ေနာင္တခ်ိန္ လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ၾကပါေစရန္ တရားပံုမ်ား၏ comment တြင္ တရားစာမ်ားပါ ထဲ့ေပးထားပါသည္။


သူေတာ္ေကာင္းတရားမ်ား လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဤအ၀ိုင္းေလးမ်ား အတြင္းမွာ တရားစာမ်ား တရားပံုမ်ားကို သြပ္သြင္းထားပါတယ္ သင္တို႔ စိတ္တိုင္းၾက ကူးယူျဖတ္ေတာက္ လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။


Sunday, May 29, 2011

သံေယာဇဥ္သံုးပါး တစ္ပါးမွ မထားမိေစနဲ႔...

သံေယာဇဥ္ သံုးပါး

ထုိတြင္ အဘယ္တို႔သည္ သံေယာဇဥ္သံုးပါးတို႔နည္း။

ထင္ရွားရွိေသာ ခႏၶာကုိယ္၌ အျမင္မွားမႈ 'သကၠာယဒိ႒ိ'၊ ယံုမွားမႈ 'ဝိစိကိစၧာ'၊ (ေခြး, ႏြား စသည္တို႔၏) အေလ့အက်င့္တို႔ကုိ (ကိေလသာ စင္ၾကယ္ေၾကာင္းဟု) မွားေသာအားျဖင့္ သံုးသပ္မႈ 'သီလဗၺတပရာမာသ' တို႔တည္း။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တစ္ခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။


အကုသုိလ္ အေျခအျမစ္သုံးပါးမွ လုိခ်င္မႈ 'ေလာဘ'

အကုသုိလ္ အေျခအျမစ္သုံးပါးမွ လုိခ်င္မႈ 'ေလာဘ'

အဘယ္သည္ လုိခ်င္မႈ 'ေလာဘ' မည္သနည္း...

အၾကင္တပ္မက္မႈ 'ရာဂ'၊
ျပင္းစြာတပ္မက္မႈ 'သာရာဂ'၊
အဖန္ဖန္ဆြဲေဆာင္မႈ 'အႏုနယ'၊
မဆန္႔က်င္မႈ 'အႏုေရာဓ'၊
ႏွစ္သက္မႈ 'နႏၵီ'၊
ႏွစ္သက္တပ္မက္မႈ 'နႏၵိရာဂ'၊
စိတ္၏ ျပင္းစြာတပ္မက္မႈ 'စိတၱသာရာဂ'၊
လုိလားမႈ 'ဣစၧာ'၊
တပ္မက္ ေတြေဝမႈ 'မုစၧာ'၊
မ်ဳိမတတ္တပ္မက္မႈ 'အေဇၩာသာန'၊
ဆာေလာင္မႈ 'ေဂဓ'၊
ထက္ဝန္းက်င္ဆာေလာင္မႈ 'ပရိေဂဓ'၊
တြယ္တာမႈ 'သဂ'၊
ေစးကပ္မႈ 'ပကၤ'၊
ဆြဲငင္မႈ 'ဧဇာ'၊
လွည့္ပတ္မႈ 'မာယာ'၊
ျဖစ္ေစမႈ 'ဇနိကာ'၊
ေကာင္းစြာ ျဖစ္ေစမႈ 'သၪၨနနီ'၊
ခ်ဳပ္စပ္မႈ 'သိဗၺိနီ'၊
ဖြဲ႕ယွက္မႈ 'ဇာလိနီ'၊
ေအာက္ေမ့စီးဆင္းမႈ 'သရိတာ'၊
စြဲၿငိမႈ 'ဝိသတၱိကာ'၊
ယုိစီးမႈ 'ေသာတ'၊
ပ်ံ႕ႏွံ႔တပ္မက္မႈ 'ဝိသဋာ'၊
အာ႐ံုကုိ ရရန္အားထုတ္မႈ 'အာယူဟနီ'၊
အေဖာ္ျဖစ္မႈသေဘာ 'ဒုတိယာ'၊
ေတာင့္တမႈ 'ပဏိဓိ'၊
ဘဝ၌ ေႏွာင္ဖြဲ႕တတ္ေသာ ႀကဳိးႏွင့္တူေသာ သေဘာ 'ဘဝေနတၱိ'၊
ေတာႏွင့္တူေသာသေဘာ 'ဝန'၊
ေတာႀကီးႏွင့္တူေသာ သေဘာ 'ဝနထ'၊
ေပါင္းေဖာ္ျခင္းသေဘာ 'သႏၳဝ'၊
ေစးကပ္ျခင္းသေဘာ 'သိေနဟ'၊
ငဲ႕ကြက္ျခင္းသေဘာ 'အေပကၡာ'၊
အထပ္ထပ္ေႏွာင္ဖြဲ႕ျခင္းသေဘာ 'ပဋိဗႏၶဳ'၊
လုိခ်င္မႈ့ 'အာသာ'၊
လုိခ်င္ေသာ အျခင္းအရာ 'အာသီသနာ'၊
လုိခ်င္တတ္သည္၏ အျဖစ္ 'အာသီသိတတၱ'၊
႐ူပါ႐ံုကုိ လုိခ်င္မႈ '႐ူပါသာ'၊
သဒၵါ႐ံုကုိ လုိခ်င္မႈ 'သဒၵါသာ'၊
ဂႏၶာ႐ံုကုိ လုိခ်င္မႈ 'ဂႏၶာသာ'၊
ရသာ႐ံုကုိလုိခ်င္မႈ 'ရသာသာ'၊
ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုကုိ လုိခ်င္မႈ 'ေဖာ႒ဗၺာသာ'၊
လာဘ္ကုိ လုိခ်င္မႈ 'လာဘာသာ'၊
ဥစၥာကုိလုိခ်င္မႈ 'ဓနာသာ'၊
သားသမီးကုိ လုိခ်င္မႈ 'ပုတၱာသာ'၊
အသက္ကုိ လုိခ်င္မႈ 'ဇီဝိတာသာ'၊
ငါ့ဥစၥာဟုေျပာဆုိ ေစတတ္ေသာ သေဘာ 'ဇပၸါ'၊
အလြန္ေျပာဆုိေစတတ္ေသာ သေဘာ 'အဘိဇပၸါ'၊
ေျပာဆုိေစတတ္ေသာ အျခင္းအရာ 'ဇပၸနာ'၊
ေျပာဆုိေစတတ္သည္၏အျဖစ္ 'ဇပၸိတတၱ'၊
အာ႐ံု၌ လုယက္ျခင္းသေဘာ 'ေလာလုပၸ'၊
အာ႐ံု၌ လုယက္ေသာအျခင္းအရာ 'ေလာလုပၸါယနာ'၊
အာ႐ံု၌ လုယက္ တတ္သည္၏ အျဖစ္ 'ေလာလုပၸါယိ တတၱ'၊
အၿမီးနန္႔သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေသာသေဘာ 'ပုစၧၪၨိကတာ'၊
အေကာင္းႀကိဳက္မႈ 'သာဓုကမ်တာ'၊
မတရား တပ္မက္မႈ 'အဓမၼရာဂ'၊
အဆမတန္လုိခ်င္မႈ 'ဝိသမေလာဘ'၊
ႏွစ္သက္မႈ 'နိကႏၲိ'၊
ႏွစ္သက္ေသာ အျခင္းအရာ 'နိကာမနာ'၊
ေမွ်ာ္လင့္မႈ 'ပတၳနာ'၊
ခ်စ္ခင္မႈ 'ပိဟနာ'၊
အလြန္ေမွ်ာ္လင့္မႈ 'သမၸတၳနာ'၊
ကာမဂုဏ္၌ တပ္မက္မႈ 'ကာမတဏွာ'၊
ဘဝ၌ တပ္မက္မႈ 'ဘဝတဏွာ'၊
ဘဝကင္းျပတ္သည္၌ တပ္မက္မႈ 'ဝိဘဝတဏွာ'၊
႐ူပဘံု၌ တပ္မက္မႈ '႐ူပတဏွာ'၊
အ႐ူပဘုံ၌ တပ္မက္မႈ 'အ႐ူပတဏွာ'၊
ဘဝခ်ဳပ္ျခင္း၌ တပ္မက္မႈ 'နိေရာဓတဏွာ'၊
အသံ၌ တပ္မက္မႈ 'သဒၵတဏွာ'၊
အနံ႔၌ တပ္မက္မႈ 'ဂႏၶတဏွာ'၊
အရသာ၌ တပ္မက္မႈ 'ရသတဏွာ'၊
အေတြ႕၌ တပ္မက္မႈ 'ေဖာ႒ဗၺတဏွာ'၊
တရား၌ တပ္မက္မႈ 'ဓမၼတဏွာ'၊
ဝဋ္ဆင္းရဲ၌ နစ္ျမဳပ္ေစျခင္းသေဘာ 'ၾသဃ'၊
ယွဥ္ေစျခင္းသေဘာ 'ေယာဂ'၊
ထံုးဖြဲ႕ျခင္းသေဘာ 'ဂႏၴ'၊
စြဲလန္းမႈသေဘာ 'ဥပါဒါန္'၊
ပိတ္ပင္ျခင္းသေဘာ 'အာဝရဏ'၊
တားျမစ္ျခင္းသေဘာ 'နီဝရဏ'၊
ဖံုးကြယ္ျခင္းသေဘာ 'ဆဒန'၊
ေႏွာင္ဖြဲ႕ျခင္းသေဘာ 'ဗႏၶန'၊
ညစ္ႏြမ္းေစတတ္ေသာသေဘာ 'ဥပကၠိေလသ'၊
ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာသေဘာ 'အႏုသယ'၊
ထၾကြတတ္ေသာသေဘာ 'ပရိယု႒ာန'၊
ရစ္ပတ္တတ္ေသာ သေဘာ 'လတာ'၊
အမ်ဳိးမ်ဳိးအလုိရွိျခင္းသေဘာ 'ေဝဝိစၧ'၊
ဆင္းရဲမႈ၏ အေျခအျမစ္ 'ဒုကၡမႈလ'၊
ဆင္းရဲမႈ၏ အေၾကာင္းရင္း 'ဒုကၡနိဒါန'၊
ဆင္းရဲမႈ၏ အမြန္အစ 'ဒုကၡပၸဘဝ'၊
မာရ္မင္းေက်ာ့ကြင္း 'မာရပါသ'၊
မာရ္မင္းငါးမွ်ားခ်ိတ္ 'မာရဗဠိသ'၊
မာရ္မင္း၏ နယ္ပယ္ 'မာရဝိသယ'၊
တပ္မက္မႈတဏွာျမစ္ 'တဏွာနဒီ'၊
တပ္မက္မႈကြန္ရက္ 'တဏွာဇာလ'၊
တပ္မက္မႈတဏွာေတာက္ 'တဏွာဂဒၵဳလ'၊
တပ္မက္မႈတဏွာသမုဒၵရာ 'တဏွာသမုဒၵ'၊
လုိခ်င္မက္ေမာမႈ 'အဘိဇၩာ'၊ လုိခ်င္မႈ 'ေလာဘ' ဟူေသာ အကုသုိလ္တို႔၏ အေျခအျမစ္ အရင္းမူလသည္ ရွိ၏။ ဤသေဘာကုိ လုိခ်င္မႈ 'ေလာဘ'ဟု ဆုိအပ္၏။

၃ - တိကနိေဒၵသ၊ ခုဒၵကဝတၳဳဝိဘဂၤ၊ အဘိဓမၼာပိဋက။ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တစ္ခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Sunday, May 22, 2011

ၾကည္လင္ေသာစိတ္ျဖင့္သာ အမွန္ကို ျမင္ႏိုင္သည္...


ၾကည္လင္ေသာစိတ္ျဖင့္ အမွန္ကို ျမင္ႏိုင္သည္...

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ေရအိုင္သည္ ၾကည္လင္၏၊ သန္႔ရွင္း၏၊ ေနာက္က်ဳျခင္း ကင္း၏၊ မ်က္စိအျမင္ ရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ ကမ္းနား၌ ရပ္၍ ထို ေရအိုင္၌ သြားေနသည္လည္းျဖစ္ေသာ ရပ္တည္ ေနသည္လည္း ျဖစ္ေသာ ေယာက္သြား ခ႐ုကိုလည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္စရစ္ အိုးျခမ္းကြဲကို လည္းေကာင္း၊ ငါးအေပါင္းကို လည္းေကာင္း ျမင္ႏိုင္ရာ၏။
ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ...
ရဟန္းတို႔ ေရ၏ မေနာက္က်ဳျခင္းေၾကာင့္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ထိုရဟန္းသည္ မေနာက္က်ဳေသာ စိတ္ျဖင့္ စင္စစ္ မိမိအက်ဳိးကိုလည္း သိလတၱံ႕၊ သူတစ္ပါးအက်ဳိးကိုလည္း သိလတၱံ႕၊ ႏွစ္ပါးစံု အက်ဳိးကိုလည္း သိလတၱံ႕၊ အရိယာပုဂိၢဳလ္တို႔အား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ဉာဏ္အျမင္ အထူးျဖစ္ေသာ လူတို႔၏ ကုသိုလ္ကမၼပထတရား ဆယ္ပါးထက္ လြန္ျမတ္ေသာ စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္ တရားကိုလည္း မ်က္ေမွာက္ ျပဳလတၱံ႕ ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းသည္ ရွိ၏။
ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း ဟူမူ...
ရဟန္းတို႔ စိတ္၏ မေနာက္က်ဳျခင္းေၾကာင့္တည္း။ 46


ပဏိဟိတအစၧဝဂ္ -မွ၊ ဧကကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။
ၾကည္လင္ေသာစိတ္ျဖင့္သာ အမွန္ကို ျမင္ႏိုင္သည္...
ေနာက္က်ဳေသာစိတ္ျဖင့္ အမွန္ကိုမျမင္ႏိုင္...

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တစ္ခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Saturday, May 21, 2011

ျငင္းခံုမႈရျခင္း အေၾကာင္း ေျခာက္ပါး...


သာမဂါမသုတ္

  ျငင္းခံုမႈရျခင္း အေၾကာင္း ေျခာက္ပါး
  အဓိက႐ုဏ္းေလးပါး
  အဓိက႐ုဏ္းကို ၿငိမ္းေစမႈ ခုနစ္ပါး
  သာရဏီယ (ေအာက့္ေမ့ဖြယ္)တရား ၆-ပါး


ျငင္းခံုရျခင္း အေၾကာင္း ေျခာက္ပါး

၁... အမ်က္ ထြက္တတ္သူ...
၂... ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕ေလ့ ရွိသူ...
၃... ဘုရား၌လည္း ႐ုိေသျခင္း ႏွိမ့္ခ်ျခင္း မရွိဘဲ ေနသူ...
၄... တရား၌လည္း ႐ုိေသျခင္း ႏွိမ့္ခ်ျခင္း မရွိဘဲ ေနသူ...
၅... သံဃာ၌လည္း ႐ုိေသျခင္း ႏွိမ့္ခ်ျခင္း မရွိဘဲ ေနသူ...
၆... သိကၡာသံုးပါး၌လည္း ျပည့္စံုစြာက်င့္ေလ့ မရွိသူ...


ဘုရား၌ ႐ုိေသျခင္း ႏွိမ့္ခ်ျခင္း မရွိဘဲ, တရား၌ ႐ုိေသျခင္း ႏွိမ့္ခ်ျခင္း မရွိဘဲ, သံဃာ၌ ႐ုိေသျခင္း ႏွိမ့္ခ်ျခင္း မရွိဘဲ, သိကၡာသံုးပါး၌ ျပည့္စံုစြာ က်င့္ေလ့ မရွိေသာ ရဟန္းသည္ သံဃာ၌ ျငင္းခံုမႈကို ျဖစ္ေစတတ္၏၊ ယင္းျငင္းခံုမႈသည္ မ်ားစြာေသာ လူတို႔၏ အစီးအပြါး မဲ့ျခင္းငွါ, မ်ားစြာေသာ လူတို႔၏ ခ်မ္းသာ မဲ့ျခင္းငွါ, မ်ားစြာေသာ လူတို႔၏ အက်ဳိးမဲ့ျခင္းငွါ, နတ္လူတို႔၏ အစီးအပြါး မဲ့ျခင္းငွါ, ဆင္းရဲျခင္းငွါ ျဖစ္၏။ 44


အဓိက႐ုဏ္းေလးပါး

ဝိဝါဒါဓိက႐ုဏ္း၊
အႏုဝါဒါဓိက႐ုဏ္း၊
အာပတၱာဓိက႐ုဏ္း၊
ကိစၥာဓိက႐ုဏ္းတို႔တည္း။

အဓိက႐ုဏ္း ၿငိမ္းမႈ ခုနစ္ပါး

သမၼဳခါဝိနည္းကို ေပးရမည္၊...

(ရဟန္းမ်ားရာသို႔ လိုက္၍ ဆံုးျဖတ္ရေသာ) ေယဘုယ်သိက ဝိနည္းကို ျပဳရမည္၊...

သတိဝိနည္းကို ေပးရမည္၊...

အမူဠဝိနည္းကို ေပးရမည္၊...

ဝန္ခံျခင္းျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ရမည္၊...

(ယုတ္မာေသာ ရဟန္းအား ျပဳေသာ) တႆပါ ပိယသိက ဝိနည္းကို ျပဳရမည္၊...

(မစင္ကို ျမက္ျဖင့္ ဖံုးသကဲ့သို႔ ဖံုးရေသာ) တိဏဝတၴာရက ဝိနည္းကို ျပဳရမည္။ 46...

သာရဏီယ (ေအာက့္ေမ့ဖြယ္)တရား ၆-ပါး


အာနႏၵာ မျပတ္ ေအာက္ေမ့ ထုိက္ကုန္ေသာ ခ်စ္ျခင္းကို ျပဳတတ္ကုန္ေသာ ေလးစားျခင္းကို ျပဳတတ္ကုန္ေသာ ဤေျခာက္ပါးေသာ တရားတို႔သည္ သိမ္းသြင္းျခင္း အက်ဳိးငွါ, ဝါဒ မကြဲျပားျခင္း အက်ဳိးငွါ, ညီၫြတ္ျခင္း အက်ဳိးငွါ, တေပါင္းတည္းျဖစ္ျခင္း ဟူေသာ အက်ဳိးငွါ ျဖစ္ကုန္၏။ 54

(၁) အာနႏၵာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းအား သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔၌ မ်က္ေမွာက္ ျဖစ္ေစ၊ မ်က္ကြယ္ ျဖစ္ေစ ကာယကံ ေမတၱာသည္ ေရွး႐ႈတည္၏၊ မျပတ္ ေအာက္ေမ့ထုိက္ေသာ ခ်စ္ျခင္းကို ျပဳတတ္ေသာ ေလးစားျခင္းကို ျပဳတတ္ေသာ ဤတရားသည္လည္း သိမ္းသြင္းျခင္း အက်ဳိးငွါ, ဝါဒ မကြဲျပားျခင္း အက်ဳိးငွါ, ညီၫြတ္ျခင္း အက်ဳိးငွါ, တေပါင္းတည္း ျဖစ္ျခင္း ဟူေသာ အက်ဳိးငွါ ျဖစ္၏။

(၂) အာနႏၵာ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းအား သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔၌ မ်က္ေမွာက္ ျဖစ္ေစ၊ မ်က္ကြယ္ ျဖစ္ေစ ဝစီကံ ေမတၱာသည္ ေရွး႐ႈတည္၏၊ မျပတ္ ေအာက္ေမ့ထုိက္ေသာ ခ်စ္ျခင္းကို ျပဳတတ္ေသာ ေလးစားျခင္းကို ျပဳတတ္ေသာ ဤတရားသည္လည္း သိမ္းသြင္းျခင္း အက်ဳိးငွါ, ဝါဒ မကြဲျပားျခင္း အက်ဳိးငွါ, ညီၫြတ္ျခင္း အက်ဳိးငွါ, တေပါင္းတည္း ျဖစ္ျခင္း ဟူေသာ အက်ဳိးငွါ ျဖစ္၏။

(၃) အာနႏၵာ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းအား သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔၌ မ်က္ေမွာက္ ျဖစ္ေစ၊ မ်က္ကြယ္ ျဖစ္ေစ မေနာကံ ေမတၱာသည္ ေရွး႐ႈတည္၏၊ မျပတ္ ေအာက္ေမ့ထုိက္ေသာ ခ်စ္ျခင္းကို ျပဳတတ္ေသာ ေလးစားျခင္းကို ျပဳတတ္ေသာ ဤတရားသည္လည္း သိမ္းသြင္းျခင္း အက်ဳိးငွါ, ဝါဒ မကြဲျပားျခင္း အက်ဳိးငွါ, ညီၫြတ္ျခင္း အက်ဳိးငွါ, တေပါင္းတည္း ျဖစ္ျခင္း ဟူေသာ အက်ဳိးငွါ ျဖစ္၏။

(၄) အာနႏၵာ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ တရားႏွင့္ ေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ကုန္ေသာ တရားသျဖင့္ ရကုန္ေသာ လာဘ္တို႔ကို အယုတ္ဆံုးအားျဖင့္ သပိတ္ အတြင္းရွိ ဆြမ္းမွ်ကိုေသာ္လည္း မခြဲျခားဘဲ သံုးေဆာင္ျခင္း ရွိ၏၊ အက်င့္ သီလ ရွိကုန္ေသာ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေသာ သံုးေဆာင္ျခင္း ရွိ၏၊ မျပတ္ ေအာက္ေမ့ထုိက္ေသာ ခ်စ္ျခင္းကို ျပဳတတ္ေသာ ေလးစားျခင္းကို ျပဳတတ္ေသာ ဤတရားသည္လည္း သိမ္းသြင္းျခင္း အက်ဳိးငွါ, ဝါဒ မကြဲျပားျခင္း အက်ဳိးငွါ, ညီၫြတ္ျခင္း အက်ဳိးငွါ, တေပါင္းတည္းျဖစ္ျခင္း ဟူေသာ အက်ဳိးငွါ ျဖစ္၏။

(၅) အာနႏၵာ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ မက်ဳိးမေပါက္ မေျပာက္မက်ား ကုန္ေသာ (တဏွာကြၽန္ အျဖစ္မွ) ေတာ္လွန္ျခင္းကို ျပဳတတ္ ကုန္ေသာ ပညာရွိတို႔ ခ်ီးမြမ္း ထုိက္ကုန္ေသာ မွားသည္ ဟု အသံုးသပ္ မခံရကုန္ေသာ တည္တံ့ျခင္း 'သမာဓိ' ကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ေစာင့္စည္းမႈ 'သီလမ်ဳိး' တို႔၌ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔ႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ ျဖစ္ေစ၊ မ်က္ကြယ္ ျဖစ္ေစ ေစာင့္စည္းမႈ 'သီလ' တူသည္၏ အျဖစ္သို႔ ေရာက္လ်က္ ေန၏၊ မျပတ္ ေအာက္ေမ့ထုိက္ေသာ ခ်စ္ျခင္းကို ျပဳတတ္ေသာ ေလးစားျခင္းကို ျပဳတတ္ေသာ ဤတရားသည္လည္း သိမ္းသြင္းျခင္း အက်ဳိးငွါ, ဝါဒ မကြဲျပားျခင္း အက်ဳိးငွါ, ညီၫြတ္ျခင္း အက်ဳိးငွါ, တေပါင္းတည္း ျဖစ္ျခင္း ဟူေသာ အက်ဳိးငွါ ျဖစ္၏။

(၆) အာနႏၵာ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ျမတ္ေသာ (ဝဋ္ဆင္းရဲမွ) ထုတ္ေဆာင္တတ္ေသာ ထိုအဆံုးအမအတိုိင္း ျပဳသူအား ေကာင္းစြာ ဝဋ္ဆင္းရဲ ကုန္ခန္းျခင္းငွါ ျဖစ္ေသာ အယူတစ္မ်ဳိး၌ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔ႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ ျဖစ္ေစ၊ မ်က္ကြယ္ ျဖစ္ေစ အယူတူသည္၏ အျဖစ္သို႔ ေရာက္လ်က္ေန၏၊ မျပတ္ ေအာက္ေမ့ထုိက္ေသာ ခ်စ္ျခင္းကို ျပဳတတ္ေသာ ေလးစားျခင္းကို ျပဳတတ္ေသာ ဤတရားသည္လည္း သိမ္းသြင္းျခင္း အက်ဳိးငွါ, ဝါဒမကြဲျပားျခင္း အက်ဳိးငွါ, ညီၫြတ္ျခင္း အက်ဳိးငွါ, တေပါင္းတည္း ျဖစ္ျခင္း ဟူေသာ အက်ဳိးငွါ ျဖစ္၏။

အာနႏၵာ မျပတ္ ေအာက္ေမ့ထုိက္ ကုန္ေသာ ခ်စ္ျခင္းကို ျပဳတတ္ ကုန္ေသာ ေလးစားျခင္းကို ျပဳတတ္ကုန္ေသာ ဤတရားေျခာက္ပါးတို႔သည္ သိမ္းသြင္းျခင္း အက်ဳိးငွါ, ဝါဒမကြဲျပားျခင္း အက်ဳိးငွါ, ညီၫြတ္ျခင္း အက်ဳိးငွါ, တေပါင္းတည္ျဖစ္ျခင္း ဟူေသာ အက်ဳိးငွါ ျဖစ္ကုန္၏။ အာနႏၵာ သင္တို႔သည္ မျပတ္ ေအာက္ေမ့ထုိက္ကုန္ေသာ ဤတရားေျခာက္ပါးတို႔ကို အကယ္၍ ေဆာက္တည္၍ က်င့္ကုန္ ျငားအံ့၊ အာနႏၵာ သင္တို႔ သည္းမခံႏိုင္ေလာက္ေသာ ႀကီးႀကီး ငယ္ငယ္ ျဖစ္ေသာ စကား အေၾကာင္းမ်ဳိးကို ေတြ႕ျမင္ကုန္ရာ သေလာ ဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား မေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါ ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။ အာနႏၵာ ထို႔ေၾကာင့္ မျပတ္ ေအာက္ေမ့ထုိက္ကုန္ေသာ ဤတရား ေျခာက္ပါးတို႔ကို ေကာင္းစြာ ေဆာက္တည္၍ က်င့္ၾက ကုန္ေလာ့၊ ထုိက်င့္ျခင္းသည္ သင္တို႔အား ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး စီးပြါးျခင္းငွါ, ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္လတၱံ႕ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူ၏။ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏
တရားေတာ္ကို ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာ လြန္စြာ ႏွစ္သက္ေလၿပီ။


၄ - သာမဂါမသုတ္ -မွ၊ ေဒဝဒဟဝဂ္၊ ဥပရိပဏၰာသပါဠိေတာ္။ မဇၥ်ိမနိကာယ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တစ္ခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Friday, May 20, 2011

စာတုမသုတ္မွ ေဘးေလးပါး...

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကုိ...

ရဟန္းတို႔ ေရသို႔ သက္ဆင္းေသာသူ၌ ေလးပါးေသာ ဤေဘးတို႔သည္ မခြၽတ္ျဖစ္ရ ကုန္မည္။ အဘယ္ ေလးပါးတို႔နည္းဟူမူ- လႈိင္းတံပုိးေဘး၊ မိေက်ာင္းေဘး၊ ဝဲေဘး၊ ငါးမန္းေဘးတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ေရသို႔ သက္ဆင္းေသာ သူ၌ ေလးပါးကုန္ေသာ ဤေဘးတို႔သည္ မခြၽတ္ျဖစ္ရကုန္မည္။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ ဤသာသနာေတာ္၌ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္၌ ေလးပါးေသာ ဤေဘးတို႔သည္ မခြၽတ္ျဖစ္ရ ကုန္မည္။ 161

အဘယ္ ေလးပါးတို႔နည္းဟူမူ...

         ၁... လႈိင္းတံပုိးေဘး၊
         ၂... မိေက်ာင္းေဘး၊
         ၃... ဝဲေဘး၊
         ၄... ငါးမန္းေဘးတို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ လႈိင္းတံပုိးေဘး ဟူသည္ အဘယ္နည္း...

ရဟန္းတို႔ မိေက်ာင္းေဘး ဟူသည္ အဘယ္နည္း...

ရဟန္းတို႔ ဝဲေဘး ဟူသည္ အဘယ္နည္း...

ရဟန္းတို႔ ငါးမန္းေဘး ဟူသည္ အဘယ္နည္း...

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ဤေဘးေလးပါးတို႔သည္ မခြၽတ္ျဖစ္ရ ကုန္မည္ ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသုတ္ကုိ ေဟာေတာ္မူ၏။

စာတုမသုတ္မွ


၇ - စာတုမသုတ္၊ ဘိကၡဳဝဂ္၊ မဇၥ်ိမပဏၰာသပါဠိေတာ္၊ မဇၥ်ိမနိကာယ္။
ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တစ္ခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Wednesday, May 18, 2011

ဇရာ...

ဇရာသုတ္

လူတို႔၏ ဤအသက္သည္ နည္းငယ္ တိုေတာင္းလွေလစြ၊ အႏွစ္တစ္ရာ အတြင္း၌ေသာ္လည္း ေသတတ္၏၊ အႏွစ္တစ္ရာကို လြန္၍ အသက္ရွင္ေစကာမူ အိုမင္းရင့္ေရာ္၍ေသာ္လည္း ေသတတ္၏။ ၈၁၁

လူတို႔သည္ ျမတ္ႏိုးဖြယ္ ဝတၴဳေၾကာင့္ စိုးရိမ္ပူေဆြးၾကကုန္၏၊ မွန္၏... အျမဲထာဝရ သိမ္းဆည္း ထားႏိုင္ေသာ ပစၥည္း ဝတၴဳတို႔မည္သည္ မရွိၾကကုန္၊ ဤသို႔ အျမဲထာဝရ သိမ္းဆည္း မထားႏိုင္ျခင္းသည္ ေလာက၌ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ ေနေသာ ေကြကြင္း ပ်က္စီးျခင္းပင္တည္းဟု ျမင္၍ အိမ္ရာတည္ေထာင္ လူတို႔ ေဘာင္၌ မေနရာ။ ၈၁၂

ေယာက်္ားသည္ အၾကင္ျမတ္ႏိုးဖြယ္ ဝတၴဳပစၥည္းကို ဤဥစၥာကား ငါ့ဥစၥာတည္းဟု မွတ္ထင္၏၊ ထိုဥစၥာရွင္ ေယာက်္ား ေသေသာအခါ ထိုျမတ္ႏိုးဖြယ္ ဝတၴဳပစၥည္းကို ပယ္စြန္႔သြားရ၏၊ ရတနာသံုးပါးကို ျမတ္ႏိုးေသာ ပညာရွိသည္ ဤအေၾကာင္းကို လည္း သိ၍ ငါ့ဟာ ဟု စြဲလမ္းအပ္ေသာ ဝတၴဳ၌ မၫြတ္ကိုင္းရာ။ ၈၁၃

ေယာက်္ားသည္ အိပ္မက္ထဲ၌ ေတြ႕ဆံုၾကံဳႀကိဳက္ေသာ သူကို ႏိုးေသာအခါ မေတြ႕ျမင္ရေတာ့ သကဲ့သို႔ ဤအတူပင္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးအပ္ေသာ တမလြန္ဘဝသို႔ ေျပာင္းသြား ကြယ္လြန္ေလၿပီးေသာ သူကို မေတြ႕ျမင္ရေတာ့ေပ။ ၈၁၄

အၾကင္သူတို႔၏ ဦးျဖဴ ဦးမည္းစေသာ ဤအမည္ကို ေခၚေဝၚေျပာဆိုရာ၏၊ ထိုသူတို႔ကို ျမင္လည္းျမင္ရ ၾကားလည္းၾကားရကုန္၏၊ ထိုသတၱဝါကြယ္လြန္သည္ ရွိေသာ္ မွည့္ေခၚထားေသာ ဦးျဖဴ ဦးမည္းစေသာ အမည္မွ်သာ ၾကြင္းက်န္ ရစ္ေတာ့၏။ ၈၁၅

ျမတ္ႏိုးဖြယ္ဝတၴဳ၌ မက္ေမာ တြယ္တာသူတို႔သည္ စိုးရိမ္ပူေဆြး ငိုေၾကြးမႈ ဝန္တိုမႈကို မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ၾကကုန္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေဘးမရွိရာ နိဗၺာန္ကို ျမင္ကုန္ၿပီးေသာ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ သိမ္းဆည္းမႈကို စြန္႔လႊတ္၍ က်င့္ၾကကုန္ၿပီ။ ၈၁၆

ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ ေနရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လ်က္ ျမတ္ႏိုးဖြယ္အာ႐ံုမွ တြန္႔ဆုတ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ က်င့္ေသာ ရဟန္း၏ ထိုအက်င့္ကို ညီၫြတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္ဟူ၍ ဆိုၾကကုန္၏၊ ယင္းသို႔ က်င့္ေသာ ရဟန္းသည္ မိမိကိုယ္ကို သံုးဆယ့္တစ္ဘံု၌ မျမင္ေစေတာ့ေပ။ ၈၁၇

တဏွာဒိ႒ိတို႔ျဖင့္ မမွီေသာ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္ အတြင္းအပ တရားအား လံုးတို႔၌ ခ်စ္ျခင္းကိုလည္း မျပဳ၊ မုန္းျခင္းကိုလည္း မျပဳ၊ ၾကာဖက္၌ ေရသည္ မကပ္ၿငိသကဲ့သို႔ ထိုရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္၌ ငိုေၾကြးမႈ ဝန္တိုမႈသည္ မကပ္ၿငိႏိုင္။ ၈၁၈

ၾကာဖက္၌ ေရေပါက္သည္ မကပ္ၿငိသကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း၊ ပဒုမၼာၾကာ ၌ ေရသည္မကပ္ၿငိသကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း ဤအတူ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္ သည္ ျမင္ရေသာ ႐ူပါ႐ံု ၾကားရေသာ သဒၵါ႐ံု ေရာက္ရေသာ ဂႏၶ ရသ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု၌ မကပ္ၿငိေတာ့ေပ။ ၈၁၉

ကိေလသာကို ခါတြက္ၿပီးေသာ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္ ျမင္ရေသာ ႐ူပါ႐ံု ၾကားရေသာ သဒၵါ႐ံု ေရာက္ရေသာ ဂႏၶ ရသ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုတို႔၌ ထိုတဏွာ မာန ဒိ႒ိျဖင့္ မစြဲလမ္း မမွတ္ထင္၊ တစ္ပါးေသာ အက်င့္ျဖင့္ စင္ၾကယ္ျခင္းကို အလိုမရွိ၊ ထိုရဟႏၲာသည္ ဗာလပုထုဇဥ္ကဲ့သို႔ တပ္ႏွစ္သက္တတ္သူလည္း မဟုတ္၊ ကလ်ာဏ ပုထုဇဥ္ ေသကၡတို႔ကဲ့သို႔ တပ္ႏွစ္သက္ျခင္း ကင္းဆဲလည္း မဟုတ္၊ တပ္ႏွစ္သက္ျခင္း ကင္းၿပီးသူ ျဖစ္၏။ ၈၁၉

၆ - ဇရာသုတ္၊ အ႒ကဝဂ္၊ သုတၱနိပါတ္ပါဠိေတာ္၊ ခုဒၵကနိကာယ္။ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တစ္ခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Tuesday, May 17, 2011

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အဂၤါ ၁၂-ပါး...

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အဂၤါ ၁၂-ပါး

(၁) အဝိဇၨာ...

(၂) သခၤါရ...

(၃) ဝိညာဏ္...

(၄) နာမ္႐ုပ္...

(၅) သဠာယတန...

(၆) ဖႆ...

(၇) ေဝဒနာ...

(၈) တဏွာ...

(၉) ဥပါဒါန္...

(၁ဝ) ဘဝ...

(၁၁) ဇာတိ...

        ဇာတိအက်ဳိးဆက္တရား ငါးပါး
          ေသာက...

         ပရိေဒဝ...

         ဒုကၡ...

         ေဒါမနႆ...

         ဥပါယာသ...

(၁၂) ဇရာမရဏ...

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အဂၤါ ၁၂-ပါး အက်ယ္ျပျခင္း၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒဝိဘဂၤ၊ ဝိဘင္းပါဠိေတာ္။ပဋိစၥသမုပၸါဒသုတ္- (အေၾကာင္းတရားကိုစြဲ၍ အက်ဳိးတရားတု႔ိျဖစ္ရ၏)
ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တစ္ခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Sunday, May 15, 2011

သူတစ္ပါးကို မညွဥ္းဆဲရာ...


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တစ္ခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Saturday, May 14, 2011

ဘယ္ေဝဒနာကို သင္မွီဝဲမယ္...မည္သည့္အရာကို သင္ မွီ၀ဲမည္နည္း...

၁... 'ေသာမနႆ' ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ

၂... 'ေဒါမနႆ' ႏွလံုးမသာယာ

၃... 'ဥေပကၡာ' လ်စ္လွဴ႐ႈျခင္း


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Wednesday, May 11, 2011

ဤတရားငါးမ်ဳိးတုိ႔ကုိ ပြါးမ်ားခဲ့မူ...

သတိသူပ႒ိတသုတ္ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Monday, May 9, 2011

လူၾကီးလူမိုက္ႏွင့္ လူၾကီးပညာရွိ...
လူႀကီး လူမိုက္...

ရဟန္းတို႔ ေမြးဖြားသည္မွ အသက္ရွစ္ဆယ္ ကိုးဆယ္ တစ္ရာ ရွိသည္ျဖစ္၍ ႀကီးသူ ျဖစ္ေသာ္လည္း မသင့္ေသာ ကာလ၌ ဆိုတတ္သူ မမွန္ေသာ စကားကို ဆိုတတ္သူ အက်ဳိးႏွင့္ မစပ္သည္ကို ဆိုတတ္သူ တရားႏွင့္ မစပ္သည္ကို ဆိုတတ္သူ အဆုံးအမႏွင့္ မစပ္သည္ကို ဆိုတတ္သူ မသင့္ေသာ အခါ၌ အေၾကာင္းမရွိေသာ အပိုင္းအျခားမရွိေသာ အစီးအပြါးႏွင့္ မစပ္ေသာ မမွတ္သား ေလာက္ေသာ စကားကို ဆိုတတ္သူ ျဖစ္ခဲ့မူ၊ ထိုသူသည္ ''လူႀကီး လူမိုက္'' ဟူ၍သာ ေရတြက္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

လူႀကီး ပညာရွိ...

ရဟန္းတို႔ ပ်ဳိမ်စ္ ႏုနယ္၍ နက္ေမွာင္ေသာ ဆံပင္ရွိေသာ ပဌမ အရြယ္အားျဖင့္ ေကာင္းေသာ ပ်ဳိမ်စ္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ငယ္သူပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း သင့္ေသာ ကာလ၌ ဆိုတတ္သူ ဟုတ္မွန္သည္ကို ဆိုတတ္သူ အက်ဳိးရွိသည္ကိုသာ ဆိုတတ္သူ တရားႏွင့္ စပ္သည္ကိုသာ ဆိုတတ္သူ အဆုံးအမႏွင့္ စပ္သည္ ကိုသာ ဆိုတတ္သူ သင့္ေသာကာလ၌ အေၾကာင္းရွိေသာ အပိုင္းအျခားရွိေသာ အစီးအပြါးႏွင့္ စပ္ေသာ မွတ္သားေလာက္ ေသာ စကားကို ဆိုတတ္သူ ျဖစ္ခဲ့မူ၊ ထိုသူငယ္သည္ ''လူႀကီး ပညာရွိ'' ဟူ၍သာ ေရတြက္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။၂ - ဒုတိယ ဥ႐ုေဝလသုတ္၊ ဥ႐ုေဝလဝဂ္၊ စတုကၠနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။ pdf...


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Sunday, May 8, 2011

ကံျဖစ္ေပၚေၾကာင္း...နိဒါနသုတ္

ရဟန္းတုိ႔ ဝဋ္ဆင္းရဲသုိ႔
ေရာက္ေစတတ္ကုန္ေသာ ကံတုိ႔ ျဖစ္ေပၚရန္ 
အေၾကာင္းတုိ႔သည္ ဤသံုးမ်ဳိးတုိ႔နည္း။

အဘယ္သံုးမ်ဳိးတုိ႔နည္းဟူမူ...

လိုခ်င္မႈ 'ေလာဘ' သည္ ကံတုိ႔ ျဖစ္ေပၚရန္ အေၾကာင္းတည္း။
အမ်က္ထြက္မႈ 'ေဒါသ' သည္ ကံတုိ႔ ျဖစ္ေပၚရန္ အေၾကာင္းတည္း။
ေတြေဝမႈ 'ေမာဟ' သည္ ကံတုိ႔ ျဖစ္ေပၚရန္ အေၾကာင္းတည္း။

ရဟန္းတုိ႔ လိုခ်င္မႈ 'ေလာဘ' ေၾကာင့္ မလိုခ်င္မႈ 'အေလာဘ' မျဖစ္၊ ရဟန္းတုိ႔ စင္စစ္ေသာ္ကား လိုခ်င္မႈ 'ေလာဘ' ေၾကာင့္ လိုခ်င္မႈ 'ေလာဘ' သာလွ်င္ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတုိ႔ အမ်က္ထြက္မႈ 'ေဒါသ' ေၾကာင့္ အမ်က္မထြက္မႈ 'အေဒါသ' မျဖစ္၊ ရဟန္းတုိ႔ စင္စစ္ေသာ္ကား အမ်က္ထြက္မႈ 'ေဒါသ' ေၾကာင့္ အမ်က္ထြက္မႈ 'ေဒါသ' သာလွ်င္ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတုိ႔ ေတြေဝမႈ 'ေမာဟ' ေၾကာင့္ မေတြေဝမႈ 'အေမာဟ' မျဖစ္၊ ရဟန္းတုိ႔ စင္စစ္ေသာ္ကား ေတြေဝမႈ 'ေမာဟ' ေၾကာင့္ ေတြေဝမႈ 'ေမာဟ' သာလွ်င္ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတုိ႔ လိုခ်င္မႈ 'ေလာဘ' ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ကံ၊ အမ်က္ထြက္မႈ 'ေဒါသ' ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ကံ၊ ေတြေဝမႈ 'ေမာဟ' ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ကံတို႔ေၾကာင့္ နတ္တုိ႔ကို မေတြ႕ျမင္ရကုန္၊ လူတုိ႔ကို မေတြ႕ျမင္ရကုန္၊ အျခား တစ္စံုတစ္ခုေသာ သုဂတိဘုံတုိ႔ကိုလည္း မေတြ႕ျမင္ရကုန္။

ရဟန္းတုိ႔ စင္စစ္ေသာ္ကား လိုခ်င္မႈ 'ေလာဘ' ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ကံ၊ အမ်က္ထြက္မႈ 'ေဒါသ'ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ကံ၊ ေတြေဝမႈ 'ေမာဟ' ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ကံတုိ႔ေၾကာင့္ ငရဲဘံုကို ေတြ႕ျမင္ရ၏၊

တိရစၧာန္ဘံုကို ေတြ႕ျမင္ရ၏၊ ၿပိတၱာဘံုကို ေတြ႕ျမင္ရ၏၊ အျခား တစ္စံုတစ္ခုေသာ ဒုဂၢတိဘံုတုိ႔ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရကုန္၏။

ရဟန္းတုိ႔ ဝဋ္ဆင္းရဲသုိ႔ ေရာက္ေစတတ္ကုန္ေသာ ကံတုိ႔ ျဖစ္ေပၚရန္ အေၾကာင္းတုိ႔သည္ ဤသံုးမ်ဳိးတုိ႔တည္း။

-

ရဟန္းတုိ႔ ဝဋ္ကင္းရာ နိဗၺာန္သုိ႔
ေရာက္ေစတတ္ကုန္ေသာ ကံတုိ႔ ျဖစ္ေပၚရန္ 
အေၾကာင္းတုိ႔သည္ ဤသံုးမ်ဳိးတုိ႔တည္း။

အဘယ္သံုး မ်ဳိးတုိ႔နည္းဟူမူ...
မလိုခ်င္မႈ'အေလာဘ' သည္ ကံတုိ႔ ျဖစ္ေပၚရန္ အေၾကာင္းတည္း။
အမ်က္မထြက္မႈ 'အေဒါသ' သည္ ကံတုိ႔ ျဖစ္ေပၚရန္ အေၾကာင္းတည္း။
မေတြေဝမႈ 'အေမာဟ' သည္ ကံတုိ႔ ျဖစ္ေပၚရန္ အေၾကာင္းတည္း။

ရဟန္းတုိ႔ မလိုခ်င္မႈ 'အေလာဘ' ေၾကာင့္ လိုခ်င္မႈ 'ေလာဘ' မျဖစ္၊ ရဟန္းတုိ႔ စင္စစ္ေသာ္ကား မလိုခ်င္မႈ 'အေလာဘ' ေၾကာင့္ မလိုခ်င္မႈ 'အေလာဘ' သာလွ်င္ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတုိ႔ အမ်က္မထြက္မႈ 'အေဒါသ' ေၾကာင့္ အမ်က္ထြက္မႈ 'ေဒါသ' မျဖစ္၊ ရဟန္းတုိ႔ စင္စစ္ေသာ္ကား အမ်က္မထြက္မႈ 'အေဒါသ' ေၾကာင့္ အမ်က္မထြက္မႈ 'အေဒါသ' သာလွ်င္ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတုိ႔ မေတြေဝမႈ 'အေမာဟ' ေၾကာင့္ ေတြေဝမႈ 'ေမာဟ' မျဖစ္၊ ရဟန္းတုိ႔ စင္စစ္ေသာ္ကား မေတြေဝမႈ 'အေမာဟ' ေၾကာင့္ မေတြေဝမႈ 'အေမာဟ' သာလွ်င္ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတုိ႔ မလိုခ်င္မႈ 'အေလာဘ' ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ကံ၊ အမ်က္မထြက္မႈ 'အေဒါသ' ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ကံ၊ မေတြေဝမႈ 'အေမာဟ' ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ကံတို႔ေၾကာင့္ ငရဲဘံုကို မေတြ႕ျမင္ရ၊ တိရစၧာန္ဘံုကို မေတြ႕ျမင္ရ၊ ၿပိတၱာဘံုကို မေတြ႕ျမင္ရ၊ အျခား တစ္စံုတစ္ခုေသာ ဒုဂၢတိဘံုတုိ႔ကိုလည္း မေတြ႕ျမင္ရကုန္။

ရဟန္းတုိ႔ စင္စစ္ေသာ္ကား မလိုခ်င္မႈ 'အေလာဘ' ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ကံ၊ အမ်က္မထြက္မႈ 'အေဒါသ' ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ကံ၊ မေတြေဝမႈ 'အေမာဟ' ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ကံတုိ႔ေၾကာင့္ နတ္တုိ႔ကိုေတြ႕ျမင္ ရကုန္၏၊ လူတုိ႔ကို ေတြ႕ျမင္ရကုန္၏၊ အျခား တစ္စံုတစ္ခုေသာ သုဂတိ ဘံုဘဝတုိ႔ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရကုန္၏။

ရဟန္းတုိ႔ ဝဋ္ကင္းရာ နိဗၺာန္သုိ႔ ေရာက္ေစတတ္ကုန္ေသာ ကံတုိ႔ ျဖစ္ေပၚရန္ အေၾကာင္းတုိ႔သည္ ဤသံုးမ်ဳိးတုိ႔တည္း ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 39

၉ - နိဒါနသုတ္၊ ေဒ၀တာ၀ဂ္၊ ဆကၠနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

Tuesday, May 3, 2011

ဗာဟိတိက...


အသွ်င္ဘုရားအာနႏၵာ ပညာ႐ိွ သမဏျဗာဟၼဏတို႔ အျပစ္တင္ထုိက္ေသာ ကုိယ္က်င့္တရားမ်ဳိး ဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း။

အသွ်င္ဘုရား မေကာင္းေသာ ကုိယ္က်င့္ တရားမ်ဳိးဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း။

အသွ်င္ဘုရား အျပစ္႐ိွေသာ ကုိယ္က်င့္ တရားမ်ဳိးဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း။

အသွ်င္ဘုရား ဆင္းရဲႏွင့္တကြ ျဖစ္ေသာ ကုိယ္က်င့္ တရားမ်ဳိးဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း။

အသွ်င္ဘုရား ဆင္းရဲေသာ အက်ဳိးကုိ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ကုိယ္က်င့္ တရားမ်ဳိးဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း။

အသွ်င္ဘုရားအာနႏၵာ ႏႈတ္က်င့္ တရားမ်ဳိးဟူသည္။ပ။ ပညာ႐ိွ သမဏျဗာဟၼဏတို႔ အျပစ္တင္ထုိက္ေသာ စိတ္က်င့္ တရားမ်ဳိးဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း။

အသွ်င္ဘုရား မေကာင္းေသာ စိတ္က်င့္ တရားမ်ဳိး ဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း။

အသွ်င္ဘုရား အျပစ္ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ စိတ္က်င့္ တရားမ်ဳိး ဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း။

အသွ်င္ဘုရား ဆင္းရဲႏွင့္တကြ ျဖစ္ေသာ စိတ္က်င့္ တရားမ်ဳိး ဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း။

အသွ်င္ဘုရား ဆင္းရဲေသာ အက်ဳိးကုိ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ စိတ္က်င့္ တရားမ်ဳိး ဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း။

အသွ်င္ဘုရားအာနႏၵာ အလံုးစံုေသာ အကုသုိလ္ တရားတို႔ကုိသာလွ်င္ ပယ္ျခင္းကို ထုိျမတ္စြာဘုရားသည္ ခ်ီးမြမ္းေတာ္ မူပါသေလာ။

၈ - ဗာဟိတိကသုတ္-မွ၊ ရာဇ၀ဂ္၊ မဇၥ်ိမပဏၰာကပါဠိေတာ္၊ မဇၥ်ိမနိကာယ္။ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

ငါးပါးသီလ ေဆာက္တည္ပံု ပါဠိႏွင့္ အနက္အဓိပၸါယ္...ငါးပါးသီလ ေဆာက္တည္ပံု
ပါဠိႏွင့္ အနက္အဓိပၸါယ္


(လူမ်ား...)
အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ ပဥၥသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊
အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၲ။
ဒုတိယမၸိ အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ ပဥၥသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊
အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၲ။
တတိယမၸိ အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ ပဥၥသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊
အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၲ။

(ဘုန္းႀကီး...)
ယ မဟံ ဝဒါမိ၊ တံ ဝေဒထ။

(လူမ်ား...)
အာမ ဘေႏၲ။

(ဘုန္းၾကီး တစ္ေခါက္တိုင္...)
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။

(လူမ်ား သံုးေခါက္ဆို...)
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။

(ဘုန္းၾကီး တစ္ေခါက္တိုင္...)
ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ။
ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ။
သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ။

(လူမ်ား သံုးေခါက္ဆို...)
ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ။
ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ။
သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ။

ဒုတိယမၸိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ။
ဒုတိယမၸိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ။
ဒုတိယမၸိ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ။

တတိယမၸိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ။
တတိယမၸိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ။
တတိယမၸိ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ။

(ဘုန္းႀကီး...)
တိသရဏဂမနံ ပရိပုဏၰံ။

(လူမ်ား...)
အာမ ဘေႏၲ။

(လူမ်ား ဆက္ဆို...)
၁။ ပါဏာတိပါတာ ေဝရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
၂။ အဒိႏၷာဒါနာ ေဝရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
၃။ ကာေမသုမိစၧာစာရာ ေဝရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
၄။ မုသာဝါဒါ ေဝရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
၅။ သုရာေမရယမဇၨပမာဒ႒ာနာ ေဝရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

(ဘုန္းႀကီး...)
တိသရေဏန သဟ ပဥၥသီလံ ဓမၼံ သာဓုကံ ကတြာ အပၸမာေဒန သမၸာေဒထ။

(လူမ်ား...)
အာမ ဘေႏၲ။

ပါဠိႏွင့္ အနက္အဓိပၸါယ္

အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ ပဥၥသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊
အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၲ။

ဘေႏၲ= အရွင္ျမတ္ဘုရား။
အဟံ= ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္။
တိသရေဏန= သရဏဂံုသံုးပါးႏွင့္။
သဟ= အတူတကြ။
ပဥၥသီလံ= အဂၤါငါးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ျမတ္သီလဟူေသာ။
ဓမၼံ= က်င့္၀တ္သိကၡာပုဒ္ေတာ္ျမတ္ကို။
ယာစာမိ= ေတာင္းပန္ ေတာင္းခံပါ၏။
ေမ= ဘုရားတပည့္ေတာ္အား။
အႏုဂၢဟံ= ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းကို။
ကတြာ= အေၾကာင္းျပဳ၍။
သီလံ= ငါးပါးေသာ က်င့္၀တ္ သိကၡာပုဒ္တို႔ကို။
ေဒထ= ေပးသနားေတာ္မူပါ အရွင္ျမတ္ဘုရား။

ဒုတိယမၸိ အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ ပဥၥသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊
အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၲ။

ဒုတိယမၸိ= ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း။
ဘေႏၲ= အရွင္ျမတ္ဘုရား။
အဟံ= ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္။
တိသရေဏန= သရဏဂံုသံုးပါးႏွင့္။
သဟ= အတူတကြ။
ပဥၥသီလံ= အဂၤါငါးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ျမတ္သီလဟူေသာ။
ဓမၼံ= က်င့္၀တ္သိကၡာပုဒ္ေတာ္ျမတ္ကို။
ယာစာမိ=ေတာင္းပန္ပါ၏။
ေမ= ဘုရားတပည့္ေတာ္အား။
အႏုဂၢဟံ= ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းကို။
ကတြာ= အေၾကာင္းျပဳ၍။
သီလံ= ငါးပါးေသာ က်င့္၀တ္ သိကၡာပုဒ္တို႔ကို။
ေဒထ= ေပးသနားေတာ္မူပါ အရွင္ျမတ္ဘုရား။

တတိယမၸိ အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ ပဥၥသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊
အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၲ။

တတိယမၸိ= သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း။
ဘေႏၲ= အရွင္ျမတ္ဘုရား။
အဟံ= ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္။
တိသရေဏန= သရဏဂံုသံုးပါးႏွင့္။
သဟ= အတူတကြ။
ပဥၥသီလံ= အဂၤါငါးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ျမတ္သီလဟူေသာ။
ဓမၼံ= က်င့္၀တ္သိကၡာပုဒ္ေတာ္ျမတ္ကို။
ယာစာမိ=ေတာင္းပန္ပါ၏။
ေမ= ဘုရားတပည့္ေတာ္အား။
အႏုဂၢဟံ= ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းကို။
ကတြာ= အေၾကာင္းျပဳ၍။
သီလံ= ငါးပါးေသာ က်င့္၀တ္ သိကၡာပုဒ္တို႔ကို။
ေဒထ= ေပးသနားေတာ္မူပါ အရွင္ျမတ္ဘုရား။

ယမဟံ ၀ဒါမိ၊ တံ ၀ေဒထ။
ယံ= အၾကင္စကားကို။
အဟံ= ငါသည္။
၀ဒါမိ= ဆိုအ့ံ။
တံ= ထို... ငါဆိုသည့္ အတိုင္း။
၀ေဒထ= လိုက္ဆိုၾကကုန္ေလာ့။

အာမ ဘေႏၲ။
ဘေႏၲ= အရွင္ျမတ္ဘုရား။
အာမ= မွန္လွပါ ဘုရားတပည့္ေတာ္တို႔ လိုက္ဆိုၾကပါမည္ ဘုရား။

နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။

အရဟေတာ= လူနတ္ျဗဟၼာ သတၱ၀ါတို႔၏ ပူေဇာ္အထူးကို ခံယူေတာ္မူထိုက္ေသာ။
သမၼာသမၺဳဒၶႆ= သစၥာေလးပါး ျမတ္တရားကို ပိုင္းျခားထင္ထင္ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ေတာ္မူေသာ။
တႆ ဘဂ၀ေတာ= ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားအား။
နေမာ= ရွိခိုးျခင္းသည္။
အတၳဳ= စင္စစ္မေသြ ျဖစ္ပါေစသတည္း။

ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ။
ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ။
သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ။

ဗုဒၶံ= ျမတ္စြာဘုရားကို။
သရဏံ= ဆင္းရဲပယ္ေဖ်ာက္ ခ်မ္းသာေရာက္ေအာင္ ကိုးကြယ္ရာဟူ၍။
ဂစၧာမိ= မွီ၀ဲဆည္းကပ္ သိမွတ္ပါ၏။

ဓမၼံ= တရားေတာ္ျမတ္ကို။
သရဏံ= ဆင္းရဲပယ္ေဖ်ာက္ ခ်မ္းသာေရာက္ေအာင္ ကိုးကြယ္ရာဟူ၍။
ဂစၧာမိ= မွီ၀ဲဆည္းကပ္ သိမွတ္ပါ၏။

သံဃံ= သံဃာေတာ္ျမတ္ အေပါင္းကို။
သရဏံ= ဆင္းရဲပယ္ေဖ်ာက္ ခ်မ္းသာေရာက္ေအာင္ ကိုးကြယ္ရာဟူ၍။
ဂစၧာမိ= မွီ၀ဲဆည္းကပ္ သိမွတ္ပါ၏။

ဒုတိယမၸိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ။
ဒုတိယမၸိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ။
ဒုတိယမၸိ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ။

ဒုတိယမၸိ= ႏွစ္ၾကိမ္ေျမာက္လည္း။
ဗုဒၶံ= ျမတ္စြာဘုရားကို။
သရဏံ= ဆင္းရဲပယ္ေဖ်ာက္ ခ်မ္းသာေရာက္ေအာင္ ကိုးကြယ္ရာဟူ၍။
ဂစၧာမိ= မွီ၀ဲဆည္းကပ္ သိမွတ္ပါ၏။

ဒုတိယမၸိ= ႏွစ္ၾကိမ္ေျမာက္လည္း။
ဓမၼံ= တရားေတာ္ျမတ္ကို။
သရဏံ= ဆင္းရဲပယ္ေဖ်ာက္ ခ်မ္းသာေရာက္ေအာင္ ကိုးကြယ္ရာဟူ၍။
ဂစၧာမိ= မွီ၀ဲဆည္းကပ္ သိမွတ္ပါ၏။

ဒုတိယမၸိ= ႏွစ္ၾကိမ္ေျမာက္လည္း။
သံဃံ= သံဃာေတာ္ျမတ္ အေပါင္းကို။
သရဏံ= ဆင္းရဲပယ္ေဖ်ာက္ ခ်မ္းသာေရာက္ေအာင္ ကိုးကြယ္ရာဟူ၍။
ဂစၧာမိ= မွီ၀ဲဆည္းကပ္ သိမွတ္ပါ၏။

တတိယမၸိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ။
တတိယမၸိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ။
တတိယမၸိ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ။

တတိယမၸိ= သံုးၾကိမ္ေျမာက္လည္း။
ဗုဒၶံ= ျမတ္စြာဘုရားကို။
သရဏံ= ဆင္းရဲပယ္ေဖ်ာက္ ခ်မ္းသာေရာက္ေအာင္ ကိုးကြယ္ရာဟူ၍။
ဂစၧာမိ= မွီ၀ဲဆည္းကပ္ သိမွတ္ပါ၏။

တတိယမၸိ= သံုးၾကိမ္ေျမာက္လည္း။
ဓမၼံ= တရားေတာ္ျမတ္ကို။
သရဏံ= ဆင္းရဲပယ္ေဖ်ာက္ ခ်မ္းသာေရာက္ေအာင္ ကိုးကြယ္ရာဟူ၍။
ဂစၧာမိ= မွီ၀ဲဆည္းကပ္ သိမွတ္ပါ၏။

တတိယမၸိ= သံုးၾကိမ္ေျမာက္လည္း။
သံဃံ= သံဃာေတာ္ျမတ္ အေပါင္းကို။
သရဏံ= ဆင္းရဲပယ္ေဖ်ာက္ ခ်မ္းသာေရာက္ေအာင္ ကိုးကြယ္ရာဟူ၍။
ဂစၧာမိ= မွီ၀ဲဆည္းကပ္ သိမွတ္ပါ၏။

တိသရဏဂမနံ ပရိပုဏၰံ။
တိသရဏဂမနံ= သရဏဂံု သံုးပါးသည္။
ပရိပုဏၰ= သင္၏သႏၲာန္မွာ ျပည့္စံုပါျပီ။

အာမ ဘေႏၲ။
ဘေႏၲ= အရွင္သူျမတ္ ဘုရား။
အာမ= မွန္လွပါ။

ပါဏာတိပါတာ ေဝရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
ပါဏာတိပါတာ= သူတပါး၏အသက္ကို သတ္ျဖတ္ျခင္းမွ။
ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ= ေရွာင္ၾကဥ္ရာ ေရွာင္ၾကဥ္ေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ သိကၡာပုဒ္ေတာ္ျမတ္ကို။
သမာဒိယာမိ= ေကာင္းစြာ ေဆာက္တည္ပါ၏။

အဒိႏၷာဒါနာ ေဝရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
အဒိႏၷာဒါနာ= ပိုင္ရွင္မေပးေသာ သူတပါးဥစၥာကို ခိုးယူျခင္းမွ။
ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ= ေရွာင္ၾကဥ္ရာ ေရွာင္ၾကဥ္ေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ သိကၡာပုဒ္ေတာ္ျမတ္ကို။
သမာဒိယာမိ= ေကာင္းစြာ ေဆာက္တည္ပါ၏။

ကာေမသုမိစၧာစာရာ ေဝရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
ကာေမသုမိစၧာစာရာ= ကာမအမႈတို႔ကို ေမွာက္ေမွာက္ မွားမွား ျပဳက်င့္ျခင္းမွ။
ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ= ေရွာင္ၾကဥ္ရာ ေရွာင္ၾကဥ္ေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ သိကၡာပုဒ္ေတာ္ျမတ္ကို။
သမာဒိယာမိ= ေကာင္းစြာ ေဆာက္တည္ပါ၏။

မုသာဝါဒါ ေဝရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
မုသာ၀ါဒါ= မဟုတ္မမွန္ မွားမွားယြင္းယြင္း ေျပာဆိုျခင္းမွ။
ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ= ေရွာင္ၾကဥ္ရာ ေရွာင္ၾကဥ္ေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ သိကၡာပုဒ္ေတာ္ျမတ္ကို။
သမာဒိယာမိ= ေကာင္းစြာ ေဆာက္တည္ပါ၏။

သုရာေမရယ မဇၨပမာဒ႒ာနာ ေဝရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
သုရာေမရယ မဇၨပမာဒ႒ာနာ= ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔၌ ေမ့ေလ်ာ့ေစတတ္ေသာ ေသရည္ေသရက္ကို ေသာက္သံုးျခင္းမွ။
ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ= ေရွာင္ၾကဥ္ရာ ေရွာင္ၾကဥ္ေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ သိကၡာပုဒ္ေတာ္ျမတ္ကို။
သမာဒိယာမိ= ေကာင္းစြာ ေဆာက္တည္ပါ၏။

တိသရေဏန သဟ ပဥၥသီလံ ဓမၼံ သာဓုကံ ကတြာ အပၸမာေဒန သမၸာေဒထ။
တိသရေဏန= သရဏဂံုသံုးပါးႏွင့္။
သဟ= အတူတကြ။
ပဥၥသီလံ= ငါးပါးေသာ သီလေတာ္ျမတ္ဟု ဆိုအပ္ေသာ။
ဓမၼံ= က်င့္၀တ္ သိကၡာပုဒ္ေတာ္ျမတ္ကို။
သာဓုကံ ကတြာ= မက်ဳိးမေပါက္ မေျပာက္က်ားရေလေအာင္ ေကာင္းမြန္စြာ ေစာင့္စည္း၍။
အပၸမာေဒန= မေမ့မေလ်ာ့ေသာ သတိတရားျဖင့္။
သမၸာေဒထ= ကုသိုလ္ကိစၥ အ၀၀ကို ျပည့္စံုေအာင္ ေစာင့္ထိန္းၾကပါကုန္။

အာမ ဘေႏၲ။
ဘေႏၲ= အရွင္သူျမတ္ ဘုရား။
အာမ= ဘုရားတပည့္ေတာ္တို႔ ျပဳလုပ္ပါမည္ဟု အာမခံပါ၏။


ဦးေလာကနာထ
ေလာကနာထ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း
၅.၃.၂၀၁၁


pdf


၅-ပါးသီလ၊ ၈-ပါးသီလ၊ ၉-ပါးသီလ၊ ၁၀-ပါးသီလ၊


ငါးပါးသီလ ပါဠိအနက္

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။