ေနာင္တခ်ိန္ လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ၾကပါေစရန္ တရားပံုမ်ား၏ comment တြင္ တရားစာမ်ားပါ ထဲ့ေပးထားပါသည္။


သူေတာ္ေကာင္းတရားမ်ား လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဤအ၀ိုင္းေလးမ်ား အတြင္းမွာ တရားစာမ်ား တရားပံုမ်ားကို သြပ္သြင္းထားပါတယ္ သင္တို႔ စိတ္တိုင္းၾက ကူးယူျဖတ္ေတာက္ လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။


Wednesday, December 22, 2010

သင့္အတြက္...ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။

သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Sunday, December 19, 2010

သင္သည္ ဂိရိမာနႏၵရဟန္းအား...

အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္ဂိရိမာနႏၵသည္ အနာေရာဂါ ရွိပါ၏၊
ဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္ေနပါ၏၊
ျပင္းစြာ မက်န္းမမာ ျဖစ္ေနပါ၏။
အသွ်င္ဘုရား ေတာင္းပန္ပါ၏၊
အသွ်င္ဂိရိမာနႏၵ အထံသို႔ သနားသျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူပါ။

Friday, December 17, 2010

တမလြန္ေလာကကို ေအာင္ျမင္ဖို႔ရာ ဤေလးပါးကို သင္က်င့္ပါ...

တမလြန္ေလာကကို ေအာင္ျမင္ဖို႔ရာ ဤေလးပါးကို သင္က်င့္ပါ...

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

ပစၥဳပၸန္ ေလာကကို ေအာင္ျမင္လိုေသာ သင္သည္…

ပစၥဳပၸန္ ေလာကကို ေအာင္ျမင္လိုေသာ သင္သည္…

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Sunday, December 5, 2010

အျမတ္ဆံုးကို ၾကည္ညိဳလွ်င္ အျမတ္ဆံုးအက်ဳိးကို သင္ရရွိပါလိမ့္မည္...
ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။

သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Thursday, December 2, 2010

သင့္အတြက္ အခ်ိန္ေကာင္းေလးပါ...ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။

သာဓု... သာဓု... သာဓု...။