ေနာင္တခ်ိန္ လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ၾကပါေစရန္ တရားပံုမ်ား၏ comment တြင္ တရားစာမ်ားပါ ထဲ့ေပးထားပါသည္။


သူေတာ္ေကာင္းတရားမ်ား လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဤအ၀ိုင္းေလးမ်ား အတြင္းမွာ တရားစာမ်ား တရားပံုမ်ားကို သြပ္သြင္းထားပါတယ္ သင္တို႔ စိတ္တိုင္းၾက ကူးယူျဖတ္ေတာက္ လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။


Tuesday, November 30, 2010

ငါသည္ ဤသို႔ႏွလံုးသြင္းခဲ့၏...
ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။

သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Monday, November 29, 2010

အျခား ျပဳဖြယ္ကိစၥ မရွိေတာ့ၿပီဟု ငါ သိ၏...အျခား ျပဳဖြယ္ကိစၥ မရွိေတာ့ၿပီဟု ငါ သိ၏...

ပညာသုတ္

ရဟန္းတို႔...
ရဟန္းသည္ ပညာျဖင့္ စိတ္ကုိ ေကာင္းစြာ ပြါးမ်ားအပ္ၿပီးေသာအခါ ထိုရဟန္းအား ''ျဖစ္မႈ 'ဇာတိ' ကုန္ၿပီ၊ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကုိ က်င့္သံုးၿပီးၿပီ၊ ျပဳဖြယ္ကိစၥကုိ ျပဳၿပီးၿပီ၊ ဤ မဂ္ကိစၥအလို႔ငွါ အျခား ျပဳဖြယ္ကိစၥ မရွိေတာ့ၿပီ ဟု ငါ သိ၏'' ဟု ဤစကားကုိ ဆိုရန္သင့္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္
ပညာျဖင့္ စိတ္ကုိ ေကာင္းစြာ ပြါးမ်ားအပ္ၿပီး ျဖစ္သနည္းဟူမူ...

''ငါ၏ စိတ္သည္ ရာဂကင္း၏'' ဟု
''ငါ၏ စိတ္သည္ ေဒါသ ကင္း၏'' ဟု
''ငါ၏ စိတ္သည္ ေမာဟကင္း၏'' ဟု
''ငါ၏ စိတ္သည္ ရာဂႏွင့္ တကြ ျဖစ္ျခင္း သေဘာ မရွိ'' ဟု
''ငါ၏ စိတ္သည္ ေဒါသႏွင့္တကြ ျဖစ္ျခင္းသေဘာ မရွိ'' ဟု
''ငါ၏ စိတ္သည္ ေမာဟႏွင့္တကြ ျဖစ္ျခင္း သေဘာ မရွိ'' ဟု
''ငါ၏ စိတ္သည္ ကာမဘဝ အလို႔ငွါ ျပန္လည္ျခင္း သေဘာ မရွိ'' ဟု
''ငါ၏ စိတ္သည္ ႐ူပဘဝ အလို႔ငွါ ျပန္လည္ျခင္း သေဘာ မရွိ'' ဟု
''ငါ၏ စိတ္သည္ အ႐ူပဘဝ အလို႔ငွါ ျပန္လည္ျခင္းသေဘာမရွိ'' ဟု

ပညာျဖင့္ စိတ္ကုိ ေကာင္းစြာ ပြါးမ်ားအပ္ၿပီး ျဖစ္၏။


ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ ပညာျဖင့္ စိတ္ကုိ ေကာင္းစြာ ပြါးမ်ားအပ္ၿပီး ျဖစ္ေသာအခါ ထိုရဟန္းအား ''ျဖစ္မႈ 'ဇာတိ' ကုန္ၿပီ၊ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကုိ က်င့္သံုးၿပီးၿပီ၊ ျပဳဖြယ္ ကိစၥကုိ ျပဳၿပီးၿပီ၊ ဤမဂ္ကိစၥ အလို႔ငွါ အျခားျပဳဖြယ္ကိစၥ မရွိေတာ့ၿပီဟု ငါ သိ၏'' ဟူ၍ ဤစကားကုိ ဆိုရန္ သင့္၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 25

၅ - ပညာသုတ္၊ သတၱာဝါသဝဂ္၊ နဝကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။ 
 
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Tuesday, November 16, 2010

သင္ က်င့္မွသာ ပယ္ႏိုင္လိမ့္မယ္...

အဝိဇၨာမ်ား ပယ္ျခင္းငွါ မဂၢင္ရွစ္ပါးက်င့္လိုက္ပါ...
တဏွာသံုးပါး ပယ္ျခင္းငွါ မဂၢင္ရွစ္ပါးက်င့္လိုက္ပါ...
ၾသဂေလးပါး ပယ္ျခင္းငွါ မဂၢင္ရွစ္ပါးက်င့္လိုက္ပါ...
ဥပါဒါန္ေလးပါး ပယ္ျခင္းငွါ မဂၢင္ရွစ္ပါးက်င့္လိုက္ပါ...
ဘ၀သံုးပါး ပယ္ျခင္းငွါ မဂၢင္ရွစ္ပါးက်င့္လိုက္ပါ...
ဒုကၡသံုးပါး ပယ္ျခင္းငွါ မဂၢင္ရွစ္ပါးက်င့္လိုက္ပါ...
သကၠာယကို ပယ္ျခင္းငွါ မဂၢင္ရွစ္ပါးက်င့္လိုက္ပါ...

အဝိဇၨာေလးပါး
ဆင္းရဲ 'ဒုကၡ' ၌ မသိမႈ၊ ဆင္းရဲျဖစ္ေၾကာင္း၌ မသိမႈ၊
ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ၌ မသိမႈ၊ ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္၌ မသိမႈ။

တဏွာသံုးပါး
ကာမတဏွာ၊ ဘဝတဏွာ၊ ဝိဘဝတဏွာ၊

ၾသဂေလးပါး
ကာေမာဃ၊ ဘေဝါဃ၊ ဒိေ႒ာဃ၊ အဝိေဇၨာဃ၊


ဥပါဒါန္ေလးပါး
ကာမုပါဒါန္၊ ဒိ႒ဳပါဒါန္၊ သီလဗၺတုပါဒါန္၊ အတၱဝါဒုပါဒါန္၊

ဘ၀သံုးပါး
ကာမဘဝ၊ ႐ူပဘဝ၊ အ႐ူပဘဝ၊

ဒုကၡသံုးပါး
ဒုကၡဒုကၡ၊ သခၤါရဒုကၡ၊ ဝိပရိဏာမဒုကၡ၊

သကၠာယဆိုသည္မွာ ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါးတို႔ကို ေခၚသည္
႐ူပုပါဒါနကၡႏၶာ၊ ေဝဒႏုပါဒါနကၡႏၶာ၊ သညဳပါဒါနကၡႏၶာ၊ သခၤါ႐ုပါဒါနကၡႏၶာ၊ ဝိညာဏုပါဒါနကၡႏၶာ၊

၃၂၂-၃၂၈၊ ၄ - ဇမၺဳခါဒကသံယုတ္၊ သဠာယတန၀ဂၢ သံယုတ္ပါဠိေတာ္။