သူေတာ္ေကာင္းတည္း'' ဟု သိရမည့္ အေၾကာင္းတည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤတရားေလးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသူကို သူေတာ္ေကာင္းဟု သိအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ေခြၽးမကို အၾကင္ ညဥ့္၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေန႔၌ေသာ္လည္းေကာင္း ေခၚေဆာင္လာခဲ့၏၊ ထို ေခၚေဆာင္လာေသာ ညဥ့္ေန႔၌သာလွ်င္ ထို ေခြၽးမအား ေယာကၡမမိန္းမသူ၌ လည္းေကာင္း၊ ေယာကၡမ ေယာက္်ားသူ၌လည္းေကာင္း၊ လင္၌လည္းေကာင္း၊ အယုတ္သျဖင့္ ကြၽန္အမႈလုပ္ ေယာက္်ားတို႔၌ လည္းေကာင္း လြန္ကဲေသာ အရွက္အေၾကာက္သည္ ေရွး႐ႈတည္၏၊ ထို ေခြၽးမသည္ ေနာင္အခါ၌ ေပါင္းသင္းျခင္း အကြၽမ္းဝင္ျခင္းကို စြဲ၍ ေယာကၡမမိန္းမသူကိုလည္းေကာင္း၊ ေယာကၡမ ေယာက္်ားသူကို လည္းေကာင္း၊ လင္ကိုလည္းေကာင္း ''ဖဲၾကကုန္ေလာ့၊ အဘယ္ကို သင္တို႔ သိၾကကုန္အံ့နည္း'' ဟု ဆိုသကဲ့သို႔၊

ဤအတူ သာလွ်င္...

ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာရဟန္းသည္ အၾကင္ ညဥ့္၌ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အၾကင္ ေန႔၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ ရဟန္းျပဳ၏၊ ထို ဝင္ေရာက္ရဟန္းျပဳေသာ ညဥ့္ေန႔၌သာလွ်င္ ထိုရဟန္းသစ္အား ရဟန္းတို႔၌ လည္းေကာင္း၊ ရဟန္းမိန္းမတို႔၌လည္းေကာင္း၊ ဥပါသကာ ေယာက္်ားတို႔၌ လည္းေကာင္း၊ ဥပါသိကာ မိန္းမတို႔၌ လည္းေကာင္း၊ အယုတ္သျဖင့္ အရံေစာင့္ သာမေဏတို႔၌ လည္းေကာင္း လြန္ကဲေသာ အရွက္ အေၾကာက္သည္ ေရွး႐ႈတည္၏၊ ထိုရဟန္းသစ္သည္ ေနာင္အခါ၌ ေပါင္းသင္းျခင္း အကြၽမ္းဝင္ျခင္းကို စြဲ၍ ဆရာကို လည္းေကာင္း၊ ဥပဇၩာယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ''ဖဲၾကကုန္ေလာ့၊ အဘယ္ကို သင္တို႔ သိၾကကုန္အံ့နည္း'' ဟု ဆို၏။ ရဟန္းတို႔ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသာသနာ ေတာ္၌ ''ေရာက္လာခါစ ေခြၽးမႏွင့္ တူေသာ စိတ္ျဖင့္ ေနအံ့'' ဟု က်င့္ရမည္။ ရဟန္းတို႔ သင္တို႔သည္ ဤသို႔သာလွ်င္ က်င့္ရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 73

၃ - သပၸဳရိသသုတ္၊ မွ၊ အပဏၰကဝဂ္၊ စတုကၠနိပါတ္၊ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။